สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา
สัมมนาเดือนสิงหาคม 2559
Thammasat Economic Focus ครั้งที่ 10 (TEF-10) เรื่อง “มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม: อุปสรรคต่อการส่งออกของไทย?”
วันจันทร์ที่ :
1 สิงหาคม 2559
เวลา :
13.30 - 15.00 น.
เสวนาโดย :
รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ ตันติวัสดากร คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
:
คุณธงชัย บุณยโชติมา กรรมการคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หอการค้าไทย
:
ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.)
สถานที่ :
ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนกรกฎาคม 2559
เสวนาวิชาการ "“ตลาดเสรีกับทางแพร่งในการปกป้องตัวเองของสังคม”
:
คณะทำงานสัมมนาและเผยแพร่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา เนื่องในโอกาสจัดพิมพ์หนังสือ ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฏาคม 2559 เวลา 14.00-17.00 น. ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โดยวิทยากร :
พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ (คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
:
ภัควดี วีระภาสพงษ์ (ผู้แปล เมื่อโลกพลิกผัน.../การปฏิวัติอุตสาหกรรม จุดกำเนิดการเมืองและเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน)
:
ภาณุ ตรัยเวช (ผู้เขียน ในสาธารณรัฐไวมาร์ ฮิตเลอร์ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง)
ดำเนินรายการโดย :
ชัยธวัช ตุลาธน (สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
seminar"Unions and Workplace Accidents"
:
Many research studies conducted in the US, UK and Australia have reported that, unlike our anticipation, the relationship between occupational injuries and illnesses and the union presence in the workplace remains positive and statistically significant. This study examines if this is the case in the Korea where collective voice through unions have been relatively strong.
By :
Professor Woo-Yung Kim
Date :
Monday 4 July 2016
Time :
1.30 pm - 3.30 pm.
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
:
Free/No Reservation Request
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนมิถุนายน 2559
การประชุมวิชาการทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส lสกว.) โครงการ “พลวัตการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยในเชิงพื้นที่กับปัญหาความเหลื่อมล้ำ” (ครั้งที่ 3)
:
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ขอเชิญร่วมงาน การประชุมวิชาการทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส lสกว.) โครงการ “พลวัตการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยในเชิงพื้นที่กับปัญหาความเหลื่อมล้ำ” (ครั้งที่ 3)
วันที่่ :
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559
เวลา :
8.30 – 12.00 น.
:
หัวข้อการนำเสนอ
:
รายงานภาพรวมและความก้าวหน้าของโครงการวิจัย
:
ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา หัวหน้าโครงการ
นำเสนอ :
ประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับ ผลวัตพัฒนาการของนโยบายสวัสดิการ.../เปรียบเทียบทฤษฎีและประสบการณ์ของประเทศไทย
โดย :
อ.ดร.ธร ปีติดล
นำเสนอ :
ผลการวิเคราะห์เรื่องแบบจำลองบทบาทของชนชั้นกลางในการกำหนดทิศทางของนโยบายการกระจายรายได้
โดย :
ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล
นำเสนอ :
ผลการวิเคราะห์เรื่อง ความเหลื่อมล้ำกับระบบการศึกษา
โดย :
ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ
นำเสนอ :
ผลการศึกษาจากแบบจำลองดุลยภาพทั่วไปเรื่อง ผลของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจต่อการกระจายรายได้
โดย :
อ.กุศล เลี้ยวสกุล
นำเสนอ :
บทความเรื่อง "Land Inequality or Productivity.../ What mattered in Southern Vietnam after 1975?
โดย :
Dr.Buithi Minh Tam
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
Video Link :
Video Link :
Video Link :
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
Thammasat Economic Focus ครั้งที่ 9 (TEF-09) เรื่อง “เพิ่มทางเลือกการทำงานผู้สูงอายุ : กุญแจสำคัญของการอยู่กับสังคมสูงวัย”
วันจันทร์ที่ :
6 มิถุนายน 2559
เวลา :
09.30 - 12.00 น.
