สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา
สัมมนาเดือนมีนาคม 2562
เสวนาเปิดตัวหนังสือ "72 ปี รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์"
:
โครงการสัมมนาและเผยแพร่ ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ "72 ปี รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์" เนื่องในวาระครบรอบ 70 ปีแห่งการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
วันที่ :
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562
เวลา :
10.10 - 12.00 น.
ปาฐกถาพิเศษ :
ศาสตราจารย์ รังสรรค์ ธนะพรพันธู์
เสวนาโดย :
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
รองศาสตราจารย์ ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกป้อง จันวิทย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จำกัด
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Video Link :
Seminar "Owner vs. management control and efficiency"
วันที่ :
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
เวลา :
10.00 - 11.30. น.
โดย :
Dr. Jonas Månsson, Associate Professor in Economics, Linnaeus University.
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Video Link :
ซีรีส์สัมมนาชุด "ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ" ครั้งที่ 1
:
โครงการสัมมนาและเผยแพร่ ขอเชิญเข้าร่วมซีรีส์สัมมนาชุดความเหลื่อมล้ำหลากมิติ ในหัวข้อเรื่อง"ความเหลื่อมล้ำในมิติกระบวนการยุติธรรม" ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
วันที่ :
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
วิทยากรโดย :
รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
:
คุณเยาวลักษณ์ อนุพันธ์ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษชน
ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.อภิชาติ สถิตนิรามัย
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Video Link :
สัมมนาวิชาการ"ประเทศไทย 4.0 และปัญหาความล้มเหลวในการร่วมมือ (Coordination Failures) ในการพัฒนาเศรษฐกิจ"
วันที่่ :
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
วิทยากรโดย :
ผศ.ดร.นภนต์ ภุมมา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Video Link :
สัมมนาเดือนกุมภาพันธ์ 2562
สัมมนาวิชาการ “Enviromental Standards and Industry Competitiveness: Case Study of Thailand”
วันที่ :
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
โดย :
อ.ดร.มณเฑียร สติมานนท์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Video Link :
Seminar"High Cost of Air Pollution: Economic Studies and Mitigation"
วันที่ :
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา :
10.30 - 12.00. น.
โดย :
Professor Euston Quah, Head of Economics, School of Social Science, The Nanyang Technological University (NTU), Singapore.
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Video Link :
Seminar"Economic returns to education of wage workers versus entrepreneurs in Indonesia"
วันที่ :
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา :
14.00 - 15.30 น.
โดย :
Assoc.Prof.Sachiko Miyata, Ritsumeikan University, Japan
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
ซีรีส์สัมมนาชุด "ทบทวนการพัฒนาด้วยชาติพันธุ์นิพนธ์ของ David Mosse" ครั้งที่ 7
:
โครงการสัมมนาและเผยแพร่ ขอเชิญเข้าร่วมซีรีส์สัมมนาชุด ขยับ เขย่า แนวคิดการพัฒนา วิเคราะห์วิพากษ์การพัฒนาจากมุมมองของนักคิดร่วมสมัย ครั้งที่ 7 ในหัวข้อเรื่อง"ทบทวนการพัฒนาด้วยชาติพันธุ์นิพนธ์ของ David Mosse" ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
วันที่ :
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธุ์ 2562
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
โดย :
ผศ.ดร.จักรกริช สังขมณี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
สัมมนาเดือนมกราคม 2562
สัมมนาทางวิชาการประจำปี 2562 "นวัตกรรมพลิกโลก: การเปลี่ยนผ่านและความท้าทายของประเทศไทย"
วันพฤหัสบดีที่ :
24 มกราคม 2562
สถานที่ :
ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ (ข้างสถานทูตจีน)
กำหนดการ :
08.30 - 09.00 น. :
ลงทะเบียน
09.00 - 09.15 น. :
กล่าวรายงาน
โดย :
รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
และกล่าวเปิดงาน
โดย :
รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาธรรมศาสตร์
09.15 - 09.45 น. :
ปาฐกถาพิเศษ
โดย :
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี
09.45 - 10.35 น. :
การนำเสนอในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและผลิตภาพของเศรษฐกิจไทย”
โดย :
ศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมเสวนาโดย :
รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10.35 - 10.45 น. :
พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 11.35 น. :
การนำเสนอในหัวข้อ “นโยบายอุตสาหกรรมยานยนต์และการเปลี่ยนผ่านสู่ New S-Curve”
โดย :
รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมเสวนาโดย :
คุณดุสิต อนันตรักษ์ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
11.35 - 12.30 น. :
การนำเสนอในหัวข้อ “การสร้างนวัตกรรมในภาคบริการ”
โดย :
รศ.ดร.พีระ เจริญพร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมเสวนาโดย :
ดร.ณัฐ ธารพานิช สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
ดำเนินรายการโดย :
อาจารย์ ดร.ธร ปีติดล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12.30 - 13.30 น. :
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 14.20 น. :
การนำเสนอในหัวข้อ “การแข่งขันในแพลตฟอร์มหลายมิติ/..E-commerce”
โดย :
ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมเสวนาโดย :
ดร.สุนทรีย์ ส่งเสริม สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
14.20 - 15.10 น. :
การนำเสนอในหัวข้อ “ความท้าทายของกรรมสิทธิ์และสัญญาในห้วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี”
โดย :
อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมเสวนาโดย :
อาจารย์ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย :
อาจารย์ธันย์ชนก นันทกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15.10 - 15.20 น. :
พักรับประทานอาหารว่าง
15.20 – 17.00 น. :
วงเสวนา “นวัตกรรมพลิกโลก/.. การเปลี่ยนผ่านและความท้าทายของประเทศไทย”
โดย :
รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต กรรมการ และ Head of Innovation and Research Development Institute กลุ่มมิตรผล
:
รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
:
ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ นักวิชาการอิสระ และอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
ดำเนินการเสวนาโดย :
รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
...ท่านสามารถสำรองที่นั่งออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด) ที่ www.econ.tu.ac.th
:
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
:
คุณชมภู่
:
โทรศัพท์ 02-6132474 หรือ chompoo@econ.tu.ac.th
:
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
:
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
ซีรีส์สัมมนาชุด "ขยับ เขย่า แนวคิดการพัฒนา วิเคราะห์วิพากษ์การพัฒนาจากมุมมองของนักคิดร่วมสมัย" ครั้งที่ 6
:
โครงการสัมมนาและเผยแพร่ ขอเชิญเข้าร่วมซีรีส์สัมมนาชุด ขยับ เขย่า แนวคิดการพัฒนา วิเคราะห์วิพากษ์การพัฒนาจากมุมมองของนักคิดร่วมสมัย ครั้งที่ 6 ในหัวข้อเรื่อง"ค้นหาความหมายของชีวิตที่ดีกับ Amartya Sen" ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
วันที่ :
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
โดย :
ดร.ธร ปีติดล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์