สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา
สัมมนาเดือนมกราคม 2557
Farm Heterogeneity and the Impact of Irrigation Infrastructure: Evidence from Central Thailand.
By :
Professor Kazunari Tsukada
Abstract :
We study the impact of better access to irrigation infrastructure on farmers productivity in Central Thailand. Employing the structural identification approach for the production function estimation, we show that there exists the large differences in farmers productivity. Land is inefficiently allocated across those heterogeneous farmers, which leads to a significant decrease in aggregate paddy production in the study area. We then examine the determinants of productivity differences focusing in particular on the effect of the construction of tertiary irrigation canals. While tertiary canals make water control easier and reduce potential conflicts between farmers, they have little impact either on the level or dispersion of productivity over time.
Introduction :
Piyawong Punjataewakupt, Lecturer, Faculty of Economics, Thammasat University
Date :
27 January 2014
Time :
10.30 am-noon
Venue :
Fifth Floor Conference Room, Economics Building, Tha Prachan, Thammasat University.
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนธันวาคม 2556
Seminar "Judge Recruitment and Institutional Distortions on Judicial and Economic Efficiency in Thailand."
วันที่ :
23 ธันวาคม 2556
เวลา :
14.30 - 16.00 น.
Abstract :
This paper investigates the institutional framework of Thailand’s judge recruitment approaches. There are up to three ways of recruiting judges. Empirically, routes that require higher education - particularly qualifications from abroad - and less experience offer a higher probability of recruitment. Prosperous applicants are favored by some approaches, while forum shopping by applicants is unjust.
โดย :
อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย ศ.304 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
http :
//www.econ.tu.ac.th/
ไฟล์เอกสาร :
CU-NTU-TU Trilateral Workshop in “Economics and the Environment”
:
December 16, 2013
Venue :
Room 209 Faculty of Economics, Chulalongkorn University
08.30 – 09.00 :
Registration
09.00 – 09.30 :
Opening Remarks
:
Chayodom Sabhari
:
Dean, Faculty of Economic, Chulalongkorn University.
Chair :
Chayodom Sabhari, CU
09.30 – 10.00 :
Social Capital and Household Responses to Natural Hazards, Case Study of Tsunami-­‐risk Areas in Thailand
Presenter :
Nopphol Witvorapong, CU
Discussant :
William Henry Clune, NTU
10.00 – 10.30 :
Willingness to Pay for Urban Forest Management, a Case in Bangkok, Thailand
Presenter :
Pracha Koonnathamdee, TU
Discussant :
Sujitra Vassanadumrongdee, CU
10.30 – 10.45 :
Coffee Break
10.45 – 11.15 :
Energy Technology and Carbon Tax in Mitigating Climate Change, An Economy, Energy and Environmental Model
Presenter :
Chang Youngho, NTU"
Discussant :
Monthien Satimanon, TU
11.15 – 11.45 :
The Challenge of Promoting Greater Use of Economic Instruments in Developing Countries, Lessons Learned from the Draft Act on Economic Instruments for Environmental Management.
Presenter :
Sujitra Vassanadumrongdee, CU
Discussant :
Chia Wai Mun, NTU
11.45 – 13.00 :
Lunch Break
Chair :
Prof. Euston Quah, NTU
13.00 – 13.30 :
Comparison of Approaches to Estimating Demand for Payment for Environmental Services
Presenter :
Monthien Satimanon, TU
Discussant :
Hong Fuhai, NTU
13.30 – 14.00 :
Estimating the Economic Cost of Air Pollution in Singapore
Presenter :
Chia Wai Mun, NTU
Discussant :
Pracha Koonnathamdee, TU
14.00 – 14.15 :
Coffee Break
14.45 – 15.15 :
International Environmental Agreements with Endogenous or Exogenous Risk
Presenter :
Hong Fuhai, NTU
Discussant :
Nopphol Witvorapong, CU
:
**********************************
:
December 17, 2013
Venue :
Fifth Floor Conference Room Faculty of Economics, Thammasat University
08.30 – 09.00 :
Registration
09.00 – 09.30 :
Opening Remarks
:
Bhanupong Nidiprabha
:
Dean, Faculty of Economic, Thammasat University.
