สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา
สัมมนาเดือนพฤษภาคม 2557
The Non-Farm Rate of Profit and Thai Economic Development:1970 to 2010
วันที่ :
8 พฤษภาคม 2557
เวลา :
9.30 - 11.00 น.
โดย :
ดร.นภนต์ ภุมมา สำเร็จวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์) The University of Utah, USA.
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
สัมมนาเดือนเมษายน 2557
แถลงรายงานวิจัยและเสวนาในหัวข้อ"บทบาทของ กสทช.ในอนาคตทีวีดิจิตอลไทย"
:
โครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม (NBTC Policy Watch) ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการแถลงรายงานวิจัยและเสวนาในหัวข้อ"บทบาทของ กสทช.ในอนาคตทีวีดิจิตอลไทย" ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 ณ ห้อง 101 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
กำหนดการ :
13.00-13.30 น. :
ลงทะเบียน
13.30-14.15 น. :
นำเสนอรายงานศึกษาของโครงการ NBTC Policy Watch
:
ในหัวข้อ "อดีต ปัจจุบัน อนาคต ทีวีดิจิตอลไทย"
:
โดย ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล และ วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
14.15-14.30 น. :
พักรับประทานของว่าง
14.30-15.30 น. :
เสวนาในหัวข้อ "บทบาทของ กสทช. ในอนาคตทีวีดิจิตอลไทย"
:
โดย ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)
:
ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเรื่องทีวีดิจิตอลในไทย
:
ดำเนินรายการโดย ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล
15.30-16.00 น. :
ถาม-ตอบข้อสงสัย และแลกเปลี่ยนความเห็น
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
:
www.nbtcpolicywatch.org
:
facebook.com/NBTCPolicyWatch
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนมีนาคม 2557
สัมมนางานวิจัย"Rates of Return to School in Thailand"
Abstract :
Using data from Thailand’s National Labor Force Survey from 2007 to 2010, this paper analyzes the rate of return to schooling. The Mincer-type rate of return to investment in schooling was estimated.Results show that secondary vocational-technical education gives approximately on average 15 per cent higher earning returns than secondary general education. Completing a bachelor's degree gives approximately on average 29 percent higher earning returns compared with higher vocational-technical certificate. These findings call into question the belief that aggregate demand for college graduates increased more rapidly than for those with higher vocational-technical education.
วันที่ :
31 มีนาคม 2557
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
โดย :
อ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้วิจารณ์บทความ :
อ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม 60 ปี (2) ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
Does Community Participation Work? Evidence from the Council of Community Organisations (CCO) Program in Thailand.
Abstract :
How is community participation understood, realized, and governed by an organization which promotes it? Studying Thailand's Council of Community Organisations Program (Sapa-Ongkorn Chumchon) exposes a gap between expectations and reality for community participation.
วันที่ :
26 มีนาคม 2557
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
โดย :
อ.ดร.ธร ปีติดล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้วิจารณ์โดย :
อ.นนท์ นุชหมอน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย :
อ.พนิต วัฒนกูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม 60 ปี (2) ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนางานวิจัย “Comparative Approaches to Estimating Demand for Payment for Environmental Services Payment”
Abstract :
Dr. Monthien proposes a comparison of both parametric and semiparametric estimation of willingness to pay (WTP) for environmental services. In order to solve problems of Inconsistency of estimation due to heteroscedasticity, conventional and new methods are used in the analysis.
วันที่ :
24 มีนาคม 2557
เวลา :
13.30 – 15.30 น.
โดย :
อ.ดร.มณเฑียร สติมานนท์
ผู้วิจารณ์บทความ :
อ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ
ผู้ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม 60 ปี (2) ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ "Farm and Non-farm Occupational and Earnings Dynamics in Rural Thailand" ***เลื่อนออกไปไม่มีกำหนด***
Abstract :
This study explores individual occupational and earnings dynamics in rural Thailand during 2005-2010. We find significant occupational transitions, mainly involving moving out of farming and into non-farm employment, rather than starting businesses, especially enterprises that employ others. Using stochastic dominance, we identify an occupational ladder, with the most remunerative employment as a non-farm business owner/employer, and the worst as an agricultural worker. Occupational transitions into the rural non-farm economy are associated with statistically significant earnings gains while transitions into farming are associated with earnings losses. These results are confirmed with a variety of methods to control for prospective unobserved heterogeneity. However, a small number of individuals become and remain non-farm employers, reflecting the difficulty in operating non-farm businesses that employ others.
