สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา
สัมมนาเดือนมีนาคม 2553
การนำเสนอวิทยานิพนธ์ "การทดสอบทฤษฎีความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อ โดยการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง”
เวลา :
09.30 น. เป็นต้นไป
โดย :
นายพลากร สัตย์ซื่อ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
การนำเสนอวิทยานิพนธ์ "Local Physical Capital Mobility and Persistency in Local Relative Poverty : Theoretical Framework and a Village Fund Case Study”
เวลา :
11.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
นางสาวสัณห์สิรี โฆษินทร์เดชา นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย 206 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์
การนำเสนอวิทยานิพนธ์ "มรดก และ ระบบภาษีที่เหมาะสมในแบบจำลองดุลยภาพทั่วไปที่มีคนสองช่วงวัยอยู่ร่วมกัน”
เวลา :
11.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
นายทศพล อากาศเมฆ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
การอภิปราย"กระบวนการตรวจสอบการใช้จ่ายภาครัฐ โดยรัฐสภา และ สตง."
เวลา :
13.30 – 16.30 น.
อภิปรายโดย :
คุณสงกรานต์ จิตสุทธิภากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
:
คุณพวงชมนาถ จริยะจินดา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
:
คุณกาญจนา เอกพงศ์ไพสิฐ สถาบันพระปกเกล้า
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
การเสวนา “มองรอบด้าน : ทางเลือกของการผลิตไฟฟ้าของประเทศ”
:
กำหนดการ
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. :
- ลงทะเบียน/รับเอกสาร
:
- พิธีเปิด
:
- กล่าวต้อนรับ โดย คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
:
- กล่าวรายงานและเปิดการเสวนาโดย นางสาวรสนา โตสิตระกูล ประธานคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. :
- ทางเลือกการอนุรักษ์พลังงาน
:
โดย ดร.ธีระ ฟอแรน
:
- ทางเลือกพลังงานหมุนเวียน
:
โดย นายศุภกิจ นันทะวรการ
:
- การเลือกใช้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า
:
โดย นางชื่นชม สง่าราศี กรีเซน
:
- กระบวนการตัดสินใจโครงการโรงไฟฟ้า
:
โดย คุณสันติ โชคชัยชำนาญกิจ
๑๒.๓๐ น. :
- สรุปการสัมมนา โดย นางสาวรสนา โตสิตระกูล ประธานคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต
ดำเนินการอภิปรายโดย :
- นางสาวรสนา โตสิตระกูล ประธานคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต
การเสวนาพิเศษ เนื่องในวัน 'ป๋วย อึ๊งภากรณ์' ในหัวข้อเรื่อง "การเปลี่ยนแปลงแนวคิดและนโยบายเศรษฐกิจมหภาคของไทย: จากยุคอาจารย์ป๋วยถึงปัจจุบัน"
เวลา :
10.30 - 12.00 น.
เสวนาโดย :
ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ กีรตยาจารย์สาขาสังคมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
รศ.ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา กีรตยาจารย์สาขาสังคมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย :
ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การนำเสนอวิทยานิพนธ์ "Impact of Ethanol Sector on Cassava Market"
เวลา :
10.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
นางสาวอัจฉรา ปทุมนากุล นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
การนำเสนอวิทยานิพนธ์ "ข่มขืนกระทำชำเรา : วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์”
เวลา :
16.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
นางสาวอังศุธร เถื่อนนาดี นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
การนำเสนอวิทยานิพนธ์ "ปัจจัยกำหนดส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยและโครงสร้างการแข่งขันธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย”
เวลา :
14.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
นายภานุพล เพ็ญวิจิตร นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
สัมมนาเดือนกุมภาพันธ์ 2553
สัมมนาวิชาการ"State Level Tests of Okun's Coefficient -- Implications for the current U.S. Recession"
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
โดย :
Dr. Brian Patrick Kennedy, Faculty of Economics, Thammasat University
ดำเนินรายการโดย :
รศ.สุขุม อัตวาวุฒิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์