สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา
สัมมนาเดือนเมษายน 2558
การเสวนา เรื่อง "ประชาธิปไตยในยุคเปลี่ยนผ่าน ยุคเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตย"
:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน จัดการเสวนา เรื่อง "ประชาธิปไตยในยุคเปลี่ยนผ่าน ยุคเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตย" ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 ณ ห้องบรรยาย 101 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เวลา :
13.00 - 16.30 น.
เสวนาโดย :
ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักวิชาการอิสระ
:
ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย :
ดร.ธร ปิติดล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
การปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เรื่อง "การพัฒนาที่ยั่งยืน: จากแนวคิดอาจารย์ป๋วยสู่ประสบการณ์ภาคธุรกิจ"
วันที่ :
วันจันทร์ 20 เมษายน 2558
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
โดย :
คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
สถานที่ :
ห้องประชุ่มชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
Video Link :
- Video
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนมีนาคม 2558
Seminar "APEC and Thailand: Trends and Challenges on the Pacific Rim"
By :
- Michael Chapnick, Director of Communications and Public Affairs, APEC
:
- Dr.Suphat Suphachalasai, Director of the Center for International Cooperation, Thammasat University
Date :
Friday, 20 March 2015
Time :
3.30 pm to 5.00 pm.
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
:
Free / No Reservation Request
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
:
ไฟล์เอกสาร :
การแสดงปาฐกถาพิเศษ "ป๋วย อึ๊งภากรณ์" ครั้งที่ ๑๔
โดย :
ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
วันที่ :
วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘
กำหนดการ :
๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. :
ลงทะเบียน
๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๐ น. :
ฉายวีดิทัศน์แนวคิดคุณภาพแห่งชีวิตของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
๐๙.๔๐ – ๐๙.๕๐ น. :
ประกาศเกียรติคุณองค์ปาฐก ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
โดย :
ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๐๙.๕๐ - ๑๐.๐๐ น. :
ฉายวีดิทัศน์ชีวิตและงานองค์ปาฐก ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
๑๐.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. :
การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เรื่อง พิศ(ษ)ผู้หญิงในชีวิตของ "สันติวิธี”
โดย :
ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. :
ประกาศเกียรติคุณและมอบ “รางวัลป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘” ให้แก่ ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง
โดย :
ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์
ดำเนินรายการโดย :
อาจารย์ชล บุนนาค คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย ศ.๑๐๑ ชั้น ๑ คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
seminar"An Experiment on the Political Economy of Extreme Intergroup Punishment"
:
We analyze the behavioral determinants of extreme punishment in intergroup conflict. Individuals contribute to team production by a tedious real effort task. Teams compete for a prize in asymmetric tournaments. Asymmetries are generated by nature or by the decisions of one group, arbitrarily chosen. As the magnitude of the asymmetry is identical across conditions, we can measure the marginal effect of political inequality when only the advantaged group votes on the asymmetry size. We allow for a particular form of intergroup punishment. Individuals in the disadvantaged group may punish all individuals in the other group at an extreme price...if they decide to punish the other individuals, they lose all their individual earnings. Our results strongly support the link between political asymmetries and extreme intergroup punishment. Relative to a control treatment with no asymmetries, economic inequality has no significant effect on the likelihood of intergroup punishment. Interestingly, we find that skilled individuals are more likely to sacrifice themselves to harm the other group.
By :
Professor Enrique Fatas, Head of the School of Economics, University of East Anglia
Date :
Thursday, 5 March 2015
Time :
1.30pm to 2.30 pm.
