สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา
สัมมนาเดือนกันยายน 2557
Seminar "INTERSECTORAL AND GENDER HETEROGENEITY IN THE MARGINAL EARNINGS GAINS ASSOCIATED WITH EDUCATION IN INDONESIA"
Abstract :
This paper studies how educational attainment is associated with (i) the probability of employment in the more remunerative non-farm sector, (ii) the estimated Mincerian marginal earnings from additional education in both farm and non-farm work, and (iii) how much of those estimated earnings differentials arise due to education’s role in signaling employee characteristics to prospective employers within each sector. With a rich data set from the Indonesia Family Life Survey (IFLS), we can use parents’ education and occupation from at least one decade prior as instruments determining individuals’ sector of employment. Our findings emphasize that education plays a key role in job market sorting among different sectors, as well as in explaining earnings differentials across sectors and between men and women. Parental occupation and education jointly influence adult child’s current occupation, providing us with a credible way to control for selection into sector of occupation and thereby resolve an important source of prospective bias in the estimated marginal earnings gains associated with education. Once we correct for selection effects, we find clear evidence of both sheepskin effects associated with the completion of specific, multi-year stages of schooling and intersectoral differences in the estimated marginal earnings gains from schooling, all of which vary between females and males. These findings carry significant implications for how we explore parents’ optimal educational investments in their children if not all children are equally likely to enter all careers and the returns to education vary markedly among future work patterns.
Introduction :
Dr.Chayanee Chawanote, Faculty of Economics, Thammasat University
:
(The presentation will be in English)
Date :
23 September 2014
Time :
1.30 - 3.30 pm.
Venue :
Fifth Floor Conference Room, Economics Building, Tha Prachan, Thammasat University.
:
Free / No Reservation Request
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
:
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ"รัฐไทยกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ"
วันที่ :
วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
วิทยากรโดย :
1) ดร.วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร จากสถาบัน National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ที่ญี่ปุ่น
:
2) ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ุ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
3) ผศ.ดร.อภิชาติ สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
:
:
ไฟล์เอกสาร :
Seminar“Equitable and Efficient School Funding: Design and Implementation.”
Abstract :
The first part of this study analyses the current per-student public subsidy provided to basic education schools under the Office of the Basic Education Commission (OBEC). It finds that the seemingly pro-poor public expenditure is largely driven by the existence of a vast network of small schools, which are mostly found in the poorer regions of the country. These schools tend to have higher teacher turnover rates, lower student learning outcomes, and are more likely to face teacher shortage problem. They are also very expensive to run. The study finds that the returns to allocating high- quality teachers in sufficient quantity to these schools could be very high. The second part of the study focuses on the design of a per-student funding formula based on an educational cost function approach. This approach explicitly creates a direct link between funding and the purpose of the activity funded (teaching to achieve a certain targeted outcome or combination of outcomes) under an “adequacy concept.” In other words, the allocation should be adequate for all schools of diverse characteristics and needs to attain a pre-specified quality of educational outcome.
:
(The presentation will be in Thai)
By :
Dr. Dilaka Lathapipat
:
Dr. Dilaka is a Human Development Economist in the Global Practice for Education at the World Bank Office, Bangkok. His work has focused primarily on education, the labour market, and programme impact evaluation. Before joining the World Bank in August 2012, Dr. Dilaka has been a Research Fellow (Sectoral Economic Programme) at the Thailand Development Research Institute Foundation and a Visiting Research Scholar at the Center for Labor Economics, Department of Economics, University of California, Berkeley. He holds a Ph.D. in Economics from the Australian National University.
Date :
12 September 2014
Time :
1.00 - 3.00 pm.
Venue :
Fifth Floor Conference Room, Economics Building, Tha Prachan, Thammasat University.
:
Free / No Reservation Rwquest
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
:
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ"ประเทศไทยบนเวทีการค้าโลก: อุปสรรค โอกาส และความท้าทาย"
วัน :
วันพุธที่ 3 กันยายน
เวลา :
16.30 - 18.30 น.
วิทยากรโดย :
1) ดร.สารสิน วีระผล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด.
:
2) ผศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
:
สัมมนาเดือนสิงหาคม 2557
Seminar "Exploding Offers with Experimental Consumer Goods"
Abstract :
Anecdotal evidence suggests people respond negatively to exploding (i.e., ``take-it-or-leave-it'') offers, and sellers are reluctant to use such offers. This paper examines this conjecture in an experimental search market which buyers visit sequentially in a random order. Each market has two sellers and each seller can choose either an exploding offer (which is nullified once the buyer visits the other seller) or an offer that the buyer may revisit. In this environment, there is a unique Nash equilibrium where sellers should use an exploding offer and charge the highest possible price. Experimental sellers quickly converge to this equilibrium when matched against computer buyers programmed to play optimal strategy. However, when matched against human buyers, sellers do not follow equilibrium play, avoiding exploding offers and offering lower prices. Buyers reject exploding offers more frequently. These results cannot be explained by risk aversion nor are they consistent with inexperienced buyers in other experimental search games. They do suggest both buyers and sellers have attitudes toward exploding offers not directly expressed by monetary incentives.
:
(The presentation will be in English)
By :
Mr. Ajalavat Viriyavipart, Ph.D. student in economics at Texas A&M University, USA.
