หน้าหลัก - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้พิจารณารับ "อาจารย์กุศล เลี้ยวสกุล" เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำ อาจารย์กุศลสำเร็จการศึกษาเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้มารายงานตัวปฏิบัติงานที่คณะฯตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2560
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำ “สาขาเศรษฐศาสตร์” และ “สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง” ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560
ธนาคารกรุงศรีขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปเข้าร่วมโครงการ Krungsri Securities Student Internship Program 2017 เพื่อร่วมแชร์ประสบการณ์กับเพื่อนๆต่างสถาบันและเรียนรู้การลงทุนในตลาดทุน ระหว่างวันที่ 19-30 มิถุนายน 2560 (10 วัน) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 34 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
กิจกรรมที่ผ่านมา
เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดงานสัมมนาบุคลากรภายในคณะฯ ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อเตรียมรับ AEC” ซึ่งทางคณะฯได้เชิญ อาจารย์ ดร.บรรจบ ปิยะมาตย์ มาบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของคณะฯได้ทราบความหมายของประชาคมอาเซียน (AEC) เตรียมพร้อมในการปรับตัว และรับมือสำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆในกลุ่ม และเป็นการตั้งเป้าหมายการพัฒนาตนเองอย่างมีวิสัยทัศน์ในการก้าวเข้าสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากบุคลากรของคณะฯทั้งจากวิทยาเขตท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิตเข้าร่วมรับฟังและทำกิจกรรม
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Efficiency in Higher Educational Institutions” โดย Associate Professor Dr. Jonas Mansson จาก Linnaeus University ประเทศสวีเดน ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษา และอาจารย์มาเข้าร่วมฟังสัมมนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
อาจารย์ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอาจารย์ประจำศูนย์เศรษฐกิจธรรมศาสตร์ ได้ร่วมให้สัมภาษณ์แสดงความเห็นเรื่อง “มุมมอง ‘เงินคงคลัง’ น้อย-เยอะ/ บวก-ลบ” ว่า “เงินคงคลังที่ลดลง เนื่องจากไม่มีรายรับเข้ามาเพิ่มตามช่วงเวลาปกติ และอาจยังไม่มีแผนใช้จ่ายในเร็วๆนี้ จึงไม่ได้กู้ยืมมาเพิ่ม เชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลตรงนี้อยู่แล้ว ไม่น่าเป็นห่วง ส่วนผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจประเทศต้องพิจารณาร่วมกับปัจจัยอื่นๆด้วย เช่น ระดับหนี้ของรัฐบาล ซึ่งขณะนี้ไม่ได้สูงมาก อย่างไรก็ตามการเดินหน้านโยบายแบบขาดดุลต่อเนื่องและไม่มีแนวโน้มที่จะขาดดุลลดลง เป็นสิ่งที่น่าห่วงต่อฐานะการคลังรัฐบาล”
เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา กลุ่ม Thailand This Week คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานเสวนาในหัวข้อ “คณะในฝัน” ระหว่างนักศึกษา และคณาจารย์ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนหาข้อเสนอแนะพัฒนากิจกรรม, การเรียนการสอน , การจัดการภายในคณะ และอื่นๆ ณ ห้องประชุมป๋วย อึ้งภากรณ์ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษา และอาจารย์มาเข้าร่วมพูดคุย
คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดงานสัมมนาทางวิชาการ (Symposium) ประจำปี 2560 ครั้งที่ 39 เรื่อง "เส้นทางเศรษฐกิจไทย บนความผันผวนของเศรษฐกิจโลก" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 09:00 – 16:45 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ติดสถานทูตจีน)
สำหรับบุคลากร
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์