หน้าหลัก - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดให้มีการประเมินการเรียนการสอนทุกโครงการผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2558 - 10 พฤษภาคม 2558
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมงาน “งานประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระ ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2557: MBE INDEPENDENT PRESENTATION DAY 2015”
โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ขอเรียนเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานสัมมนาดีเด่นของนักศึกษาปริญญาตรี (ภาคภาษาไทย) เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้สาขาวิชาต่างๆ โดยนักศึกษานำเสนอผลงาน และรับฟังการวิจารณ์ เพื่อเป็นการกระตุ้นบรรยากาศทางวิชาการและสะท้อนเอกลักษณ์ของคณะเศรษฐศาสตร์ที่นักศึกษาสามารถ “วิเคราะห์เป็น เน้นคุณภาพ” ได้
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา เรื่อง "ประชาธิปไตยในยุคเปลี่ยนผ่าน ยุคเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตย"
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “Determining Thresholds in Competition Law: Some Concerns on Inherited Costs” ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ห้องประชุม 60 ปี (2) ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์
รับสมัครบัณฑิตเกียรตินิยมจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เสนอชื่อเข้ารับพระราชทานทุนมูลนิธิ “อานันทมหิดล” แผนกธรรมศาสตร์
"สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ธนาคารแห่งประเทศไทย" ขอเชิญร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
กิจกรรมที่ผ่านมา
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัล ชนะเลิศระดับประเทศ จากนิตยสาร BrandAge ร่วมกับ AIS ภายใต้โครงการ AIS-BrandAge Award ปีที่ 8 ชื่อตอน “MADE BY YOU ชีวิตเลือกได้” เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ได้แก่
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประชา คุณธรรมดี ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัยระดับดี ประจำปี 2557 ในสาขาเศรษฐศาสตร์ เรื่อง "ภาคบริการของไทยสู่จุดผกผัน"
งานเสวนาวิชาการ “ร่างกฎหมายภาษีทรัพย์สิน: การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ” โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ
งานการแสดงปาฐกถาพิเศษ "ป๋วย อึ๊งภากรณ์" ครั้งที่ 14รื่อง พิศ(ษ)ผู้หญิงในชีวิตของ "สันติวิธี” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ในวันที่ 9 มีนาคม 2558 ณ ห้องบรรยาย ศ.101 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัด งานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักการและแนวทางปฏิบัติ ตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ
ภาพบรรยากาศงานตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันที่ 9 เมษายน 2558
คณะเศรษฐศาสตร์ได้พิจารณารับ อาจารย์กานต์ พรรณารุโณทัย ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ได้มารายงานตัวปฏิบัติงานที่คณะเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2558
ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ ได้บรรจุ นางสาววรุณพร สุวรรณธานินทร์ เป็นพนักงานเงินรายได้ของคณะเศรษฐศาสตร์ สายสนับสนุนวิชาการ ประเภทประจำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โดยปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ (ERTC) ท่าพระจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2558
งานวันสัญญาธรรมศักดิ์ ประจำปี 2558 จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน 2558 ณบริเวณลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์
"คณะเศรษฐศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย อันได้แก่ ประเพณีวันสงกรานต์ สำนักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร อาจารย์ผู้ใหญ่และบุคลากรอาวุโส ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558"
ภาพบรรยกาศงานปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เรื่อง "การพัฒนาที่ยั่งยืน:จากแนวคิดอาจารย์ป๋วยสู่ประสบการณ์ภาคธุรกิจ" โดยคุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เมื่อ วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 13.30-15.30 น. สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดงานการสัมมนาเรื่องการบริหารงานการเงินและงบประมาณส่วนราชการร ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ.ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์)
สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์