สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา
สัมมนาเดือนกุมภาพันธ์ 2555
สัมมนาวิทยานิพนธ์ ในโครงการ Alumni Lecture Series ครั้งที่ 2
เวลา :
09.30 - 12.00 น.
:
หัวข้อเรื่อง "AEC บริการการเงิน...ความคืบหน้าและประเด็นที่น่าสนใจ"
โดย :
คุณเกวลิน หวังพิชญสุข ผู้จัดการฝ่ายวิจัยการเงินการธนาคาร บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
:
หัวข้อเรื่อง "การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของภาคธนาคาร"
โดย :
คุณธนกร เติมพงศ์นุรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การกำกับดูแลความเสี่ยงสินเชื่อเชิงกลยุทธ์ ธนาคารทหารไทย
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ "โอนหนึ้หนีน้ำท่วม"
เวลา :
11.00 - 12.30 น.
โดย :
ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ศ.424 Y ป๋วย อึ๊งภากรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Seminar "The use of arbitration in the administrative contract: the recommendation for Thailand.'
Abstract :
This paper aims to review arbitration laws and practices on administrative contracts in Thailand and some European countries in order to draw a comparison and then initiate some recommendations on the use of arbitration in Thailand. After the Thai government’s losses in several arbitration cases related to the administrative contract, the cabinet issued a resolution in 2009 to prohibit the inclusion of arbitration clauses in such contract. This regulation restrains international investment and has been criticized by foreign investors. Thus, reconsidering such regulation is necessary. Interestingly, many countries in Europe have various practices on the use of arbitration in the administrative contract. Some prohibits it, unless allowed explicitly by law. Some do not have any restriction in this matter at all. From law and economic perspective, the reasons behind various practices shall be analyzed in the paper. Then, the inference would be made as the recommendation for Thailand.
By :
Ms.Natthinee Sereechettapong
Introduction :
Dr.Supruet Thavornyutikarn Lecturer, Faculty of Economics, Thammasat University.
Date :
Monday, 11 February 2013
Time :
1.30 – 3.30 pm
Venue :
Main Conference Room, Fifth Floor, Economics Building, Thammasat University, Tha Prachan
สัมมนาวิชาการ "Changes in Development Finance in Asia: Trends, Challenges, and Policy Implications"
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
โดย :
Mr. Toshiro Nishizawa Director, Asia Department II, Japan Center for International Finance ( on secondment from JBIC)
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ดร.กิริยา กุลกลการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนมกราคม 2555
สัมมนาวิชาการ 'เศรษฐกิจการเมืองของความเหลื่อมล้ำ'
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
โดย :
ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
ดำเนินรายการโดย :
รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ศ.424 Y ป๋วย อึ๊งภากรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ "Index Insurance: Financial Innovations for Agricultural Risk Management and Development"
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
Abstract :
Agricultural insurance for managing covariate natural disaster risks is typically unavailable in the rural regions of developing countries, where poor people live and have their livelihoods and welfare affected regressively by these shocks. The high transactions costs of verifying losses, problems of moral hazard and adverse selection that arise from imperfect information concerning individuals’ loss and the covariate nature of risks conspire to effectively preempt the emergence of conventional insurance for these regions. Index insurance – which makes indemnity payments based on an index that is objectively verifiable, available at low cost in near-real time, not manipulable by either party to the contract, and strongly correlated with the risk being insured –shows considerable promise in overcoming these market failures and hence has great potentialas a means to manage natural disasters in agriculture and perhaps to crowd in rural financial market and informal insurance mechanisms in the low-income agrarian communities. This seminar will discuss thechallenges in developing and implementing sustainable index insurance program and illustrate how these challenges can be resolved using my works in a collaborative research program that design, implement and conduct impact evaluation on satellite-based livestock insurance in Kenya usinga combination of household survey and experiments data. Interesting research questions surrounding the prospects of index insurance in Thailand will also be discussed.
โดย :
Dr. Sommarat Chantarat Crawford School of Economics and Government, Australian National University
ดำเนินรายการ :
อ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
การสัมมนาวิชาการ"Food-Fuel-Finance Linkage and Climate Change : Thailand's Policy Response"
เวลา :
13.30 – 16.00 น.
