สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา
สัมมนาเดือนพฤษภาคม 2556
Industrial policy, multinational strategy, and domestic capability: South Africa’s automotive industry development in comparative perspective.
Abstract :
The South African automotive industry has grown significantly since the early 1990s. This has been driven by growing domestic demand, government support and rapid international integration. The sector’s lack of genuine international competitiveness is however demonstrated in relation to the comparative performance of the Thai automotive industry. Firm-level and broader policy research reveals that the Thai automotive industry has major cost and market advantages relative to its South African counterpart; and consequently represents a much more viable automotive production location. Valuable lessons can be derived for South Africa from the Thai experience, particularly in relation to the development of supply side capabilities, and the manner in which national policy concentrates market demand to enable the achievement of production scale economies.
By :
Associate Professor Dr. Justin Barnes, School of Development Studies, University of KwaZulu-Natal
:
Professor Dr. Anthony Black, School of Economics, University of Cape Town
Introduction :
Assistant Professor Dr.Peera Charoenporn, Faculty of Economics, Thammasat University.
Discussion :
Associate Professor Dr.Kriengkrai Techakanont , Faculty of Economics, Thammasat University.
Date :
Tuesday, 28 May 2013
Time :
10.00 – 12.00
Venue :
Main Conference Room, Fifth Floor, Economics Building, Thammasat University, Tha Prachan
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนเมษายน 2556
Patriarchy and Women’s Political Economy
By :
Professor Dr. Peter Bell, State University of New York.
Introduction :
Associate Professor Dr.Pichit Likitkijsomboon, Faculty of Economics, Thammasat University.
Date :
Monday, 22 April 2013
Time :
1.30 – 3.00 pm
Venue :
Main Conference Room, Fifth Floor, Economics Building, Thammasat University, Tha Protean
ไฟล์เอกสาร :
The Energy Challenge In Asia
By :
Dr.Donghyun Park, Principal Economist, Economics and Research Department (ERD), Asian Development Bank (ADB)
Introduction :
Assistant Professor Dr. Pracha Koonnathamdee, Faculty of Economics, Thammasat University
Discussion :
Assistant Professor Dr. Puree Sirasoontorn, Faculty of Economics, Thammasat University
Date :
Friday, 19 April 2013
Time :
2.30 – 4.00 pm
Venue :
Main Conference Room, Fifth Floor, Economics Building, Thammasat University, Tha Protean
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนมีนาคม 2556
Is It Too Late to Stabilise the Global Climate?
Abstract :
Assessment of the feasibility of stabilising the global climate requires consideration of trajectories for emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases. This paper present a simple and robust analysis of feasible emissions trajectories. Consideration of feasible trajectories suggests that if the current pace of mitigation efforts is sustained, the likely outcome will be stabilisation at concentrations close to 500 parts per million. Such an outcome will imply a higher than 50 per cent probability of substantial damage from climate change, and an enhanced risk of a catastrophic outcome.
By :
Professor Dr. John Quiggin, Faculty of Business, Economics and Law, University of Queensland.
Introduction :
Assistant Professor Dr. Puree Sirasoontorn, Faculty of Economics, Thammasat University
Discussion :
Dr. Chalotorn Kansuntisukmongkol, Faculty of Economics, Thammasat University.
Date :
Tuesday, 19 March 2013
Time :
1.30 – 3.30 pm
Venue :
Main Conference Room, Fifth Floor, Economics Building, Thammasat University, Tha Prachan
ไฟล์เอกสาร :
Seminar "Does aid affect inequality?"
Abstract :
This paper studies how aid affects income distribution and provides evidence for the macroeconomic impact of aid. It focuses on the intersectoral allocation of aid and explains how the ratio of pro-poor aid to productive aid alters income distribution
By :
Professor Dr.Hidefumi Kasuga, Kansai University
Introduction :
Dr. Teerawut Sripinit , Lecturer, Faculty of Economics, Thammasat University.
Discussion :
Associate Professor Dr.Euamporn Phijaisanit, Lecturer, Faculty of Economics, Thammasat University.
Date :
Monday, 11 March 2013
Time :
2.00 – 4.00 pm
Venue :
Meeting Room 424Y (Puey Ungphakorn), 4th Floor, Faculty of Economics,Thammasat University, Rangsit Campus
ไฟล์เอกสาร :
การแสดงปาฐกถาพิเศษ "ป๋วย อึ๊งภากรณ์" ครั้งที่ ๑๓
โดย :
ดร.อุทัย ดุลยเกษม
วันที่ :
วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖
กำหนดการ
:
๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. :
ลงทะเบียน
๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๐ น. :
ฉายวีดิทัศน์แนวคิดคุณภาพแห่งชีวิตของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
๐๙.๔๐ – ๐๙.๕๐ น. :
ประกาศเกียรติคุณองค์ปาฐก ดร.อุทัย ดุลยเกษม
โดย :
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๐๙.๕๐ - ๑๐.๐๐ น. :
ฉายวีดิทัศน์ชีวิตและงานองค์ปาฐก อาจารย์ ดร.อุทัย ดุลยเกษม
๑๐.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. :
การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เรื่อง “การศึกษากับการสร้างสังคมสันติประชาธรรม”
โดย :
ดร.อุทัย ดุลยเกษม
๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. :
ประกาศเกียรติคุณและมอบ “รางวัลป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖” ให้แก่ รศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์
โดย :
ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย ศ.๑๐๑ ชั้น ๑ คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
seminar “Import as a Market Discipline within the Global Production Network: Evidence from Thai Manufacturing.”