Chair :
Dr. Pracha Koonnathamdee, TU
09.30 – 10.00 :
Ineffective by Assumptions? Lessons from Promotion of Community Participation in Rural Thailand
Presenter :
Thorn Pitidol, TU
Discussant :
Devika Madappa, Mysore University, Institute of Social and Economics Change and CU
10.00 – 10.30 :
Assessing the Role of Standards in Renewable Energy Markets
Presenter :
Kanittha Tambunlertchai, CU
Discussant :
Chang Youngho, NTU
10.30 – 10.45 :
Coffee Break
10.45 – 11.15 :
Sustainability of Ecosystem Services, Public Goods Approach
Presenter :
Devika Madappa, Mysore University, Institute of Social and Economics Change and CU
Discussant :
Thorn Pitidol, TU
11.15 – 11.45 :
Empirical Exchange Rate Models of Thailand After 1997
Presenter :
Nipit Wongpunya, CU
Discussant :
Low Chan Kee, NTU
11.45 – 13.00 :
Lunch Break
Chair :
Dr. Teerawut Sripinit, TU
13.00 – 13.30 :
Is Option-Implied Informaton Forward-Looking? An Application in Forecasting Market Regimes.
Presenter :
Low Chan Kee, NTU
Discussant :
Teerawut Sripinit, TU
13.30 – 14.00 :
Asymmetric Monetary Policy Responses in the US Economy, Smooth Transition Vector Autoregressive Model
Presenter :
Teerawut Sripinit, TU
Discussant :
Chen Xiaoping , NTU
14.00 – 14.15 :
Coffee Break
14.15 – 14.45 :
The Specificity and Return of Human Capital, A Team Production Approach
Presenter :
Chen Xiaoping, NTU
Discussant :
Nipit Wongpunya, CU
:
****Facutly Members****
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนพฤศจิกายน 2556
Seminar “Why Did Asian Countries Fare So Much Better During the Global Financial Crisis than the Asian Financial Crisis?” and "Developing the Service Sector as an Engine of Growth for Asia"
:
“Why Did Asian Countries Fare So Much Better During the Global Financial Crisis than the Asian Financial Crisis?”
:
11 November 2013
Abstract :
The global financial crisis of 2008-2009 and the Asian financial crisis of 1997-1998 are the two biggest shocks to hit Asian countries in the past two decades. Yet Asia fared markedly better during the global crisis than during the Asian crisis. The natural question which arises is why? The central objective of our paper is to empirically address this question by performing a comparative analysis of the role of economic fundamentals and macroeconomic policies during the two crises. For a more accurate comparison, we limit our analysis to the five countries hit hardest by the Asian crisis – Indonesia, Korea, Malaysia, Philippines and Thailand. Our empirical evidence suggests that strong fundamentals and sound policies matter, and matter a lot, in staving off crisis, cushioning the blow from a crisis, and laying the foundation for recovery. The overarching policy implication for Asian policymakers is to do more of the same – i.e. sound policies and robust fundamentals which served the region well in the past. "Developing the Service Sector as an Engine of Growth for Asia"
By :
Dr. Donghyun Park, Asian Development Bank (ADB)
:
Dr. Arif Ramayandi, Asian Development Bank (ADB)
Introduction :
Dr.Teerawut Sripinit, Faculty of Economics, Thammasat University.
Date :
Monday, 11 November 2013
Time :
10 am–noon
Venue :
Fifth Floor Conference Room, Economics Building Tha Prachan, Thammasat University.
