สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา
สัมมนาเดือนมีนาคม 2559
งานฉลอง 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ บุคคลสำคัญของโลก
:
กำหนดการ
:
วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
บริเวณคณะเศรษฐศาสตร์
๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. :
พิธีสงฆ์
๐๘.๐๐ – ๘.๓๐ น. :
เปิดอนุสาวรีย์อาจารย์ป๋วย
:
โดย ศ.(พิเศษ) นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย
:
หอประชุมศรีบูรพา
๘.๓๐ – ๙.๐๐ น. :
ลงทะเบียน
๙.๐๐– ๙.๑๐ น. :
กล่าวต้อนรับ โดย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี
๙.๑๐ – ๙.๓๐ น. :
กล่าวเปิดงานและประกาศรางวัล UNESCO
:
โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๙.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. :
การเสวนาหัวข้อ “อาจารย์ป๋วย ที่ข้าพเจ้ารู้จัก”
:
โดย ดร.อรัญ ธรรมโน
:
ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
:
รศ.วิทยากร เชียงกูล
:
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร
๑๐.๔๕ – ๑๒.๑๕ น. :
ปาฐกถาป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ ๑๕ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
หัวข้อ “จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน.../ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผลสัมฤทธิ์และความท้าทายในอนาคต”
:
โดย นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร เลขาธิการมูลนิธิสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
๑๒.๑๕ – ๑๓.๐๐ น. :
พักรับประทานอาหาร
:
ภาคบ่าย งานอภิปรายทางวิชาการและเปิดตัวหนังสือ “ป๋วยกับสังคมไทยในวิกฤตเปลี่ยนผ่าน” จัดโดย มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. :
ลงทะเบียน
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. (ช่วงที่ 1) :
ป๋วยกับสังคมการเมืองไทยในวิกฤตเปลี่ยนผ่าน
:
(1) “กรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญที่ชื่อ ‘ป๋วย’”
:
โดย รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล และ อ.นิฐิณี ทองแท้
:
(2) “สันติวิธีของป๋วย อึ๊งภากรณ์...ยุทธวิธี เป้าหมาย และความหวัง”
:
โดย ดร.จันจิรา สมบัติพูนศิริ
:
(3) “มองสิทธิมนุษยชนไทยผ่านการ(ไม่)หาความจริงและการ(ไม่)รับผิด.../ กรณีความรุนแรงโดยรัฐที่กระทำต่อขบวนการประชาธิปไตย”
:
โดย ดร.เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว
:
ร่วมแลกเปลี่ยนโดย ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ และ รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล
:
ดำเนินการอภิปรายโดย ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ
๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.(ช่วงที่ 2) :
ป๋วยกับสังคมเศรษฐกิจไทยในวิกฤตเปลี่ยนผ่าน
:
(1) “เทคโนแครตกับการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจไทย.../ แนวทางปฏิบัตินิยมแบบ ‘แมวไม่ว่าสีอะไร ขอให้จับหนูได้ก็พอ’”
:
โดย รศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย
:
(2) “เหลียวหลังแลหน้าการพัฒนาชนบทไทย.../ จากแนวทางบูรณะชนบทสู่มุมมองจาก ‘ตัวกลางในการพัฒนา’” โดย ดร.ธร ปีติดล
:
(3) “การศึกษากับการสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย... พัฒนาการและความท้าทายของสังคมไทย”
:
โดย ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์
:
ร่วมแลกเปลี่ยนโดย ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา และ ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร
:
ดำเนินการอภิปรายโดย ผศ.ปกป้อง จันวิทย์
๑๗.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. :
ปัจฉิมกถา โดย อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์
:
…………………………………………………………………………..
