สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา
สัมมนาเดือนธันวาคม 2557
การแถลงรายงานวิจัยและเสวนา"บทบาทของ กสทช.ในการกำกับดูแลอินเทอร์เน็ต"
:
จัดโดย โครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม (NBTC Policy Watch) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันศุกร์ที่ :
12 ธันวาคม 2557
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
กำหนดการ :
9.30 - 10.00 น. :
ลงทะเบียน
10.00 - 10.30 น. :
นำเสนอรายงานการศึกษาของโครงการ NBTC Policy Watch ในหัวข้อ"บทบาทของ กสทช. กับการคุ้มครองความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในอินเทอร์เน็ต"
โดย :
คุณสฤณี อาชวานันทกุล เครือข่ายพลเมืองเน็ต (Thai Netizen Network)
:
คุณธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์ เครือข่ายพลเมืองเน็ต (Thai Netizen Network)
10.30 - 10.45 น. :
พักรับประทานของว่าง
10.45 - 12.00 น. :
เสวนาในหัวข้อ บทบาทของ กสทช.ในการกำกับดูแลอินเทอร์เน็ต"
โดย :
คุณสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
:
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการโครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม
:
คุณอาทิตย์ สุริยะวงศ์สกุล ผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ต
:
คุณวสันต์ ลิ่วลมไพศาล ผู้ร่วมก่อตั้งบล็อกนัน (Blognone)
ดำเนินรายการโดย :
วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12.00 - 12.30 น. :
ถาม - ตอบข้อสงสัย และแลกเปลี่ยนความเห็น
Video Link :
:
:
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเสนอบทความ "Imperfect Consumer Information and Firm Agglomeration" และ "ทฤษฎีอรรถประโยชน์คาดหวังและทฤษฎีคาดหวัง : ทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจของเกษตรกรที่มีต่อความเสี่ยง"
วันที่ :
8 ธันวาคม 2557
เวลา :
10.30 - 11.30
:
1. เรื่อง "Imperfect Consumer Information and Firm Agglomeration" ดร.ธนินท์ วังวีระธนานนท์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลา :
13.00 - 14.30 น.
:
2. เรื่อง "ทฤษฎีอรรถประโยชน์คาดหวังและทฤษฎีคาดหวัง../ ทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจของเกษตรกรที่มีต่อความเสี่ยง" โดย ผศ.ดร.ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล สำเร็จการศึกษา Doctor in Economics, University of Hannover, Germany
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Thammasat Economic Focus 02 เสวนาการแถลงข่าว "ภาษีที่ดินและมรดก: ใครมี ใครจ่าย ใครได้ประโยชน์"
วันที่ :
วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
เสวนาโดย :
ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ดร.ปัณณ์ อนันอภิบุตร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง
:
ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด
ดำเนินรายการโดย :
อ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนพฤศจิกายน 2557
สัมมนาวิชาการ “การกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ (inflation targeting): จากทฤษฎีสู่ประสบการณ์ของประเทศไทย”
วันที่ :
24 พฤศจิกายน 2557
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
โดย :
คุณบุรินทร์ อดุลวัฒนะ ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
:
คุณดอน นาครทรรพ ฝ่ายนโยบาย เศรษฐกิจการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถานที่ :
ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
:
:
:
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ "ความศักดิ์สิทธิ์ ความเป็นไทย และการลืม: การเมืองไทยร่วมสมัยในสถาปัตยกรรม"
วันที่ :
17 พฤศจิกายน 2557
เวลา :
13.30-15.00 น.
โดย :
รศ.ชาตรี ประกิตนนทการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
:
:
เสวนาวิชาการ "ดูซีรีย์ฮอร์โมนในมุมมองเศรษฐศาสตร์"
:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานการเสวนาวิชาการในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เนื่องในโอกาสธรรมศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
วันที่ :
12 พฤศจิกายน 2557
เวลา :
13.00 - 16.00 น.
