สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา
สัมมนาเดือนมิถุนายน 2553
การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "1 ปีกับการจับตานโยบายรัฐบาล”
กำหนดการ :
8.00 - 9.00 น. :
ลงทะเบียน
9.00 - 9.15 น. :
กล่าวเปิดงาน โดย รศ.ดร. ปัทมาวดี ซูซูกิ คณบดี คณtเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวสรุปผลงานและกิจกรรมของโครงการจับตานโยบายรัฐบาล
:
ศ.ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันศึกษานโยบายสาธาณะ บรรยายเรื่อง “ทำไมต้องวิเคราะห์ช่องว่างทางนโยบายรัฐบาล”
9.15 - 10.00 น. :
นำเสนอการวิเคราะห์ช่องว่างนโยบายด้านมหภาคและระหว่างประเทศ โดย รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอมอุดมธรรม และอ.รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร
10.00 - 10.45 น. :
นำเสนอการวิเคราะห์ช่องว่างนโยบายด้านการคลัง โดย ศ.ดร. ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
10.45 - 11.00 น. :
รับประทานอาหารว่าง
11.00 - 11.45 น. :
นำเสนอการวิเคราะห์ช่องว่างนโยบายด้านการศึกษา โดย ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
11.45 - 13.00 น. :
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องประชุมริมน้ำชั้น 3
13.00 - 13.45 น. :
นำเสนอการวิเคราะห์ช่องว่างนโยบายด้านอุตสาหกรรม โดย ดร. พีระ เจริญพร
13.45 - 14.30 น. :
นำเสนอการวิเคราะห์ช่องว่างนโยบายด้านเกษตร โดย ดร.ประชา คุณธรรมดี
14.30 - 15.30 น. :
ตระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความเชื่อมโยงของช่องว่างนโยบายแต่ละด้าน
ดำเนินรายการโดย :
รศ.ดร. ปัทมาวดี ซูซูกิ และ ศ.ดร. พรายพล คุ้มทรัพย์
15.30 น. เป็นต้นไป :
ปิดการประชุมและรับประทานอาหารว่าง
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การนำการเสนอบทความวิชาการ " Strategic Nonperforming Loans "
เวลา :
13.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
คุณพอพล แข่งเพ็ญแข (ผู้สมัครเป็นอาจารย์ประจำของคณะเศรษฐศาสตร์) สำเร็จการศึกษา Ph.D. (Economics) ณ Queen’s University, Canada
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
การสัมมนาเรื่อง "ความบกพร่องในการทำงานของรัฐเรื่องสิ่งแวดล้อม : ประสบการณ์จากภาคปฏิบัติ"
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
โดย :
คุณพูลทรัพย์ ปิยะอนันต์ อดีตผู้ตรวจการแผ่นดิน
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เฉพาะคณาจารย์ และนักศึกษา
ไฟล์เอกสาร :
การเสวนา เรื่อง “ความยั่งยืนของการวางแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย”
:
จัดโดยคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการทบทวนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคม, โครงการ Mekong Program on Water Environment and Resilience และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
กำหนดการ :
๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น. :
ลงทะเบียน/รับเอกสาร
๑๓.๓๐–๑๓.๔๕ น. :
พิธีเปิด กล่าวรายงานและเปิดการเสวนาโดย นางสาวรสนา โตสิตระกูล ประธานคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
๑๓.๔๕ – ๑๔.๔๕ น. :
นำเสนอความเป็นมาของการศึกษา วิธีการศึกษา และ ผลการศึกษาโครงการวิจัย “การประเมินความยั่งยืนของการวางแผนไฟฟ้าอย่างเร่งด่วน กรณีศึกษาประเทศไทย” โดย คณะผู้ศึกษา
:
ดร. ธีระ ฟอแรน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หัวหน้าโครงการ)
:
Dr. Babette Resurreccion, School of Environment, Resources and Development, Asian Institute of Technology
:
ดร. ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ อนุกรรมาธิการฯ
๑๔.๔๕ – ๑๖.๔๕ น. :
เสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป ในหัวข้อ“เราจะปรับปรุงกระบวนการวางแผนการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยให้มีความยั่งยืนได้อย่างไร?”
ผู้เสวนาหลัก คือ :
:
ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน*
:
ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย*
:
ดร. ศุภิชัย ตั้งใจตรง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน*
:
ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
นายศุภกิจ นันทะวรการ มูลนิธินโยบายสุขภาวะ
:
นายวิฑูรย์ เพิ่มพงศาเจริญ นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน
:
ผู้แทนจากภาคเอกชน*
๑๖.๔๕ – ๑๗.๐๐ น. :
สรุปการเสวนา / ปิดการประชุม โดย ตัวแทนอนุกรรมาธิการฯ
:
* อยู่ระหว่างการติดต่อทาบทาม
ไฟล์เอกสาร :
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ครบรอบปีที่ 61
เวลา :
10.00 – 11.30 น.
ปาฐกถาพิเศษ :
“เหลียวหลังแลหน้าสังคมเศรษฐกิจไทย”
โดย :
ศาสตราจารย์เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม ประธานกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ผู้ได้รับปริญญาเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2552
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนพฤษภาคม 2553
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ครบรอบปีที่ 61
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5
10.00 – 11.30 น. :
ปาฐกถาพิเศษ “เหลียวหลังแลหน้าสังคมเศรษฐกิจไทย” โดยศาสตราจารย์เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม ประธานกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสีย'และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ผู้ได้รับปริญญาเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2552
การนำเสนอวิทยานิพนธ์ “ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยโลกต่ออัตราดอกเบี้ยในประเทศ ภายใต้ระบบแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกัน”
เวลา :
14.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
นางสาวฐิติมา จันทร์คง นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย 207 ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
การนำเสนอวิทยานิพนธ์ "An Analysis on Myanmar Tax System"
เวลา :
9.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
Mr.Zay Yar Tun นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
สัมมนาเดือนเมษายน 2553
การนำเสนอวิทยานิพนธ์ "การวิเคราะห์พฤติกรรมการ LOCK IN ของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร"
เวลา :
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
นางสาวพรรณทิวา มีล่อง นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย 207 ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
การนำเสนอวิทยานิพนธ์ "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเชื่อมโยงไปข้างหลัง : กรณีศึกษาภาคอุตสาหกรรมการผลิตไทย"
เวลา :
10.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
นายอลงกรณ์ วัฒนผลินธร นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์