หน้าหลัก - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับสมัครบัณฑิตเกียรตินิยมจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เสนอชื่อเข้ารับพระราชทานทุนมูลนิธิ “อานันทมหิดล” แผนกธรรมศาสตร์
กิจกรรมที่ผ่านมา
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัล ชนะเลิศระดับประเทศ จากนิตยสาร BrandAge ร่วมกับ AIS ภายใต้โครงการ AIS-BrandAge Award ปีที่ 8 ชื่อตอน “MADE BY YOU ชีวิตเลือกได้” เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ได้แก่
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประชา คุณธรรมดี ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัยระดับดี ประจำปี 2557 ในสาขาเศรษฐศาสตร์ เรื่อง "ภาคบริการของไทยสู่จุดผกผัน"
งานเสวนาวิชาการ “ร่างกฎหมายภาษีทรัพย์สิน: การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ” โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ
งานการแสดงปาฐกถาพิเศษ "ป๋วย อึ๊งภากรณ์" ครั้งที่ 14รื่อง พิศ(ษ)ผู้หญิงในชีวิตของ "สันติวิธี” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ในวันที่ 9 มีนาคม 2558 ณ ห้องบรรยาย ศ.101 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัด งานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักการและแนวทางปฏิบัติ ตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ
งาน APEC and Thailand: Trends and Challenges on the Pacific Rim ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 15.30-17.00 น. ที่ผ่านมา ณ.ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์)
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดงานการสัมมนาเรื่องการบริหารงานการเงินและงบประมาณส่วนราชการร ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ.ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์)
สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์