หน้าหลัก - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) ขอเชิญร่วมงานแนะนำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สำหรับการรับเข้าปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 21) และร่วมฟังเสวนาเรื่อง “ยกเครื่องโครงสร้างเศรษฐกิจไทยสู่ยุค 4.0” โดย ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานโยบายการคลังท้องถิ่น สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, กระทรวงการคลัง
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง “From Stress to Growth: Strengthening Asia's Financial System in the Post-Crisis World” โดย Dr. Donghyun Park, Principal Economist, ADB และ Miss Gemma Estrada, Senior Economics Officer, ADB
โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (B.E. International Program) กำหนดจัดงาน “B.E. Thammasat Open House 2017" (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) เพื่อชี้แจงข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการศึกษาและการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560 มีกำหนดดังนี้
ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 33 หนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 14 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย ศ 101 คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
การสอบคัดเลือกเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านโครงการรับตรง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะดำเนินการจัดสอบคัดเลือกโครงการรับตรงเองเหมือนทุกปีที่ปฏิบัติมา (ไม่ใช้คะแนน TU STAR)
ด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครพนักงานระดับปริญญาเอก และรับสมัครทุนต่อยอดระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ดังนี้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร กระทรวงศึกษาธิการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมาคมประกันชีวิตไทย และมูลนิธิสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมีมูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมสนับสนุน จัดแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยรางวัล ทุนการศึกษา และดูงานต่างประเทศ รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท หวังมุ่งพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเงินส่วนบุคคล รวมถึงประกันชีวิต แก่เยาวชนไทยตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ คือ
กิจกรรมที่ผ่านมา
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 คุณฐากร ปิยะพันธ์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ และผู้บริหารสายงานดิจิทัล แบงค์กิ้งและนวัตกรรม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. จำนวน 5 ทุน ทุนละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 150,000 บาท โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดี คุณสมชัย โชติมาโนช เลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ คุณวันเพ็ญ เนตรรุ่ง หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา และคุณวรรดี วิสัยเกต เจ้าหน้าที่หน่วยวิชาการ ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีมอบทุนฯ ณ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลในการแข่งขัน TDRI Redesigning Thailand ครั้งที่ 3 หัวข้อ มองเทศ เปลี่ยนไทย ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ดังนี้
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนา เรื่อง " The Balance of Payments and Intraregional Imbalances of the ASEAN Countries” โดย ดร. นภนต์ ภุมมา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 07:00-16:00 น. ณ อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ ห้องบรรยาย SC 1059 มธ. ศูนย์รังสิต นักศึกษาใหม่จะได้รับทราบเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน การวางแผนการเรียน และระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เรียนเศรษฐศาสตร์อย่างไรให้สนุก การแนะนำกิจกรรม วินัย และทุนการศึกษา วิธีจัดการความเครียดและการช่วยเหลือเพื่อนที่มีความเครียด โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศ พบอาจารย์ที่ปรึกษา ชมคลิป Do & Don’t และการพูดคุยจากรุ่นพี่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จัดงาน Thammasat Economic Focus ครั้งที่ 10 (TEF-10) เรื่อง “มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม:อุปสรรคต่อการส่งออกของไทย?” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , คุณธงชัย บุณยโชติมา กรรมการคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหอการค้าไทย และ ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.) เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ...รับชมเทปบันทึกภาพย้อนหลังได้ที่ >>> Click
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จัดงาน “การประชุมวิชาการกลุ่มคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2559” 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ “พาสังคมไทยไปให้ถึง: ปฏิทินแห่งความหวังจากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 – 17.30 น. ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จัดงานสัมมนา เรื่อง “Unions and Workplace Accidents” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ Professor Woo-Yung Kim จาก Faculty of Economics and Trade, Kongju National University, Korea เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 13:30 – 15:30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
สำหรับบุคลากร
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์