สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา
สัมมนาเดือนพฤศจิกายน 2555
การนำเสนอบทความวิทยานิพนธ์ "The Equity Premium and Myopic Loss Aversion in Thailand"
by :
Wanicha Direkudomsak
Date :
Wednesday, 21 November 2012
Time :
12.30 – 2.30 pm
Venue :
Main Conference Room, Fifth Floor, Economics Building, Thammasat University, Tha Prachan
ไฟล์เอกสาร :
Seminar "Corporate Governance in Financial and Economic Theory: the Effects of Stealing and Empire Building Decisions on Investments and Asset Prices"
Abstract :
Stealing and empire-building decisions create prominent conflicts of interest. Both affect equilibrium investment and asset prices under economic governance mechanisms. Stealing results in higher private benefits per unit of capital but incurs direct cost. Empire-building decisions produce lower private benefits without direct cost but lessens the rate of return in corporate investment. Controlling shareholders reap private benefits from corporate investment by balancing intertemporal utility and using conflicting decisions. The consequences of such conflicts, in equilibrium, jointly determine the weighted productivity of capital after private benefits, which dictate equilibrium investment and asset prices. When the governance mechanism changes, an increase in controlling shareholder’s ownership induces higher investment, due to the dominant role of empire-building decisions over stealing. The risk-free rate as well as expected growth of risky asset price and risk premium, are increased by investment. When benefits from empire-building investment decrease, investment distortion is reduced and equilibrium investment rises. This stimulates growth in asset prices and risk premiums. Higher investor protection keeps investment efficiency constant, but lessens private benefits. Equilibrium investment, asset prices, and risk premium decrease while dividend payout rises.
By :
Dr. Kaipichit Ruengsrichaiya, EDHEC Business School (Écoles des hautes études commerciales du nord) EDHEC Risk Institute, France
Introduction :
Dr. Pornthep Benyaapikul, Lecturer, Faculty of Economics, Thammasat University.
Discussion :
Dr. Anan Pawasutipaisit, Lecturer, Faculty of Economics, Thammasat University
Date :
Tuesday, 20 November 2012
Time :
1.30 pm – 4.00 pm
Venue :
Main Conference Room, Fifth Floor, Economics Building, Thammasat University, Tha Prachan
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เหลียวหลังแลหน้ามหาอุทกภัย 2554”
สถานที่ :
หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
กำหนดการ :
เวลา 08.30 – 09.00 น. :
ลงทะเบียน
เวลา 09.00 – 09.10 น. :
พิธีเปิด
:
โดย รศ.ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลา 09.10 – 10.00 น. :
ปาฐกถาพิเศษ “เหลียวหลังแลหน้ามหาอุทกภัย 2554”
:
โดย ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล
ดำเนินรายการภาคเช้า :
โดย อ.ดร.เณศรา สุขพานิช คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลา 10.00 – 10.40 น. :
บทความ “ผลกระทบจากความผันผวนของผลผลิตพืชไร่เนื่องจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบเศรษฐกิจไทย การวิเคราะห์โดยใช้แบบจำลองดุลยภาพทั่วไปเชิงสุ่ม”
โดย :
ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิจารณ์บทความโดย :
1. ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
:
2. ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์เสถียรภาพเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
เวลา 11.40 – 11.00 น. :
ถาม – ตอบ
เวลา 11.00 – 11.40 น. :
บทความ “การประเมินความเสียหายเบื้องต้นต่อภาคอุตสาหกรรมจากเหตุการณ์อุทกภัยปี 2554 โดยระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ”
โดย :
อ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิจารณ์บทความ :
โดย ผศ.ดร.เพ็ญพร เจนการกิจ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรแลtทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เวลา 11.40 – 12.00 น. :
ถาม – ตอบ
เวลา 12.00 – 13.00 น. :
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ดำเนินรายการภาคบ่าย :
โดย อ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลา 13.00 – 13.40 น. :
บทความ “มหาอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 กับการจ้างงานในไทย”
โดย :
อ.ดร.ภัททา เกิดเรือง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิจารณ์บทความ :
โดย อ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 13.40 – 14.00 น. :
ถาม-ตอบ
เวลา 14.00 – 14.40 น. :
บทความ “การประเมินนโยบายรัฐบาลในการวางแผนป้องกันน้ำท่วม”
โดย :
อ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิจารณ์บทความโดย :
ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลา 14.40 – 15.00 น. :
ถาม-ตอบ
เวลา 15.00 – 16.30 น. :
อภิปรายแบบคณะเรื่อง “เหลียวหลังแลหน้ามหาอุทกภัย 2554”
โดย :
คุณชัยนาท นิยมธูร รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร
:
พลเอกชัยณรงค์ หนุนภักดี ประธานกรรมการบริหารบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
:
นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
ดำเนินการอภิปรายโดย :
คุณวารินทร์ สัจเดว
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนตุลาคม 2555
การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนปริญญาเอก และการเขียนวิทยานิพนธ์ เรื่อง "Institutional Resilience of Community-based natural resource management"
เวลา :
13.30 – 15.30 น.
