หน้าหลัก - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ขอเชิญร่วมงาน “การประชุมวิชาการกลุ่มคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2559” 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ “พาสังคมไทยไปให้ถึง: ปฏิทินแห่งความหวังจากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 – 17.30 น. ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการร่วมงาน) สำรองที่นั่ง Click !!! ...ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ ดร. ศิญาณี หิรัญสาลี โทร: 02 – 564 – 3089 -91 Ext. 77063
ด้วย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จำหน่ายพัสดุที่หมดความจำเป็นใช้งานในคณะแต่ยังสามารถใช้งานได้ โดยวิธีการบริจาค/โอน (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) โดยมีข้อเสนอแนะและข้อกำหนด ดังนี้
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ขอเชิญร่วมงาน การประชุมวิชาการทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส lสกว.) โครงการ “พลวัตการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยในเชิงพื้นที่กับปัญหาความเหลื่อมล้ำ” (ครั้งที่ 3) ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
ด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครพนักงานระดับปริญญาเอก และรับสมัครทุนต่อยอดระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ดังนี้
Echo: voice for society วารสารที่จัดทำโดยนักศึกษาโครงการเศรษฐศาสตร์บัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ (B.E. International Program) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับเล่มล่าสุดได้ออกวางแผงแล้วสามารถหยิบกลับไปเป็นเจ้าของได้เลย โดยจัดวางไว้ที่ต่างๆ ดังนี้
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Unions and Workplace Accidents โดย Professor Woo-Yung Kim จาก Faculty of Economics and Trade, Kongju National University, ประเทศเกาหลี ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้นใหญ่ 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
The Asian Development Bank (ADB) จัด An ADB Transport Forum 2016 Youth Video Competition แข่งขันผลิตวีดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ADB ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 12 สิงหาคม 2559 (อ่านรายละเอียดการแข่งขันได้ที่เอกสารแนบด้วนล่างนี้)
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงานของนักศึกษา ในงานประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระ ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร กระทรวงศึกษาธิการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมาคมประกันชีวิตไทย และมูลนิธิสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมีมูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมสนับสนุน จัดแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยรางวัล ทุนการศึกษา และดูงานต่างประเทศ รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท หวังมุ่งพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเงินส่วนบุคคล รวมถึงประกันชีวิต แก่เยาวชนไทยตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ 6 สถาบัน ประกอบด้วย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ “เศรษฐทัศน์” เพื่อส่งเสริมนิสิตนักศึกษาให้มีความสนใจค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและรู้จักวิธีวิเคราะห์วิจัยในด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจการเงิน
ด้วย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครร้านถ่ายเอกสารเพื่อให้บริการทั่วไป ณ อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 7 – 14 มิถุนายน 2559 โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้
ตามที่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครร้านถ่ายเอกสาร ณ อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่
กิจกรรมที่ผ่านมา
ติดตามชมสัมภาษณ์ช่วงวัยรุ่นหัวกะทิ กับทีม “The Visible Hand” นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต (B.E.) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่คว้ารางวัล “3RD RUNNER-UP” ในโครงการ HSBC Thailand Business Case Competition 2016 ได้ในรายการ “กด Like วัยทีน” >>> Click
คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดโครงการ “ตามรอยบุญ 100 ปี ชาตกาล อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์” เพื่อร่วมกันทำบุญ บริจาคเงินมอบให้กับ วัดวังน้ำขาว จังหวัดชัยนาท และเยี่ยมชมมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 ขอสรุปยอดเงินที่ได้รับบริจาครวมกับของคณะฯ ดังนี้
20 มิถุนายน 2559 : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์) และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ร่วมจัดงาน “พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในการจัดทำผลงานทางวิชาการเผยแพร่ต่อสาธารณะ” โดยความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำบทความ บทวิเคราะห์ หรือบทวิจัย เกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเงินของภาคครัวเรือนภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศไทยเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ
SIBR-Thammasat Conference on Interdisciplinary Business & Economic Research
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดี จัดงานวันครบรอบการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ปีที่ ๖๗ เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร มาเจริญพระพุทธมนต์และรับสังฆทาน ณ บริเวณคอมมอนรูมชั้น1 หลังจากนั้นที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 เป็นการแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : การพัฒนาวงการเศรษฐศาสตร์ในอนาคต” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ปิดท้ายงานด้วยการมอบมาลัยแสดงมุทิตาจิตต่อ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล และอดีตคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะที่มาร่วมงาน ...ทั้งนี้ท่านสามารถรับชมเทปบันทึกการแสดงปาฐกถาพิเศษดังกล่าวได้ที่ >>> Click
ติดตามชม นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นายนครินทร์ ผู้พิทักษ์รัตนกุล นางสาวธนาภรณ์ สำเภาทอง และ นายธนวัฒน์ พนิตพงศ์ศรี) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ในรายการ “กด Like วัยทีน” >>> รับชมรายการ Click !!!
