หน้าหลัก - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับสถาบันการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ 6 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัด โครงการ “เศรษฐทัศน์” ประจำปี 2558
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ “ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์” จำนวน 2 รายการ คือ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง “Scholarly Impact and the Competition for Acclaim in Economics: The Nobel Prize and John Bates Clark Medal” โดย Dr. Kamal P. Upadhyaya, University of New Haven ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 01:30 – 03:30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณเบญญาภา benyapha@econ.tu.ac.th
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมงาน “งานประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระ ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2557: MBE INDEPENDENT PRESENTATION DAY 2015”
ด้วย งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แจ้งกรณีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 สามารถขอเลื่อนการส่งผลคะแนนการศึกษา ได้ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2558
"สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ธนาคารแห่งประเทศไทย" ขอเชิญร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
กิจกรรมที่ผ่านมา
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัล ชนะเลิศระดับประเทศ จากนิตยสาร BrandAge ร่วมกับ AIS ภายใต้โครงการ AIS-BrandAge Award ปีที่ 8 ชื่อตอน “MADE BY YOU ชีวิตเลือกได้” เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ได้แก่
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประชา คุณธรรมดี ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัยระดับดี ประจำปี 2557 ในสาขาเศรษฐศาสตร์ เรื่อง "ภาคบริการของไทยสู่จุดผกผัน"
งานเสวนาวิชาการ “ร่างกฎหมายภาษีทรัพย์สิน: การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ” โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ
งานการแสดงปาฐกถาพิเศษ "ป๋วย อึ๊งภากรณ์" ครั้งที่ 14รื่อง พิศ(ษ)ผู้หญิงในชีวิตของ "สันติวิธี” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ในวันที่ 9 มีนาคม 2558 ณ ห้องบรรยาย ศ.101 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัด งานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักการและแนวทางปฏิบัติ ตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ
ภาพบรรยากาศงานตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันที่ 9 เมษายน 2558
ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ ได้บรรจุ นางนริศา เกลียวทอง เป็นพนักงานเงินรายได้ของคณะ สายสนับสนุนวิชาการ ปฎิบัติงานในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ประจำหน่วยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ท่าพระจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 โทร. 02-613-2420 e-mail : narisa@econ.tu.ac.th.
ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ ได้บรรจุ นางจิตรลดา ศรีทน เป็นพนักงานเงินรายได้ของคณะ ปฎิบัติงานในตำแหน่งพนักงานสถานที่ ประจำหน่วยพัสดุและอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
Best Seminar Paper Prizes for Semester 2/2014, B.E. International Program. On Friday, May 1, 2015 at the Main Conference Room, Fifth floor, Economics Building, Tha Prachan campus., the B.E. International Program presented the best seminar papers conference for semester 2/2014. This semester, Miss Sirin Tangpornpaiboon received the best paper award, Mr. Tanat Anutrakulchai won second prize, and Mr. Thanasak Jenmana was the third place award winner.
ภาพบรรยกาศงานปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 2 เรื่อง "กำเนิดและอวสานของเศรษฐศาสตร์การเมือง: จากสหรัฐฯ ถึงสยามไทย" โดยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการ "ความตกลงด้านการลงทุนระหว่างประเทศ: นัยต่อนโยบายสาธารณะ" โดยคุณปริวรรต กนิษฐะเสน ผู้บริหารทีมอาเซียน ฝ่ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 13:30 - 15:30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ภาพบรรยากาศการเสวนาแถลงข่าว Thammasat Economic Focus 04 เรื่อง "ความจริงของรายจ่ายการศึกษาไทย (เผยข้อเท็จจริงเพื่อการปฏิรูป)" เสวนาโดย รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.ไกรยส ภัทราวาท สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินรายการโดย ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 13:30 - 15:30 น. ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
On May 8th, 2015 Professor Dr. Sakon Varanyuwatana, Dean of Faculty of Economics, Assistant Professor Dr. Duangmanee Laovakul, Vice Dean for Academic Affairs, Dr. Chayanee Chawanote, Acting Vice Dean for International Affairs, Dr. Brian Patrick Kennedy, International Affairs Committee member and Lecturer Panit Wattanakoon, BE Committee member, welcomed Ms. Christine Potter, Assistant Director of International Programs, from Cornell University. Upon her visit, we discussed to establish an exchange program.
งานวันปรีดี ประจำปี 2558 จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
งานวันสัญญาธรรมศักดิ์ ประจำปี 2558 จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน 2558 ณบริเวณลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์
"คณะเศรษฐศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย อันได้แก่ ประเพณีวันสงกรานต์ สำนักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร อาจารย์ผู้ใหญ่และบุคลากรอาวุโส ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558"
ภาพบรรยกาศงานปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เรื่อง "การพัฒนาที่ยั่งยืน:จากแนวคิดอาจารย์ป๋วยสู่ประสบการณ์ภาคธุรกิจ" โดยคุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เมื่อ วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 13.30-15.30 น. สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดงานการสัมมนาเรื่องการบริหารงานการเงินและงบประมาณส่วนราชการร ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ.ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์)
สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์