สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา
สัมมนาเดือนพฤศจิกายน 2557
เสวนาวิชาการ "ดูซีรีย์ฮอร์โมนในมุมมองเศรษฐศาสตร์"
:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานการเสวนาวิชาการในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เนื่องในโอกาสธรรมศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
วันที่ :
12 พฤศจิกายน 2557
เวลา :
13.00 - 16.00 น.
โดย :
อ.ดร.นภนต์ ภุมมา
:
อาจารย์ลอยลม ประเสริฐศรี
:
อาจารย์นนท์ นุชหมอน
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมอาจารย์ป๋วย ชั้น 4 อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ตัววาย
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
:
:
:
SEMINAR "REGIONAL COOPERATION AND INTEGRATION AND INCLUSIVE GROWTH IN ASIA"
:
Asian Development Bank Institute and Faculty of Economics,Thammasat University
Agenda :
2.15-3.15 :
Session 1 - Policy and Inclusive Growth
Speakers :
Fiscal Restructuring.. NCPO Attempt
:
Pawin Siriprapanuku, Director of Bachelor of Economic International Program, Thammasat University
:
Regional Integration Impact Analysis.. The Cases of Trade, Capital Flow and Labor Migratio
:
Nattapong Puttanapong, Faculty of Economics, Thammasat University
Discussants :
Peter Morgan, Senior Consultant for Research, ADBI Institute
:
Matthias Helble, Research Fellow, ADBI Institute
3.30-5.00 :
Session 2– Regional Cooperation and Integration inAsia
Speakers :
ASEAN, PRC and India.. The Great Transformation GaneshanWignaraja, Director of Research, ADBI Institute
:
Connecting South Asia and Southeast Asia Peter Morgan, Senior Consultant for Research, ADBI Institute
:
Pacific Economies.. Leveraging the Benefits of Asian Growth Matthias Helble, Research Fellow, ADBI Institute
Discussants :
Pisut Kulthanavit, Faculty of Economics, Thammasat University
:
Sicha Thubdimphun, Faculty of Economics, Thammasat University
:
Teerawut Sripinit, Faculty of Economics, Thammasat University
Date / Time :
November 3, 2014, 1.30-5.15 p.m.
Venue :
5th Floor Main Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University Tha-Prachan Campus, Bangkok
:
Free / No Reservation Request
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
:
:
:
:
สัมมนาเดือนตุลาคม 2557
สัมมนาทางวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง “Sustaining Thailand: ก้าวอย่างไรให้ประเทศไทยยั่งยืน”
วันที่ :
30 ตุลาคม 2557
สถานที่ :
ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
08.30 - 09.00 น. :
ลงทะเบียน
09.00 - 09.30 น. :
กล่าวเปิดงาน
:
โดย ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
09.30 - 10.00 น. :
ปาฐกถาพิเศษ "ฉากทัศน์ชีวิตคนไทย พ.ศ.2576
:
โดย ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
ดำเนินรายการ :
โดย อ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10.00 - 11.00 น. :
บทความ "พลวัตความเหลื่อมล้ำ"
:
โดย ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิจารณ์บทความ :
โดย อ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.00 - 11.15 น. :
พักรับประทานอาหารว่าง
ดำเนินรายการ :
โดย ผศ.ดร.พีระ เจริญพร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11.15 - 12.15 น. :
บทความ "การบริหารภาคอุตสาหกรรมไทย ณ ทางแยกของการพัฒนา"
:
โดย ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิจารณ์บทความ :
โดย รศ.ดร.นิพนธ์ พังพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
12.15 - 13.15 น. :
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ดำเนินรายการ :
โดย ผศ.ปกป้อง จันวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13.15 - 14.15 น. :
บทความ"ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสิ่งแวดล้อม บนเส้นทางคู่ขนาน?"
:
โดย อ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิจารณ์บทความ :
โดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (GSEI)
14.15 - 14.30 น. :
พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 - 16.30 น. :
การอภิปรายเรื่อง "รัฐไทยกับการแก้ปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจ"
:
1. ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักวิชาการอิสระ
:
2. ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร ศาสตราอภิชาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:
3. ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
:
4. คุณบรรยง พงษ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
ดำเนินการอภิปราย :
โดย ผศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
...ท่านสามารถสำรองที่นั่งออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 24 ตุลาคม 2557 (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)...
:
www.econ.tu.ac.th
Video Link :
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ "ความรุนแรงในการเลือกตั้งของไทย: ว่าด้วยอุปสงค์ อุปทาน และตลาดของความรุนแรง"
วันจันทร์ที่ :
6 ตุลาคม 2557
เวลา :
13.30 - 15.00 น.
โดย :
ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
:
:
สัมมนาเดือนกันยายน 2557
สัมมนาการแถลงข่าว "นโยบายเศรษฐกิจไทยภายใต้รัฐบาลใหม่: อะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ"
วันที่ :
29 กันยายน 2557
เวลา :
13.00-15.00 น.