:
Free / No Reservation Request
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนตุลาคม 2556
สัมมนาทางวิชาการประจำปี 2556 ครั้งที่ 36 เรื่อง "2 ปีนโยบายเศรษฐกิจยิ่งลักษณ์: ความฝันกับความจริง"
สถานที่ :
ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพฯ
08.00 - 08.30 :
ลงทะเบียน
08.30 - 09.00 :
กล่าวเปิดงานและวิเคราะห์เศรษฐกิจประจำไตรมาส 3 (Quarterly Economic Review III)
โดย :
รศ.ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
09.00 - 10.00 :
ปาฐกถาพิเศษ “How can Thailand create socially just, sustainable and dynamic green growth for a Good Society”?
โดย :
Marc Saxer, Resident Director, Friedrich Ebert Foundation Thailand
10.00 - 10.20 :
พักอาหารว่าง - เครื่องดื่ม
:
การนำเสนอผลงานวิจัยช่วงที่หนึ่ง
ดำเนินรายการโดย :
ผศ.ดร.พีระ เจริญพร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10.00 – 10.40 :
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและขนส่งผ่านเงินกู้ 2 ล้านล้านบาท
ผู้นำเสนอบทความ :
ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิจารณ์โดย :
ดร.ชนินทร์ มโนภินิเวส นักเศรษฐศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน ธนาคารโลก
10.40 - 11.20 :
การประเมินผลกระทบนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท
ผู้นำเสนอบทความ :
ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิจารณ์โดย :
ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อำนวยการวิจัยการพัฒนาแรงงาน มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
11.20 - 12.00 :
ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างภาษีของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์
ผู้นำเสนอบทความ :
ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิจารณ์โดย :
ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
12.00 - 12.30 :
ถาม¬-ตอบ
12.30 - 13.30 :
พักรับประทานอาหารกลางวัน
:
การนำเสนอผลงานวิจัยช่วงที่สอง
ดำเนินรายการโดย :
อ.ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13.30 - 14.10 :
ความเปราะบางและความเสี่ยงทางการคลัง ภายใต้นโยบายการลงทุนของรัฐบาล
ผู้นำเสนอบทความ :
ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิจารณ์โดย :
ดร.บันลือศักดิ์ ปุสสะรังษี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักวิจัย สายบริหารความเสี่ยง ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด มหาชน
14.10 - 14.30 :
ถาม-ตอบ
14.30 - 16.00 :
อภิปรายเรื่อง “อนาคตประเทศไทยภายใต้นโยบายเศรษฐกิจรัฐบาลยิ่งลักษณ์”
:
1. ดร.สุวรรณี คำมั่น อดีตรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
:
2. ดร.คณิศ แสงสุพรรณ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
:
3. ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ
ดำเนินการอภิปรายโดย :
ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล กรรมการประจำคณะ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนกันยายน 2556
สัมมนา "Backward Linkages ในภาคอุตสาหกรรมไทย: การวัดและนัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ"
วันที่ :
9 กันยายน 2556
เวลา :
14.00 -16.00 น.