:
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
๘.๐๐ – ๘.๓๐ น. :
ลงทะเบียน
๘.๓๐ – ๘.๔๕ น. :
กล่าวต้อนรับ และประกาศรางวัล UNESCO
:
โดย ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานคณะกรรมการจัดงานฉลอง ๑๐๐ ปีชาตกาลฯ
๘.๔๕ – ๑๐.๑๕ น. :
การเสวนาในหัวข้อ “แนวคิดทางการศึกษาของอาจารย์ป๋วย”
:
โดย ศ.เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
:
รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
:
รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี
:
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. :
พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. :
การเสวนาในหัวข้อ “อาจารย์ป๋วย กับการพัฒนาชนบท”
:
โดย คุณหญิงสุพัตรา มาศติดถ์
:
ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา
:
คุณพิศิษฐ์ ชาญเสนาะ
:
ดำเนินรายการโดย ดร.อภิชาต ดำดี
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. :
พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. :
ปาฐกถาเรื่อง “ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย”
:
โดย ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ นักเรียนทุนธนาคารแห่งประเทศไทย และ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. :
การมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. :
พักรับประทานอาหารว่าง และชมนิทรรศการผู้ชนะการประกวดในเรื่องต่าง ๆ
๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. :
การมอบรางวัลองค์กรสวัสดิการชุมชนดีเด่น และรางวัลประกวดเรียงความและบทความดีเด่น ระดับอุดมศึกษา
๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. :
ปัจฉิมกถา เรื่อง “อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ในสายตาคนรุ่นหลัง”
:
โดย ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
Video Link :
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนกุมภาพันธ์ 2559
เสวนาการแถลงข่าว "ร้องเรียงความทรงจำ ร้อยปีอาจารย์ป๋วย"
:
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความยินดีเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวสารคดี "ป๋วย อึ๊งภากรณ์... จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน" เสวนาเรื่อง "ร้องเรียงความทรงจำ ร้อยปีอาจารย์ป๋วย" ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.10-16.45 น. ณ ห้อง ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
กำหนดการ :
12.40 – 13.10 น. :
ลงทะเบียน
13.10 – 13.30 น. :
กล่าวต้อนรับโดย ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
:
กล่าวแนะนำสารคดี “ป๋วย อึ๊งภากรณ์...จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”
:
โดย ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้อำนวยการ ส.ส.ท.
13.30 – 15.00 น. :
เสวนา “ร้อยเรียงความทรงจำ ร้อยปีอาจารย์ป๋วย”
:
โดย ศ.(พิเศษ) ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
คุณนวพร เรืองสกุล อดีตผู้บริหารและนักเรียนทุนธนาคารแห่งประเทศไทย
:
รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
:
อ.จอน อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
:
ดำเนินรายการโดย ผศ.ปกป้อง จันวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15.00 – 15.15 น. :
พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.45 น. :
ฉายตัวอย่างสารคดี “ป๋วย อึ๊งภากรณ์... จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”
:
การสนทนากับทีมสร้างสรรค์ผลงาน
:
โดย คุณนิสิต คูณผล สำนักรายการ ส.ส.ท.
:
ผศ.ปกป้อง จันวิทย์ โปรดิวเซอร์และผู้เขียนบทสารคดี
:
คุณโตมร ศุขปรีชา ผู้ร่วมเขียนบทสารคดี
:
ดำเนินรายการโดย คุณสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (นิ้วกลม)
Video Link :
เสวนาการแถลงข่าว Thammasat Economic Focus 07 เรื่อง " วิกฤตยางพารา : ปัญหาและทางแก้ไข”
วันจันทร์ที่ :
15 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
เสวนาโดย :
ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ดร.วราภรณ์ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการโครงการวิจัยแห่งชาติ.. ยางพารา ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
:
ดร.มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนมกราคม 2559
สัมมนาวิชาการ หัวข้อเรื่อง “การลงทุนโดยตรงจากญี่ปุ่นหลังวิกฤติ 40: การเปลี่ยนแปลงและนัยยะต่อประเทศไทย”
:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ร่วมกับโครงการสัมมนาวิชาการญี่ปุ่นศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง“การลงทุนโดยตรงจากญี่ปุ่นหลังวิกฤติ 40.../การเปลี่ยนแปลงและนัยยะต่อประเทศไทย” ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
กำหนดการ
13.00-13.30 :
ลงทะเบียน
13.30-13.35 :
พิธีเปิดงานสัมมนา
:
กล่าวเปิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรนภา ยาบุชิตะ
:
ประธานศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13.35-14.35 :
บรรยายหัวข้อ “การลงทุนโดยตรงจากญี่ปุ่นหลังวิกฤติ 40.../ การเปลี่ยนแปลงและนัยยะต่อ ประเทศไทย”
โดย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีระ เจริญพร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14.35-15.35 :
วิจารณ์บทความ
โดย :
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ดร.บงกช อนุโรจน์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ดำเนินรายการโดย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรนภา ยาบุชิตะ ประธานศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15.35-16.00 :
ตอบคำถามซัก-ถาม
:
ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
Seminar 1. Scale economies in Public Vocational Education: Empirical Evidence from Thailand" 2. "The Decision to Retife Early: Evidence from Private Service Sector in Thailand"
1. Abstract :
The paper investigates the sources of scale economies in the production of public vocational education based on cross-sectional data from the 411 vocational schools in Thailand. An empirical analysis is made of the relationship between the cost per student and student enrollments, school quality, discretionary allocation of staffing resources, regional variation affecting demand for public vocational education. It appears that closed to 80 percent of the public vocational schools in Thailand consider small in order to have economies of scale for optimal average cost efficiencies. Thai education public policy should emphasize on enrollment expansion of existing vocation schools in order to fulfill the national education policy to sustain the need of the current labor demand as well as pursuit of cost efficiency.