อาจารย์ ดร. เณศรา สุขพานิช รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และ นางนริศา เกลียวทอง นักวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Dr. Ian Whitfield, Director of Undergraduate Studies ผู้แทนจาก Durham University ประเทศอังกฤษ เพื่อพูดคุยถึงความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและโปรแกรมการศึกษาในภาคฤดูร้อน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมริมน้ำ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จัดงาน Thammasat Economic Focus ครั้งที่ 9 (TEF-09) เรื่อง “เพิ่มทางเลือกการทำงานผู้สูงอายุ : กุญแจสำคัญของการอยู่กับสังคมสูงวัย” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร พิชัยสนิธ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. , ดร. ศุทธิดา ชวนวัน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร. จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ ...รับชมเทปบันทึกภาพย้อนหลังได้ที่ >>> Click
“คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) โดย ศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดี ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ เครือข่ายจิตอาสา โดย นางสาวนันทินี มาลานนท์ ผู้จัดการเครือข่ายจิตอาสา” ประกาศเจตนารมณ์ทำงานอาสาสมัครพัฒนาและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ขับเคลื่อนงานจิตอาสาคณะอย่างเป็นระบบและยั่งยืน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 13.49 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ พร้อมนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิริยา กุลกลการ รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. อาจารย์ชล บุนนาค คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. และ นายสมชัย โชติมาโนช เลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ร่วมในพิธีด้วย
คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งศูนย์ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิตเดินทางไปบริจาคโลหิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 ด้วยตระหนักถึงจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติตนเพื่อการดำรงชีวิตที่ดีในรั้วมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นผู้มีความเสียสละประกอบคุณงามความดีต่อเพื่อนมนุษย์และพระพุทธศาสนา ใน “โครงการบริจาคโลหิตคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2559” โดยคณะฯ ท่าพระจันทร์ เดินทางไปบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลศิริราช และคณะฯ ศูนย์รังสิต บริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการ “New Normal or No Normal กระแสไทยในกระแสโลก” ในวาระ 6 ทศวรรษแห่งทุนอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ท่าพระจันทร์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ. และ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ. จรัญ มหาทุมะรัตน์ ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล กล่าวเปิดพิธี ต่อด้วยการแสดงปาฐกถาหัวข้อ “60 ปี ทุนอานันทมหิดลกับแผนกธรรมศาสตร์” โดย ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.จิรนิติ หะวานนท์ เลขานุการแผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล ก่อนจะเริ่มการเสวนา ทั้งนี้มี ดร. วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และอดีตประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ร่วมงานด้วย
อาจารย์ ดร. เณศรา สุขพานิช รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Stockholm School of Economics ประเทศสวีเดน ที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนคณะทำงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อพูดคุยถึงความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและโปรแกรมการศึกษาในภาคฤดูร้อน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมริมน้ำ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ มอบทุนการศึกษาประเภทเรียนดีและขาดแคลน จำนวน 20 ทุน รวม 837,000 บาท แก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ นายกสมาคมฯ เป็นผู้มอบทุน และ ศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. กล่าวแสดงความขอบคุณ
โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ (B.E.) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จัดงาน “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2559” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง LT1 ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และปฐมนิเทศนักศึกษาโดยคณะอาจารย์ของโครงการ โดยจัดให้มีการอธิบายหลักสูตร ระเบียบปฏิบัติ แนะนำโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน กิจกรรมพิเศษ การฝึกงาน และพบอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ เพื่อมุ่งสร้างความเข้าใจในภาพรวมตลอดหลักสูตรการศึกษา และเน้นให้นักศึกษาวางแผนการในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เป็นหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกให้แสดงทัศนะเรื่องความเสมอภาคทางสังคมและระบบการเงินการคลังสาธารณะของประเทศ (The integration of equity in Thailand’s PFM systems) จาก Oxford Policy Management