หน้าหลัก - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชมรมกีฬาฟุตบอลของคณะเศรษฐศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านเข้าชม Econ FA Cup การแข่งขันฟุตบอล 18 โต๊ะ รอบคัดเลือก วันที่ 2 พ.ค. 2559 และ รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 3 พ.ค. 2559 ในเวลา 18.00 – 20.30 น. ณ สนาม Flick (ข้างยิม 7) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และพิเศษสุด !!! ในรอบชิงชนะเลิศรับชมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมอาจารย์เศรษฐศาสตร์ กับ ทีมนักศึกษา
ชมรมผู้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการภายใต้หัวข้อ “New Normal’ or ‘No Normal’ กระแสไทยในกระแสโลก” เพื่อรำลึกถึงคุณูปการของมูลนิธิอานันทมหิดล ในวาระครบรอบ 60 ปีแห่งการสถาปนามูลนิธิฯ ในวันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 – 12.15 น. ณ ห้องประชุม ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว (PRO-GREEN) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย หัวข้อ “เศรษฐกิจสีเขียวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีโจทย์วิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้
รับสมัครบัณฑิตเกียรตินิยมจากคณะเศรษฐศาสตร์ที่จบการศึกษามาแล้วไม่เกิน ๕ ปี เพื่อขอพระราชทานทุนมูลนิธิ “อานันทมหิดล” แผนกธรรมศาสตร์ประจำปี ๒๕๕๙ ผู้สนใจสามารถ ***ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙*** ที่งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์ และ/หรือ ศูนย์รังสิต)
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ "เครื่องคอมพิวเตอร์" จำนวน 30 ชุด
กิจกรรมที่ผ่านมา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จัดงาน MEET THE DEAN หรืองานวันพบผู้บริหาร เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าพบ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดกับ ศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอน การทำกิจกรรมต่างๆ ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน พร้อมทั้งปัญหาอื่นๆ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 4 อาคารวาย คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จัดงานมัชฌิมนิเทศสำหรับนักศึกษาโครงการปริญญาตรีหลักสูตรภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 เพื่อแนะนำกลุ่มวิชาเรียน/หมวดวิชา การวางแผนการเรียนผ่านระบบ Internet (Academic Plan) และการแลกเปลี่ยนไปศึกษาต่อต่างประเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิริยา กุลกลการ รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา อาจารย์ ดร.เณศรา สุขพานิช รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรีหลักสูตรภาษาไทย และนักศึกษารุ่นพี่ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ณ ห้อง SC 3006 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank, ADB) และ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization, ILO) จัดงานสัมมนา เรื่อง "ASEAN Economic Community 2015 – Managing integration for better jobs and shared prosperity" วิทยากรโดย Dr. Myo Thant, Ex-ADB Senior Economist, Dr. Somsachee Siksamat, Bank of Thailand และ Asst. Professor Kaewkwan Tangtipongkul, Faculty of Economics, Thammasat University เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้อง ศ.101 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จัดโครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 32 ระหว่างวันที่ 19 - 22 เมษายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย ศ. 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่จะต้องเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง ให้มีความทันสมัยและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ใหม่ ๆ ในรูปแบบของการฟังบรรยาย การฝึกวิเคราะห์ตัวอย่างกรณีศึกษา และการศึกษาดูงาน
อาจารย์ ดร. เณศรา สุขพานิช รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ นางนริศา เกลียวทอง นักวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Dr. Paul Ryan; Associate Dean and Director, Prof. Damien P. McLoughlin; Associate Dean, International & Ms. Aoife Doherty; Director of Program Office จาก School of Business, University College Dublin, ประเทศไอร์แลนด์ ที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนคณะทำงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เพื่อพูดคุยถึงความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและโปรแกรมการศึกษาในภาคฤดูร้อน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมริมน้ำ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
อาจารย์ ดร. ภาวิน ศิริประภานุกูล ผู้อำนวยการโครงการเศรษฐศาสตร์บัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ (BE) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มาเยี่ยมชมและฟังบรรยายเกี่ยวกับการศึกษาต่อและการจัดการหลักสูตรของโครงการ BE ในวันพุธ ที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. (ท่าพระจันทร์)
ผศ.ดร. นิธินันท์ วิศเวศวร อาจารย์ผู้สอนวิชา Seminar in International Trade Theory and Policy ได้เชิญ Dr. Runchana Pongsaparn จากธนาคารแห่งประเทศไทย มาบรรยายพิเศษสำหรับนักศึกษาโครงการเศรษฐศาสตร์บัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ที่เรียนวิชาดังกล่าว ในหัวข้อ Shaping Monetary Policy in Strengthening Macroeconomic Performance of the New Frontier Economies: Experiences from Ghana and Zambia ในวันพุธ ที่ 20 เมษายน 2559 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. (ท่าพระจันทร์)
ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ ได้บรรจุ นางสาววรรดี วิสัยเกต เป็นพนักงานเงินรายได้ของคณะเศรษฐศาสตร์ สายสนับสนุนวิชาการ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา โดยปฏิบัติงานประจำหน่วยบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา ศูนย์รังสิต ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2559 โดยสามารถติดต่อคุณวรรดี ได้ที่ โทร. 02-696-5980 และ E-mail : wandee@econ.tu.ac.th
เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2559 อาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์รังสิต เดินทางไปใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ วัดตระพัง (ถนนเชียงราก) จ.ปทุมธานี และจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พร้อมด้วยรดน้ำขอพรจากอาจารย์และบุคลากรอาวุโส ณ บริเวณคอมมอนรูม ชั้น 1 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 59
เช้าวันนี้ (12 เม.ย. 59) ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ท่าพระจันทร์ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร มาเจริญพระพุทธมนต์และรับสังฆทาน หลังจากนั้น เป็นพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ของคณะฯ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรอาวุโส ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างสิริมงคลให้แก่ชีวิตเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ไทย
ภาพบรรยากาศงาน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) ประจำปีการศึกษา 2559 (รุ่นที่ 20) เมื่อวันที่ 9 - 10 เมษายน 2559 ณ THE PINE RESORT จังหวัดปทุมธานี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดกิจกรรม “BOT Campus Visit เปิดประสบการณ์ดีๆ กับพี่ๆ แบงก์ชาติ ถึงน้องๆ ธรรมศาสตร์” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสมัครงาน การรับนักศึกษาฝึกงาน การให้ทุนการศึกษาของ ธปท. รวมถึงสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีอื่นๆ ที่สนใจ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ธรรมศาสตร์เดินหน้าเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกของ “การแข่งขันแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมระดับโลก Hult Prize” ซึ่งจัดขึ้น ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา
ศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) พร้อมด้วยนายสมชัย โชติมาโนช เลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. และตัวแทนเจ้าหน้าที่คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ร่วมพิธีการทางศาสนา และวางพานพุ่มดอกไม้สักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อเป็นการระลึกถึงและแสดงกตเวทิตาต่อ ฯพณฯ ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี อดีตประธานองคมนตรี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มธ. เนื่องในวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2559 เมื่อวันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2559 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ มธ. ศูนย์รังสิต
ขอแสดงความยินดีกับ นายธนเอก เลาหพงศ์ชนะ นางสาวลรินดา จันทรัศมี นายณัฐวัฒน์ เดชธนประเสริฐ และ นายธนวินท์ ชื่นชมลดา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ในนามทีม “The Visible Hand” ที่ได้รับรางวัล “3RD RUNNER-UP” หรือรองชนะเลิศอันดับ 3 “โครงการ HSBC Thailand Business Case Competition 2016” เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมใหญ่ มธ. ท่าพระจันทร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จัดงานแถลงข่าว Thammasat Economic Focus ครั้งที่ 8 (TEF-08) เรื่อง “เศรษฐกิจโลกกับโอกาสการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. , ดร.ศิวัสน์ เหลืองสมบูรณ์ ผู้บริหารงานวิจัย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย , ดร.ณชา อนันต์โชติกุล หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ และ ดำเนินรายการโดย อ.อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้อง ศ.101 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) …รับชมเทปบันทึกภาพย้อนหลัง >>> Click !!!
โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Bring out your Best เตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน” (ครั้งที่ 2) เพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วัยทำงาน ซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดอบรมดังกล่าวครั้งที่ 2 แล้ว ด้วยเพราะเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับ เนื้อหาการอบรมยังคงครบถ้วนในส่วนของการเตรียมความพร้อมเรื่องบุคลิกภาพของตนเอง ทั้งการแต่งกาย การสนทนา ภาษากาย การวิเคราะห์อิริยาบถและภาษากายของผู้สนทนาร่วม เป็นต้น เพื่อให้เกิดความประทับใจในภาพลักษณ์และการสนทนาจากผู้สัมภาษณ์งาน นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดีในเรื่องของมารยาทในการเข้าสังคม ที่สำคัญยังคงได้รับเกียรติจาก คุณคาร่า พลสิทธิ์ นักแสดง-นางแบบชื่อดังผู้ซึ่งมีบุคลิกภาพที่สง่างามน่านำเป็นแบบอย่าง มาเป็นวิทยากรพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัตินี้ขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 ณ ห้องบรรยาย 302 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานสัมมนาพบผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย วจ. 206 อาคารเดือน บุนนาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการ "อนาคต 5 ปี เศรษฐกิจจีนภายใต้แผนพัฒน์ ฉบับ 13"
โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Bring out your Best เตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน”
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ขอแสดงความยินดีกับ “นายนครินทร์ ผู้พิทักษ์รัตนกุล นางสาวธนาภรณ์ สำเภาทอง และ นายธนวัฒน์ พนิตพงศ์ศรี” ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 20 มหาวิทยาลัย ใน “การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558” และนางสาวปภัสรา รัตนสิมานนท์ ชั้นปีที่ 4 ที่เป็นตัวแทนคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. นำเสนอบทความงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ อาจารย์ ดร.นภนต์ ภุมมา และ อ.ลอยลม ประเสริฐศรี เป็นคณาจารย์หลักในการควบคุมทีม
ศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินทางไปร่วมงาน “การประชุมสัมมนา SEACEN Conference in memory of Dr. Puey Ungphakorn, Former Government, Bank of Thailand on the occasion of the centenary of his birth” เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2559 ณ Sasana Kijang กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงมณี เลาวกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์ ดร. เณศรา สุขพานิช รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ที่มาเยี่ยมเยือนคณะผู้บริหารของคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. เพื่อร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนประเด็นสำคัญเรื่อง Thailand’s economic situation and prospects, External and domestic challenges และ Policies to accelerate growth and maintain stability เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
อาจารย์ ดร. ชญานี ชวะโนทย์ , อาจารย์ ดร. ไบรอัน แพททริก เคนเนดี้ กรรมการวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางนริศา เกลียวทอง นักวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Ms. Yumiko Shimazaki ผู้จัดการฝ่ายงานต่างประเทศจาก International Christian University ประเทศญี่ปุ่น ที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนคณะทำงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อพูดคุยถึงความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและโปรแกรมการศึกษาในภาคฤดูร้อน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมริมน้ำ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน “Welcome, First Year Students to the B.E. International Program” หรืองานต้อนรับนักศึกษาใหม่ ของโครงการฯ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์
แด่... นักการศึกษาที่โดดเด่น และข้าราชการที่มีจริยธรรมดีอย่างไม่มีที่ติ “๑๐๐ ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์” บุคคลสำคัญของโลกที่ได้รับการยกย่องโดยยูเนสโก
เชิญรับชมถ่ายทอดสด “งานฉลอง ๑๐๐ ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ บุคคลสำคัญของโลก” (ภาคบ่าย) ติดตามรับชมได้ที่นี่ >>> Click
เชิญรับชมถ่ายทอดสด “งานฉลอง ๑๐๐ ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ บุคคลสำคัญของโลก” (ภาคเช้า) ติดตามรับชมได้ที่นี่ >>> Click
เช้าวันที่ 3 มีนาคม 2559 นางกนกวรรณ เจริญผาสุข ผู้ช่วยเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ ในนาม ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม “งานวันสถาปนาสถาบันไทยคดีศึกษา ครบรอบ 45 ปี” ณ ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ จัดงาน PIER Research Workshop การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในเครือข่ายนักวิจัย หัวข้อเรื่อง “The Economics of Fiscal Policy” เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องสมานสโมสร ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
บ่ายวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ห้อง ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดแถลงข่าวเปิดตัวสารคดี “ป๋วย อึ๊งภากรณ์: จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” เสวนา “ร้อยเรียงความทรงจำ ร้อยปีอาจารย์ป๋วย” การฉายตัวอย่างสารคดี พร้อมสนทนากับทีมสร้างสรรค์ผลงาน
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ฝ่ายการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาตรีภายในคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนคณะเข้าแข่งขันในระดับอุดมศึกษา มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งหมด 20 ทีม ผู้ชนะการแข่งขัน ได้แก่
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ จัดงานแถลงข่าว Thammasat Economic Focus ครั้งที่ 7 เรื่อง “วิกฤตยางพารา ปัญหาและแนวทางแก้ไข” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ดร.วราภรณ์ ขจรไชยกุล ผู้อำนวยการโครงการวิจัยแห่งชาติ: ยางพารา ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ ดร.มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. – 15.30 น. ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ... ท่านสามารถรับชมเทปบันทึกภาพได้ที่นี่ >>> Click
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2558 รางวัลระดับดีมาก จากผลงานวิจัยเรื่อง “การกระจุกตัวของความมั่งคั่งในสังคมไทย” และเข้ารับประกาศนียบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณ จาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และประธานสภาวิจัยแห่งชาติ ให้ไว้ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559” ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค บางนา
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง “แต่งตั้งราชบัณฑิต” ราชกิจจานุเบกษา มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ศาสตราจารย์เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม” กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น “ราชบัณฑิต” ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำคณะ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น "2015 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards" สาขา Humanities & Social Sciences จากผลงานการวิจัย เรื่อง “A Dynamic Approach of Measuring Efficiency and Productivity Growth in Agriculture ” โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าวมีขึ้นในการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 15 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีในการมอบรางวัล
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการแสดงปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ้งภากรณ์ ขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 เป็นต้นไป
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการแสดงปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ้งภากรณ์ ขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 เป็นต้นไป
สำหรับบุคลากร
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์