By :
Kaewkwan Tangtipongkul
2. Abstract :
Using the worker survey data from Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute, this paper analyzes the decision to plan early retirement from private service sector in Thailand. Private Service sector limits to wholesale, retail, hotel and restaurant industries. The analysis is restricted to individuals above aged above 45 years at the time of the survey. The data set includes information gathered on 611 individuals. The logistic regression model was estimated. The results show that individuals with government pension have higher propensity to delay their plan to retire early approximately 15 percent. Availability of senior allowance also have higher propensity to delay their plan to retire early approximately 8 percent. These findings call into question the belief that pension system and how government set the criteria to receive these benefits are important factor in individual decision making. Regarding type of industry, individuals who work in the retail or wholesales industry except motor vehicle industry have higher propensity to delay their plan to retire early more than 10 percent. Male still have significantly higher propensity to delay their plan to retire early approximately 7 percent compare with women.
By :
Kaewkwan Tangtipongkul and Supachai Srisuchart
Date :
Monday, 11 January 2016
Time :
10.00 pm - 12.00 pm.
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
:
Free/No Reservation Request
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
สัมมนาชุดปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “เรื่องเล่าในบ้านอึ๊งภากรณ์”
เวลา :
13.30-15.30 น.
วันจันทร์ที่ :
11 มกราคม 2559
โดย :
อ.จอน อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
สัมมนาเดือนธันวาคม 2558
สัมมนาชุดปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “ความเปลี่ยนแปลงในชนบท: การเคลื่อนเข้าสู่ประชาธิปไตย”
เวลา :
13.30-15.30 น.
วันจันทร์ที่ :
14 ธันวาคม 2558
โดย :
ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
สัมมนาเดือนพฤศจิกายน 2558
เสวนาการแถลงข่าว Thammasat Economic Focus 06 เรื่อง "นโยบายประชารัฐ ประชานิยม (ความเหมือนหรือความแตกต่าง)"
วันจันทร์ที่ :
30 พฤศจิกายน 2558
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
เสวนาโดย :
อาจารย์ ดร. ภาวิน ศิริประภานุกูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ดร. วิโรจน์ ณ ระนอง ผู้อำนวยการวิจัย ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการเกษตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
สถานที่ :
ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
การบรรยาย หัวข้อเรื่อง"บทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยในการกำกับดูแลภาคการเงินของไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน"
:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความยินดีขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยตลาดการเงิน (ศ.431) หัวข้อเรื่อง "บทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยในการกำกับดูแลภาคการเงินของไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน" โดย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
วันจันทร์ที่ :
30 พฤศจิกายน 2558
เวลา :
13.30 - 16.30 น.
สถานที่ :
ณ ห้องเธียเตอร์ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
สัมมนาชุดปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 8 เรื่อง "รัฐไทยกับการพัฒนาเศรษฐกิจ"
เวลา :
13.30-15.30 น.
วันจันทร์ที่ :
23 พฤศจิกายน 2558
โดย :
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์