สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา
สัมมนาเดือนมีนาคม 2558
สัมมนาเสนอบทความวิชาการ "Effectiveness of Capital Controls : Evidence from Thailand"
วันจันทร์ที่ :
2 มีนาคม 2558
เวลา :
9.30 น.เป็นต้นไป
โดย :
ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนกุมภาพันธ์ 2558
เสวนาวิชาการ "ร่างกฎหมายภาษีทรัพย์สิน: การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ"
:
โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ ในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 12.30 - 16.15 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
กำหนดการ :
12.30-13.00 น. :
ลงทะเบียน ณ บริเวณด้านหน้าห้องประชุมใหญ่ชั้น 5
13.00-13.15 น. :
ผู้อํานวยการโครงการฯ กล่าวเปิดงาน
13.15-14.15 น. :
เสวนาวิชาการเรื่อง “รู้จัก กฎหมายภาษีทรัพย์สิน... มุมมองทางด้านนิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์”
โดย :
- ศาสตราจารย์ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ (คณะนิติศาสตร์ม.ธรรมศาสตร์)
:
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดวงมณีเลาวกุล (คณะเศรษฐศาสตร์ม.ธรรมศาสตร์)
14.20-16.00 น. :
เสวนาวิชาการ เรื่อง “ร่างกฎหมายภาษีทรัพย์สิน... การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ”
โดย :
- คุณรังสรรค์ศรีวรศาสตร์ (ปลัดกระทรวงการคลัง)
:
- คุณลวรณ แสงสนิท (รองผู้อํานวยการสํานักเศรษฐกิจการคลัง)
:
- ศาสตราจารย์ดร.สกนธ์วรัญญูวัฒนา (คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
16.00-16.15 น. :
ผู้อํานวยการโครงการฯ กล่าวปิดงาน และมอบของที่ระลึก
:
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่โครงการ Thammasat International Trade Law and Economics
Tel :
0-2613-2420, Fax 0-2224-1355
E-mail :
title@econ.tu.ac.th
Thammasat Economic Focus 03 เสวนาการแถลงข่าว "การลงทุนในเศรษฐกิจไทย 2558: ความน่าจะเป็นบนความแปรผัน"
วันที่ :
วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
เสวนาโดย :
ผศ.ดร.พีระ เจริญพร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
คุณวิน พรหมแพทย์ หัวหน้ากลุ่มงานลงทุน สำนักงานประกันสังคม
:
ดร.ชนินทร์ มโนภินิเวส ธนาคารโลก นักเศรษฐศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ธนาคารโลกสำนักงานประเทศไทย
ดำเนินรายการโดย :
อ.อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อยู่ระหว่างทาบทาม)
สถานที่ :
ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนมกราคม 2558
seminar"Do resource export booms discourage schooling? Evidence from Indonesia"
:
Economic growth is strongly associated in the long run with increased education, yet export booms in low-income countries often spark an opposite trend. Rapid growth of jobs in low-skill occupations may lower overall returns to schooling and raise dropout rates, especially among teens from relatively poor origins. Similarly, export booms based on exploitation of natural resource wealth may undermine skill-intensive manufacturing industries and instead create most new jobs in less skill-intensive service sectors.
:
We use successive waves of the Indonesian family Life Survey to examine links between changing job market opportunities and educational outcomes in this emerging low-middle income economy. In the 2000s the Indonesian economy enjoyed a decade of rapid growth fuelled by booming resource export earnings. Poverty incidence fell to historically low levels. However, data from the labor market tell a strikingly dissonant story of stagnating real wages, declining returns to schooling, and rising dependence on informal employment, most especially for younger workers. We quantify these trends and use the results to motivate questions about the depth and sustainability of the observed poverty decline, its association with rising inequality, and the role of policies affecting trade, the macroeconomy and labor markets.
