สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา
สัมมนาเดือนมกราคม 2559
สัมมนาชุดปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “เรื่องเล่าในบ้านอึ๊งภากรณ์”
เวลา :
13.30-15.30 น.
วันจันทร์ที่ :
11 มกราคม 2559
โดย :
อ.จอน อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
สัมมนาเดือนธันวาคม 2558
สัมมนาชุดปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “ความเปลี่ยนแปลงในชนบท: การเคลื่อนเข้าสู่ประชาธิปไตย”
เวลา :
13.30-15.30 น.
วันจันทร์ที่ :
14 ธันวาคม 2558
โดย :
ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
สัมมนาเดือนพฤศจิกายน 2558
เสวนาการแถลงข่าว Thammasat Economic Focus 06 เรื่อง "นโยบายประชารัฐ ประชานิยม (ความเหมือนหรือความแตกต่าง)"
วันจันทร์ที่ :
30 พฤศจิกายน 2558
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
เสวนาโดย :
อาจารย์ ดร. ภาวิน ศิริประภานุกูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ดร. วิโรจน์ ณ ระนอง ผู้อำนวยการวิจัย ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการเกษตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
สถานที่ :
ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
การบรรยาย หัวข้อเรื่อง"บทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยในการกำกับดูแลภาคการเงินของไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน"
:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความยินดีขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยตลาดการเงิน (ศ.431) หัวข้อเรื่อง "บทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยในการกำกับดูแลภาคการเงินของไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน" โดย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
วันจันทร์ที่ :
30 พฤศจิกายน 2558
เวลา :
13.30 - 16.30 น.
สถานที่ :
ณ ห้องเธียเตอร์ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
สัมมนาชุดปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 8 เรื่อง "รัฐไทยกับการพัฒนาเศรษฐกิจ"
เวลา :
13.30-15.30 น.
วันจันทร์ที่ :
23 พฤศจิกายน 2558
โดย :
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
seminar “Developing Investor Sentiment Index for Thailand”
Abstract :
Investor sentiment plays an important role in the stock market. Nevertheless, research on measuring investor sentiment, particularly in emerging markets, has been lacking. The purpose of this paper is to develop a market-based investor sentiment index for the Stock Exchange of Thailand (SET) by applying methodology in Baker and Wurgler (2006). Proxies are adjusted so that they fit with Thailand’s data and economic conditions. The developed investor sentiment index can indicate major swings in market sentiment and has a stronger predictive power over returns on mai market than over returns on SET. This result coincides with the theory. Small stocks are more prone to investor sentiment than large stocks. In addition, the developed investor sentiment index can capture some major events which drive sentiment trading and their associated price movement. Sentiment cycles, on the upsides tend to last 6-8 months while on the downsides are a bit shorter, only 3-4 months. Excessive sentiment, as indicated by a sentiment index that deviates substantially from normal levels, tends to lead to abrupt corrections. Evidence of prolonged excessive sentiment and the associated risks of larger corrections raised policy questions... when and how should policymakers temper excessive sentiment? or are most sentiment cycles self-correcting and do not warrant intervention?.
By :
Siriyos Chuthanondha
:
Sicha Thubdimphun
:
Teerawut Sripinit
Date :
Wednesday, 11 November 2015
Time :
1.30 pm - 3.30 pm.
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
:
Free/No Reservation Request
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนตุลาคม 2558
Seminar "INCLUSIVE GROWTH: WHAT DO WE MEAN BY IT, AND HOW DO WE OPERATIONALIZE IT?
By :
Dr.Vinod Thomas, Director General OF Independent Evaluation Asian Development Bank
Date :
October 30, 2015
Time :
9.30-11.30 p.m.
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan,Bangkok
:
Free / No Reservation Request
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาทางวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง"เหลียวหลัง แลหน้า เศรษฐกิจสังคมไทยในวาระ 100 ปี อาจารย์ป๋วย"
วันพฤหัสบดีที่ :
29 ตุลาคม 2558
สถานที่ :
ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
08.30 - 09.00 น. :
ลงทะเบียน
09.00 - 09.30 น. :
กล่าวเปิดงาน
:
โดย ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
09.30 - 10.00 น. :
ปาฐกถาพิเศษ
:
โดย ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
:
การนำเสนอบทความช่วงที่หนึ่ง..ความเหลื่อมล้ำและสวัสดิการ..