โดย :
อ.ดร.นภนต์ ภุมมา
:
อาจารย์ลอยลม ประเสริฐศรี
:
อาจารย์นนท์ นุชหมอน
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมอาจารย์ป๋วย ชั้น 4 อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ตัววาย
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
:
:
:
SEMINAR "REGIONAL COOPERATION AND INTEGRATION AND INCLUSIVE GROWTH IN ASIA"
:
Asian Development Bank Institute and Faculty of Economics,Thammasat University
Agenda :
2.15-3.15 :
Session 1 - Policy and Inclusive Growth
Speakers :
Fiscal Restructuring.. NCPO Attempt
:
Pawin Siriprapanuku, Director of Bachelor of Economic International Program, Thammasat University
:
Regional Integration Impact Analysis.. The Cases of Trade, Capital Flow and Labor Migratio
:
Nattapong Puttanapong, Faculty of Economics, Thammasat University
Discussants :
Peter Morgan, Senior Consultant for Research, ADBI Institute
:
Matthias Helble, Research Fellow, ADBI Institute
3.30-5.00 :
Session 2– Regional Cooperation and Integration inAsia
Speakers :
ASEAN, PRC and India.. The Great Transformation GaneshanWignaraja, Director of Research, ADBI Institute
:
Connecting South Asia and Southeast Asia Peter Morgan, Senior Consultant for Research, ADBI Institute
:
Pacific Economies.. Leveraging the Benefits of Asian Growth Matthias Helble, Research Fellow, ADBI Institute
Discussants :
Pisut Kulthanavit, Faculty of Economics, Thammasat University
:
Sicha Thubdimphun, Faculty of Economics, Thammasat University
:
Teerawut Sripinit, Faculty of Economics, Thammasat University
Date / Time :
November 3, 2014, 1.30-5.15 p.m.
Venue :
5th Floor Main Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University Tha-Prachan Campus, Bangkok
:
Free / No Reservation Request
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
:
:
:
:
สัมมนาเดือนตุลาคม 2557
สัมมนาทางวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง “Sustaining Thailand: ก้าวอย่างไรให้ประเทศไทยยั่งยืน”
วันที่ :
30 ตุลาคม 2557
สถานที่ :
ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
08.30 - 09.00 น. :
ลงทะเบียน
09.00 - 09.30 น. :
กล่าวเปิดงาน
:
โดย ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
09.30 - 10.00 น. :
ปาฐกถาพิเศษ "ฉากทัศน์ชีวิตคนไทย พ.ศ.2576
:
โดย ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
ดำเนินรายการ :
โดย อ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10.00 - 11.00 น. :
บทความ "พลวัตความเหลื่อมล้ำ"
:
โดย ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิจารณ์บทความ :
โดย อ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.00 - 11.15 น. :
พักรับประทานอาหารว่าง
ดำเนินรายการ :
โดย ผศ.ดร.พีระ เจริญพร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11.15 - 12.15 น. :
บทความ "การบริหารภาคอุตสาหกรรมไทย ณ ทางแยกของการพัฒนา"
:
โดย ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิจารณ์บทความ :
โดย รศ.ดร.นิพนธ์ พังพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
12.15 - 13.15 น. :
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ดำเนินรายการ :
โดย ผศ.ปกป้อง จันวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13.15 - 14.15 น. :
บทความ"ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสิ่งแวดล้อม บนเส้นทางคู่ขนาน?"
:
โดย อ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิจารณ์บทความ :
โดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (GSEI)
14.15 - 14.30 น. :
พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 - 16.30 น. :
การอภิปรายเรื่อง "รัฐไทยกับการแก้ปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจ"
:
1. ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักวิชาการอิสระ
:
2. ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร ศาสตราอภิชาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:
3. ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
:
4. คุณบรรยง พงษ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
ดำเนินการอภิปราย :
โดย ผศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
...ท่านสามารถสำรองที่นั่งออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 24 ตุลาคม 2557 (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)...
:
www.econ.tu.ac.th
Video Link :
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ "ความรุนแรงในการเลือกตั้งของไทย: ว่าด้วยอุปสงค์ อุปทาน และตลาดของความรุนแรง"
วันจันทร์ที่ :
6 ตุลาคม 2557
เวลา :
13.30 - 15.00 น.
โดย :
ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
:
:
สัมมนาเดือนกันยายน 2557
สัมมนาการแถลงข่าว "นโยบายเศรษฐกิจไทยภายใต้รัฐบาลใหม่: อะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ"
วันที่ :
29 กันยายน 2557
เวลา :
13.00-15.00 น.
วิทยากรโดย :
ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
:
ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์
:
รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล
:
ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์
:
ผศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย
ดำเนินรายการโดย :
ผศ.ปกป้อง จันวิทย์
สถานที่ :
ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
:
:
:
:
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์