สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา
สัมมนาเดือนมีนาคม 2553
การเสวนาพิเศษ เนื่องในวัน 'ป๋วย อึ๊งภากรณ์' ในหัวข้อเรื่อง "การเปลี่ยนแปลงแนวคิดและนโยบายเศรษฐกิจมหภาคของไทย: จากยุคอาจารย์ป๋วยถึงปัจจุบัน"
เวลา :
10.30 - 12.00 น.
เสวนาโดย :
ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ กีรตยาจารย์สาขาสังคมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
รศ.ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา กีรตยาจารย์สาขาสังคมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย :
ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การนำเสนอวิทยานิพนธ์ "Impact of Ethanol Sector on Cassava Market"
เวลา :
10.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
นางสาวอัจฉรา ปทุมนากุล นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
การนำเสนอวิทยานิพนธ์ "ข่มขืนกระทำชำเรา : วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์”
เวลา :
16.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
นางสาวอังศุธร เถื่อนนาดี นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
การนำเสนอวิทยานิพนธ์ "ปัจจัยกำหนดส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยและโครงสร้างการแข่งขันธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย”
เวลา :
14.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
นายภานุพล เพ็ญวิจิตร นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
สัมมนาเดือนกุมภาพันธ์ 2553
สัมมนาวิชาการ"State Level Tests of Okun's Coefficient -- Implications for the current U.S. Recession"
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
โดย :
Dr. Brian Patrick Kennedy, Faculty of Economics, Thammasat University
ดำเนินรายการโดย :
รศ.สุขุม อัตวาวุฒิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
การสัมมนาการนำเสนอบทความวิชาการเรื่อง "The Welfare Effects of Eliminating Economic Crisis in Heterogenous-Agents Model with Aggregate Shock”
เวลา :
13.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
คุณเชษฐา อินทรวิทักษ์ (ผู้สมัครเป็นอาจารย์ประจำของคณะเศรษฐศาสตร์) สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก, Economics ณ Boston University, U.S.A.
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ไฟล์เอกสาร :
การสัมมนาวิชาการ "เรียนเศรษฐศาสตร์ให้เป็น ใช้เศรษฐศาสตร์ให้ดี
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
โดย :
รศ.ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ศาสตราภิชาน มหาวิทยาลัยรังสิต
ดำเนินรายการโดย :
อ.ดร.ประชา คุณธรรมดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย 205 ชั้น 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
โปรแกรมเปิดไฟล์ Video :
ไฟล์เอกสาร :
การนำเสนอวิทยานิพนธ์ "A Human Capital Model: The Importance of Initial Time Allocations with Application to Buddhist Religious Participation”
เวลา :
14.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
นายพีรพัชร เกตุมณี นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
การเสวนา "ประสบการณ์การเรียนต่อเศรษฐศาสตร์ (ในประเทศไทย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น)"
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
โดย :
ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ลีลหานนท์, อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์, อ.ภาวิน ศิริประภานุกูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย :
อ.ดร.พีระ เจริญพร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย 205 ชั้น 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
ไฟล์เอกสาร :
การบรรยายพิเศษ"ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า : การดำเนินการ การกำกับดูแล และโอกาสของเกษตรกร"
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
โดย :
ดร.นภาพร จิระพันธ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ดร.ประชา คุณธรรมดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย 205 ชั้น 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์