สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา
สัมมนาเดือนมีนาคม 2554
ปาฐกถา "ป๋วย อึ๊งภากรณ์" ครั้งที่ ๑๒ เรื่อง "วิทยาศาสตร์เพื่ออะไร"
เวลา :
๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
โดย :
ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ :
ณ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนกุมภาพันธ์ 2554
สัมมนา “มองภาคเกษตรไทยผ่านแว่นขยาย“
กำหนด
09.30 - 09.45 น. :
ลงทะเบียน
09.45 - 12.00 น. :
นำเสนอ หัวข้อ “หนทางรอดของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำ(กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา)” โดย นายธนดล โพธารามิก
:
นำเสนอ หัวข้อ “การตลาดปูม้าชะอำและความยั่งยืนของการประมงปูม้า กรณีศึกษา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี” โดย นางสาวอัจฉริญา ตันตระกูล
:
นำเสนอ หัวข้อ “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อเพื่อการเกษตร กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรผู้ประกันรายได้ในพื้นที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี” โดย นายจารุพงษ์ วัฒนะมงคล
:
นำเสนอ หัวข้อ “การปฏิรูปการเกษตรไทยด้วยการจัดสรรปัจจัยการผลิตและกิจกรรมทางการเกษตร แบบ supply chain management กรณีศึกษาพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก“ โดย นางสาวเบญจวรรณ ประสานเกษม
:
นำเสนอ หัวข้อ “ข้อขัดแย้งทางนโยบายของการขยายพื้นที่เพาะปลูกกับการเปิดเสรีการค้า ( AFTA) กรณีปาล์มน้ำมัน” โดย นางสาววัชรียา ถาวร
:
นำเสนอ หัวข้อ “การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่างโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรและโครงการประกันรายได้” โดย นางสาวภวิกา รุหการ
แสดงความคิดเห็นโดย :
คุณสุวรรณา ตุลยวศินพงศ์
:
รศ.ดร.สมนึก ทับพันธุ์
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ดร.ประชา คุณธรรมดี
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ “การลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาของบรรษัทข้ามชาติและบริษัทไทยขนาดใหญ่ในอุตสหกรรมยานยนต์ อาหาร และไอที: ความท้าทายเชิงนโยบาย“
:
คณะทำงานสัมมนาและเผยแพร่, โครงการ Policy Forum คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับ CITU Forum วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมฟังการสัมมนาวิชาการ
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
โดย :
อ.ดร.ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ “เกษตรพันธะสัญญาข้ามพรมแดนไทย - ลาว: ความหลากหลายของรูปแบบและนัยยะ“
เวลา :
14.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
ผศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.ปัทมาวดี ซูซูกิ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนมกราคม 2554
สัมมนาวิชาการ “การเปลี่ยนแปลงของประชากร และแรงงานในประเทศไทย ในรอบ 5 ทศวรรษ“
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
โดย :
รศ.ดร.มัทนา พนานิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
อ.ดร.กิริยา กุลกลการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย :
รศ.สุขุม อัตวาวุฒิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้อง 304 ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ “การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับภาคเกษตร โอกาสและประเด็นท้าทาย"
เวลา :
13.30 – 16.00 น.
โดย :
คุณรัชนี สนกนก เศรษฐกรชำนาญการ ส่วนเศรษฐกิจการใช้เทคโนโลยีและปัจจัยการผลิต สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
ดำเนินรายการโดย :
รศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย 208 ชั้น 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ “ความเหลื่อมล้ำการศึกษา และความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของครัวเรือน“
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
โดย :
ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ดำเนินรายการโดย :
อ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนธันวาคม 2553
สัมมนาวิชาการ “ผลกระทบของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนต่อการส่งออกของไทย"
เวลา :
13.30 – 16.00 น.
โดย :
รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
คุณพอใจ เฉลิมสุข สำนักงานเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ “การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินและการลงทุน ประสบการณ์จากภาคเอกชน"
เวลา :
13.30 – 15.30 น.
โดย :
คุณยงยุทธ เสฎฐวิวรรธน์, Assisant General Manage Thai Union Frozen Products Public Company Limited
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย 304 ชั้น 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ “Fiscal Decentralization in Thailand: Tax Sharing and Grant Allocation Reform"
เวลา :
13.30 – 16.00 น.
โดย :
ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ผู้ดำเนินรายการ :
รศ.สุขุม อัตวาวุฒิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์