หน้าหลัก - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์) ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2558 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Graduate Study Program in Economics
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานเสวนาการแถลงข่าว Thammasat Economic Focus 06 เรื่อง "นโยบายประชารัฐ ประชานิยม (ความเหมือนหรือความแตกต่าง)" ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย เปิดรับสมัครนักศึกษา โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่ วันที่ 2 - 30 พฤศจิกายน 2558 ทาง www.reg.tu.ac.th
กิจกรรมที่ผ่านมา
บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2558 เพื่อแนะแนวการศึกษาและให้ข้อมูลของคณะฯ ทั้งโครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย โครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ (BE International Program) และโครงการฯ ระดับบัณฑิตศึกษา
บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ได้เข้าร่วมการจัดงาน TU-Open House ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2558 เพื่อให้ข้อมูลของคณะฯ ทั้งโครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย โครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ (BE International Program) และโครงการฯ ระดับบัณฑิตศึกษา
ทีมจากนักศึกษาโครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย และนักศึกษาโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คว้ารางวัลจากการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2558 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2558ณ ห้องประชุม 212 ชั้น 2 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร กระทรวงศึกษาธิการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมาคมประกันชีวิตไทย และมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมสนับสนุนโดยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน และ บมจ.เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
On Monday November 2, 2015, Professor Dr. Sakon Varanyuwatana; Dean of the Faculty of Economics and Dr. Pawin Siriprapanukul , Director of the Bachelor of Economics International Program welcomed Dr. Toshihiro Ichida and students from Waseda University, Japan (give a presentation that topic is McKinsey way of work and logical thinking).
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนา เรื่อง "INCLUSIVE GROWTH: WHAT DO WE MEAN BY IT, AND HOW DO WE OPERATIONALIZE IT?” โดย Dr. Vinod Thomas, Director General of Independent Evaluation Asian Development Bank ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 09:30 – 11:30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดงานสัมมนาทางวิชาการ (Symposium) ประจำปี 2558 ครั้งที่ 38 เรื่อง "เหลียวหลัง แลหน้า เศรษฐกิจสังคมไทยในวาระ 100 ปี อาจารย์ป๋วย" ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน “สัปดาห์เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ประจำปี 2558” ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทาบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) และเผยแพร่พระราชกรณียกิจ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนสนใจและเอาใจใส่ในการดูแลสุขภาพในช่องปาก โดยตลอดทั้งเดือนตุลาคมมีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณโถงกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร ม.ร.ว. สุวพรรณ สนิทวงศ์ และมีบริการทันตกรรมฟรี
ฝ่ายการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ จัดงานแนะนำแก่นักศึกษาทุนการศึกษา โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย เพื่อได้รับทราบถึงข้อควรปฏิบัติและเงื่อนไขการรับทุน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานสัมมนาชุดปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “ปฏิทินแห่งความรื่นรมย์: ชีวิตทางวัฒนธรรมของป๋วย อึ๊งภากรณ์” โดย คุณสุชาติ สวัสดิ์ศรี บรรณาธิการนิตยสารช่อการะเกด ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
On October 14th, 2015, Dr. Nessara Sukpanich, Vice Dean for International Affairs, Dr. Brian Patrick Kennedy, International Affairs Committee, Dr. Pawin Siriprapanukul, BE Director and Mrs. Narisa Klieothong, International Affairs Coordinator welcomed Mrs. Heather McKeever, Regional Manager of the Reading International Office and Dr. Simon Clarke (Biological Sciences) from University of Reading, England. Upon their visit, we discussed the collaboration regarding the exchange program and the summer program.
คุณฐากร ปิยะพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณกัญจมา ศรีอรุณ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาโครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาคภาษาไทย จำนวน 5 คนๆ ละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 150,000 บาท โดยศาสตราจารญ์ ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิริยา กุลกลการ รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา ให้การต้อนรับ และนักศึกษาทุนเข้ารับทุน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คณะเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ทั้งหลักสูตรภาคภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ (BE) ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Young Financial Star Competition (YFS) 2015
Mr. Doldej Schuett, BE student won “The Best Speaker” in the second ASEAN Youth Debates on Human Rights which was held by The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) from 5 to 6 September 2015 in Singapore. The debates were held at Tembusu College, National University of Singapore, Singapore. There were 30 university students from the ten ASEAN countries who participated in the Debates.
