หน้าหลัก - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง “Dynamic Systemic Vulnerability and Middle Income Trap: Comparative Study of Singapore and Thailand” โดย อาจารย์ ดร. มณเฑียร สติมานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอาจารย์ ดร. ทัศนีย์ สติมานนท์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
แนะนำหลักสูตร MBE : วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น.
รับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 21 ปีการศึกษา 2560 : วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2560
การสอบคัดเลือกเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านโครงการรับตรง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะดำเนินการจัดสอบคัดเลือกโครงการรับตรงเองเหมือนทุกปีที่ปฏิบัติมา (ไม่ใช้คะแนน TU STAR)
ด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครพนักงานระดับปริญญาเอก และรับสมัครทุนต่อยอดระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ดังนี้
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ คือ
กิจกรรมที่ผ่านมา
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 คุณฐากร ปิยะพันธ์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ และผู้บริหารสายงานดิจิทัล แบงค์กิ้งและนวัตกรรม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. จำนวน 5 ทุน ทุนละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 150,000 บาท โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดี คุณสมชัย โชติมาโนช เลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ คุณวันเพ็ญ เนตรรุ่ง หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา และคุณวรรดี วิสัยเกต เจ้าหน้าที่หน่วยวิชาการ ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีมอบทุนฯ ณ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลในการแข่งขัน TDRI Redesigning Thailand ครั้งที่ 3 หัวข้อ มองเทศ เปลี่ยนไทย ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ดังนี้
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 07:00-16:00 น. ณ อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ ห้องบรรยาย SC 1059 มธ. ศูนย์รังสิต นักศึกษาใหม่จะได้รับทราบเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน การวางแผนการเรียน และระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เรียนเศรษฐศาสตร์อย่างไรให้สนุก การแนะนำกิจกรรม วินัย และทุนการศึกษา วิธีจัดการความเครียดและการช่วยเหลือเพื่อนที่มีความเครียด โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศ พบอาจารย์ที่ปรึกษา ชมคลิป Do & Don’t และการพูดคุยจากรุ่นพี่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จัดงาน Thammasat Economic Focus ครั้งที่ 10 (TEF-10) เรื่อง “มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม:อุปสรรคต่อการส่งออกของไทย?” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , คุณธงชัย บุณยโชติมา กรรมการคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหอการค้าไทย และ ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.) เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ...รับชมเทปบันทึกภาพย้อนหลังได้ที่ >>> Click
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จัดงาน “การประชุมวิชาการกลุ่มคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2559” 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ “พาสังคมไทยไปให้ถึง: ปฏิทินแห่งความหวังจากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 – 17.30 น. ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
สำหรับบุคลากร
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์