หน้าหลัก - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาโทนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ (TITLE) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (รุ่นที่ 5) ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557 - วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 สามารถดูรายละเอียดได้ทีนี่หรือ โทร 02-613-2420
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาสาธารณะ “เทคโนโลยีและสังคม” เรื่อง “บริการออนไลน์ไทยปลอดภัยแค่ไหน?... มาตรการทางกฎหมายและทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการจัดเก็บและการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย” ในวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(MBE) หลักสูตรภาษาไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (รุ่นที่ 19) ในระหว่างวันที่ 7 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2558
คณะเศรษฐศาสตร์ประสงค์จะรับสมัครพนักงานเงินรายได้ของคณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 23 ธันวาคม 2557
กิจกรรมที่ผ่านมา
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จากงานวันนักวิจัย มหาวิทยาัลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2557 ในสาขาสังคมศาสตร์ เรื่อง "บัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารโดมบริหาร และรอบสระน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 87 รูป
คณะเศรษฐศาสตร์จัดงานเลี้ยงอำลานักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศ โดยมี อ.ดร.เณศรา สุขพานิช รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ไปร่วมงานพร้อมกล่าวอำลานักศึกษาแลกเปลี่ยน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2014 ณ ชั้น 43 โรงแรมใบหยก สกาย เล้าจน์ จังหวัดกรุงเทพ เมื่อวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557
บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันสถาปนาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ครบรอบ 27 ปี ซึ่งมีพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ณ บริเวณโถง อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557
งานเสวนาในหัวข้อ “บทบาทของ กสทช. ในการกำกับดูแลอินเทอร์เน็ต” จัดโดย โครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม (NBTC Policy Watch) ร่วมกับสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 โครงการปริญญาตรีภาคภาษาไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากธนาคาร ทิสโก้ จำกัด(มหาชน) ในโครงการค่ายความรู้การเงิน "TISCO Young Financial Planner รุ่น 2" รู้เก็บ รู้ใช้ เข้าใจการลงทุน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557
คณะเศรษฐศาสตร์จัดงานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำปี 2557 เรื่อง “การกำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และกิจกรรมของคณะฯ ใน 3 ปีข้างหน้า” โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าสายงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 26-28 กันยายน 2557 ณ เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
คณะเศรษฐศาสตร์จัดงานมัชฌิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 เพื่อรับฟังการแนะแนวด้านวิชาการ แนะนำการเลือกศึกษาวิชาสัมมนา เงื่อนไขการจบในสาขาเศรษฐศาสตร์ การแจ้งจบ รวมถึงทุนการศึกษาต่างๆ และแนะนำการศึกษาต่อปริญญาโทที่คณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
ภาพบรรยากาศงานเสวนาการแถลงข่าว Thammasat Economic Focus 02 เรื่อง "ภาษีที่ดินและมรดก: ใครมี ใครจ่าย ใครได้ประโยชน์" โดย ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล รองคณบดีผ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.ปัณณ์ อนันอภิบุตร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง และ ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด โดยมี อ.ดร.ภาิวิน ศิริประภานุกูล อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว พิมพ์นิภา ชุณห์อรรถกิจ,นางสาวพิชยา ปัทมธรรมกุล,นางสาวพิชญา กำเนิดศิริกุล,นายธานัท อนุตระกูลชัย ที่ชนะการประกวดการคิดกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างสร้างสรรค์ในโครงการ AIS BrandAge Award 2014 เมือวันที่ 24 พฤษจิกายน 2557 ทางคณะเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความกับนักศึกษาคนเก่งทุกคนมากในโอกาสนี้
ภาพบรรยากาศงาน เศรษฐศาสตร์สนทนา เรื่อง “บทบาทของนักเศรษฐศาสตร์ในภาครัฐและเอกชน” พร้อมแนะนำหลักสูตรปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30-12.30 น. ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์