หน้าหลัก - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสำหรับใช้งานของคณะเศรษฐศาสตร์ โดยมีรายละเอียดและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความยินดีขอเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาชุดปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ "จะต่อสู้กับคอร์รัปชั่นอย่างไรดี?" โดย ศาสตราจารย์ ดร. ผาสุก พงษ์ไพจิตร ศาสตราภิชาน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนา ในหัวข้อ “เศรษฐศาสตร์สามกรอบ: มองเศรษฐกิจการเมืองไทยผ่านแนวคิดเศรษฐศาสตร์สามสำนัก” ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 13:30-16:00 น.
ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตร “การประเมินโครงการลงทุน” รุ่นที่ 1 ในวันพุธ-ศุกร์ที่ 5-7 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องเชียงแสน ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ โดยมีค่าธรรมเนียมท่านละ 6,000 บาท
กิจกรรมที่ผ่านมา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความยินดีขอเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาชุดปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ "การเมืองภาคประชาชน ประชาธิปไตย และทางเลือกของการพัฒนา: บทเรียนจากวิกฤตการเมืองไทยในห้วงหนึ่งทศวรรษ" โดย รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานสัมมนา เรื่อง “Labor Productivity of Transportation Sector in Thailand: Analysis using Input-Output Approach” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายพิณ ชินตระกูลชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 10:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
During July 8 - 28, 2015 BE International Program, in collaboration with Thammasat Business School, jointly organizes the 2015 International Summer School (ISU) with Vienna University of Economics and Business (WU), Austria. Under supervision of Asst. Prof. Dr. Somboon Kulvisaechana (Thammasat Business School) and Prof. Dr. Bodo Schlegelmilch (WU) it is co-taught by professors from both institutions. A group of 20 selected students from WU and 15 students from BE International Program enroll in the summer course of MK391 Topics in International Marketing by which all of them are required to work together on local market research projects and make company visits to gain professional views on international marketing in the ASEAN region. Intercultural engagement is also promoted to enhance cross-cultural exchange among the students.
คณะเศรษฐศาสตร์จัดการสัมมนาคณาจารย์ประจำปี 2558 (ปีการศึกษา 2557) เรื่อง "การเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ: การเตรียมตัวออกนอกระบบ" โดยแบ่งการสัมมนาออกเป็น
สำนักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของคณะเศรษฐศาสตร์ ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ศ429Y) ชั้น 4 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต (อาคาร Y) และ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ด้วยระบบ (Teleconference)
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ “ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ แนวทางและความท้าทาย”
คณะเศรษฐศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยครั้งที่ 2 (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) โครงการ “พลวัตการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยในเชิงพื้นที่กับปัญหาความเหลื่อมล้ำ” สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คณะเศรษฐศาสตร์ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 81 ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานสัมมนาชุดปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ "สิ่งแวดล้อมไทยกับการกระจายอำนาจ" โดย ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนา ในหัวข้อ “อนาคตวิทยุชุมชนไทย ภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช.? รุ่ง หรือ ร่วง?” ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ทิศทางและอนาคต” เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ ๖๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดงานวันครบรอบการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ ๖๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณคอมมอนรูม ชั้น ๑ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนา เรื่อง “Thailand’s Internal Labor Migration and Its Determinants: A Decade of Change” โดย อาจารย์ถิรภาพ ฟักทอง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 13:30 – 15:30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
“Economic Fluctuations and The Role of Monetary Policy: An Investigation of An Agent-Based Model”
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนา เรื่อง “Scholarly Impact and the Competition for Acclaim in Economics: The Nobel Prize and John Bates Clark Medal” โดย Dr. Kamal P. Upadhyaya, University of New Haven ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 01:30 – 03:30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิตคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558
ภาพบรรยากาศการเสวนาแถลงข่าว Thammasat Economic Focus 04 เรื่อง "ความจริงของรายจ่ายการศึกษาไทย (เผยข้อเท็จจริงเพื่อการปฏิรูป)" เสวนาโดย รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.ไกรยส ภัทราวาท สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินรายการโดย ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 13:30 - 15:30 น. ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการ "ความตกลงด้านการลงทุนระหว่างประเทศ: นัยต่อนโยบายสาธารณะ" โดยคุณปริวรรต กนิษฐะเสน ผู้บริหารทีมอาเซียน ฝ่ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 13:30 - 15:30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการแสดงปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ้งภากรณ์ ขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 เป็นต้นไป
งานวันปรีดี ประจำปี 2558 จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ภาพบรรยากาศงานตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันที่ 9 เมษายน 2558
งานการแสดงปาฐกถาพิเศษ "ป๋วย อึ๊งภากรณ์" ครั้งที่ 14รื่อง พิศ(ษ)ผู้หญิงในชีวิตของ "สันติวิธี” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ในวันที่ 9 มีนาคม 2558 ณ ห้องบรรยาย ศ.101 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์
งานเสวนาวิชาการ “ร่างกฎหมายภาษีทรัพย์สิน: การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ” โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประชา คุณธรรมดี ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัยระดับดี ประจำปี 2557 ในสาขาเศรษฐศาสตร์ เรื่อง "ภาคบริการของไทยสู่จุดผกผัน"
สำหรับบุคลากร
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์