หน้าหลัก - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญร่วมงานแนะนำหลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังสัมมนาวิชาการ "ประเทศไทยบนเวทีการค้าโลก: อุปสรรค โอกาส และความท้าทาย" ในวันพุธที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 16.30 - 18.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ "Intersectoral and Gender Heterogeneity in the Marginal Earnings Gains Associated with Education in Indonesia" ในวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
กิจกรรมที่ผ่านมา
โครงการบัณฑิตศึกษา ร่วมกับคณะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 จัดโครงการการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา และ สัมมนานอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2557
นางสาวพิมพิมล จั่นสังข์ ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555
โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ (BE) จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557
Mr. Manfred Hornung, Director และ Mr. Rainer Einzenberger, Program Coordinator Myanmar จาก มูลนิธิไฮริค เบิลล์ (Heinrich Böll Stiftung, Southeast Asia Regional Office) ได้ลงนามในสัญญาแลกเปลี่ยนกับคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนเงิน 857,750 บาท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557
คณะเศรษฐศาสตร์จัดงานสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ครบรอบปีที่ 65 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คณะัเศรษฐศาสตร์จัดงานวันปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องบรรยาย SC1058 อาคารเรียนกลุ่มสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คณะเศรษฐศาสตร์ร่วมกับสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์จัดงานฉลองบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซ.งามดูพลี
ภาพบรรยากาศงานการฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์