Date :
Monday 25 August 2014
Time :
1.30 - 3.30 pm
Venue :
Meeting Room 60 years (2), Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
:
Free / No Reservation Request
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ "วิกฤติการเมืองไทยในสายตาต่างชาติ.../ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ("Thailand's Political Crisis in Foreigners' Perspectives...../ Past, Present, and Future")
By :
- Marc Saxer Director, FES Thailand
:
- Edward Knuth Lecturer, BAS, Thammasat University
:
- Claudio Sopranzetti Post-Doctoral Fellow, All Souls College, University of Oxford
Introduction :
Prach Panchakunathorn
วัน (Date) :
18 สิงหาคม 2557 (18 August 2014)
เวลา (Time) :
13.30-16.00 (1.30 - 4.00 pm)
สถานที่ (Venue ) :
ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University Tha-Prachan)
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*** (Free / No Reservation Rwquest)
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ“พลวัตการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยในเชิงพื้นที่กับปัญหาความเหลื่อมล้ำ”
:
ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนาวิชาการ ในวันพฤหัสที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 ตึกคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
กำหนดการ :
08.30 - 09.00 น. :
ลงทะเบียน
09.00 - 09.15 น. :
ประธานกล่าวเปิดการประชุม
09.15 - 09.35 น. :
นำเสนอผลการศึกษาเรื่อง “พลวัตความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่../ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น”
:
โดย ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา
09.35 - 09.50 น. :
ถาม - ตอบ
09.50 - 10.10 น. :
นำเสนอผลการศึกษาเรื่อง “แบบจำลองการขยายตัวของเศรษฐกิจระบบตลาดในสังคมก่อนสมัยใหม่”
:
โดย ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล
10.10 - 10.25 น. :
ถาม - ตอบ
10.25 - 10.45 น. :
อาหารว่าง
10.45 - 11.05 น. :
นำเสนอผลการศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตที่จะช่วยลดความยากจน (Pro-poor growth) ของไทยระหว่าง ปี พ.ศ. 2529-2554”
:
โดย ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ
11.05 - 11.20 น. :
ถาม - ตอบ
11.20 - 11.40 น. :
นำเสนอผลการศึกษาเรื่อง” การวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำและการกระจายตัวของเมือง ผ่านกรอบ Zipf’s Law”
:
โดย ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์
11.40 - 11.55 น. :
ถาม - ตอบ
11.55 - 12.15 น. :
นำเสนอผลการศึกษาเรื่อง “มากกว่าคน ในชุมชนท้องถิ่น../ บทบาทของผู้นำชุมชนในฐานะผู้เชื่อมโยง โครงการพัฒนา”
:
โดย ดร.ธร ปีติดล
12.15 - 12.30 น. :
ถาม - ตอบ
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนกรกฎาคม 2557
เสวนา "ถนนสู่โศกนาฏกรรม MH17: ไขปมวิกฤตยูเครน-รัสเซีย"
วัน :
วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557
เวลา :
13.30-15.30 น.
โดย :
- Dr. Brian Kennedy อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
- อาจารย์ จิตติภัทร พูนขำ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย :
ผศ.ดร.อภิชาติ สถิตนิรามัย อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
* มีการแปลภาษาไทยระหว่างการเสวนา
:
** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการร่วมเสวนา
ไฟล์เอกสาร :
Seminar "Agents as Principals: Bureaucracy and Policy Control in Thailand "
:
Much of the academic literature on the relationship between politicians and bureaucrats is based on the Western experience, adopting the heuristic of principals and agents in which politicians exercise control over their bureaucratic agents in order to enact policy. This article argues that such approaches overlook the role of the bureaucracy in many developing countries. Investigating the role of the bureaucracy in policy-making in Thailand, it develops a framework to categorize the methods by which a bureaucracy is able to exercise control over policy making.
By :
Jacob I. Ricks, Assistant Professor of Political Science, Singapore Management University
Date :
Monday, 21 July 2014
Time :
1.30 - 3.30 pm
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
:
Free / No Reservation Request
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
เสวนาเรื่อง3 ปี กสทช.: ความฝัน ความเป็นจริง และการปฏิรูปกฎกติกา”
:
จัดโดยโครงการวิเคราะห์และติดตามร่างกฎหมาย (Thai Law Watch) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับโครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม (NBTC Policy Watch) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)และ คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ :
21 กรกฎาคม 2557
สถานที่ :
ห้อง ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำหนดการ :
13.00 – 13.30 น. :
ลงทะเบียน
13.30 – 14.00 น. :
เสนอผลการศึกษา “บทวิเคราะห์พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทiคมนาคม พ.ศ. 2553 และข้อเสนอในการปรับปรุง”
โดย :
วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14.00 – 15.30น. :
เสวนา“3 ปี กสทช. ความฝัน ความเป็นจริง และการปฏิรูปกฎกติกา”
ผู้ร่วมอภิปรายโดย :
- นพ. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กสทช. (ด้านกิจการโทรคมนาคม)
:
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กสทช. (ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)
:
- ผศ.ดร. พิรงรอง รามสูต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:
- คุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
ผู้ดำเนินการอภิปรายโดย :
ผศ. ปกป้อง จันวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15.30 –16.00 น. :
เปิดเวทีแสดงความคิดเห็น
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์