หน้าหลัก - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) Thailand Development Research Institute (TDRI) ชอชวนนักศึกษากล้าคิด กล้านำเสนอ มาประลองไอเดียในโครงการ Redesigning Thailand ครั้งที่ 3 มองเทศ เปลี่ยนไทย ชิงเงินรางวัล ได้รับประกาศนียบัตรแต่งตั้งให้เป็น TDRI Junior Policy Researcher และสิทธิฝึกงานกับทีดีอาร์ไอ และได้รับพิจารณาเข้าทำงานระบบ Fast Track ที่ทีดีอาร์ไอหลังสำเร็จการศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ขอเชิญร่วมงาน Thammasat Economic Focus ครั้งที่ 10 (TEF-10) เรื่อง “มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม: อุปสรรคต่อการส่งออกของไทย?” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , คุณธงชัย บุณยโชติมา กรรมการคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหอการค้าไทย และ ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.) ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครพนักงานระดับปริญญาเอก และรับสมัครทุนต่อยอดระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ดังนี้
Echo: voice for society วารสารที่จัดทำโดยนักศึกษาโครงการเศรษฐศาสตร์บัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ (B.E. International Program) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับเล่มล่าสุดได้ออกวางแผงแล้วสามารถหยิบกลับไปเป็นเจ้าของได้เลย โดยจัดวางไว้ที่ต่างๆ ดังนี้
The Asian Development Bank (ADB) จัด An ADB Transport Forum 2016 Youth Video Competition แข่งขันผลิตวีดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ADB ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 12 สิงหาคม 2559 (อ่านรายละเอียดการแข่งขันได้ที่เอกสารแนบด้วนล่างนี้)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร กระทรวงศึกษาธิการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมาคมประกันชีวิตไทย และมูลนิธิสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมีมูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมสนับสนุน จัดแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยรางวัล ทุนการศึกษา และดูงานต่างประเทศ รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท หวังมุ่งพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเงินส่วนบุคคล รวมถึงประกันชีวิต แก่เยาวชนไทยตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ คือ
กิจกรรมที่ผ่านมา
คณะเศรษฐศาสตร์จัดสัมมนาอาจารย์ประจำปี 2559 เรื่อง "การปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี” โดยจัดสัมมนาภายนอก ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล พัทยา รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 22 -24 กรกฎาคม 2559
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน จัดงานเสวนา เนื่องในโอกาสจัดพิมพ์หนังสือ ในหัวข้อ "ตลาดเสรีกับทางแพร่งในการปกป้องตัวเองของสังคม" โดยวิทยากรจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คุณภัควดี วีระภาสพงษ์ (ผู้แปล เมื่อโลกพลิกผัน : การปฏิวัติอุตสาหกรรม จุดกำเนิดการเมืองและเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน) และคุณภาณุ ตรัยเวช (ผู้เขียน ในสาธารณรัฐไวมาร์ ฮิตเลอร์ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง) ดำเนินรายการโดยคุณชัยธวัช ตุลาธน (สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน) เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00-17.00 น. ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คุณชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 223,520 บาท ให้แก่โครงการบัณฑิตศึกษา โดยมี ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล รองคณบดีฝ่ายวางแผน อาจารย์ ดร.มณเฑียร สติมานนท์ ผู้อำนวยการคณะทำงานโครงการบัณฑิตศึกษา นางสาววรรณะ เวชพราหมณ์ ผู้ประสานงานคณะทำงานโครงการบัณฑิตศึกษา และนางสาวกฤตยา สังข์เกษม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ เข้ารับมอบทุน ณ ห้องรับรองประธานกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559
คณะเศรษฐศาสตร์ ได้บรรจุ อาจารย์เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป และสามารถติดต่อ อาจารย์เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ ได้ที่ email: petchtharin.w@econ.tu.ac.th
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จัดงานสัมมนา เรื่อง “Unions and Workplace Accidents” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ Professor Woo-Yung Kim จาก Faculty of Economics and Trade, Kongju National University, Korea เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 13:30 – 15:30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จัดการประชุมวิชาการทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส lสกว.) โครงการ “พลวัตการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยในเชิงพื้นที่กับปัญหาความเหลื่อมล้ำ” (ครั้งที่ 3)
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันครบรอบ 82 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ติดตามชมสัมภาษณ์ช่วงวัยรุ่นหัวกะทิ กับทีม “The Visible Hand” นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต (B.E.) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่คว้ารางวัล “3RD RUNNER-UP” ในโครงการ HSBC Thailand Business Case Competition 2016 ได้ในรายการ “กด Like วัยทีน”
คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดโครงการ “ตามรอยบุญ 100 ปี ชาตกาล อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์” เพื่อร่วมกันทำบุญ บริจาคเงินมอบให้กับ วัดวังน้ำขาว จังหวัดชัยนาท และเยี่ยมชมมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 ขอสรุปยอดเงินที่ได้รับบริจาครวมกับของคณะฯ ดังนี้
20 มิถุนายน 2559 : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์) และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ร่วมจัดงาน “พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในการจัดทำผลงานทางวิชาการเผยแพร่ต่อสาธารณะ” โดยความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำบทความ บทวิเคราะห์ หรือบทวิจัย เกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเงินของภาคครัวเรือนภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศไทยเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดี จัดงานวันครบรอบการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ปีที่ ๖๗ เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
ติดตามชม นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นายนครินทร์ ผู้พิทักษ์รัตนกุล นางสาวธนาภรณ์ สำเภาทอง และ นายธนวัฒน์ พนิตพงศ์ศรี) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ในรายการ “กด Like วัยทีน”
อาจารย์ ดร. เณศรา สุขพานิช รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และ นางนริศา เกลียวทอง นักวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Dr. Ian Whitfield, Director of Undergraduate Studies ผู้แทนจาก Durham University ประเทศอังกฤษ เพื่อพูดคุยถึงความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและโปรแกรมการศึกษาในภาคฤดูร้อน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมริมน้ำ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จัดงาน Thammasat Economic Focus ครั้งที่ 9 (TEF-09) เรื่อง “เพิ่มทางเลือกการทำงานผู้สูงอายุ : กุญแจสำคัญของการอยู่กับสังคมสูงวัย” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร พิชัยสนิธ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. , ดร. ศุทธิดา ชวนวัน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร. จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ ...รับชมเทปบันทึกภาพย้อนหลังได้ที่ >>> Click
“คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) โดย ศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดี ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ เครือข่ายจิตอาสา โดย นางสาวนันทินี มาลานนท์ ผู้จัดการเครือข่ายจิตอาสา” ประกาศเจตนารมณ์ทำงานอาสาสมัครพัฒนาและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ขับเคลื่อนงานจิตอาสาคณะอย่างเป็นระบบและยั่งยืน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 13.49 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ พร้อมนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิริยา กุลกลการ รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. อาจารย์ชล บุนนาค คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. และ นายสมชัย โชติมาโนช เลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ร่วมในพิธีด้วย
อาจารย์ ดร. เณศรา สุขพานิช รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Stockholm School of Economics ประเทศสวีเดน ที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนคณะทำงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อพูดคุยถึงความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและโปรแกรมการศึกษาในภาคฤดูร้อน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมริมน้ำ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
สำหรับบุคลากร
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์