วันที่ :
17 มีนาคม 2557
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
โดย :
อ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม 60 ปี (2) ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการจัดการความรู้ ประจำปี 2556 (ครั้งที่ 2)
:
โครงการสัมมนาและเผยแพร่ ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมสัมมนาโครงการจัดการความรู้ ประจำปี 2556 (ครั้งที่ 2) ในหัวข้อเรื่อง "การเตรียมตัวเพื่อปรับเลื่อนตำแหน่งรองศาสตราจารย์ เป็น ศาสตราจารย์"
วันที่ :
10 มีนาคม 2557
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
โดย :
ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
ผู้ดำเนินรายการ :
ผศ.สิทธิกร นิพภยะ
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 4 อาคารวาย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
:
เฉพาะอาจารย์ภายใน
สัมมนาเดือนกุมภาพันธ์ 2557
สัมมนางานวิจัย “มองเหลือง-แดง ผ่านเฉดสีและขั้วความคิดทางการเมือง”
บทคัดย่อ :
ความขัดแย้งทางการเมืองในรอบสิบปีที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดการถกเถียงทางความคิดเห็นด้านการเมืองอย่างเข้มข้นในวงกว้าง ความเห็นต่างที่เกิดขึ้นอาจกล่าวโดยสังเขปได้ว่ามาจากสองกลุ่มความคิดทางการเมืองคือกลุ่มเสื้อเหลืองและกลุ่มเสื้อแดง ความรุนแรงเนื่องจากขัดแย้งดังกล่าวได้กระตุ้นให้หลายภาคส่วนพยายามบรรเทาหรือหาทางออกให้กับปัญหา ทั้งนี้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะและสาเหตุของปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น งานวิจัยชิ้นนี้พยายามทำความเข้าใจความขัดแย้งทางการเมืองดังกล่าวผ่านการศึกษาถึงลักษณะความคิดเห็นทางการเมืองรวมถึงลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมของประชากรที่มีความเห็นพ้องกับกลุ่มการเมืองแต่ละกลุ่ม นอกจากนี้ยังพยายามศึกษาถึงความหลากหลายของความคิดหรือจุดยืนทางการเมืองภายในแต่ละกลุ่มสี จากผลการศึกษาพบว่าประชากรที่เข้าข่ายแต่ละกลุ่มสีนั้นมีความหลากหลายทางความเห็นและไม่ได้มีความเห็นทางการเมืองตรงกันในทุกด้าน โดยภายในกลุ่มคนเสื้อแดงเองนั้นมีอย่างน้อย 4 เฉดย่อย และภายในกลุ่มเสื้อเหลืองมีอย่างน้อย 3 เฉดย่อย จากผลการศึกษายังพบอีกว่าปัจจัยที่ชี้ความแตกต่างระหว่างคนเสื้อเหลืองและคนเสื้อแดงกลับไม่ใช่รายได้ แต่เป็นอาชีพ วุฒิการศึกษา และเจตคติเกี่ยวกับประชาธิปไตย นโยบายของรัฐและแนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ดังนั้นผลการวิจัยนี้มีนัยยะว่าความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมาไม่ได้เกิดจากความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเป็นหลักแต่อาจเกิดจากความเหลือมล้ำทางด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการสถานะเศรษฐกิจสังคมมากกว่า
วันที่ :
25 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
โดย :
อ.ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้วิจารณ์บทความ :
อ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล
ผู้ดำเนินรายการ :
อาจารย์นนท์ นุชหมอน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม 60 ปี (2) ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนางานวิจัย “Impacts of Climate Change on Major Crop Yield and the Thai Economy: A Nationwide Analysis Using Static and Monte-Carlo Computable General Equilibrium Models”
Abstract :
Climate change is a major concern for developing countries because changing weather conditions significantly affect agricultural production. Employing half of its labor supply and land in agricultural activities, Thailand is considered one of the major food-exporting countries vulnerable to climate change. Despite the forecast of future weather volatility and its effect on Thailand’s major crop yield for rice, cassava, sugar cane, and corn, few studies examine the resulting national economic impact. This study aims to explore the impacts of crop yield fluctuation on the Thai economy, using static and Monte-Carlo CGE models. For effects on agricultural markets, simulation results indicate that prices and quantities of corn and cassava are the most sensitive to weather oscillation. For the nation-wide impact, both static and Monte-Carlo CGE models show that rice is the most significant crop, whose volatility in price and quantity causes the highest impact and fluctuation on the macro level and in income distribution. The Monte-Carlo CGE model demonstrates that fluctuating impacts on the government and institutions can be reduced when volatilities of all four crop outputs are pooled. This suggests that it would be possible to design a crop insurance scheme to minimize the impact of volatility through risk pooling.
วันที่ :
3 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา :
13.30 – 15.30 น.
โดย :
อ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์
ผู้ดำเนินรายการโดย :
รศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์