องค์กรวิชาการชั้นนำระดับสากลด้านการวิเคราะห์งบประมาณและระบบการเงินการคลังสาธารณะผ่านการศึกษากฎหมายและกฎระเบียบ กรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ การใช้งบประมาณ ตลอดจนการติดตามค่าใช้จ่ายและการรายงานผลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายโครงการที่ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย องค์การที่ให้ความสำคัญกับระบบการเงินการคลังของประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยความร่วมมือกับ Oxford Policy Management เพื่อแสวงหาวิธีการในการส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคมสำหรับเด็ก โดย Mr. Albert Pijuan และ Ms. Stephanie Allan เจ้าหน้าที่จาก Oxford Policy Management พร้อมด้วย คุณชญานิศ หวังดี จากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้เข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. และสัมภาษณ์ใน 3 ประเด็นหลักสำคัญ ประกอบด้วย การกระจายอำนาจทางการเงินการคลังไปยังท้องถิ่น รายจ่ายภาครัฐต่อการลดความไม่เท่าเทียมกันในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น และการใช้เครื่องมือเพื่อส่งเสริมความเสมอภาค เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ ทั้งนี้เพื่อเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาด้านงบประมาณและทรัพยากรที่จัดสรรไปยังภาคสังคม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จัดงาน “วันปรีดี” ประจำปี 2559 ขึ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เพื่อรำลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของท่าน (11 พฤษภาคม 2443) ณ มธ. ท่าพระจันทร์ ภายในงานมีการเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป และพิธีสักการะอนุสาวรีย์ด้วยพานพุ่ม ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ซึ่งคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ศรีสุชาติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยนายสมชัย โชติมาโนช เลขานุการคณะ และตัวแทนเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมงานดังกล่าว เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีพร้อมแสดงกตเวทิตาโดยวางพานพุ่มสักการะอนุสาวรีย์ด้วย
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ โครงการปริญญาตรีหลักสูตรภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 ทั้ง 9 คน ในนามทีม “Make it win” ได้แก่ 1. นายณัฐธวัช เต็มเจริญมาก 2. นายพลท ปุณณารักษ์ 3. นายพันธะวีร์ ยุทธศักดิ์เดโช 4. นางสาวตุลาพร รอดสมบุญ 5. นางสาวธัญวรินทร์ ศรีสุขวงศ์ 6. นางสาวจุฑาภรณ์ ทับทิมไทย 7. นางสาวเกวลี จันทร์ประเทศ 8. นางสาวธนาภรณ์ สำเภาทอง และ 9. นางสาวธนภรณ์ ซ้ายคล้าย ที่ได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2” รับประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 55,000 บาท “โครงการประกวด แผนการตลาด J-MAT AWARD ครั้งที่ 25 ชิงโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หัวข้อ หล่อลื่นไทย บุกไปทั่วโลก” จัดโดย ยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (J-MAT) ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมี ผศ.ดร.อลิสรา ชรินทร์สาร คณะพาญิชยศาสตร์และการบัญชี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของทีม พิธีประกาศผลและมอบรางวัลเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จัดงาน “COBWEB ECON PARTY : เศรษฐศาสตร์ สานสายใย ใกล้กันมากขึ้น” เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. – 22.00 น. ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่าง อาจารย์-ศิษย์-เจ้าหน้าที่ ของคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
การนำเสนอผลงานรอบตัดสิน โครงการ "อ่านป๋วยใหม่ ออกแบบสังคมไทยในฝัน" จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้อง ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
Best Seminar Papers เป็นการนำเสนอผลงานสัมมนาดีเด่น ในภาค 2 ปีการศึกษา 2558 ของนักศึกษาโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 08.00 - 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จัดงาน MEET THE DEAN หรืองานวันพบผู้บริหาร เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าพบ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดกับ ศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอน การทำกิจกรรมต่างๆ ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน พร้อมทั้งปัญหาอื่นๆ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 4 อาคารวาย คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จัดงานมัชฌิมนิเทศสำหรับนักศึกษาโครงการปริญญาตรีหลักสูตรภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 เพื่อแนะนำกลุ่มวิชาเรียน/หมวดวิชา การวางแผนการเรียนผ่านระบบ Internet (Academic Plan) และการแลกเปลี่ยนไปศึกษาต่อต่างประเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิริยา กุลกลการ รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา อาจารย์ ดร.เณศรา สุขพานิช รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรีหลักสูตรภาษาไทย และนักศึกษารุ่นพี่ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ณ ห้อง SC 3006 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
สำหรับบุคลากร
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์