วิทยากรโดย :
ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
:
ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์
:
รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล
:
ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์
:
ผศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย
ดำเนินรายการโดย :
ผศ.ปกป้อง จันวิทย์
สถานที่ :
ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
:
:
:
:
ไฟล์เอกสาร :
Seminar "INTERSECTORAL AND GENDER HETEROGENEITY IN THE MARGINAL EARNINGS GAINS ASSOCIATED WITH EDUCATION IN INDONESIA"
Abstract :
This paper studies how educational attainment is associated with (i) the probability of employment in the more remunerative non-farm sector, (ii) the estimated Mincerian marginal earnings from additional education in both farm and non-farm work, and (iii) how much of those estimated earnings differentials arise due to education’s role in signaling employee characteristics to prospective employers within each sector. With a rich data set from the Indonesia Family Life Survey (IFLS), we can use parents’ education and occupation from at least one decade prior as instruments determining individuals’ sector of employment. Our findings emphasize that education plays a key role in job market sorting among different sectors, as well as in explaining earnings differentials across sectors and between men and women. Parental occupation and education jointly influence adult child’s current occupation, providing us with a credible way to control for selection into sector of occupation and thereby resolve an important source of prospective bias in the estimated marginal earnings gains associated with education. Once we correct for selection effects, we find clear evidence of both sheepskin effects associated with the completion of specific, multi-year stages of schooling and intersectoral differences in the estimated marginal earnings gains from schooling, all of which vary between females and males. These findings carry significant implications for how we explore parents’ optimal educational investments in their children if not all children are equally likely to enter all careers and the returns to education vary markedly among future work patterns.
Introduction :
Dr.Chayanee Chawanote, Faculty of Economics, Thammasat University
:
(The presentation will be in English)
Date :
23 September 2014
Time :
1.30 - 3.30 pm.
Venue :
Fifth Floor Conference Room, Economics Building, Tha Prachan, Thammasat University.
:
Free / No Reservation Request
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
:
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ"รัฐไทยกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ"
วันที่ :
วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
วิทยากรโดย :
1) ดร.วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร จากสถาบัน National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ที่ญี่ปุ่น
:
2) ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ุ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
3) ผศ.ดร.อภิชาติ สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
:
:
ไฟล์เอกสาร :
Seminar“Equitable and Efficient School Funding: Design and Implementation.”
Abstract :
The first part of this study analyses the current per-student public subsidy provided to basic education schools under the Office of the Basic Education Commission (OBEC). It finds that the seemingly pro-poor public expenditure is largely driven by the existence of a vast network of small schools, which are mostly found in the poorer regions of the country. These schools tend to have higher teacher turnover rates, lower student learning outcomes, and are more likely to face teacher shortage problem. They are also very expensive to run. The study finds that the returns to allocating high- quality teachers in sufficient quantity to these schools could be very high. The second part of the study focuses on the design of a per-student funding formula based on an educational cost function approach. This approach explicitly creates a direct link between funding and the purpose of the activity funded (teaching to achieve a certain targeted outcome or combination of outcomes) under an “adequacy concept.” In other words, the allocation should be adequate for all schools of diverse characteristics and needs to attain a pre-specified quality of educational outcome.
:
(The presentation will be in Thai)
By :
Dr. Dilaka Lathapipat
:
Dr. Dilaka is a Human Development Economist in the Global Practice for Education at the World Bank Office, Bangkok. His work has focused primarily on education, the labour market, and programme impact evaluation. Before joining the World Bank in August 2012, Dr. Dilaka has been a Research Fellow (Sectoral Economic Programme) at the Thailand Development Research Institute Foundation and a Visiting Research Scholar at the Center for Labor Economics, Department of Economics, University of California, Berkeley. He holds a Ph.D. in Economics from the Australian National University.
Date :
12 September 2014
Time :
1.00 - 3.00 pm.
Venue :
Fifth Floor Conference Room, Economics Building, Tha Prachan, Thammasat University.
:
Free / No Reservation Rwquest
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
:
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ"ประเทศไทยบนเวทีการค้าโลก: อุปสรรค โอกาส และความท้าทาย"
วัน :
วันพุธที่ 3 กันยายน
เวลา :
16.30 - 18.30 น.
วิทยากรโดย :
1) ดร.สารสิน วีระผล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด.
:
2) ผศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
:
สัมมนาเดือนสิงหาคม 2557
Seminar "Exploding Offers with Experimental Consumer Goods"
Abstract :
Anecdotal evidence suggests people respond negatively to exploding (i.e., ``take-it-or-leave-it'') offers, and sellers are reluctant to use such offers. This paper examines this conjecture in an experimental search market which buyers visit sequentially in a random order. Each market has two sellers and each seller can choose either an exploding offer (which is nullified once the buyer visits the other seller) or an offer that the buyer may revisit. In this environment, there is a unique Nash equilibrium where sellers should use an exploding offer and charge the highest possible price. Experimental sellers quickly converge to this equilibrium when matched against computer buyers programmed to play optimal strategy. However, when matched against human buyers, sellers do not follow equilibrium play, avoiding exploding offers and offering lower prices. Buyers reject exploding offers more frequently. These results cannot be explained by risk aversion nor are they consistent with inexperienced buyers in other experimental search games. They do suggest both buyers and sellers have attitudes toward exploding offers not directly expressed by monetary incentives.
:
(The presentation will be in English)
By :
Mr. Ajalavat Viriyavipart, Ph.D. student in economics at Texas A&M University, USA.
Date :
Monday 25 August 2014
Time :
1.30 - 3.30 pm
Venue :
Meeting Room 60 years (2), Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
:
Free / No Reservation Request
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์