By :
Prof. Ian Coxhead, University of Wisconsin-Madison
Date :
Monday, 19 January 2015
Time :
10.30 pm - 12.00 pm
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
:
Free / No Reservation Request
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
:
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนธันวาคม 2557
การสัมมนาสาธารณะ “เทคโนโลยีและสังคม” เรื่อง “บริการออนไลน์ไทยปลอดภัยแค่ไหน?... มาตรการทางกฎหมายและทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการจัดเก็บและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย”
วันจันทร์ที่ :
22 ธันวาคม 2557
สถานที่ :
ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
กำหนดการ :
สัมมนาสาธารณะ “เทคโนโลยีและสังคม”
:
เรื่อง “บริการออนไลน์ไทยปลอดภัยแค่ไหน?... มาตรการทางกฎหมายและทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการจัดเก็บและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย”
13.00 – 13.15 น. :
เปิดงาน
13.15 – 13.45 น. :
ผลการศึกษา “มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวออนไลน์ไทย”
นำเสนอโดย :
ธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์ โครงการความเป็นส่วนตัวออนไลน์ เครือข่ายพลเมืองเน็ต
13.45 – 14.45 น. :
อภิปรายผลการศึกษาและให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์
โดย :
- สุดา วิศรุตพิชญ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
- ฐิติรัตน์ ทิพยสัมฤทธิกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย :
อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล เครือข่ายพลเมืองเน็ต
14.45 – 15.00 น. :
พักอาหารว่าง
15.00 – 16.45 น. :
เสวนา “ความจำเป็นของการมีกฎหมายดักรับข้อมูลเพื่อใช้ในการอำนวยความยุติธรรม”
โดย :
- กฤษฎา แสงเจริญทรัพย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
:
- คณาธิป ทองรวีวงศ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
:
- ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ** กองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ดำเนินรายการโดย :
อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล เครือข่ายพลเมืองเน็ต
16.45 – 17.00 น. :
ตอบ - ถาม
รอการยืนยัน**
Video Link :
:
:
:
:
ไฟล์เอกสาร :
การแถลงรายงานวิจัยและเสวนา"บทบาทของ กสทช.ในการกำกับดูแลอินเทอร์เน็ต"
:
จัดโดย โครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม (NBTC Policy Watch) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันศุกร์ที่ :
12 ธันวาคม 2557
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
กำหนดการ :
9.30 - 10.00 น. :
ลงทะเบียน
10.00 - 10.30 น. :
นำเสนอรายงานการศึกษาของโครงการ NBTC Policy Watch ในหัวข้อ"บทบาทของ กสทช. กับการคุ้มครองความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในอินเทอร์เน็ต"
โดย :
คุณสฤณี อาชวานันทกุล เครือข่ายพลเมืองเน็ต (Thai Netizen Network)
:
คุณธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์ เครือข่ายพลเมืองเน็ต (Thai Netizen Network)
10.30 - 10.45 น. :
พักรับประทานของว่าง
10.45 - 12.00 น. :
เสวนาในหัวข้อ บทบาทของ กสทช.ในการกำกับดูแลอินเทอร์เน็ต"
โดย :
คุณสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
:
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการโครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม
:
คุณอาทิตย์ สุริยะวงศ์สกุล ผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ต
:
คุณวสันต์ ลิ่วลมไพศาล ผู้ร่วมก่อตั้งบล็อกนัน (Blognone)
ดำเนินรายการโดย :
วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12.00 - 12.30 น. :
ถาม - ตอบข้อสงสัย และแลกเปลี่ยนความเห็น
Video Link :
:
:
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเสนอบทความ "Imperfect Consumer Information and Firm Agglomeration" และ "ทฤษฎีอรรถประโยชน์คาดหวังและทฤษฎีคาดหวัง : ทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจของเกษตรกรที่มีต่อความเสี่ยง"
วันที่ :
8 ธันวาคม 2557
เวลา :
10.30 - 11.30
:
1. เรื่อง "Imperfect Consumer Information and Firm Agglomeration" ดร.ธนินท์ วังวีระธนานนท์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลา :
13.00 - 14.30 น.
:
2. เรื่อง "ทฤษฎีอรรถประโยชน์คาดหวังและทฤษฎีคาดหวัง../ ทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจของเกษตรกรที่มีต่อความเสี่ยง" โดย ผศ.ดร.ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล สำเร็จการศึกษา Doctor in Economics, University of Hannover, Germany
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Thammasat Economic Focus 02 เสวนาการแถลงข่าว "ภาษีที่ดินและมรดก: ใครมี ใครจ่าย ใครได้ประโยชน์"
วันที่ :
วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
เสวนาโดย :
ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ดร.ปัณณ์ อนันอภิบุตร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง
:
ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด
ดำเนินรายการโดย :
อ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนพฤศจิกายน 2557
สัมมนาวิชาการ “การกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ (inflation targeting): จากทฤษฎีสู่ประสบการณ์ของประเทศไทย”
วันที่ :
24 พฤศจิกายน 2557
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
โดย :
คุณบุรินทร์ อดุลวัฒนะ ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
:
คุณดอน นาครทรรพ ฝ่ายนโยบาย เศรษฐกิจการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถานที่ :
ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
:
:
:
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ "ความศักดิ์สิทธิ์ ความเป็นไทย และการลืม: การเมืองไทยร่วมสมัยในสถาปัตยกรรม"
วันที่ :
17 พฤศจิกายน 2557
เวลา :
13.30-15.00 น.
โดย :
รศ.ชาตรี ประกิตนนทการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
:
:
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์