บทคัดย่อ :
นับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ได้เกิดแนวโน้มที่สำคัญขึ้นในตลาดโลก นั่นคือ ราคาสินค้าเกษตร ราคาน้ำมันดิบ และราคาสินทรัพย์ทางการเงินได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน โดยเป็นผลจากการขยายตัวของการใช้พลังงานทดแทน และจากการเพิ่มขึ้นของการเก็งกำไรในตลาดล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ นอกจากนี้ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อสินค้าเกษตรและพลังงาน ประเทศไทยในฐานะผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายใหญ่และเป็นผู้ใช้พลังงานจากการนำเข้าเป็นสัดส่วนที่สูง จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยในงานวิจัยนี้ นอกจากการใช้เครื่องมือทางเศรษฐมิติในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของราคาสินค้าเกษตร ราคาน้ำมันดิบและราคาสินทรัพย์ทางการเงินแล้ว ยังครอบคลุมถึงการบูรณาการข้อมูลและผลการวิจัยอื่น ๆ ทั้งด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบ จำลองการให้ผลผลิตของพืช และแบบจำลองราคาสินค้าเกษตร เพื่อประมาณการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและเสนอแนะแนวทางการปรับตัวของประเทศไทยเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
โดย :
อ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย :
รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
การสัมมนาวิทยานิพนธ์ "เศรษฐกิจไทยในปี 2555 : มุมมองด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค"
เวลา :
9.30 – 11.00 น.
โดย :
ดร.ทรงธรรม ปิ่นโต ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ "Financial Intermediation, Financial Market, Inflation and Growth"
เวลา :
13.30 – 16.00 น.
Abstract :
This paper develops a framework for endogenous households’ financial market participation in order to analyze the inflation-growth relationship and the optimal government financing method. In the model, there exists an optimal inflation rate where households’ financial market participation is at its highest. Inflation affects households’ financial market participation negatively (positively) at high (low) inflation levels. The level of participation of households determines how active the financial market is. When the financial market becomes more (less) active, the bank can invest more (less) in illiquid investment projects, leading to an increase (a decrease) in capital accumulation and output growth. With this effect of inflation on the households’ financial market participation, the analysis of tax mix suggests that the relative merits of the two alternative government financing methods, seigniorage and wage income taxes, on growth depends on initial inflation levels. It is shown that, at least for some parameter values, when the inflation rate is high (low), a switch from seigniorage to wage income tax financing is deflationary and growth enhancing (reducing). In addition, under the assumption of a constant ratio of government spending to output, it is found that the relationship between inflation and growth is negative (positive) at high (low) inflation levels. These results are consistent with many recent empirical findings. Limit seigniorage financing is beneficial to growth and there exists a threshold inflation rate beyond which the relationship between inflation and output growth becomes negative.
โดย :
อ.ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย :
รศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
สัมมนาเดือนธันวาคม 2554
สัมมนาวิชาการ "Constructing of Household Asset Index: Case study of Asset Holding of Thai's Household"
เวลา :
14.00- 16.30 น.
Abstract :
The main purpose of constructing an asset index (or wealth index) is to identify the socio - economic position (SEP) as well as to study about a formation of households’ asset accumulation. Change in type of households’ asset accumulating is leading to change on the government supporting policy and social targeting. This study classifies various types of households’ asset such as housing asset, durable asset, investment asset and human capital. The index which is constructed by principal component analysis (PCA) and multiple correspondence analysis (MCA) is used with other former types of SEP index such as household revenue and expenditures. The robust checking confirms the same direction of former and later indices. Thailand socio-economic survey 2008 (SES2008) provided by Thailand National Statistic Office is used as a sample case study. Many advantages of index comparing to former SEP index are bias reduction from surveyed respondent and index stabilization overtime. The benefit in terms of policy implication is bias-reduction in targeting of the lowest SEP group and accurate poverty map making. Last of all, academic contribution is to compare index-constructing methods and its implications.
โดย :
อ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย :
รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์