สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา
สัมมนาเดือนมกราคม 2554
สัมมนาวิชาการ “การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับภาคเกษตร โอกาสและประเด็นท้าทาย"
เวลา :
13.30 – 16.00 น.
โดย :
คุณรัชนี สนกนก เศรษฐกรชำนาญการ ส่วนเศรษฐกิจการใช้เทคโนโลยีและปัจจัยการผลิต สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
ดำเนินรายการโดย :
รศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย 208 ชั้น 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ “ความเหลื่อมล้ำการศึกษา และความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของครัวเรือน“
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
โดย :
ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ดำเนินรายการโดย :
อ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนธันวาคม 2553
สัมมนาวิชาการ “ผลกระทบของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนต่อการส่งออกของไทย"
เวลา :
13.30 – 16.00 น.
โดย :
รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
คุณพอใจ เฉลิมสุข สำนักงานเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ “การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินและการลงทุน ประสบการณ์จากภาคเอกชน"
เวลา :
13.30 – 15.30 น.
โดย :
คุณยงยุทธ เสฎฐวิวรรธน์, Assisant General Manage Thai Union Frozen Products Public Company Limited
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย 304 ชั้น 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ “Fiscal Decentralization in Thailand: Tax Sharing and Grant Allocation Reform"
เวลา :
13.30 – 16.00 น.
โดย :
ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ผู้ดำเนินรายการ :
รศ.สุขุม อัตวาวุฒิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ “Households as Corporate Firms: An Analysis of Household Finance Using Integrated Household Surveys and Corporate Financial Accounting“
เวลา :
15.00 – 17.00 น.
โดย :
ดร.กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์ (Assoc. Prof. of Economics, School of International Relations and Pacific Studies, University of California, San Diego)
ผู้ดำเนินรายการ :
ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนพฤศจิกายน 2553
สัมมนาวิชาการ “การศึกษาไทยกับความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ วิเคราะห์จากมุมมองเศรษฐศาสตร์“
เวลา :
13.30 – 15.30 น.
โดย :
ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค(Ph.D.Economics of Education, Stanford University) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย 206 ชั้น 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ไฟล์เอกสาร :
ธรรมเเทศนาเรื่อง "เศรษฐธรรม"
เวลา :
14.00 - 16.00 น.
พระธรรมเทศนาโดย :
พระอาจารย์อารยะวังโส เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธ พจน์ หริภุญไชย
บรรยายร่วมและปุจฉาธรรมโดย :
ดร.วิรไท สันติประภพ รองผู้จัดการ สายงานพัฒนาและวางแผน กลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดำเนินรายการและปุจฉาธรรมร่วมโดย :
รศ.ดร.ปัทมาวดี ซูซูกิ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
รศ.สุขุม อัตวาวุฒิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ ผอ.คณะทำงานวิจัยและหนังสือวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย ศ.209 ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
การสัมมนาภายใน (closed session) เรื่อง "Capital Controls และสถานการณ์ค่าเงินบาทของไทย"
เวลา :
13.00-15.00 น.
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร Y (คณะเศรษฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
:
(เฉพาะอาจารย์และนักศึกษา)
บรรยายพิเศษ หัวข้อ " ทุนการศึกษาไทย-อเมริกัน ( ฟุลไบรท์) "
เวลา :
เวลา13.00 น.-14.00 น
วิทยากร :
นายฉัตรชัย อักษรศิลป์, ผู้ช่วยโครงการระดับอาวุโส มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)
สถานที่ :
ณ ห้อง ศ.304 ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์