เสวนาโดย :
รองศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร พิชัยสนิธ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
:
ดร. ศุทธิดา ชวนวัน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
:
ดร. จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
สถานที่ :
ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนเมษายน 2559
โครงการ "อ่านป๋วยใหม่ ออกแบบสังคมไทยในฝัน" (วาระรำลึก 100 ปีชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์)
:
ขอเชิญร่วมรับชมการนำเสนอผลงานรอบตัดสินของโครงการ "อ่านป๋วยใหม่ออกแบบสังคมไทยในฝัน" ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้อง ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
พบกับนักศึกษาปริญญาตรี 7 ทีม ที่เข้ารอบสุดท้าย
:
- ทีมคณะนิติศาสตร์+ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:
- ทีมคณะนิติศาสตร์+ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
- ทีมคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
:
- ทีมคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
- ทีมคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
:
- ทีมคณะรัฐศาสตร์+ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
:
-ทีมคณะพัฒนาสังคม+รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
:
ร่วม "อ่านป๋วยใหม่" และนำเสนอทางออกของสังคมไทยใน 7 ประเด็นสำคัญ
:
- การกระจายอำนาจ
:
- การพัฒนาคน
:
- การปฏิรูประบบสุขภาพ
:
- การรับมือสังคมสูงวัย
:
- การพัฒนาชนบท
:
- การพัฒนาสีเขียว
:
- การต่อต้านคอร์รัปชั่น
:
พร้อมตอบคำถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกรรมการรอบตัดสิน 5 ท่าน
:
- รศ.ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
- ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
:
- ดร.ทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย
:
- คุณวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ อดีตบรรณาธิการนิตยสารสารคดี อดีตรองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) และผู้เขียนหนังสือ A man called Puey
:
- ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
กำหนดการ :
12.45 - 13.00 น. :
ลงทะเบียน
13.00 - 13.10 น. :
กล่าวเปิดงานโดย ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13.10 - 17.00 น. :
การแข่งขันนรอบตัดสิน
:
นักศึกษา 7 ทีมสุดท้ายนำเสนอทางออกของสังคมไทย ใน 7 ประเด็นสำคัญ (การพัฒนาคน การพัฒนาชนบท การพัฒนาสีเขียว การต่อต้านคอร์รัปชั่น การปฏิรูประบบสุขภาพ การกระจายอำนาจ สวัสดิการผู้สูงอายุ) และตอบคำถามและแลกเปลี่ยนความเห็นกับกรรมการรอบตัดสิน
17.00 - 17.15 น. :
มอบรางวัลโดย ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Video Link :
seminar "ASEAN Economic Community 2015 – Managing integration for better jobs and shared prosperity"
:
The seminar will build on a joint study of the Asian Development Bank and the International Labour Organization that examines the impact of the ASEAN Economic Community (AEC) on the economy and labor market of ASEAN member States. It highlights the challenges and opportunities that accompany the AEC, including accelerating structural change, managing labor migration, boosting productivity and competitiveness, and improving skills and job quality. The seminar focuses on how the AEC will impact Thailand and what policies can ensure that Thailand maximizes the economic and social benefits of the regional integration process.
:
Opening remarks
:
Professor Sakon Varanyuwatana, Dean, Faculty of Economics, Thammasat University
:
Main findings and recommendations of the ADB-ILO report
:
Dr. Sukti Dasgupta, Chief Economist, ILO Regional Office for Asia and the Pacific
:
Panel discussion
:
Dr. Myo Thant, Ex-ADB Senior Economist
:
Dr. Somsachee Siksamat, Bank of Thailand
:
Asst. Professor Kaewkwan Tangtipongkul, Faculty of Economics, Thammasat University
Date :
Monday, 25 April 2016
Time :
1.30 pm - 3.30 pm.
Venue :
Room 101, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
:
Free/No Reservation Request
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
Video Link :
seminar “ASEAN Economic Community 2015 – Managing integration for better jobs and shared prosperity”
:
The seminar will build on a joint study of the Asian Development Bank and the International Labour Organization that examines the impact of the ASEAN Economic Community (AEC) on the economy and labor market of ASEAN member States. It highlights the challenges and opportunities that accompany the AEC, including accelerating structural change, managing labor migration, boosting productivity and competitiveness, and improving skills and job quality. The seminar focuses on how the AEC will impact Thailand and what policies can ensure that Thailand maximizes the economic and social benefits of the regional integration process.
:
Opening remarks
:
Professor Sakon Varanyuwatana, Dean, Faculty of Economics, Thammasat University
:
Main findings and recommendations of the ADB-ILO report
:
Dr. Sukti Dasgupta, Chief Economist, ILO Regional Office for Asia and the Pacific
:
Panel discussion
:
Dr. Myo Thant, Ex-ADB Senior Economist
:
Dr. Somsachee Siksamat, Bank of Thailand
:
Asst. Professor Kaewkwan Tangtipongkul , Faculty of Economics, Thammasat University
Date :
Monday, 25 April 2016
Time :
1.30 pm - 3.30 pm.
Venue :
Room 101, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
:
Free/No Reservation Request
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
Video Link :
เสวนาการแถลงข่าว Thammasat Economic Focus 08 เรื่อง "เศรษฐกิจโลกกับโอกาสการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย"
วันจันทร์ที่ :
4 เมษายน 2559
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
เสวนาโดย :
ดร. ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ดร. เชาว์ เก่งชน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
:
ดร. ณชา อนันต์โชติกุล หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
สถานที่ :
ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
สัมมนาเดือนมีนาคม 2559
สัมมนาวิชาการ "อนาคต 5 ปี เศรษฐกิจจีนภายใต้แผนพัฒน์ ฉบับ 13"
:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง“ อนาคต 5 ปี เศรษฐกิจจีนภายใต้แผนพัฒน์ ฉบับ 13” ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
วิทยากรโดย :
รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
คุณมาณพ เสงี่ยมบุตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายธุรกิจจีน ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
:
คุณอรกันยา เตชะไพบูลย์ เศรษฐการชำนาญการ ส่วนการวิเคราะห์เศรษฐกิจ สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
:
ดร.หลี่ เหรินเหลียง รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
:
ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์