หน้าหลัก - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง “Assessing The Effects Of Energy Using Products (EuP/ErP) On Thai Electric and Electronic Industry” โดย อาจารย์ ดร. มณเฑียร สติมานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ดร. ทัศนีย์ สติมานนท์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กำหนดจัด Roadshow โครงการสัมมนาวิชาการสัญจร เป็นปีที่ 3 โดยกำหนดจัด
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนา ในหัวข้อ “เศรษฐกิจโลกกับการส่งออกของไทย: ปัจจัยและผลกระทบ” ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 13:00-15:00 น.
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความยินดีขอเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาชุดปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “การศึกษากับยาพิษแอบแฝง” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งานในราชการ จำนวน 2 กลุ่ม รวม 304 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) โดยมีข้อเสนอแนะและข้อกำหนด และราคากลาง ดังนี้
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จำหน่ายพัสดุที่ หมดความจำเป็นใช้งานในคณะแต่ยังสามารถใช้งานได้ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการบริจาค/โอน (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) โดยมีข้อเสนอแนะและข้อกำหนด ดังนี้
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารเดือน บุนนาค คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอประกาศราคากลาง ตามเอกสารแนบ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารเดือน บุนนาค คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต จำนวน 1 งาน
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต จำนวน 1 งาน จึงขอประกาศราคากลางตามเอกสารแนบ
กิจกรรมที่ผ่านมา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน คณะทำงานพัฒนากลไกและกลยุทธ์ การเข้าถึงนโยบายประกันสังคมที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ เครือข่ายประกันสังคมของคนทำงาน (คปค.) ได้จัดงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง “อนาคตแยกกองทุนประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนข้ามชาติ: ความจำเป็นและความเป็นไปได้” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายพิณ ชินตระกูลชัย ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award for a WBI Journal (International Review of Business Research Papers) ในการประชุม The Eurasia Business Research Conference ณ ประเทศตุรกี จากผลงาน เรื่อง "Labor Productivity of Transportation Sector in Thailand: Analysis using Input-Output Approach" จัดโดย World Business Institute เมื่อวันที่ 4-6 มิถุนายน 2558
The Faculty of Economics organized the welcoming orientation for 14 incoming exchange students (11 undergraduate exchange students & 2 graduate exchange students who are from the Faculty Level Agreement, ISEP Program & Lotus+ Program) on Thursday 13 August 2015, 01:30 – 04:00 p.m. at the room 302, Faculty of Economics Building Tha Prachan Campus. On this occasion, they met with Professor Dr. Sakon Varanyuwata, Dean of the Faculty of Economics; Dr. Nessara Sukpanich, Associate Dean for International Affairs; Dr. Pawin Siriprapanukul, Director of the BE International Program; Dr. Monthien Satimanon, Associate Director of the BE International Program; Dr. Brian Patrick Kennedy and Dr. Chayanee Chawanote, International Affairs Committee members. Moreover, they learned how to study in the BE International Program, life off campus and activities they can participated each month, followed by campus tour.
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนาชุดปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ "จะต่อสู้กับคอร์รัปชั่นอย่างไรดี?" โดย ศาสตราจารย์ ดร. ผาสุก พงษ์ไพจิตร ศาสตราภิชาน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม (NBTC Policy Watch) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนาในหัวข้อ “ประมูล 4G ใครได้–ใครเสีย: รัฐ ผู้ประกอบการ ประชาชน?” ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30-16.30 น. ห้องบรรยาย ศ.101 ตึกคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมงานแถลงข่าว 100 ปี “กิจกรรม สาน 4 ปณิธาน อ. ป๋วย อึ้งภากรณ์“ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง 202 และบริเวณโถงชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อแถลงข่าวและจัดนิทรรศการ อ. ป๋วย อึ้งภากรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ร่วมพิธีวางพานพุ่ม "วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558" ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณโถงอาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดโดยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
คณะเศรษฐศาสตร์จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 เพื่อแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน การวางแผนการเรียน ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ข้อมูลโครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ แนะนำกิจกรรม วินัย และทุนการศึกษา นอกจากนั้นนักศึกษาได้พบอาจารย์ที่ปรึกษา ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 ณ อาคารเรียนกลุ่มสังคมศาสตร์ ห้อง SC1059 ศูนย์รังสิต
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ “เศรษฐศาสตร์สามกรอบ: มองเศรษฐกิจการเมืองไทยผ่านแนวคิดเศรษฐศาสตร์สามสำนัก” ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 13:30-16:00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดย ดร.ธานี ชัยวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo และ ดร.ธร ปีติดล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความยินดีขอเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาชุดปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ "การเมืองภาคประชาชน ประชาธิปไตย และทางเลือกของการพัฒนา: บทเรียนจากวิกฤตการเมืองไทยในห้วงหนึ่งทศวรรษ" โดย รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานสัมมนา เรื่อง “Labor Productivity of Transportation Sector in Thailand: Analysis using Input-Output Approach” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายพิณ ชินตระกูลชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 10:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
During July 8 - 28, 2015 BE International Program, in collaboration with Thammasat Business School, jointly organizes the 2015 International Summer School (ISU) with Vienna University of Economics and Business (WU), Austria. Under supervision of Asst. Prof. Dr. Somboon Kulvisaechana (Thammasat Business School) and Prof. Dr. Bodo Schlegelmilch (WU) it is co-taught by professors from both institutions. A group of 20 selected students from WU and 15 students from BE International Program enroll in the summer course of MK391 Topics in International Marketing by which all of them are required to work together on local market research projects and make company visits to gain professional views on international marketing in the ASEAN region. Intercultural engagement is also promoted to enhance cross-cultural exchange among the students.
