สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา
สัมมนาเดือนกันยายน 2558
การเสวนาแถลงข่าว Thammasat Economic Focus 05 เรื่อง “เศรษฐกิจโลกกับการส่งออกของไทย: ปัจจัยและผลกระทบ”
วันพุธที่ :
16 กันยายน 2558
เวลา :
13.00-15.00 น.
เสวนาโดย :
รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าไทย
:
นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
สถานที่ :
ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
การปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 6 เรื่อง "การศึกษากับยาพิษแอบแฝง"
วันจันทร์ที่ :
14 กันยายน 2558
เวลา :
13.30-15.30 น.
โดย :
รองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ "Assessing The Effects Of Energy Using Products (EuP/ErP) On Thai Electric and Electronic Industry"
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
วันที่ :
7 กันยายน 2558
Abstract :
The paper evaluates the effects of European energy using products policy on Thai electric and electronic industry using time series analysis, gravity model, and in-depth interview with the manufacturing sector. The time series models of manufacturing production index are estimated to study the trend and cointegration of industry production with Thai and EU GDP. The gravity model with Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML) has been adopted to disentangle the effect of such policy from the recent free trade agreement signing by Thailand and her counterparts from EuP. Then, the interviews with manufacturing firms have been conducted to confirm the estimated results. The results show that Thai industry can adjust itself under the EuP policy by seeking the newer market to avoid the adverse effects. Keywords.. Energy Using Product.. Gravity Equation.. Thai Electric and Electronic Industry. JEL classification F14, F15, Q4
โดย :
อ.ดร. มณเฑียร สติมานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ดร.ทัศนีย์ สติมานนท์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ชานนทร์ เตชะสุนทรวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ติดตามการจัดสัมมนาได้ที่ :
www.econ.tu.ac.th/seminar
สัมมนาเดือนสิงหาคม 2558
เรื่อง "How Important Is Household Food Security to A Child’s Health? The Case of Peru"
Abstract :
This paper examines dynamic impacts of household food security on child’s health outcomes in the case of Peru by using the panel data from the Young Lives Survey. The sample includes households with a 1-year-old child and households with an 8-year-old child. The lagged values of household food insecurity measuresare used as the main independent variables. The dependent variables includes the body mass index (BMI), weight-for-age Z-score (WAZ), height-for-age Z-score (HAZ), child stunting, and perceived health status. Preliminary results show that, for the younger cohort of children, household food insecurity has a statistically significant negative impact on children’s BMI score, WAZ, HAZ, and health status, and children in food-insecure households are more likely to be stunting. For the older cohort, food insecurity has a negative and statistically significant impact only on HAZ, stunting, and children’s perceived health status, and only when households have very low food security. These findings suggest that any efforts to reduce food insecurity with the goal of improving health outcomes should be directed to households with younger child, as they are more vulnerable to food insecurity.
By :
Asst. Prof. Dr. Phatta Kirdruang, Faculty of Economics, Thammasat University
Date :
Monday, 31 August 2015
Time :
1.30 pm. to 3.00 pm.
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
:
Free / No Reservation Request
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
การเสวนาทางวิชาการ "อนาคตแยกกองทุนประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนข้ามชาติ: ความจำเป็นและความเป็นไปได้"
:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิอารมณ์ พงษ์พงัน คณะทำงานพัฒนากลไก การเข้าถึงนโยบายประกันสังคมที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ เครือข่ายประกันสังคมของคนทำงาน (คปค.) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
กำหนดการ :
08.30 - 09.00 น. :
ลงทะเบียนและรับเอกสาร
09.00 - 09.30 น. :
กล่าวนำและเปิดงานโดย ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
09.30 - 09.45 น. :
รับประทานอาหารว่าง
09.45 - 10.30 น. :
นำเสนอ "แนวทางการจัดตั้งกองทุนประกันสังคมสำหรับแรงงานข้ามชาติ" หรือ "กองทุนประกันสังคมแรงงานข้ามชาติ เพื่ออะไร? อย่างไร?"
:
โดย นายโกวิท สัจจวิเศษ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
10.30 - 13.00 น. :
ทัศนะข้อท้าทาย
:
"ความเป็นไปได้ในการแยกแรงงานข้ามชาติออกจากกองทุนประกันสังคม"
โดย :
(1) ผศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
(2) นางสาวสุนีย์ ไชยรส อดีตรองประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.)
:
(3)นายนันท์ ออประเสริฐ รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร
:
(4)นายบัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ นักวิชาการด้านแรงงาน มูลนิธิอารมณ์ พงษ์พงัน
:
(5)นายมนัส โกศล ประธานเครือข่ายประกันสังคมทำงาน (คปค.)