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
:
Free / No Reservation Request
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
:
มีการนำเสนอ (นอกเวลาราชการ)
สัมมนาเสนอบทความวิชาการ "Effectiveness of Capital Controls : Evidence from Thailand"
วันจันทร์ที่ :
2 มีนาคม 2558
เวลา :
9.30 น.เป็นต้นไป
โดย :
ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนกุมภาพันธ์ 2558
เสวนาวิชาการ "ร่างกฎหมายภาษีทรัพย์สิน: การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ"
:
โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ ในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 12.30 - 16.15 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
กำหนดการ :
12.30-13.00 น. :
ลงทะเบียน ณ บริเวณด้านหน้าห้องประชุมใหญ่ชั้น 5
13.00-13.15 น. :
ผู้อํานวยการโครงการฯ กล่าวเปิดงาน
13.15-14.15 น. :
เสวนาวิชาการเรื่อง “รู้จัก กฎหมายภาษีทรัพย์สิน... มุมมองทางด้านนิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์”
โดย :
- ศาสตราจารย์ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ (คณะนิติศาสตร์ม.ธรรมศาสตร์)
:
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดวงมณีเลาวกุล (คณะเศรษฐศาสตร์ม.ธรรมศาสตร์)
14.20-16.00 น. :
เสวนาวิชาการ เรื่อง “ร่างกฎหมายภาษีทรัพย์สิน... การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ”
โดย :
- คุณรังสรรค์ศรีวรศาสตร์ (ปลัดกระทรวงการคลัง)
:
- คุณลวรณ แสงสนิท (รองผู้อํานวยการสํานักเศรษฐกิจการคลัง)
:
- ศาสตราจารย์ดร.สกนธ์วรัญญูวัฒนา (คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
16.00-16.15 น. :
ผู้อํานวยการโครงการฯ กล่าวปิดงาน และมอบของที่ระลึก
:
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่โครงการ Thammasat International Trade Law and Economics
Tel :
0-2613-2420, Fax 0-2224-1355
E-mail :
title@econ.tu.ac.th
Thammasat Economic Focus 03 เสวนาการแถลงข่าว "การลงทุนในเศรษฐกิจไทย 2558: ความน่าจะเป็นบนความแปรผัน"
วันที่ :
วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
เสวนาโดย :
ผศ.ดร.พีระ เจริญพร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
คุณวิน พรหมแพทย์ หัวหน้ากลุ่มงานลงทุน สำนักงานประกันสังคม
:
ดร.ชนินทร์ มโนภินิเวส ธนาคารโลก นักเศรษฐศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ธนาคารโลกสำนักงานประเทศไทย
ดำเนินรายการโดย :
อ.อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อยู่ระหว่างทาบทาม)
สถานที่ :
ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนมกราคม 2558
seminar"Do resource export booms discourage schooling? Evidence from Indonesia"
:
Economic growth is strongly associated in the long run with increased education, yet export booms in low-income countries often spark an opposite trend. Rapid growth of jobs in low-skill occupations may lower overall returns to schooling and raise dropout rates, especially among teens from relatively poor origins. Similarly, export booms based on exploitation of natural resource wealth may undermine skill-intensive manufacturing industries and instead create most new jobs in less skill-intensive service sectors.
:
We use successive waves of the Indonesian family Life Survey to examine links between changing job market opportunities and educational outcomes in this emerging low-middle income economy. In the 2000s the Indonesian economy enjoyed a decade of rapid growth fuelled by booming resource export earnings. Poverty incidence fell to historically low levels. However, data from the labor market tell a strikingly dissonant story of stagnating real wages, declining returns to schooling, and rising dependence on informal employment, most especially for younger workers. We quantify these trends and use the results to motivate questions about the depth and sustainability of the observed poverty decline, its association with rising inequality, and the role of policies affecting trade, the macroeconomy and labor markets.
By :
Prof. Ian Coxhead, University of Wisconsin-Madison
Date :
Monday, 19 January 2015
Time :
10.30 pm - 12.00 pm
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
:
Free / No Reservation Request
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
:
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนธันวาคม 2557
การสัมมนาสาธารณะ “เทคโนโลยีและสังคม” เรื่อง “บริการออนไลน์ไทยปลอดภัยแค่ไหน?... มาตรการทางกฎหมายและทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการจัดเก็บและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย”
วันจันทร์ที่ :
22 ธันวาคม 2557
สถานที่ :
ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
กำหนดการ :
สัมมนาสาธารณะ “เทคโนโลยีและสังคม”
:
เรื่อง “บริการออนไลน์ไทยปลอดภัยแค่ไหน?... มาตรการทางกฎหมายและทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการจัดเก็บและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย”
13.00 – 13.15 น. :
เปิดงาน
13.15 – 13.45 น. :
ผลการศึกษา “มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวออนไลน์ไทย”
นำเสนอโดย :
ธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์ โครงการความเป็นส่วนตัวออนไลน์ เครือข่ายพลเมืองเน็ต
13.45 – 14.45 น. :
อภิปรายผลการศึกษาและให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์
โดย :
- สุดา วิศรุตพิชญ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
- ฐิติรัตน์ ทิพยสัมฤทธิกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย :
อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล เครือข่ายพลเมืองเน็ต
14.45 – 15.00 น. :
พักอาหารว่าง
15.00 – 16.45 น. :
เสวนา “ความจำเป็นของการมีกฎหมายดักรับข้อมูลเพื่อใช้ในการอำนวยความยุติธรรม”
โดย :
- กฤษฎา แสงเจริญทรัพย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
:
- คณาธิป ทองรวีวงศ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
:
- ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ** กองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ดำเนินรายการโดย :
อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล เครือข่ายพลเมืองเน็ต
16.45 – 17.00 น. :
ตอบ - ถาม
รอการยืนยัน**
Video Link :
:
:
:
:
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์