10.00 - 10.45 น. :
บทความ “ความเหลื่อมล้ำทางรายได้และความจำเริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย"
:
โดย อ.ดร.พงษ์ธร วราศัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ผู้วิจารณ์บทความโดย ศ.ดร.เมธี ครองแก้ว คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
10.45 - 11.00 น. :
พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 - 11.45 น. :
บทความ “สังคมผู้สูงอายุที่พึงปรารถนากับการคลังที่สอดคล้อง/..บทวิเคราะห์กรณีประเทศไทย”
:
โดย รศ.ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ผู้วิจารณ์บทความโดย นพ.ถาวร สกุลพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)
11.45 - 13.00 น. :
พักรับประทานอาหารกลางวัน
:
การนำเสนอบทความช่วงที่สอง...การพัฒนาชนบทไทย...
13.00 - 13.45 น. :
บทความ “คุณภาพชีวิตคนชนบทไทย (1) ปัจจัยขับเคลื่อนและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต"
:
โดย อ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
อ.นนท์ นุชหมอน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ผู้วิจารณ์บทความโดย ดร.สมชัย จิตสุชน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
13.45 - 14.30 น. :
บทความ “คุณภาพชีวิตคนชนบทไทย (2) การตอบสนองและปรับตัวของชุมชนชนบทไทย”
:
โดย รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
อ.ชล บุนนาค คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ผู้วิจารณ์บทความโดย รศ.ดร.อรศรี งามวิทยาพงศ์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14.30 - 14.45 น. :
พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.30 น. :
วงเสวนา "เหลียวหลัง แลหน้า เศรษฐกิจสังคมไทยในวาระ 100 ปี อาจารย์ป๋วย
:
1. ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
:
2. ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ที่ปรึกษาด้านหลักประกันทางสังคม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
:
3. รศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ดำเนินรายการเสวนา โดย อ.ดร.ธร ปีติดล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
...ท่านสามารถสำรองที่นั่งออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)
:
www.econ.tu.ac.th
:
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
:
คุณนริศา เกลียวทอง
:
โทรศัพท์ 02-6132420 หรือ narisa@econ.tu.ac.th
:
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
:
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
Video Link :
:
:
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาชุดปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ "ปฏิทินแห่งความรื่นรมย์: ชีวิตทางวัฒนธรรมของป๋วย อึ๊งภากรณ์"
เวลา :
13.30-15.30 น.
วันจันทร์ที่ :
19 ตุลาคม 2558
โดย :
คุณสุชาติ สวัสดิ์ศรี บรรณาธิการนิตยสารช่อการะเกด ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
seminar"Tracing and Quantifying Thailand’s Linkages to the Global Supply Chain: the Modification of World Input-Output Database (WIOD) and the Applications of Leontief Multiplier and Structural Path Analysis"
Abstract :
Trade openness has continuously gained its significance on the structure of Thai economy. The empirical evidence shows that the increasing inflows of intermediate, machinery and Foreign Direct Investment (FDI) have simultaneously correlated with the exports of manufacturing products. This evolution indicates the deeper connection of Thai economy to the global supply chain. Based on this fact, this study introduces the new approach of quantifying and tracing the network of impact transmission between the international supply chain and Thai economy. To construct the global input-output table exhibiting Thailand’s international trade linkages, the World Input-Output Database (WIOD) is extended to include Thailand’s domestic and international trade statistics. In order to extract the main structure of international production network, the computational techniques of Leontief backward and forward multipliers and the Structural Path Analysis (SPA)are applied to the newly constructed WIOD table. The computational outcome indicates that among Thailand’s production activities, the electronics manufacturing sector has the highest value of both international backward and forward multipliers. The result obtained from SPA also reveals the international production network of electronics industry linking manufacturing processes across Thailand, Japan, China, Korea, US, EU, Taiwan and rest of the world. The SPA result identifies the similar pattern of linkages to the international supply chain of Thailand’s manufacturing sector. These findings signify the linkages between Thai economy and the international production network, and the importance of the transmission mechanism of impacts propagating through connected supply chains.
By :
Dr. Nattapong Puttanapong, Faculty of Economics, Thammasat University
Date :
Monday, 5 October 2015
Time :
1.30 pm. to 3.00 pm.
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
:
Free/No Reservation Request
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์