Abstract :
This paper examines import-as-market discipline hypothesis in the production network, using the latest industrial census (2006 census) of Thailand. The core hypothesis is a possible different effect of fragmentation-driven parts and final good imports on price- cost margin. Our key finding suggests that while imports have potential to act as market discipline, the effect on price-cost margin seems different between two categories of imports. The disciplining effect has stronger impact in the network as opposed to general imports. The higher the proportion of imported parts, the closer the gap between price and marginal cost thereby promoting more efficient use of scarce resources. It would be difficult for individual plants in the small domestic market like Thailand and other developing countries to reach the industry’s economies of scale by relying on domestic market entirely. For firms whose manufactured goods are exported, it is more likely for them to benefit economies of scale. The paper provides another empirical evidence of gains from opening up international trade on resource allocation and urge for further liberalization. The finding also highlights gains from participating global production network in terms of growth opportunity and resource allocation efficiency.
By :
Assistant Prof. Dr.Archanun Kohpaiboon, Lecturer, Faculty of Economics, Thammasat University.
Introduction :
Dr.Wanwiphang Manachotphong, Lecturer, Faculty of Economics, Thammasat University.
Discussion :
Dr. Pornthep Benyaapikul, Lecturer, Faculty of Economics, Thammasat University.
Date :
Monday, 4 March 2013
Time :
1.30 – 3.30 pm
Venue :
Main Conference Room, Fifth Floor, Economics Building, Thammasat University, Tha Prachan
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนกุมภาพันธ์ 2556
ขอเชิญร่วมงานสัมมนางานวิจัย
:
โครงการปริญญาโท นิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศร่วมกับโครงการสัมมนาและเผยแพร่ กำหนดจัดสัมมนางานวิจัย
กำหนดการ :
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556
12.30 - 13.00 น. :
ลงทะเบียน
13.00 – 14.30 น. :
หัวข้อ "Incorporating Anglo-American Reorganisation Provisions in Bankruptcy Law A 10-year Lesson from Thailand."
โดย :
อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14.30 – 16.00 น. :
หัวข้อ "The Use of Arbitration in the Administrative Contact, The Recommendation for Thailand"
โดย :
นางสาวณัฐธินี เสรีเชษฐพงศ์ นักศึกษาปริญญาโท นิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ
ดำเนินรายการโดย :
อ.ดร.เณศรา สุขพานิช คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนมกราคม 2556
ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการจัดการความรู้ ประจำปี 2555
:
โครงการปริญญาตรีร่วมกับโครงการสัมมนาและเผยแพร่ กำหนดจัดกิจกรรมโครงการจัดการความรู้ ประจำปี 2555 (การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้) ในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
กำหนดการ :
08.00 – 08.30 น. :
ลงทะเบียน
08.30 – 08.45 น. :
คณบดีกล่าวเปิดงาน
โดย :
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา
08.45 – 12.00 น. :
หัวข้อเรื่อง “สอนอย่างไร.... ให้ถูกใจและถูกต้อง”
โดย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชื่นฤทัย พรภัทรกุล
:
รองศาสตราจารย์ ภราดร ปรีดาศักดิ์
ผู้ดำเนินรายการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี
12.00 น. :
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น. :
You are cordially invited to attend the Seminar “How to Get Your Article Published in Journals with Impact Factor”
by :
Mr.Benjamin Ivry, Thammasat University.
Moderator :
Teerawut Sripinit, Ph.D.,Thammasat University.
หมายเหตุ :
- พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น. และ 14.30 น.
:
- การจัดสัมมนาช่วงเช้าเป็นการสัมมนาเฉพาะคณาจารย์ในคณะ ภาคบ่ายจะเปิดให้นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเข้าร่วม
ไฟล์เอกสาร :
seminar “Trend Inflation and the Nature of Structural Breaks in the New Keynesian Phillips Curve”
Abstract :
In this paper, we investigate the nature of structural breaks in inflation by estimating a version of the New Keynesian Phillips curve (NKPC) in the presence of a unit root in inflation. We show that, with a unit root in inflation, the NKPC implies an unobserved components model that consists of three components a stochastic trend component, a component that depends upon current and future forecasts of real economic activity, and a stationary component which is potentially serially correlated (or a component of inflation that is not explained by the conventional forward-looking NKPC). Our empirical results suggest that, with an increase in trend inflation during the Great Inflation period, the response of inflation to real economic activity decreases and the persistence of the inflation gap increases due to an increase in the persistence of the unobserved stationary component. These results are in line with the predictions of Cogley and Sbordone (2008), who show that the coefficients of the NKPC are functions of time-varying trend inflation. Furthermore, the models presented in this paper display good insample and out-of-sample forecasting abilities relative to benchmark models in the literature that forecast inflation well.
By :
Assistant Prof. Dr. Pym Manopimoke, University of Kansas.
Introduction :
Associate Prof. Dr. Supawat Rungsuriyawiboon, Lecturer, Faculty of Economics, Thammasat University.
Discussion :
Associate Professor Dr. Prakarn Arphasil, Lecturer, Faculty of Economics, Thammasat University.
Date :
Monday, 7 January 2013
Time :
1.30 – 3.30 pm
Venue :
Main Conference Room, Fifth Floor, Economics Building, Thammasat University, Tha Prachan
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์