หน้าหลัก - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (B.E. International Program) กำหนดจัดงาน “B.E. Thammasat Open House 2017" (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) เพื่อชี้แจงข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการศึกษาและการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560 มีกำหนดดังนี้
ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 33 หนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 14 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย ศ 101 คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินโครงการลงทุน” รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์และการประเมินโครงการลงทุน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการลงทุน ศูนย์ฯ พิจารณาเห็นว่าการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าอบรมได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การสอบคัดเลือกเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านโครงการรับตรง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะดำเนินการจัดสอบคัดเลือกโครงการรับตรงเองเหมือนทุกปีที่ปฏิบัติมา (ไม่ใช้คะแนน TU STAR)
ด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครพนักงานระดับปริญญาเอก และรับสมัครทุนต่อยอดระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ดังนี้
Echo: voice for society วารสารที่จัดทำโดยนักศึกษาโครงการเศรษฐศาสตร์บัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ (B.E. International Program) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับเล่มล่าสุดได้ออกวางแผงแล้วสามารถหยิบกลับไปเป็นเจ้าของได้เลย โดยจัดวางไว้ที่ต่างๆ ดังนี้
The Asian Development Bank (ADB) จัด An ADB Transport Forum 2016 Youth Video Competition แข่งขันผลิตวีดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ADB ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 12 สิงหาคม 2559 (อ่านรายละเอียดการแข่งขันได้ที่เอกสารแนบด้วนล่างนี้)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร กระทรวงศึกษาธิการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมาคมประกันชีวิตไทย และมูลนิธิสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมีมูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมสนับสนุน จัดแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยรางวัล ทุนการศึกษา และดูงานต่างประเทศ รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท หวังมุ่งพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเงินส่วนบุคคล รวมถึงประกันชีวิต แก่เยาวชนไทยตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ
ด้วย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งานในราชการ จำนวน 2 กลุ่ม รวม 262 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) โดยมีข้อเสนอแนะและข้อกำหนด และราคากลาง
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ คือ
กิจกรรมที่ผ่านมา
คณะเศรษฐศาสตร์จัดสัมมนาอาจารย์ประจำปี 2559 เรื่อง "การปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี” โดยจัดสัมมนาภายนอก ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล พัทยา รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 22 -24 กรกฎาคม 2559
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน จัดงานเสวนา เนื่องในโอกาสจัดพิมพ์หนังสือ ในหัวข้อ "ตลาดเสรีกับทางแพร่งในการปกป้องตัวเองของสังคม" โดยวิทยากรจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คุณภัควดี วีระภาสพงษ์ (ผู้แปล เมื่อโลกพลิกผัน : การปฏิวัติอุตสาหกรรม จุดกำเนิดการเมืองและเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน) และคุณภาณุ ตรัยเวช (ผู้เขียน ในสาธารณรัฐไวมาร์ ฮิตเลอร์ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง) ดำเนินรายการโดยคุณชัยธวัช ตุลาธน (สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน) เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00-17.00 น. ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คุณชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 223,520 บาท ให้แก่โครงการบัณฑิตศึกษา โดยมี ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล รองคณบดีฝ่ายวางแผน อาจารย์ ดร.มณเฑียร สติมานนท์ ผู้อำนวยการคณะทำงานโครงการบัณฑิตศึกษา นางสาววรรณะ เวชพราหมณ์ ผู้ประสานงานคณะทำงานโครงการบัณฑิตศึกษา และนางสาวกฤตยา สังข์เกษม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ เข้ารับมอบทุน ณ ห้องรับรองประธานกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จัดงานสัมมนา เรื่อง “Unions and Workplace Accidents” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ Professor Woo-Yung Kim จาก Faculty of Economics and Trade, Kongju National University, Korea เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 13:30 – 15:30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
20 มิถุนายน 2559 : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์) และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ร่วมจัดงาน “พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในการจัดทำผลงานทางวิชาการเผยแพร่ต่อสาธารณะ” โดยความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำบทความ บทวิเคราะห์ หรือบทวิจัย เกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเงินของภาคครัวเรือนภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศไทยเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ
สำหรับบุคลากร
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์