หน้าหลัก - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญร่วมงานเศรษฐศาสตร์สนทนา เรื่อง “บทบาทของนักเศรษฐศาสตร์ในภาครัฐและเอกชน” พร้อมแนะนำหลักสูตรปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ โครงการบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ - หลักสูตรภาษาไทย โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และโครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ ในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30-12.30 น. ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย เปิดรับสมัครนักศึกษา "โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2558" สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 - 1 ธันวาคม 2557
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง "REGIONAL COOPERATION AND INTEGRATION AND INCLUSIVE GROWTH IN ASIA" โดย Asian Development Bank Institute and Faculty of Economics, Thammasat University ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 - 17.15 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งภาคภาษาไทย และ ภาคภาษาอังกฤษ เข้าร่วมฟังการแนะแนวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ทั้งคู่สัญญาระดับมหาวิทยาลัยและคู่สัญญาระดับคณะ
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(MBE) หลักสูตรภาษาไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (รุ่นที่ 19) ในระหว่างวันที่ 7 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2558
กิจกรรมที่ผ่านมา
คณะเศรษฐศาสตร์ร่วมงานสัปดาห์เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ประจำปี 2557 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีพิธีวางพานพุ่ม โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับทันตกรรม บริการให้คำปรึกษาด้านทันตสุขภาพ การบริการวัดสมรรถภาพทางกาย ตรวจดัชนีมวลกาย ฯลฯ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557
คณะเศรษฐศาสตร์และโครงการเศรษฐศาสตร์บัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ (BE) จัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้แก่นักศึกษาต่างชาติและบัดดี้นักศึกษาไทย ในวันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2557 ณ เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และมูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับองค์กรรัฐและเอกชน จัดการแข่งขัน 'เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ : เงินทอง ของมีค่า และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 6' ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2557 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557
ภาพบรรยากาศการจัดงานสัมมนาวิชาการ (Symposium) ครั้งที่ 37 เรื่อง "Sustaining Thailand: ก้าวอย่างไรให้ประเทศไทยยั่งยืน" เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะเศรษฐศาสตร์จัดงานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำปี 2557 เรื่อง “การกำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และกิจกรรมของคณะฯ ใน 3 ปีข้างหน้า” โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าสายงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 26-28 กันยายน 2557 ณ เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
งานแนะนำหลักสูตรปริญญาเอกจาก Prof. Dr. Anthony Tay, the director of the Ph.D. Program in Economics at Singapore Management University ประเทศสิงคโปร์ โดยมี อ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา ให้การต้อนรับในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของเยาวชน (National Youth Consultation) ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ฝ่ายการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ จัดงานแนะนำข้อควรปฏิบัติของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา รับฟังปัญหาเกี่ยวกับการเรียนและการเงิน และแนะนำโครงการกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจสร้างรายได้ (Econ Workfare) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม ศ.424 ป๋วย อึ๊งภากรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต
สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์