หน้าหลัก - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง “Pouring Taxpayers’ Money Down the Drain: The Bangkok-Korat Railway Dispute Revisited” โดย อาจารย์ ดร. ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์
รับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 21 ปีการศึกษา 2560 : วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2560
การสอบคัดเลือกเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านโครงการรับตรง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะดำเนินการจัดสอบคัดเลือกโครงการรับตรงเองเหมือนทุกปีที่ปฏิบัติมา (ไม่ใช้คะแนน TU STAR)
ด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครพนักงานระดับปริญญาเอก และรับสมัครทุนต่อยอดระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ดังนี้
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ “เครื่องแม่ข่ายสำหรับระบบ VDI” จำนวน 1 เครื่อง โดยมีข้อเสนอแนะและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ คือ
กิจกรรมที่ผ่านมา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนาเรื่อง “Dynamic Systemic Vulnerability and Middle Income Trap: Comparative Study of Singapore and Thailand” โดย อาจารย์ ดร. มณเฑียร สติมานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอาจารย์ ดร. ทัศนีย์ สติมานนท์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนา "โมเดลใหม่ พัฒนาเกษตรไทย ในยุค (อะไรๆ ก็) 4.0" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:30-16:30 น. ณ ห้องประชุมป๋วย อึ้งภากรณ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ “ชัยชนะของทรัมป์ กับอนาคตเศรษฐกิจไทย” ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:30-16:00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ดำเนินรายการโดย ดร. นภนต์ ภุมมา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านคือ
คณะเศรษฐศาสตร์ได้เข้าร่วมงานธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชนและความยั่งยืน (Thammasat Academics for People and Sustainability 2016) และ มหกรรมการศึกษาต่อ Thammasat Open House 2016 ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต (ยิมเนเซียม 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยคณะเศรษฐศาสตร์ได้เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้สัมผัสคณะฯ เรียนรู้ข้อมูลหลักสูตรปริญญาตรีทั้งภาคภาษาไทยและนานาชาติ โดยพบกับผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ รุ่นพี่นักศึกษา เจ้าหน้าที่ทั้งโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่มาให้ข้อมูลและคำแนะนำอย่างเต็มเพียบแก่นักเรียนและบุคลลทั่วไป
ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ณ ลานด้านข้างหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07:00 น. ในงานพิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมธรรมศาสตร์ฯ
คณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ในหัวข้อ “โครงการเลือกแนวทางวางอนาคต” ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 โดยมีเจ้าหน้าที่โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย และโครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ และนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ได้ให้ข้อมูลของคณะเศรษฐศาสตร์ แก่นักเรียนและบุคคลทั่วไป
Asian Development Bank (ADB) ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนา เรื่อง "ABD’s Publicly Accessible Database: Data from more than two decades of ADB supported projects" โดย Mr. Hans Van Rijn, Principal Evaluation Specialist, Asian Development Bank ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 คุณฐากร ปิยะพันธ์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ และผู้บริหารสายงานดิจิทัล แบงค์กิ้งและนวัตกรรม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. จำนวน 5 ทุน ทุนละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 150,000 บาท โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดี คุณสมชัย โชติมาโนช เลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ คุณวันเพ็ญ เนตรรุ่ง หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา และคุณวรรดี วิสัยเกต เจ้าหน้าที่หน่วยวิชาการ ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีมอบทุนฯ ณ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลในการแข่งขัน TDRI Redesigning Thailand ครั้งที่ 3 หัวข้อ มองเทศ เปลี่ยนไทย ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ดังนี้
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 07:00-16:00 น. ณ อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ ห้องบรรยาย SC 1059 มธ. ศูนย์รังสิต นักศึกษาใหม่จะได้รับทราบเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน การวางแผนการเรียน และระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เรียนเศรษฐศาสตร์อย่างไรให้สนุก การแนะนำกิจกรรม วินัย และทุนการศึกษา วิธีจัดการความเครียดและการช่วยเหลือเพื่อนที่มีความเครียด โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศ พบอาจารย์ที่ปรึกษา ชมคลิป Do & Don’t และการพูดคุยจากรุ่นพี่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
สำหรับบุคลากร
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์