สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา
สัมมนาเดือนมีนาคม 2556
การแสดงปาฐกถาพิเศษ "ป๋วย อึ๊งภากรณ์" ครั้งที่ ๑๓
โดย :
ดร.อุทัย ดุลยเกษม
วันที่ :
วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖
กำหนดการ
:
๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. :
ลงทะเบียน
๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๐ น. :
ฉายวีดิทัศน์แนวคิดคุณภาพแห่งชีวิตของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
๐๙.๔๐ – ๐๙.๕๐ น. :
ประกาศเกียรติคุณองค์ปาฐก ดร.อุทัย ดุลยเกษม
โดย :
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๐๙.๕๐ - ๑๐.๐๐ น. :
ฉายวีดิทัศน์ชีวิตและงานองค์ปาฐก อาจารย์ ดร.อุทัย ดุลยเกษม
๑๐.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. :
การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เรื่อง “การศึกษากับการสร้างสังคมสันติประชาธรรม”
โดย :
ดร.อุทัย ดุลยเกษม
๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. :
ประกาศเกียรติคุณและมอบ “รางวัลป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖” ให้แก่ รศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์
โดย :
ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย ศ.๑๐๑ ชั้น ๑ คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
seminar “Import as a Market Discipline within the Global Production Network: Evidence from Thai Manufacturing.”
Abstract :
This paper examines import-as-market discipline hypothesis in the production network, using the latest industrial census (2006 census) of Thailand. The core hypothesis is a possible different effect of fragmentation-driven parts and final good imports on price- cost margin. Our key finding suggests that while imports have potential to act as market discipline, the effect on price-cost margin seems different between two categories of imports. The disciplining effect has stronger impact in the network as opposed to general imports. The higher the proportion of imported parts, the closer the gap between price and marginal cost thereby promoting more efficient use of scarce resources. It would be difficult for individual plants in the small domestic market like Thailand and other developing countries to reach the industry’s economies of scale by relying on domestic market entirely. For firms whose manufactured goods are exported, it is more likely for them to benefit economies of scale. The paper provides another empirical evidence of gains from opening up international trade on resource allocation and urge for further liberalization. The finding also highlights gains from participating global production network in terms of growth opportunity and resource allocation efficiency.
By :
Assistant Prof. Dr.Archanun Kohpaiboon, Lecturer, Faculty of Economics, Thammasat University.
Introduction :
Dr.Wanwiphang Manachotphong, Lecturer, Faculty of Economics, Thammasat University.
Discussion :
Dr. Pornthep Benyaapikul, Lecturer, Faculty of Economics, Thammasat University.
Date :
Monday, 4 March 2013
Time :
1.30 – 3.30 pm
Venue :
Main Conference Room, Fifth Floor, Economics Building, Thammasat University, Tha Prachan
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนกุมภาพันธ์ 2556
ขอเชิญร่วมงานสัมมนางานวิจัย
:
โครงการปริญญาโท นิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศร่วมกับโครงการสัมมนาและเผยแพร่ กำหนดจัดสัมมนางานวิจัย
กำหนดการ :
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556
12.30 - 13.00 น. :
ลงทะเบียน
13.00 – 14.30 น. :
หัวข้อ "Incorporating Anglo-American Reorganisation Provisions in Bankruptcy Law A 10-year Lesson from Thailand."
โดย :
อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14.30 – 16.00 น. :
หัวข้อ "The Use of Arbitration in the Administrative Contact, The Recommendation for Thailand"
โดย :
นางสาวณัฐธินี เสรีเชษฐพงศ์ นักศึกษาปริญญาโท นิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ
ดำเนินรายการโดย :
อ.ดร.เณศรา สุขพานิช คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนมกราคม 2556
ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการจัดการความรู้ ประจำปี 2555
:
โครงการปริญญาตรีร่วมกับโครงการสัมมนาและเผยแพร่ กำหนดจัดกิจกรรมโครงการจัดการความรู้ ประจำปี 2555 (การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้) ในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
กำหนดการ :
08.00 – 08.30 น. :
ลงทะเบียน
08.30 – 08.45 น. :
คณบดีกล่าวเปิดงาน
โดย :
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา
08.45 – 12.00 น. :
หัวข้อเรื่อง “สอนอย่างไร.... ให้ถูกใจและถูกต้อง”
โดย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชื่นฤทัย พรภัทรกุล
:
รองศาสตราจารย์ ภราดร ปรีดาศักดิ์
ผู้ดำเนินรายการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี
12.00 น. :
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น. :
You are cordially invited to attend the Seminar “How to Get Your Article Published in Journals with Impact Factor”
by :
Mr.Benjamin Ivry, Thammasat University.
Moderator :
Teerawut Sripinit, Ph.D.,Thammasat University.
หมายเหตุ :
- พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น. และ 14.30 น.
:
- การจัดสัมมนาช่วงเช้าเป็นการสัมมนาเฉพาะคณาจารย์ในคณะ ภาคบ่ายจะเปิดให้นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเข้าร่วม
ไฟล์เอกสาร :
seminar “Trend Inflation and the Nature of Structural Breaks in the New Keynesian Phillips Curve”
Abstract :
In this paper, we investigate the nature of structural breaks in inflation by estimating a version of the New Keynesian Phillips curve (NKPC) in the presence of a unit root in inflation. We show that, with a unit root in inflation, the NKPC implies an unobserved components model that consists of three components a stochastic trend component, a component that depends upon current and future forecasts of real economic activity, and a stationary component which is potentially serially correlated (or a component of inflation that is not explained by the conventional forward-looking NKPC). Our empirical results suggest that, with an increase in trend inflation during the Great Inflation period, the response of inflation to real economic activity decreases and the persistence of the inflation gap increases due to an increase in the persistence of the unobserved stationary component. These results are in line with the predictions of Cogley and Sbordone (2008), who show that the coefficients of the NKPC are functions of time-varying trend inflation. Furthermore, the models presented in this paper display good insample and out-of-sample forecasting abilities relative to benchmark models in the literature that forecast inflation well.
