สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา
สัมมนาเดือนพฤษภาคม 2562
ซีรีส์สัมมนาชุด "ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ" ครั้งที่ 3 เรื่อง"ความเหลื่อมล้ำในมิติผังเมือง”
:
โครงการสัมมนาและเผยแพร่ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาซีรีส์สัมมนา "ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ" ครั้งที่ 3 เรื่อง “ความเหลื่อมล้ำในมิติผังเมือง” ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
วันที่ :
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
วิทยากรโดย :
ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดำเนนรายการโดย :
อ.พลอย ธรรมภิรานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Video Link :
สัมมนาเดือนเมษายน 2562
สัมมนาวิชาการ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ"
:
โครงการสัมมนาและเผยแพร่ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ” ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
วันที่ :
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562
เวลา :
10.00 - 12.00 น.
วิทยากรโดย :
ดร.ธร ปีติดล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนนรายการโดย :
อาจารย์ วีระวัฒน์ ภัทรศักดิ์กำจร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ เรื่อง“Dynamics of Income Inequality in Thailand in the 21st Century”
:
โครงการสัมมนาและเผยแพร่ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Dynamics of Income Inequality in Thailand in the 21st Century” ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
วันที่ :
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562
เวลา :
10.00 - 12.00 น.
วิทยากรโดย :
คุณธนสักก์ เจนมานะ, Research Fellow ที่ World Inequality Lab, the Paris School of Economics
ดำเนนรายการโดย :
อาจารย์ ดร.ธร ปีติดล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Video Link :
ซีรีส์สัมมนาชุด "ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ" ครั้งที่ 2 เรื่อง"ความเหลื่อมล้ำในมิติคมนาคม”
:
โครงการสัมมนาและเผยแพร่ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาซีรีส์สัมมนา "ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ" ครั้งที่ 2 เรื่อง “ความเหลื่อมล้ำในมิติคมนาคม” ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
วันที่ :
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
วิทยากรโดย :
รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดำเนนรายการโดย :
รศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้อง 304 ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
เสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 16 (Thammasat Economic Focus-TEF16) และชุดก้าวเข้าสู่ 70 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อเรื่อง"เดินหน้าเศรษฐกิจไทยหลังการเลือกตั้ง"
:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานเสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 16 (Thammasat Economic Focus-TEF16) ร่วมกับชุดก้าวเข้าสู่ 70 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อเรื่อง"เดินหน้าเศรษฐกิจไทยหลังการเลือกตั้ง"
วันที่ :
จันทร์ที่ 1 เมษายน 2562
เวลา :
13.00 - 16.30 น.
วิทยากร :
1.รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
:
2. คุณเจน นำชัยศิริ อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
:
3. รศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรมัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชวนเสวนาโดย :
อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้อง ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนมีนาคม 2562
เสวนาเปิดตัวหนังสือ "72 ปี รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์"
:
โครงการสัมมนาและเผยแพร่ ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ "72 ปี รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์" เนื่องในวาระครบรอบ 70 ปีแห่งการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
วันที่ :
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562
เวลา :
10.10 - 12.00 น.
ปาฐกถาพิเศษ :
ศาสตราจารย์ รังสรรค์ ธนะพรพันธู์
เสวนาโดย :
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
รองศาสตราจารย์ ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกป้อง จันวิทย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จำกัด
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Video Link :
Seminar "Owner vs. management control and efficiency"
วันที่ :
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
เวลา :
10.00 - 11.30. น.
โดย :
Dr. Jonas Månsson, Associate Professor in Economics, Linnaeus University.
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Video Link :
ซีรีส์สัมมนาชุด "ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ" ครั้งที่ 1
:
โครงการสัมมนาและเผยแพร่ ขอเชิญเข้าร่วมซีรีส์สัมมนาชุดความเหลื่อมล้ำหลากมิติ ในหัวข้อเรื่อง"ความเหลื่อมล้ำในมิติกระบวนการยุติธรรม" ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
วันที่ :
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
วิทยากรโดย :
รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
:
คุณเยาวลักษณ์ อนุพันธ์ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษชน
ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.อภิชาติ สถิตนิรามัย
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Video Link :
สัมมนาวิชาการ"ประเทศไทย 4.0 และปัญหาความล้มเหลวในการร่วมมือ (Coordination Failures) ในการพัฒนาเศรษฐกิจ"
วันที่่ :
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
วิทยากรโดย :
ผศ.ดร.นภนต์ ภุมมา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Video Link :
สัมมนาเดือนกุมภาพันธ์ 2562
สัมมนาวิชาการ “Enviromental Standards and Industry Competitiveness: Case Study of Thailand”
วันที่ :
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
โดย :
อ.ดร.มณเฑียร สติมานนท์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Video Link :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์