สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา
สัมมนาเดือนพฤษภาคม 2553
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ครบรอบปีที่ 61
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5
10.00 – 11.30 น. :
ปาฐกถาพิเศษ “เหลียวหลังแลหน้าสังคมเศรษฐกิจไทย” โดยศาสตราจารย์เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม ประธานกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสีย'และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ผู้ได้รับปริญญาเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2552
การนำเสนอวิทยานิพนธ์ “ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยโลกต่ออัตราดอกเบี้ยในประเทศ ภายใต้ระบบแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกัน”
เวลา :
14.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
นางสาวฐิติมา จันทร์คง นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย 207 ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
การนำเสนอวิทยานิพนธ์ "An Analysis on Myanmar Tax System"
เวลา :
9.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
Mr.Zay Yar Tun นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
สัมมนาเดือนเมษายน 2553
การนำเสนอวิทยานิพนธ์ "การวิเคราะห์พฤติกรรมการ LOCK IN ของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร"
เวลา :
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
นางสาวพรรณทิวา มีล่อง นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย 207 ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
การนำเสนอวิทยานิพนธ์ "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเชื่อมโยงไปข้างหลัง : กรณีศึกษาภาคอุตสาหกรรมการผลิตไทย"
เวลา :
10.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
นายอลงกรณ์ วัฒนผลินธร นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
การนำเสนอวิทยานิพนธ์ "บทประยุกต์ Gravity Model : การค้าไทยกับประเทศเอเชียตะวันออก"
เวลา :
9.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
นางสาวมนิสา นวลเต็ม นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย 206 ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
สัมมนาเดือนมีนาคม 2553
การนำเสนอวิทยานิพนธ์ "การเลือกปฎิบัติทางเพศด้านค่าจ้างในประเทศไทย”
เวลา :
08.30 น. เป็นต้นไป
โดย :
นางสาวฉัตรมณี ข้อเพชร นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
การนำเสนอวิทยานิพนธ์ "การจัดทำแผนที่ความเปราะบางต่อความยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย”
เวลา :
10.30 น. เป็นต้นไป
โดย :
นายดานุด ยูนุช นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
การนำเสนอวิทยานิพนธ์ "Lead-Lag Relationship and Arbitrage Opportunity in SET50 Index Cash and Futures Markets”
เวลา :
09.30 น. เป็นต้นไป
โดย :
นายสุนทร ทองทิพย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
การนำเสนอวิทยานิพนธ์ "ปัจจัยเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการไปปฏิบัติธรรม : กรณีศึกษา ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์”
เวลา :
14.30 น. เป็นต้นไป
โดย :
นางสาวสิริเกล้า สังขพันธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์