สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา
สัมมนาเดือนกันยายน 2556
สัมมนา "Backward Linkages ในภาคอุตสาหกรรมไทย: การวัดและนัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ"
วันที่ :
9 กันยายน 2556
เวลา :
14.00 -16.00 น.
บทคัดย่อ :
งานศึกษานี้วัดความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward-linkage) ผลรายได้จากการส่งออก และผลการจ้างงานที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมไทยในช่วงปี 1985-2005 โดยพบว่าในช่วงเกิดนโยบายสนับสนุนการผลิตเพื่อส่งออกและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ความเชื่อมโยงไปข้างหลังของภาคอุตสาหกรรมไปข้างหลังของภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มลดลงมาโดยตลอด ยกเว้นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 แต่ผลรายได้จากการส่งออกและผลการจ้างงานกลับเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปัจจัยกำหนดความเชื่อมโยงไปข้างหลังค่อนข้างมีความหลากหลายในแต่ละอุตสาหกรรม และที่ผ่านมา นโยบายคุ้มครองภาคอุตสาหกรรมสามารถช่วยเพิ่มคามเชื่อมโยงไปข้างหลังได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันภาครัฐไม่ควรดำเนินนโยบายคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศเพราะอาจก่อให้เกิดการบิดเบือนโครงสร้างตลาดได้ แต่ควรสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดความเชื่อมโยงไปข้างหลังหรือห่วงโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรมแทน
โดย :
อาจารย์อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล
ผู้วิจารณ์บทความโดย :
ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์
ผู้ดำเนินรายการ :
ผศ.สิทธิกร นิพภยะ
สถานที่ :
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
ติดตามการจัดสัมมนาได้ที่ :
www.econ.tu.ac.th/
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนสิงหาคม 2556
Inequality, Education, and Regional Disparities in Thailand
By :
Professor Hidefumi Kasuga, Kansai University
Introduction :
Dr. Teerawut Sripinit, Faculty of Economics, Thammasat University
Discussion :
Alongkorn Tanasritunyakul, Lecturer, Faculty of Economics, Thammasat University
Date :
19 August 2013
Time :
1.30pm-3.30pm
Venue :
Fifth Floor Conference Room, Economics Building, Tha Prachan, Thammasat University.
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนกรกฎาคม 2556
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการจัดการความรู้ ประจำปี 2556
:
โครงการสัมมนาและเผยแพร่ ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมสัมมนาโครงการจัดการความรู้ ประจำปี 2556 ในหัวข้อเรื่อง "การเตรียมตัวเพื่อปรับเลื่อนตำแหน่งวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Workshop)"
วันจันทร์ที่ :
15 กรกฎาคม 2556
เวลา :
13.30 - 15.00 น.
วิทยากรโดย :
ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี
ดำเนินรายการโดย :
อ.ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 4 อาคารวาย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการจัดการความรู้ ประจำปี 2556
:
โครงการสัมมนาและเผยแพร่ ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมสัมมนาโครงการจัดการความรู้ ประจำปี 2556 ในหัวข้อเรื่อง "ประสบการณ์การเตรียมตัว เพื่อขอปรับเลื่อนตำแหน่งวิชาการ"
วันพุธที่ :
3 กรกฎาคม 2556
เวลา :
15.00 - 16.30 น.
วิทยากรโดย :
ผศ.สิทธิกร นิพภยะ
:
ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี
ดำเนินรายการโดย :
อ.ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ
สถานที่ :
ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 4 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
สัมมนาเดือนมิถุนายน 2556
สัมมนาวิชาการ "Enriching an Institutional Analysis of Community Development: a Multi-Disciplinary Approach (และแลกเปลี่ยนเรื่องศึกษาต่อสหราชอาณาจักร)"
Abstract :
Nobel Laureate economist Elinor Ostrom made a major contribution to the study of community development through her development of the Institutional Analysis and Development (IAD) Framework. The framework enables the dynamics of collective actions in different arenas, ranging from a community-based management of resources to interactions in policy processes, to be astutely elucidated. Despite its immense contributions, the IAD framework can be criticised for over- emphasising the importance of “incentives” in governing individuals’ actions. In addition, it can be said that the framework also fails to adequately acknowledge the importance of the “subjective” structure facing individuals and the “human agency” that they possess. This paper aims to improve these shortcomings through a multidisciplinary approach. It proposes that the IAD framework can be enriched by incorporating two analytical approaches from political sciences and anthropology; the “discourse analysis” and the “actor-oriented approach”. The discourse analysis allows the nature and roles of the subjective structure to be examined through exploring ways in which meanings associated with social interactions are being constructed. The actor-oriented approach, on the other hand, helps capture the roles of human agency through investigating the capability and knowledgeability that individuals demonstrate in their interactions. By complementing the IAD framework with these approaches, a more comprehensive understanding of community development can thus be attained.