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนา เรื่อง "Tracing and Quantifying Thailand’s Linkages to the Global Supply Chain: the Modification of World Input-Output Database (WIOD) and the Applications of Leontief Multiplier and Structural Path Analysis" โดย อาจารย์ ดร. ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
Mr. Sirin Tangpornpaiboon and Mr. Tanat Anutrakulchai, BE students, have been selected to present their research papers in the second international conference on "Multidisciplinary Trends in Academic Research 2015", held during 29-30 September 2015, in Bangkok, Thailand. Mr. Tanat Anutrakulchai also won the best paper awarded from his research titled "The Long-Horizon Invalidity of Uncovered Interest Parity (UIP) after the Global Financial Crisis: the Case of Thailand and Singapore using Panel Cointegration Test ".
On September 28, 2015, Dr. Nessara Sukpanich, Vice Dean for International Affairs and Mrs. Narisa Klieothong, International Affairs Coordinator, welcomed Mr. Jerome Ho, Associate Director of the Global Engagement, Division of Global Programs and Engagement from The Australian National University. Upon his visit, we discussed about the collaboration regarding the exchange program and the summer program.
คณะเศรษฐศาสตร์จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ณ ห้องรับประทานอาหาร ชั้น 4 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ (อาคาร Y) ศูนย์รังสิต
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนาชุดปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “การศึกษากับยาพิษแอบแฝง” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการคณะทำงานโครงการบัณฑิตศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว และศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนาธิป ผาริโน ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการพัฒนาศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว" (PRO-Green) ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จัด Roadshow โครงการสัมมนาวิชาการสัญจร เป็นปีที่ 3 ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ใต้ตึกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และเสวนาในหัวข้อ "โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของหนี้สาธารณะ ประจำปี 2558" เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนา เรื่อง “Assessing The Effects Of Energy Using Products (EuP/ErP) On Thai Electric and Electronic Industry” โดย อาจารย์ ดร. มณเฑียร สติมานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ดร. ทัศนีย์ สติมานนท์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
On September 2nd , 2015, Dr. Nessara Sukpanich, Vice Dean for International Affairs and Mrs. Narisa Klieothong, International Affairs Coordinator welcomed Ms. Malgorzata Chromy, M.A., International Programs Officer, International Centre from Warsaw School of Economics, Poland. Upon her visit, we discussed to establish an exchange program.
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานสัมมนา เรื่อง “How Important Is Household Food Security to A Child’s Health? The Case of Peru” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัททา เกิดเรือง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 13:30 – 15:00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คุณชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ได้มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนเงิน 252,700 บาท โดยมี อาจารย์ ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการคณะทำงานโครงการบัณฑิตศึกษา เป็นผู้รับมอบทุนเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ ห้องรับรอง ชั้น 28 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่สีลม
โครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ จัดสัมมนานักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2558 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พร้อมจัดกิจกรรม CSR “เรียนรู้และฟื้นฟูระบบนิเวศ” ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน พร้อมทั้งร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมตลอดทั้งให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทั้งสิ้น 67 คน
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน คณะทำงานพัฒนากลไกและกลยุทธ์ การเข้าถึงนโยบายประกันสังคมที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ เครือข่ายประกันสังคมของคนทำงาน (คปค.) ได้จัดงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง “อนาคตแยกกองทุนประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนข้ามชาติ: ความจำเป็นและความเป็นไปได้” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายพิณ ชินตระกูลชัย ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award for a WBI Journal (International Review of Business Research Papers) ในการประชุม The Eurasia Business Research Conference ณ ประเทศตุรกี จากผลงาน เรื่อง "Labor Productivity of Transportation Sector in Thailand: Analysis using Input-Output Approach" จัดโดย World Business Institute เมื่อวันที่ 4-6 มิถุนายน 2558
The Faculty of Economics organized the welcoming orientation for 14 incoming exchange students (11 undergraduate exchange students & 2 graduate exchange students who are from the Faculty Level Agreement, ISEP Program & Lotus+ Program) on Thursday 13 August 2015, 01:30 – 04:00 p.m. at the room 302, Faculty of Economics Building Tha Prachan Campus. On this occasion, they met with Professor Dr. Sakon Varanyuwata, Dean of the Faculty of Economics; Dr. Nessara Sukpanich, Associate Dean for International Affairs; Dr. Pawin Siriprapanukul, Director of the BE International Program; Dr. Monthien Satimanon, Associate Director of the BE International Program; Dr. Brian Patrick Kennedy and Dr. Chayanee Chawanote, International Affairs Committee members. Moreover, they learned how to study in the BE International Program, life off campus and activities they can participated each month, followed by campus tour.