By :
Assistant Prof. Dr. Pym Manopimoke, University of Kansas.
Introduction :
Associate Prof. Dr. Supawat Rungsuriyawiboon, Lecturer, Faculty of Economics, Thammasat University.
Discussion :
Associate Professor Dr. Prakarn Arphasil, Lecturer, Faculty of Economics, Thammasat University.
Date :
Monday, 7 January 2013
Time :
1.30 – 3.30 pm
Venue :
Main Conference Room, Fifth Floor, Economics Building, Thammasat University, Tha Prachan
ไฟล์เอกสาร :
Seminar: The use of arbitration in the administrative contract: the recommendation for Thailand
Abstract :
This paper aims to review arbitration laws and practices on administrative contracts in Thailand and some European countries in order to draw a comparison and then initiate some recommendations on the use of arbitration in Thailand. After the Thai government’s losses in several arbitration cases related to the administrative contract, the cabinet issued a resolution in 2009 to prohibit the inclusion of arbitration clauses in such contract. This regulation restrains international investment and has been criticized by foreign investors. Thus, reconsidering such regulation is necessary. Interestingly, many countries in Europe have various practices on the use of arbitration in the administrative contract. Some prohibits it, unless allowed explicitly by law. Some do not have any restriction in this matter at all. From law and economic perspective, the reasons behind various practices shall be analyzed in the paper. Then, the inference would be made as the recommendation for Thailand.
By :
Natthinee Sereechettapong
Introduction :
Nessara Sukpanich
Date :
Monday, 11th February 2013
Time :
2.30 - 4.00 PM
Venue :
Main Conference Room, 5th Floor, Economics Building, Thammasat University, Tha Prachan
Seminar: Incorporating Anglo-American Reorganisation Provisions in Bankruptcy Law: A 10-year Lesson from Thailand
Abstract :
This paper argues the adoption of Anglo-American type of reorganisation provisions into national bankruptcy law shall be cautious. Since Thailand started to accommodate such provisions, reorganisation, apparently, has limited usefulness – benefitting only large-scale debtors because it does not fit with the nature of Thai business culture, i.e. the borrowing-lending relationship and less-than-arm’s length business connections. Debt restructuring led by the central bank in cooperation with commercial banks, instead, is overwhelmingly more successful, efficient, and effective because any ailing firm can renegotiate its borrowing contract rather easily in the low transaction cost environment. The adoption of non-indigenous provisions shall be made prudently. The argument applies towards the standardisation of insolvency legislation. Standardising bankruptcy procedures shall be made carefully and national economic conditions including local business nature and uniqueness are worth examined before any enactment or amendment. Otherwise, benefits of international trade and investment would be achieved at the expense of economic efficiency.
By :
Dr. Supruet Thavornyutikarn
Introduction :
Nessara Sukpanich
Date :
Monday, 11th February 2013
Time :
1.30 - 2.30 PM
Venue :
Main Conference Room, 5th Floor, Economics Building, Thammasat University, Tha Prachan
***เลื่อนการจัดออกไปก่อน****สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “Comparative Approaches to Estimating Demand for Environmental Service Payment”
วันที่ :
13 มกราคม 2557
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
โดย :
อ.ดร.มณเฑียร สติมานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้วิจารณ์โดย :
อ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย :
รศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
***ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
สัมมนาเดือนธันวาคม 2555
Seminar "Europe’s Debt Crisis, Coordination Failure, and International Effects"
Abstract :
This paper gives an overview of the causes of the European debt crisis and the consequences for the external relations. It finds that political mishandling has increased uncertainty, which has contributed to a tendency for the euro to become weaker.
By :
Professor Stefan Collignon, Sant’Anna School of Advanced Studies
Introduction :
Dr. Teerawut Sripinit Lecturer, Faculty of Economics, Thammasat University.
Discussion :
Dr. Brian Patrick Kennedy Lecturer, Faculty of Economics, Thammasat University
Date :
Monday, 17 December 2012
Time :
1.30 – 3.30 pm
Venue :
Main Conference Room, Fifth Floor, Economics Building, Thammasat University, Tha Prachan
ไฟล์เอกสาร :
Seminar "FINANCE-LED GROWTH IN THE OECD SINCE THE 19TH CENTURY: HOW DOES FINANCIAL DEVELOPMENT TRANSMIT TO GROWTH?"
Abstract :
It is well established in the literature that financial development is conducive for growth and yet the channels through which financial development is channeled to growth are not well-developed empirically. Using a unique panel data set for 21 OECD countries over the past 140 years this paper examines the extent to which financial development transmit to growth through fixed investment, ideas production, schooling, and savings. It is found that financial development has been a major force behind the industrialization of the today advanced countries; particularly through R&D and human capital formation.
By :
Professor Jakob B. Madsen, Department of Economics, Monash University Australia
Introduction :
Dr. Teerawut Sripinit, Lecturer Faculty of Economics, Thammasat University.
Date :
Monday, 3 December 2012
Time :
1.30 pm – 4.00 pm
Venue :
Main Conference Room, 5th Floor, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Phrachan
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์