สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา
สัมมนาเดือนมกราคม 2556
Seminar: The use of arbitration in the administrative contract: the recommendation for Thailand
Abstract :
This paper aims to review arbitration laws and practices on administrative contracts in Thailand and some European countries in order to draw a comparison and then initiate some recommendations on the use of arbitration in Thailand. After the Thai government’s losses in several arbitration cases related to the administrative contract, the cabinet issued a resolution in 2009 to prohibit the inclusion of arbitration clauses in such contract. This regulation restrains international investment and has been criticized by foreign investors. Thus, reconsidering such regulation is necessary. Interestingly, many countries in Europe have various practices on the use of arbitration in the administrative contract. Some prohibits it, unless allowed explicitly by law. Some do not have any restriction in this matter at all. From law and economic perspective, the reasons behind various practices shall be analyzed in the paper. Then, the inference would be made as the recommendation for Thailand.
By :
Natthinee Sereechettapong
Introduction :
Nessara Sukpanich
Date :
Monday, 11th February 2013
Time :
2.30 - 4.00 PM
Venue :
Main Conference Room, 5th Floor, Economics Building, Thammasat University, Tha Prachan
Seminar: Incorporating Anglo-American Reorganisation Provisions in Bankruptcy Law: A 10-year Lesson from Thailand
Abstract :
This paper argues the adoption of Anglo-American type of reorganisation provisions into national bankruptcy law shall be cautious. Since Thailand started to accommodate such provisions, reorganisation, apparently, has limited usefulness – benefitting only large-scale debtors because it does not fit with the nature of Thai business culture, i.e. the borrowing-lending relationship and less-than-arm’s length business connections. Debt restructuring led by the central bank in cooperation with commercial banks, instead, is overwhelmingly more successful, efficient, and effective because any ailing firm can renegotiate its borrowing contract rather easily in the low transaction cost environment. The adoption of non-indigenous provisions shall be made prudently. The argument applies towards the standardisation of insolvency legislation. Standardising bankruptcy procedures shall be made carefully and national economic conditions including local business nature and uniqueness are worth examined before any enactment or amendment. Otherwise, benefits of international trade and investment would be achieved at the expense of economic efficiency.
By :
Dr. Supruet Thavornyutikarn
Introduction :
Nessara Sukpanich
Date :
Monday, 11th February 2013
Time :
1.30 - 2.30 PM
Venue :
Main Conference Room, 5th Floor, Economics Building, Thammasat University, Tha Prachan
***เลื่อนการจัดออกไปก่อน****สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “Comparative Approaches to Estimating Demand for Environmental Service Payment”
วันที่ :
13 มกราคม 2557
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
โดย :
อ.ดร.มณเฑียร สติมานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้วิจารณ์โดย :
อ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย :
รศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
***ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
สัมมนาเดือนธันวาคม 2555
Seminar "Europe’s Debt Crisis, Coordination Failure, and International Effects"
Abstract :
This paper gives an overview of the causes of the European debt crisis and the consequences for the external relations. It finds that political mishandling has increased uncertainty, which has contributed to a tendency for the euro to become weaker.
By :
Professor Stefan Collignon, Sant’Anna School of Advanced Studies
Introduction :
Dr. Teerawut Sripinit Lecturer, Faculty of Economics, Thammasat University.
Discussion :
Dr. Brian Patrick Kennedy Lecturer, Faculty of Economics, Thammasat University
Date :
Monday, 17 December 2012
Time :
1.30 – 3.30 pm
Venue :
Main Conference Room, Fifth Floor, Economics Building, Thammasat University, Tha Prachan
ไฟล์เอกสาร :
Seminar "FINANCE-LED GROWTH IN THE OECD SINCE THE 19TH CENTURY: HOW DOES FINANCIAL DEVELOPMENT TRANSMIT TO GROWTH?"
Abstract :
It is well established in the literature that financial development is conducive for growth and yet the channels through which financial development is channeled to growth are not well-developed empirically. Using a unique panel data set for 21 OECD countries over the past 140 years this paper examines the extent to which financial development transmit to growth through fixed investment, ideas production, schooling, and savings. It is found that financial development has been a major force behind the industrialization of the today advanced countries; particularly through R&D and human capital formation.
By :
Professor Jakob B. Madsen, Department of Economics, Monash University Australia
Introduction :
Dr. Teerawut Sripinit, Lecturer Faculty of Economics, Thammasat University.
Date :
Monday, 3 December 2012
Time :
1.30 pm – 4.00 pm
Venue :
Main Conference Room, 5th Floor, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Phrachan
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนพฤศจิกายน 2555
การนำเสนอบทความวิทยานิพนธ์ "The Equity Premium and Myopic Loss Aversion in Thailand"
by :
Wanicha Direkudomsak
Date :
Wednesday, 21 November 2012
Time :
12.30 – 2.30 pm
Venue :
Main Conference Room, Fifth Floor, Economics Building, Thammasat University, Tha Prachan
ไฟล์เอกสาร :
Seminar "Corporate Governance in Financial and Economic Theory: the Effects of Stealing and Empire Building Decisions on Investments and Asset Prices"
Abstract :
Stealing and empire-building decisions create prominent conflicts of interest. Both affect equilibrium investment and asset prices under economic governance mechanisms. Stealing results in higher private benefits per unit of capital but incurs direct cost. Empire-building decisions produce lower private benefits without direct cost but lessens the rate of return in corporate investment. Controlling shareholders reap private benefits from corporate investment by balancing intertemporal utility and using conflicting decisions. The consequences of such conflicts, in equilibrium, jointly determine the weighted productivity of capital after private benefits, which dictate equilibrium investment and asset prices. When the governance mechanism changes, an increase in controlling shareholder’s ownership induces higher investment, due to the dominant role of empire-building decisions over stealing. The risk-free rate as well as expected growth of risky asset price and risk premium, are increased by investment. When benefits from empire-building investment decrease, investment distortion is reduced and equilibrium investment rises. This stimulates growth in asset prices and risk premiums. Higher investor protection keeps investment efficiency constant, but lessens private benefits. Equilibrium investment, asset prices, and risk premium decrease while dividend payout rises.