:
(6) นายพรเทพ ศิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ 11
:
(7)นายบัณฑิต แป้นวิเศษ หัวหน้าฝ่ายแรงงานหญิงฯมูลนิธิเพื่อนหญิง
ดำเนินรายการโดย :
ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
พิธีกรและสรุปภาพรวมการเสวนาโดย :
อาจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
:
*** เฉพาะแขกรับเชิญ ***
สัมมนาชุดปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ "จะต่อสู้กับคอร์รัปชั่นอย่างไรดี?"
วันจันทร์ที่ :
17 สิงหาคม 2558
เวลา :
13.30-15.30 น.
โดย :
ศาสตราจารย์ ดร. ผาสุก พงษ์ไพจิตร ศาสตราภิชาน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
เสวนา “ประมูล 4G ใครได้–ใครเสีย: รัฐ ผู้ประกอบการ ประชาชน?”
:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีความยินดีเชิญเข้าร่วมเสวนาในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องบรรยาย ศ.101 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
กำหนดการ
:
13.30 - 14.00 น. ลงทะเบียน
:
14.00 - 14.45 น. แถลงงานวิจัยในหัวข้อ “ประมูล 4G กับผลประโยชน์สาธารณะ”
:
โดย ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
14.45 -15.00 น. พักรับประทานของว่าง
:
15.00 - 16.00 น. เสวนาในหัวข้อ “ประมูล 4G ใครได้–ใครเสีย..... รัฐ ผู้ประกอบการ ประชาชน?”
:
ร่วมอภิปรายโดย
:
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
:
นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
:
ตัวแทนจาก กสทช. (อยู่ระหว่างการติดต่อ)
:
ตัวแทนนักวิชาการ (อยู่ระหว่างการติดต่อ)
:
16.00 - 16.30 น. ถาม-ตอบข้อสงสัย และแลกเปลี่ยนความเห็น
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
เสวนาวิชาการ "เศรษฐศาสตร์สามกรอบ: มองเศรษฐกิจการเมืองไทยผ่านแนวคิดเศรษฐศาสตร์สามสำนัก"
:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนา ในหัวข้อ “เศรษฐศาสตร์สามกรอบ....มองเศรษฐกิจการเมืองไทยผ่านแนวคิดเศรษฐศาสตร์สามสำนัก” ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
งานสัมมนานี้ต้องการตอบคำถามเช่น เศรษฐกิจไทยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร? และ อะไรคือปัญหาใหญ่และทางออกในอนาคตของเศรษฐกิจไทย? งานสัมมนาประกอบด้วยการเสวนาหัวข้อย่อยดังนี้
:
หัวข้อเรื่อง "มองพัฒนาการเศรษฐกิจไทยผ่านกรอบ Daron Acemoglu"
:
โดย ดร.ธานี ชัยวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รูปแบบ
:
หัวข้อเรื่อง "มองรัฐและอุตสาหกรรมไทยผ่านกรอบ Ha Joon Chang"
:
โดย ดร.วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo
:
หัวข้อเรื่อง "มองชุมชนไทยผ่านกรอบ Amartya Sen"
:
โดย ดร.ธร ปีติดล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
:
:
:
:
:
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนกรกฎาคม 2558
การปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 4 เรื่อง "การเมืองภาคประชาชน ประชาธิปไตย และทางเลือกของการพัฒนา: บทเรียนจากวิกฤตการเมืองไทยในห้วงหนึ่งทศวรรษ"
วันจันทร์ที่ :
20 กรกฎาคม 2558
เวลา :
13.30-15.30 น.
โดย :
รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
สัมมนา "Labor Productivity of Transportation Sector in Thailand: Analysis using Input-Output Approach"
:
Labor productivity reflects the ability of an industry or country to generate higher income. The share of transportation sector has been accounted for 7 to 9 percent of country’s GDP since 1990. Due to the large share of the transportation sector to the overall economy, this sector is considered as an important service sector to facilitate the overall economic growth. This paper attempts to determine the labor productivity of the transportation sector using the input-output analysis approach. The study incorporates four modes of transport which are rail transport, road freight transport, water transport and air transport. The methodological setting is the utilization of the “labor coefficients” calculated from input output tables of Thailand for the years 1990, 1995, 2000 and 2005. The results show that labor coefficients of overall transportation sector have not changed much during the period of study. However, labor productivity of water transport sector has improved while labor productivity of rail transport sector has become lower since 1990.
By :
Dr. Saipin Cintakulchai, Assistant Professor, Faculty of Economics, Thammasat University
Date :
Tuesday, 14 July 2015
Time :
10.00 pm to 12.00 pm.
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
:
Free / No Reservation Request
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์