คณะเศรษฐศาสตร์จัดการสัมมนาคณาจารย์ประจำปี 2558 (ปีการศึกษา 2557) เรื่อง "การเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ: การเตรียมตัวออกนอกระบบ" โดยแบ่งการสัมมนาออกเป็น
สำนักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของคณะเศรษฐศาสตร์ ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ศ429Y) ชั้น 4 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต (อาคาร Y) และ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ด้วยระบบ (Teleconference)
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ “ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ แนวทางและความท้าทาย”
คณะเศรษฐศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยครั้งที่ 2 (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) โครงการ “พลวัตการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยในเชิงพื้นที่กับปัญหาความเหลื่อมล้ำ” สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คณะเศรษฐศาสตร์ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 81 ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานสัมมนาชุดปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ "สิ่งแวดล้อมไทยกับการกระจายอำนาจ" โดย ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนา ในหัวข้อ “อนาคตวิทยุชุมชนไทย ภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช.? รุ่ง หรือ ร่วง?” ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ทิศทางและอนาคต” เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ ๖๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดงานวันครบรอบการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ ๖๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณคอมมอนรูม ชั้น ๑ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนา เรื่อง “Thailand’s Internal Labor Migration and Its Determinants: A Decade of Change” โดย อาจารย์ถิรภาพ ฟักทอง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 13:30 – 15:30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
“Economic Fluctuations and The Role of Monetary Policy: An Investigation of An Agent-Based Model”
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนา เรื่อง “Scholarly Impact and the Competition for Acclaim in Economics: The Nobel Prize and John Bates Clark Medal” โดย Dr. Kamal P. Upadhyaya, University of New Haven ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 01:30 – 03:30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิตคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558
ภาพบรรยากาศการเสวนาแถลงข่าว Thammasat Economic Focus 04 เรื่อง "ความจริงของรายจ่ายการศึกษาไทย (เผยข้อเท็จจริงเพื่อการปฏิรูป)" เสวนาโดย รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.ไกรยส ภัทราวาท สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินรายการโดย ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 13:30 - 15:30 น. ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการ "ความตกลงด้านการลงทุนระหว่างประเทศ: นัยต่อนโยบายสาธารณะ" โดยคุณปริวรรต กนิษฐะเสน ผู้บริหารทีมอาเซียน ฝ่ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 13:30 - 15:30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการแสดงปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ้งภากรณ์ ขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 เป็นต้นไป
งานวันปรีดี ประจำปี 2558 จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ภาพบรรยากาศงานตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันที่ 9 เมษายน 2558
งานการแสดงปาฐกถาพิเศษ "ป๋วย อึ๊งภากรณ์" ครั้งที่ 14รื่อง พิศ(ษ)ผู้หญิงในชีวิตของ "สันติวิธี” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ในวันที่ 9 มีนาคม 2558 ณ ห้องบรรยาย ศ.101 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์
งานเสวนาวิชาการ “ร่างกฎหมายภาษีทรัพย์สิน: การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ” โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประชา คุณธรรมดี ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัยระดับดี ประจำปี 2557 ในสาขาเศรษฐศาสตร์ เรื่อง "ภาคบริการของไทยสู่จุดผกผัน"
สำหรับบุคลากร
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์