สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา
สัมมนาเดือนพฤศจิกายน 2559
สัมมนาวิชาการ"ชัยชนะของทรัมป์กับอนาคตเศรษฐกิจไทย"
:
คณะทำงานสัมมนาและเผยแพร่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ "ชัยชนะของทรัมป์กับอนาคตเศรษฐกิจไทย" ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30-16.00 น. ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โดย :
Dr. Brian Kennedy คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)
:
ผศ.จิตติภัทร พูนขำ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย :
ดร.นภนต์ ภุมมา
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
Seminar "ADB’s Publicly Accessible Database: Data from more than two decades of ADB supported projects"
By :
Hans Van Rijn, Principal Evaluation Specialist Asian Development Bank
Date :
Monday, 14 November 2016
Time :
1.30 pm - 3.30 pm.
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
:
Free/No Reservation Request
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนตุลาคม 2559
seminar "“From Stress to Growth: Strengthening Asia's Financial System in the Post-Crisis World”
By :
Dr. Donghyun Park, Principal Economist, ADB
:
Miss Gemma Estrada, Senior Economics Officer, ADB
Date :
Wednesday, 5 October 2016
Time :
1.30 pm - 3.30 pm.
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
:
Free/No Reservation Request
สัมมนาเดือนกันยายน 2559
seminar"Tracing and Quantifying Influences of Fossil Fuels in Thailand’s Economic Structure Using Multiplier and Structural Path Analysis"
Abstract :
Thailand has pledged the Nationally Appropriate Mitigation Action (NAMA), which includes the sector-specific reduction of Greenhouse Gases (GHGs) emission. Based on this plan, the insight of economic structure, especially the roles of high GHGs emitting sectors within the economy, is among important fundamentals. Hence, this study aims at examining how adjustments originated from high GHGs emitting activities propagate throughout the economy. This study uses official input-output tables of 1995, 2000, 2005 and 2010, which are the most updated official data. The computation of Leontief backward and Forward Multipliers was conducted to examine each production activity's propagation magnitude to other sectors. In addition, Structural Path Analysis (SPA) was applied to further quantify the degree of economic linkages of high GHGs emitting sectors along their supply chains. Interestingly, the multiplier analysis shows that the group of sectors having the highest values of backward and Forward Multipliers has been unchanged since 1995, and the refinery activity has been among these sectors having the highest Forward Multipliers. This indicates the significant role of fossil-based energy in Thai economy since 1995. The result from SPA also illustrates and quantifies that refinery is among the most influential sectors of origins, functioning as the starting point of many supply chains. These results indicate two important facts for developing the national GHGs reduction plan. Firstly, the fossil fuel has been the backbone of Thailand’s economic structure since 1995. Therefore, the action to alter the fossil-based production network has to be very influential to reshape this persisting structure. Secondly, the refinery sector, considered as one of main GHGs emitters, is the major upstream activity playing a very significant role in supplying most important paths of production chains. Hence, the adjustment of the refinery sector will inevitably propagate throughout all connecting supply chains and subsequently incur the high abatement cost of GHGs reduction.
By :
Dr.Nattapong Puttanapong , Faculty of Economics, Thammasat University
Date :
Thursday, 8 September 2016
Time :
1.30 pm - 3.30 pm.
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
:
Free/No Reservation Request
Video Link :
สัมมนาเดือนสิงหาคม 2559
seminar "The Balance of Payments and Intraregional Imbalances of the ASEAN Countries"
By :
Naphon Phumma, Lecturer, Faculty of Economics, Thammasat University
Discussion :
Alongkorn Tanasritunyakul , Lecturer, Faculty of Economics, Thammasat University
Date :
Thursday, 11 August 2016
Time :
1.30 pm - 3.30 pm.
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
:
Free/No Reservation Request
Video Link :
Thammasat Economic Focus ครั้งที่ 10 (TEF-10) เรื่อง “มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม: อุปสรรคต่อการส่งออกของไทย?”
