หน้าหลัก - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้พิจารณารับ "อาจารย์พิชญ์ จงวัฒนากุล" เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจร่วมฟังการเสนอบทความ เรื่อง “Impact of Oil Price Shock in Developing Countries: A Case Study of Thailand”
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอเชิญร่วมเข้าฟังงานสัมมนาในหัวข้อ "การวิพากษ์แนวคิดกระแสหลัก: ทำไมนักเศรษฐศาสตร์ (ไทย) จึงควรศึกษาประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์?" (Criticism of Orthodoxy: Why Should (Thai) Economists Study History of Economic Thoughts?)
งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ the 8th University Scholars Leadership Symposium (USLS) 2017 จัดโดย Humanitarian Affairs UK ระหว่างวันที่ 1 - 7 สิงหาคม 2560 ณ องค์กรสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร โดยทางคณะฯ จะพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 7 คน
ธนาคารกรุงศรีขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปเข้าร่วมโครงการ Krungsri Securities Student Internship Program 2017 เพื่อร่วมแชร์ประสบการณ์กับเพื่อนๆต่างสถาบันและเรียนรู้การลงทุนในตลาดทุน ระหว่างวันที่ 19-30 มิถุนายน 2560 (10 วัน) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
กิจกรรมที่ผ่านมา
ประมวลภาพกิจกรรมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ประจำปี 2560 ทั้งวิทยาเขตท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งการจัดงานดังกล่าวมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมงาน
เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 ฝ่ายการนักศึกษาได้จัดโครงการศึกษาปากอ่าวไทย: ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบ้านขุนสมุทรจีน ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ รวมจำนวนกว่า 50 คน ร่วมเดินทางไปศึกษาประวัติศาสตร์ป้อมพระจุลจอมเกล้า ปืนเสือหมอบ :ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในวิกฤตการณ์ ร.ศ.112 ปืนเสือหมอบได้ใช้ในการต่อสู้กับกองทัพเรือฝรั่งเศส เรือหลวงแม่กลอง : ซึ่งเคยใช้เป็นเรือพระที่นั่งในรัชกาลที่ 8 และรัชการที่ 9 ร่วมรบในสงครามมหาเอเชียบูรพา อีกทั้งศึกษาปัญหาการกัดเซาะของน้ำทะเลและศึกษาวิถีชุมชนหมู่บ้านขุนสมุทรจีน ซึ่งผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมได้รับทั้งความรู้ และความสนุกสนานตลอดการทำกิจกรรม
เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-11.30 น. ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประเทศไทย (FES Thailand) และ สถาบันวิจัยเพิ่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จัดงานสัมมนาในหัวข้อ“เปลี่ยนแปลงอนาคตประเทศไทยด้วยการปฏิรูปภาษี”: บทสังเคราะห์จากโครงการชุมชนนโยบายด้านภาษี (Changing Thailand’s Future through Tax Reform: A Synthesis from Thailand’s Policy Community on Taxation) ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีคณาจารย์ นักศึกษา สื่อมวลชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังกันอย่างคับคั่ง
เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดงานสัมมนาบุคลากรภายในคณะฯ ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อเตรียมรับ AEC” ซึ่งทางคณะฯได้เชิญ อาจารย์ ดร.บรรจบ ปิยะมาตย์ มาบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของคณะฯได้ทราบความหมายของประชาคมอาเซียน (AEC) เตรียมพร้อมในการปรับตัว และรับมือสำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆในกลุ่ม และเป็นการตั้งเป้าหมายการพัฒนาตนเองอย่างมีวิสัยทัศน์ในการก้าวเข้าสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากบุคลากรของคณะฯทั้งจากวิทยาเขตท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิตเข้าร่วมรับฟังและทำกิจกรรม
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Efficiency in Higher Educational Institutions” โดย Associate Professor Dr. Jonas Mansson จาก Linnaeus University ประเทศสวีเดน ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษา และอาจารย์มาเข้าร่วมฟังสัมมนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
อาจารย์ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอาจารย์ประจำศูนย์เศรษฐกิจธรรมศาสตร์ ได้ร่วมให้สัมภาษณ์แสดงความเห็นเรื่อง “มุมมอง ‘เงินคงคลัง’ น้อย-เยอะ/ บวก-ลบ” ว่า “เงินคงคลังที่ลดลง เนื่องจากไม่มีรายรับเข้ามาเพิ่มตามช่วงเวลาปกติ และอาจยังไม่มีแผนใช้จ่ายในเร็วๆนี้ จึงไม่ได้กู้ยืมมาเพิ่ม เชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลตรงนี้อยู่แล้ว ไม่น่าเป็นห่วง ส่วนผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจประเทศต้องพิจารณาร่วมกับปัจจัยอื่นๆด้วย เช่น ระดับหนี้ของรัฐบาล ซึ่งขณะนี้ไม่ได้สูงมาก อย่างไรก็ตามการเดินหน้านโยบายแบบขาดดุลต่อเนื่องและไม่มีแนวโน้มที่จะขาดดุลลดลง เป็นสิ่งที่น่าห่วงต่อฐานะการคลังรัฐบาล”
เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา กลุ่ม Thailand This Week คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานเสวนาในหัวข้อ “คณะในฝัน” ระหว่างนักศึกษา และคณาจารย์ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนหาข้อเสนอแนะพัฒนากิจกรรม, การเรียนการสอน , การจัดการภายในคณะ และอื่นๆ ณ ห้องประชุมป๋วย อึ้งภากรณ์ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษา และอาจารย์มาเข้าร่วมพูดคุย
คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดงานสัมมนาทางวิชาการ (Symposium) ประจำปี 2560 ครั้งที่ 39 เรื่อง "เส้นทางเศรษฐกิจไทย บนความผันผวนของเศรษฐกิจโลก" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 09:00 – 16:45 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ติดสถานทูตจีน)
สำหรับบุคลากร
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์