วันที่ :
17 มิถุนายน 2556
เวลา :
13.30 - 15.00 น.
โดย :
อ.ธร ปีติดล อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย :
อ.ปิยะวงศ์ ปัญจะเทวคุปต์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนพฤษภาคม 2556
Industrial policy, multinational strategy, and domestic capability: South Africa’s automotive industry development in comparative perspective.
Abstract :
The South African automotive industry has grown significantly since the early 1990s. This has been driven by growing domestic demand, government support and rapid international integration. The sector’s lack of genuine international competitiveness is however demonstrated in relation to the comparative performance of the Thai automotive industry. Firm-level and broader policy research reveals that the Thai automotive industry has major cost and market advantages relative to its South African counterpart; and consequently represents a much more viable automotive production location. Valuable lessons can be derived for South Africa from the Thai experience, particularly in relation to the development of supply side capabilities, and the manner in which national policy concentrates market demand to enable the achievement of production scale economies.
By :
Associate Professor Dr. Justin Barnes, School of Development Studies, University of KwaZulu-Natal
:
Professor Dr. Anthony Black, School of Economics, University of Cape Town
Introduction :
Assistant Professor Dr.Peera Charoenporn, Faculty of Economics, Thammasat University.
Discussion :
Associate Professor Dr.Kriengkrai Techakanont , Faculty of Economics, Thammasat University.
Date :
Tuesday, 28 May 2013
Time :
10.00 – 12.00
Venue :
Main Conference Room, Fifth Floor, Economics Building, Thammasat University, Tha Prachan
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนเมษายน 2556
Patriarchy and Women’s Political Economy
By :
Professor Dr. Peter Bell, State University of New York.
Introduction :
Associate Professor Dr.Pichit Likitkijsomboon, Faculty of Economics, Thammasat University.
Date :
Monday, 22 April 2013
Time :
1.30 – 3.00 pm
Venue :
Main Conference Room, Fifth Floor, Economics Building, Thammasat University, Tha Protean
ไฟล์เอกสาร :
The Energy Challenge In Asia
By :
Dr.Donghyun Park, Principal Economist, Economics and Research Department (ERD), Asian Development Bank (ADB)
Introduction :
Assistant Professor Dr. Pracha Koonnathamdee, Faculty of Economics, Thammasat University
Discussion :
Assistant Professor Dr. Puree Sirasoontorn, Faculty of Economics, Thammasat University
Date :
Friday, 19 April 2013
Time :
2.30 – 4.00 pm
Venue :
Main Conference Room, Fifth Floor, Economics Building, Thammasat University, Tha Protean
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนมีนาคม 2556
Is It Too Late to Stabilise the Global Climate?
Abstract :
Assessment of the feasibility of stabilising the global climate requires consideration of trajectories for emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases. This paper present a simple and robust analysis of feasible emissions trajectories. Consideration of feasible trajectories suggests that if the current pace of mitigation efforts is sustained, the likely outcome will be stabilisation at concentrations close to 500 parts per million. Such an outcome will imply a higher than 50 per cent probability of substantial damage from climate change, and an enhanced risk of a catastrophic outcome.
By :
Professor Dr. John Quiggin, Faculty of Business, Economics and Law, University of Queensland.
Introduction :
Assistant Professor Dr. Puree Sirasoontorn, Faculty of Economics, Thammasat University
Discussion :
Dr. Chalotorn Kansuntisukmongkol, Faculty of Economics, Thammasat University.
Date :
Tuesday, 19 March 2013
Time :
1.30 – 3.30 pm
Venue :
Main Conference Room, Fifth Floor, Economics Building, Thammasat University, Tha Prachan
ไฟล์เอกสาร :
Seminar "Does aid affect inequality?"
Abstract :
This paper studies how aid affects income distribution and provides evidence for the macroeconomic impact of aid. It focuses on the intersectoral allocation of aid and explains how the ratio of pro-poor aid to productive aid alters income distribution
By :
Professor Dr.Hidefumi Kasuga, Kansai University
Introduction :
Dr. Teerawut Sripinit , Lecturer, Faculty of Economics, Thammasat University.
Discussion :
Associate Professor Dr.Euamporn Phijaisanit, Lecturer, Faculty of Economics, Thammasat University.
Date :
Monday, 11 March 2013
Time :
2.00 – 4.00 pm
Venue :
Meeting Room 424Y (Puey Ungphakorn), 4th Floor, Faculty of Economics,Thammasat University, Rangsit Campus
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์