โดย :
อาจารย์ ชล บุนนาค
ดำเนินรายการโดย :
อาจารย์ อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
เฉพาะอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนกันยายน 2555
สัมมนาพิเศษ เปิดตัวหนังสือ เรื่อง " Industrialization with a Weak State Thailand's Development in Historical Perspective”
เวลา :
09.30 - 12.00 น.
:
ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการเปิดตัวหนังสือ เรื่อง " Industrialization with a Weak State Thailand's Development in Historical Perspective” แต่งโดย รศ.ดร. สมบูรณ์ ศิริประชัย (อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนถึงแก่กรรมในเดือน ธันวาคม 2551)
:
เป็นหนังสือที่เผยให้เห็นว่านโยบายอุตสาหกรรมของรัฐบาลไทยที่ผ่าน ๆ มามุ่งแสวงหาผลประโยชน์จากภาคอุตสาหกรรมมากกว่าเพื่อการส่งเสริมสนับสนุน โดยผ่านการวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจในมุมมองของเศรษฐศาสตร์สถาบันและการเมือง
โดย :
ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:
รศ.ดร.พอพันธุ์ อุยยานนท์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
:
ผศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย :
อ.ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนสิงหาคม 2555
การสัมมนวิชาการ"หนี้ต่างประเทศระยะสั้นของไทย น่ากังวลจริงหรือ?" Alumni Lecture Series ครั้งที่ 2/2555
เวลา :
9.30 - 11.00 น.
โดย :
คุณณัฐิกานต์ วรสง่าศิลป์ นักวิจัยอายุโส ฝ่ายเศรษฐกิจการเงิน สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
:
คุณอัจจิรา ธนะเอนกเจริญ เศรษฐกรอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจการเงิน สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
Seminar “WAGE INEQUALITY AND RETURNS TO EDUCATION WITH CAPITAL MARKET DISTORTIONS: THE CASE OF VIETNAM”
Abstract :
This paper examines the spillover of continuing capital market distortions into to the market for a complementary factor, skilled labor. Using Vietnamese data we find that capital market segmentation creates a two-track market for skills, in which state sector workers earn high salaries while nonstate workers face lower demand and lower compensation. Growth is reduced directly by diminished allocative efficiency and incentives to acquire education, and indirectly by higher wage inequality and rents for workers with access to state jobs.
by :
Dr. Ian Coxhead, Professor and Chair, Agricultural and Applied Economics University of Wisconsin-Madison
Commentator by :
Dr. Supachai Srisuchart, Lecturer, Faculty of Economics, Thammasat University.
:
Dr. Euamporn Phijaisanit (Tasarika), Associate Prof., Faculty of Economics, Thammasat University.
Introduced by :
Dr. Kiriya Kulkolkarn, Assistant Prof., Faculty of Economics, Thammasat University.
Date :
Tueday 20 August 2012
Time :
09.30 - 12.00
Venue :
Main Conference Room, Fifth Floor, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan Campus
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนกรกฎาคม 2555
สัมมนาวิทยานิพนธ์ "บทบาทสื่อเศรษฐกิจ ภายใต้ความผันผวนของตลาดทุนโลก"
เวลา :
09.45 - 11.00 น.
:
โครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาวิทยานิพนธ์ ในโครงการ Alumni Lecture Series ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555
โดย :
คุณภัฐวุธก์ พุทธารี บรรณาธิการข่าว Money Channel
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนมิถุนายน 2555
สัมมนาวิชาการ " ภาคบริการของไทย: สู่จุดเปลี่ยนผัน......"