บทคัดย่อ :
งานศึกษานี้วัดความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward-linkage) ผลรายได้จากการส่งออก และผลการจ้างงานที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมไทยในช่วงปี 1985-2005 โดยพบว่าในช่วงเกิดนโยบายสนับสนุนการผลิตเพื่อส่งออกและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ความเชื่อมโยงไปข้างหลังของภาคอุตสาหกรรมไปข้างหลังของภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มลดลงมาโดยตลอด ยกเว้นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 แต่ผลรายได้จากการส่งออกและผลการจ้างงานกลับเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปัจจัยกำหนดความเชื่อมโยงไปข้างหลังค่อนข้างมีความหลากหลายในแต่ละอุตสาหกรรม และที่ผ่านมา นโยบายคุ้มครองภาคอุตสาหกรรมสามารถช่วยเพิ่มคามเชื่อมโยงไปข้างหลังได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันภาครัฐไม่ควรดำเนินนโยบายคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศเพราะอาจก่อให้เกิดการบิดเบือนโครงสร้างตลาดได้ แต่ควรสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดความเชื่อมโยงไปข้างหลังหรือห่วงโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรมแทน
โดย :
อาจารย์อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล
ผู้วิจารณ์บทความโดย :
ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์
ผู้ดำเนินรายการ :
ผศ.สิทธิกร นิพภยะ
สถานที่ :
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
ติดตามการจัดสัมมนาได้ที่ :
www.econ.tu.ac.th/
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนสิงหาคม 2556
Inequality, Education, and Regional Disparities in Thailand
By :
Professor Hidefumi Kasuga, Kansai University
Introduction :
Dr. Teerawut Sripinit, Faculty of Economics, Thammasat University
Discussion :
Alongkorn Tanasritunyakul, Lecturer, Faculty of Economics, Thammasat University
Date :
19 August 2013
Time :
1.30pm-3.30pm
Venue :
Fifth Floor Conference Room, Economics Building, Tha Prachan, Thammasat University.
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนกรกฎาคม 2556
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการจัดการความรู้ ประจำปี 2556
:
โครงการสัมมนาและเผยแพร่ ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมสัมมนาโครงการจัดการความรู้ ประจำปี 2556 ในหัวข้อเรื่อง "การเตรียมตัวเพื่อปรับเลื่อนตำแหน่งวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Workshop)"
วันจันทร์ที่ :
15 กรกฎาคม 2556
เวลา :
13.30 - 15.00 น.
วิทยากรโดย :
ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี
ดำเนินรายการโดย :
อ.ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 4 อาคารวาย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการจัดการความรู้ ประจำปี 2556
:
โครงการสัมมนาและเผยแพร่ ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมสัมมนาโครงการจัดการความรู้ ประจำปี 2556 ในหัวข้อเรื่อง "ประสบการณ์การเตรียมตัว เพื่อขอปรับเลื่อนตำแหน่งวิชาการ"
วันพุธที่ :
3 กรกฎาคม 2556
เวลา :
15.00 - 16.30 น.
วิทยากรโดย :
ผศ.สิทธิกร นิพภยะ
:
ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี
ดำเนินรายการโดย :
อ.ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ
สถานที่ :
ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 4 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
สัมมนาเดือนมิถุนายน 2556
สัมมนาวิชาการ "Enriching an Institutional Analysis of Community Development: a Multi-Disciplinary Approach (และแลกเปลี่ยนเรื่องศึกษาต่อสหราชอาณาจักร)"
Abstract :
Nobel Laureate economist Elinor Ostrom made a major contribution to the study of community development through her development of the Institutional Analysis and Development (IAD) Framework. The framework enables the dynamics of collective actions in different arenas, ranging from a community-based management of resources to interactions in policy processes, to be astutely elucidated. Despite its immense contributions, the IAD framework can be criticised for over- emphasising the importance of “incentives” in governing individuals’ actions. In addition, it can be said that the framework also fails to adequately acknowledge the importance of the “subjective” structure facing individuals and the “human agency” that they possess. This paper aims to improve these shortcomings through a multidisciplinary approach. It proposes that the IAD framework can be enriched by incorporating two analytical approaches from political sciences and anthropology; the “discourse analysis” and the “actor-oriented approach”. The discourse analysis allows the nature and roles of the subjective structure to be examined through exploring ways in which meanings associated with social interactions are being constructed. The actor-oriented approach, on the other hand, helps capture the roles of human agency through investigating the capability and knowledgeability that individuals demonstrate in their interactions. By complementing the IAD framework with these approaches, a more comprehensive understanding of community development can thus be attained.
วันที่ :
17 มิถุนายน 2556
เวลา :
13.30 - 15.00 น.
โดย :
อ.ธร ปีติดล อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย :
อ.ปิยะวงศ์ ปัญจะเทวคุปต์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์