สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา
สัมมนาเดือนกรกฎาคม 2558
การเสวนาวิชาการ "ปฎิรูปรัฐวิสาหกิจ แนวทางและความท้าทาย
วันพุธที่ :
1 กรกฎาคม 2558
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
เสวนาโดย :
คุณบรรยง พงษ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน-ภัทร
:
ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ดร.วิรไท สันติประภพ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
:
อ.วิโรจน์ อาลี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการ :
อาจารย์อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
สัมมนาเดือนมิถุนายน 2558
สัมมนาวิชาการ "พลวัตการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทย ในเชิงพื้นที่กับปัญหาความเหลื่อมล้ำ"
:
ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนาวิชาการ ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เวลา :
9.00 - 12.00 น.
หัวข้อเรื่อง :
"พลวัตความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่.... บทเรียนจากประวัติศาสตร์"
โดย :
ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา
หัวข้อเรื่อง :
"ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อปัญหาความเหลื่อมล้ำในปัจจุบันและอนาคต"
:
- "สภาพปัญหาความเหลื่อมล้ำในปัจจุบันของไทย และกรณีศึกษาผลกระทบจากปัจจัยภายนอกในอนาคตต่อปัญหาความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของไทย และนัยเชิงนโยบาย"
โดย :
ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล
:
ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ
:
- "การสำรวจความรู้เรื่องปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศในต่างประเทศ และนัยต่อประเทศไทย"
โดย :
ดร.ธร ปีติดล
:
ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์
:
_______________________
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
:
:
การปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 3 เรื่อง "สิ่งแวดล้อมไทยกับการกระจายอำนาจ"
วันที่ :
วันจันทร์ 22 มิถุนายน 2558
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
โดย :
ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
สถานที่ :
ห้องประชุ่มชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
เสวนา "อนาคตวิทยุชุมชนไทยภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช.? รุ่ง หรือ ร่วง?
:
จัดโดย ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ :
19 มิถุนายน 2558
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
กำหนดการ :
13.00-13.30 น. :
ลงทะเบียน
13.30-13.50 น. :
"กระบวนการอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงบริการชุมนของ กสทช."
13.50-14.00 น. :
พักรับประทานของว่าง
15.30-16.00 น. :
เสวนาในหัวข้อ "อนาคตวิทยุชุมชนไทยภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช.? รุ่ง หรือ ร่วง?
เสวนาโดย :
คุณมณีรัตน์ กำจรกิจการ ผู้อำนวยการสำนัก สำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
:
ดร.ประวิทย์ ชุมชู อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
:
คุณวิชาญ อุ่นอก เลขาธิการสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ
ดำเนินรายการโดย :
โสภิต หวังวิวัฒนา สื่อมวลชนอิสระ และผู้จัดรายการวิทยุ "ทางคลื่นความคิด 96.5 MHz
15.30-16.00 น. :
ถาม-ตอบข้อสงสัย และแลกเปลี่ยนความเห็น
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
:
:
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชการ "Thailand’s Internal Labor Migration and Its Determinants: A Decade of Change"
วันพุธที่ :
10 มิถุนายน 2558
เวลา :
13.30 – 15.30 น
โดย :
อาจารย์ถิรภาพ ฟักทอง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
:
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณเบญญาภา benyapha@econ.tu.ac.th
Video Link :
seminar"Scholarly Impact and the Competition for Acclaim in Economics: The Nobel Prize and John Bates Clark Medal"
Abstract :
This paper explores the link between winning the John Bates Clark Medal and Nobel Prize in Economic Sciences. More specifically, after noting that the link between the two awards was strong initially, but has weakened in recent years, we examine the competition for each award, with a particular focus on the scholarly impact of each award’s competitors. In doing so, we provide some empirical explanation regarding the recently-weakened relationship between the two awards.
By :
Dr. Kamal P. Upadhyaya
:
Dr. Kamal P. Upadhyaya is a professor of economics at the University of New Haven. He received his B.A. from Tribhuvan University, Nepal, M.A. from Thammasat University (1984) and Ph.D. from Auburn University, USA, all in economics. His research interests lie in international economics, development economics and economic education. He has over 80 research papers published in journals such as Economic Inquiry, Economics Letters, Public Choice, the Journal of Development Studies, European Journal of Development Research and Southern Economic Journal.
Date :
Wednesday, 3 June 2015
Time :
1.30pm to 2.30 pm.
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
:
Free / No Reservation Request
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
สัมมนาเดือนพฤษภาคม 2558
สัมมนาวิชาการ "ความตกลงด้านการลงทุนระหว่างประเทศ: นัยต่อนโยบายสาธารณะ"
วันศุกร์ที่ :
22 พฤษภาคม 2558
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
โดย :
ปริวรรต กนิษฐะเสน ผู้บริหารทีมอาเซียน ฝ่ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
การเสวนาแถลงข่าว Thammasat Economic Focus 04 เรื่อง "ความจริงของรายจ่ายการศึกษาไทย (เผยข้อเท็จจริงเพื่อการปฏิรูป)"
:
ขอเชิญร่วมงานเสวนาการแถลงข่าว Thammasat Economic Focus 04 เรื่อง "ความจริงของรายจ่ายการศึกษาไทย (เผยข้อเท็จจริงเพื่อการปฏิรูป)" ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เสวนาโดย :
รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ดร.ไกรยส ภัทราวาท สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
:
ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ดำเนินรายการ :
ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
การปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 2 เรื่อง "กำเนิดและอวสารของเศรษฐศาสตร์การเมือง: จากสหรัฐฯ ถึงสยามไทย"
วันที่ :
วันจันทร์ 18 พฤษภาคม 2558
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
โดย :
ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ธรรมศาสตราภิชาน วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ห้องประชุ่มชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนเมษายน 2558
สัมมนาวิชาการ "Determining Thresholds in Competition Law: Some Concerns on Inherited Costs"
วันอังคารที่ :
28 เมษายน 2558
เวลา :
13.00 - 14.30 น.
โดย :
อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์
ดำเนินรายการโดย :
อ.ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม 60 ปี (2) ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์