หน้าหลัก - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจร่วมงานการแสดงปาฐกถาพิเศษ "ป๋วย อึ๊งภากรณ์" ครั้งที่ 14 เรื่อง พิศ(ษ)ผู้หญิงในชีวิตของ "สันติวิธี” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ในวันที่ 9 มีนาคม 2558 ณ ห้องบรรยาย ศ.101 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 15 มีนาคม 2558
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสนอบทความวิชาการ "Effectiveness of Capital Controls : Evidence from Thailand" โดย ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 เวลา 9.30 น.เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาวิชาการ"An Experiment on the Political Economy of Extreme Intergroup Punishment โดย Professor Enrique Fatas, Head of the School of Economics, University of East Anglia ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 - 14.30 น. สถานที่ ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์
กิจกรรมที่ผ่านมา
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัล ชนะเลิศระดับประเทศ จากนิตยสาร BrandAge ร่วมกับ AIS ภายใต้โครงการ AIS-BrandAge Award ปีที่ 8 ชื่อตอน “MADE BY YOU ชีวิตเลือกได้” เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ได้แก่
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประชา คุณธรรมดี ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัยระดับดี ประจำปี 2557 ในสาขาเศรษฐศาสตร์ เรื่อง "ภาคบริการของไทยสู่จุดผกผัน"
Kyung Hee University ประเทศเกาหลีได้มาเยือนคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ
เมื่อวันที่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย นำโดย Dr. Masyhudi Muqorobin, Head of International Program for Islamic, Economics and Finance (IPIEE) พร้อมทั้งนักศึกษาได้มาเยือนที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อรับฟังการบรรยายหัวข้อ Economics and Finance
คณะเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากโครงการ “เศรษฐทัศน์" ประจําปี 2557 จำนวน 5 คน
คณะผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ อาจารย์ ดร.เณศรา สุขพานิช รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ อาจารย์ ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการคณะทำงานโครงการบัณฑิตศึกษา ได้เดินทางไปเยือนประเทศเมียนมาร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ เปิดการเจรจาเพื่อสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ การวิจัย การฝึกอบรม และทุนการศึกษา ตลอดทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติของคณะฯ ในสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ณ ประเทศเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 15 – 20 กุมภาพันธ์ 2558
คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดการสัมมนาพบผู้ปกครองของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารเดือน บุนนาค ศูนย์รังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดีต่อระบบการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย กับผู้บริหารคณะ และอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งมีผู้ปกครองเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 94 คน
สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์