By :
Dr. Kaipichit Ruengsrichaiya, EDHEC Business School (Écoles des hautes études commerciales du nord) EDHEC Risk Institute, France
Introduction :
Dr. Pornthep Benyaapikul, Lecturer, Faculty of Economics, Thammasat University.
Discussion :
Dr. Anan Pawasutipaisit, Lecturer, Faculty of Economics, Thammasat University
Date :
Tuesday, 20 November 2012
Time :
1.30 pm – 4.00 pm
Venue :
Main Conference Room, Fifth Floor, Economics Building, Thammasat University, Tha Prachan
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เหลียวหลังแลหน้ามหาอุทกภัย 2554”
สถานที่ :
หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
กำหนดการ :
เวลา 08.30 – 09.00 น. :
ลงทะเบียน
เวลา 09.00 – 09.10 น. :
พิธีเปิด
:
โดย รศ.ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลา 09.10 – 10.00 น. :
ปาฐกถาพิเศษ “เหลียวหลังแลหน้ามหาอุทกภัย 2554”
:
โดย ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล
ดำเนินรายการภาคเช้า :
โดย อ.ดร.เณศรา สุขพานิช คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลา 10.00 – 10.40 น. :
บทความ “ผลกระทบจากความผันผวนของผลผลิตพืชไร่เนื่องจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบเศรษฐกิจไทย การวิเคราะห์โดยใช้แบบจำลองดุลยภาพทั่วไปเชิงสุ่ม”
โดย :
ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิจารณ์บทความโดย :
1. ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
:
2. ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์เสถียรภาพเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
เวลา 11.40 – 11.00 น. :
ถาม – ตอบ
เวลา 11.00 – 11.40 น. :
บทความ “การประเมินความเสียหายเบื้องต้นต่อภาคอุตสาหกรรมจากเหตุการณ์อุทกภัยปี 2554 โดยระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ”
โดย :
อ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิจารณ์บทความ :
โดย ผศ.ดร.เพ็ญพร เจนการกิจ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรแลtทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เวลา 11.40 – 12.00 น. :
ถาม – ตอบ
เวลา 12.00 – 13.00 น. :
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ดำเนินรายการภาคบ่าย :
โดย อ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลา 13.00 – 13.40 น. :
บทความ “มหาอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 กับการจ้างงานในไทย”
โดย :
อ.ดร.ภัททา เกิดเรือง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิจารณ์บทความ :
โดย อ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 13.40 – 14.00 น. :
ถาม-ตอบ
เวลา 14.00 – 14.40 น. :
บทความ “การประเมินนโยบายรัฐบาลในการวางแผนป้องกันน้ำท่วม”
โดย :
อ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิจารณ์บทความโดย :
ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลา 14.40 – 15.00 น. :
ถาม-ตอบ
เวลา 15.00 – 16.30 น. :
อภิปรายแบบคณะเรื่อง “เหลียวหลังแลหน้ามหาอุทกภัย 2554”
โดย :
คุณชัยนาท นิยมธูร รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร
:
พลเอกชัยณรงค์ หนุนภักดี ประธานกรรมการบริหารบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
:
นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
ดำเนินการอภิปรายโดย :
คุณวารินทร์ สัจเดว
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนตุลาคม 2555
การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนปริญญาเอก และการเขียนวิทยานิพนธ์ เรื่อง "Institutional Resilience of Community-based natural resource management"
เวลา :
13.30 – 15.30 น.
โดย :
อาจารย์ ชล บุนนาค
ดำเนินรายการโดย :
อาจารย์ อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
เฉพาะอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนกันยายน 2555
สัมมนาพิเศษ เปิดตัวหนังสือ เรื่อง " Industrialization with a Weak State Thailand's Development in Historical Perspective”
เวลา :
09.30 - 12.00 น.
:
ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการเปิดตัวหนังสือ เรื่อง " Industrialization with a Weak State Thailand's Development in Historical Perspective” แต่งโดย รศ.ดร. สมบูรณ์ ศิริประชัย (อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนถึงแก่กรรมในเดือน ธันวาคม 2551)
:
เป็นหนังสือที่เผยให้เห็นว่านโยบายอุตสาหกรรมของรัฐบาลไทยที่ผ่าน ๆ มามุ่งแสวงหาผลประโยชน์จากภาคอุตสาหกรรมมากกว่าเพื่อการส่งเสริมสนับสนุน โดยผ่านการวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจในมุมมองของเศรษฐศาสตร์สถาบันและการเมือง
โดย :
ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:
รศ.ดร.พอพันธุ์ อุยยานนท์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
:
ผศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย :
อ.ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์