วันจันทร์ที่ :
1 สิงหาคม 2559
เวลา :
13.30 - 15.00 น.
เสวนาโดย :
รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ ตันติวัสดากร คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
:
คุณธงชัย บุณยโชติมา กรรมการคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หอการค้าไทย
:
ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.)
สถานที่ :
ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนกรกฎาคม 2559
เสวนาวิชาการ "“ตลาดเสรีกับทางแพร่งในการปกป้องตัวเองของสังคม”
:
คณะทำงานสัมมนาและเผยแพร่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา เนื่องในโอกาสจัดพิมพ์หนังสือ ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฏาคม 2559 เวลา 14.00-17.00 น. ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โดยวิทยากร :
พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ (คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
:
ภัควดี วีระภาสพงษ์ (ผู้แปล เมื่อโลกพลิกผัน.../การปฏิวัติอุตสาหกรรม จุดกำเนิดการเมืองและเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน)
:
ภาณุ ตรัยเวช (ผู้เขียน ในสาธารณรัฐไวมาร์ ฮิตเลอร์ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง)
ดำเนินรายการโดย :
ชัยธวัช ตุลาธน (สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
seminar"Unions and Workplace Accidents"
:
Many research studies conducted in the US, UK and Australia have reported that, unlike our anticipation, the relationship between occupational injuries and illnesses and the union presence in the workplace remains positive and statistically significant. This study examines if this is the case in the Korea where collective voice through unions have been relatively strong.
By :
Professor Woo-Yung Kim
Date :
Monday 4 July 2016
Time :
1.30 pm - 3.30 pm.
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
:
Free/No Reservation Request
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนมิถุนายน 2559
การประชุมวิชาการทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส lสกว.) โครงการ “พลวัตการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยในเชิงพื้นที่กับปัญหาความเหลื่อมล้ำ” (ครั้งที่ 3)
:
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ขอเชิญร่วมงาน การประชุมวิชาการทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส lสกว.) โครงการ “พลวัตการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยในเชิงพื้นที่กับปัญหาความเหลื่อมล้ำ” (ครั้งที่ 3)
วันที่่ :
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559
เวลา :
8.30 – 12.00 น.
:
หัวข้อการนำเสนอ
:
รายงานภาพรวมและความก้าวหน้าของโครงการวิจัย
:
ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา หัวหน้าโครงการ
นำเสนอ :
ประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับ ผลวัตพัฒนาการของนโยบายสวัสดิการ.../เปรียบเทียบทฤษฎีและประสบการณ์ของประเทศไทย
โดย :
อ.ดร.ธร ปีติดล
นำเสนอ :
ผลการวิเคราะห์เรื่องแบบจำลองบทบาทของชนชั้นกลางในการกำหนดทิศทางของนโยบายการกระจายรายได้
โดย :
ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล
นำเสนอ :
ผลการวิเคราะห์เรื่อง ความเหลื่อมล้ำกับระบบการศึกษา
โดย :
ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ
นำเสนอ :
ผลการศึกษาจากแบบจำลองดุลยภาพทั่วไปเรื่อง ผลของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจต่อการกระจายรายได้
โดย :
อ.กุศล เลี้ยวสกุล
นำเสนอ :
บทความเรื่อง "Land Inequality or Productivity.../ What mattered in Southern Vietnam after 1975?
โดย :
Dr.Buithi Minh Tam
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
Video Link :
Video Link :
Video Link :
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
Thammasat Economic Focus ครั้งที่ 9 (TEF-09) เรื่อง “เพิ่มทางเลือกการทำงานผู้สูงอายุ : กุญแจสำคัญของการอยู่กับสังคมสูงวัย”
วันจันทร์ที่ :
6 มิถุนายน 2559
เวลา :
09.30 - 12.00 น.
เสวนาโดย :
รองศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร พิชัยสนิธ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
:
ดร. ศุทธิดา ชวนวัน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
:
ดร. จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
สถานที่ :
ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์