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
บทคัดย่อ :
ภาคบริการของไทยมีสัดส่วนในผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศประมาณร้อยละ 50 และใช้แรงงานเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดในกลุ่มภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศ อย่างไรก็ตาม อัตราการเจริญเติบโตที่ภาคบริการสนับสนุนต่อการเจริญเติบโตของรายได้ของประเทศมีความผันผวน นอกจากนั้นหากพิจารณาสัดส่วนภาคบริการต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วสัดส่วนของภาคบริการจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น งานศึกษานี้ทำการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนภาคบริการต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และรายได้ที่แท้จริงต่อหัวของประชาการด้วยแบบจำลอง Fixed effect โดยใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ว่า ภาคบริการมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศหรือไม่ ผลการศึกษาพบว่าการเจริญเติบโตของภาคบริการมีลักษณะเป็น “คลื่นสองลูก” กล่าวคือ เมื่อรายได้น้อยภาคบริการจะมีส่วนช่วยในการสร้างความเจริญเติบโต แต่เมื่อรายได้มากขึ้นแนวโน้มจะเปลี่ยนไปสู่ภาคอื่นๆ และเมื่อรายได้สูงขึ้นอีก จะพบแนวโน้มการเปลี่ยนกลับเป็นภาคบริการ เมื่อศึกษาลงรายละเอียด พบว่า ภาคการขนส่ง การท่องเที่ยว และ การค้าส่ง ค้าปลีก นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออัตราการเจริญเติบโต ในขณะที่ภาคการศึกษานั้น จำเป็นต้องให้ความสำคัญอย่างมาก
โดย :
ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้วิจารณ์โดย :
อ.สัณห์สิรี โฆษินทร์เดชา อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย :
อ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนเมษายน 2555
การนำเสนอบทความสัมมนาดีเด่น
:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอบทความสัมมนาดีเด่นของนักศึกษาปริญญาตรี (โครงการภาษาอังกฤษ) และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท (โครงการภาษาอังกฤษ) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
กำหนดการ :
(ช่วงเช้า) :
09.00 - 09.30 น. :
ลงทะเบียน
09.30 - 12.00 น. :
การนำเสนอบทความสัมมนา
:
1. Presentation on Topic “An analysis of Drivers’ Attitudes and Behavior toward Red Light Cameras in Bangkok and its Effectiveness in Controlling Red Light Violations.”
:
โดย น.ส.เกล็ดดาว บุญยิ่งยงสถิตย์
:
2. Presentation on Topic “Time Inconsistency Inflation versus Output in Thai Monetary Policy.”
:
โดย นายพีรวัฒน์ สำราญจิตต์
:
3. Presentation on Topic “Does Thailand’s Logistics Ready for AEC 2015 Position and Challenges.”
:
โดย น.ส.อรณิชา ตันติเวชวุฒิกุล
:
4. Presentation on Topic “AEC and Skilled Labour Movement Challenges and Barriers to Free Flow of Medical Practitioners.”
:
โดย น.ส.ธนิสรา สิงคาลวณิช
:
5. Presentation on Topic “Economic Performance and Poverty in Zambia during 1980-2010.”
:
โดย นายศรัณย์เจษ ประเสริฐสุวรรณ
(ช่วงบ่าย) :
:
การนำเสนอวิทยานิพนธ์
13.00 – 13.40 น. :
หัวข้อเรื่อง "Survey Study on Thai Student’s School Performance in Mathematics and English Supplementary Tutoring Effect Evaluation"
:
โดย นางสาวนิชมน ทองพัฒน์
13.40 – 14.20 น. :
หัวข้อเรื่อง “Convergence in Income Inequality and Economic Growth under Public Investment in Human capital The case of Thailand”
:
โดย นายถิรภาพ ฟักทอง
14.20 – 15.00 น. :
หัวข้อเรื่อง “A Monetary Policy Rule and Exchange Rate Uncertainty A Structural Investigation Case of Thailand”
:
โดย นางสาวกรชนก เหลืองวิไลย์
15.00 – 15.40 น. :
หัวข้อเรื่อง “A Model of The Thailand Financial Crisis and Unconventional Monetary Policy”
:
โดย นายปัณวรรธน์ อินนุรักษ์
สถานที่ :
ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์