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนาชุดปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ "จะต่อสู้กับคอร์รัปชั่นอย่างไรดี?" โดย ศาสตราจารย์ ดร. ผาสุก พงษ์ไพจิตร ศาสตราภิชาน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม (NBTC Policy Watch) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนาในหัวข้อ “ประมูล 4G ใครได้–ใครเสีย: รัฐ ผู้ประกอบการ ประชาชน?” ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30-16.30 น. ห้องบรรยาย ศ.101 ตึกคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมงานแถลงข่าว 100 ปี “กิจกรรม สาน 4 ปณิธาน อ. ป๋วย อึ้งภากรณ์“ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง 202 และบริเวณโถงชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อแถลงข่าวและจัดนิทรรศการ อ. ป๋วย อึ้งภากรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ “เศรษฐศาสตร์สามกรอบ: มองเศรษฐกิจการเมืองไทยผ่านแนวคิดเศรษฐศาสตร์สามสำนัก” ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 13:30-16:00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดย ดร.ธานี ชัยวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo และ ดร.ธร ปีติดล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการแสดงปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ้งภากรณ์ ขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 เป็นต้นไป
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานสัมมนา เรื่อง “Labor Productivity of Transportation Sector in Thailand: Analysis using Input-Output Approach” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายพิณ ชินตระกูลชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 10:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
During July 8 - 28, 2015 BE International Program, in collaboration with Thammasat Business School, jointly organizes the 2015 International Summer School (ISU) with Vienna University of Economics and Business (WU), Austria. Under supervision of Asst. Prof. Dr. Somboon Kulvisaechana (Thammasat Business School) and Prof. Dr. Bodo Schlegelmilch (WU) it is co-taught by professors from both institutions. A group of 20 selected students from WU and 15 students from BE International Program enroll in the summer course of MK391 Topics in International Marketing by which all of them are required to work together on local market research projects and make company visits to gain professional views on international marketing in the ASEAN region. Intercultural engagement is also promoted to enhance cross-cultural exchange among the students.
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ “ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ แนวทางและความท้าทาย”
คณะเศรษฐศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยครั้งที่ 2 (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) โครงการ “พลวัตการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยในเชิงพื้นที่กับปัญหาความเหลื่อมล้ำ” สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนา ในหัวข้อ “อนาคตวิทยุชุมชนไทย ภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช.? รุ่ง หรือ ร่วง?” ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ทิศทางและอนาคต” เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ ๖๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนา เรื่อง “Thailand’s Internal Labor Migration and Its Determinants: A Decade of Change” โดย อาจารย์ถิรภาพ ฟักทอง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 13:30 – 15:30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
“Economic Fluctuations and The Role of Monetary Policy: An Investigation of An Agent-Based Model”
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนา เรื่อง “Scholarly Impact and the Competition for Acclaim in Economics: The Nobel Prize and John Bates Clark Medal” โดย Dr. Kamal P. Upadhyaya, University of New Haven ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 01:30 – 03:30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ภาพบรรยากาศการเสวนาแถลงข่าว Thammasat Economic Focus 04 เรื่อง "ความจริงของรายจ่ายการศึกษาไทย (เผยข้อเท็จจริงเพื่อการปฏิรูป)" เสวนาโดย รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.ไกรยส ภัทราวาท สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินรายการโดย ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 13:30 - 15:30 น. ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการ "ความตกลงด้านการลงทุนระหว่างประเทศ: นัยต่อนโยบายสาธารณะ" โดยคุณปริวรรต กนิษฐะเสน ผู้บริหารทีมอาเซียน ฝ่ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 13:30 - 15:30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการแสดงปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ้งภากรณ์ ขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 เป็นต้นไป
งานการแสดงปาฐกถาพิเศษ "ป๋วย อึ๊งภากรณ์" ครั้งที่ 14รื่อง พิศ(ษ)ผู้หญิงในชีวิตของ "สันติวิธี” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ในวันที่ 9 มีนาคม 2558 ณ ห้องบรรยาย ศ.101 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์
สำหรับบุคลากร
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์