สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา
สัมมนาเดือนพฤศจิกายน 2552
การเสวนาเรื่อง “การศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก"
เวลา :
14.00 – 16.30 น.
เสวนาโดย :
ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ดร.สุปรียา พิพัฒน์มโนมัย ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด มหาชน
:
คุณสรชน บุญสอง สำนักงานกฎหมายเบเกอร์และแม็คเค็นซี่
:
คุณกัญญารัตน์ ศิวยาธร ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ
ผู้ดำเนินรายการโดย :
น.ส.กันตพัฒน์ กิตติพรนิวัฒน์
:
นายณฐพล พงษ์สุขเจริญกุล
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
การสัมมนาวิชาการ "Public-Private Partnerships (PPP) - Building Thailand's Infrastructure"
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
โดย :
Mr.Marco Breu - Location Manager, McKinsey & Company (Thailand) Ltd.
:
Dr. Oliver Gottschall - Junior Project Manager, McKinsey & Company (Thailand) Ltd.
ดำเนินรายการโดย :
อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนตุลาคม 2552
การสัมมนาวิชาการ"Characteristics of Active Local Water Management Districts"
เวลา :
13.30 – 16.00 น.
โดย :
Dr. Robert R. Hearne , Associate Professor, Department of Agribusiness and Applied Economics, North Dakota State University and Visiting Fulbright ScholarFaculty of Economics, Kasetsart University
ดำเนินรายการโดย :
รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
การแสดงปาฐกถา "60 ปี เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์" ครั้งที่ 10 เรื่อง "เศรษฐศาสน์กับการผลิตอวิชชาเชิงโครงสร้าง" (Economic Religion and the Production of Structural Ignorance"
เวลา :
14.00 - 15.30 น.
โดย :
ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
International Seminar “Jobs in Global Production Networks – Crisis and Recovery”
:
Organised by Thammasat University and ILO/Japan Multi-bilateral Programme, in collaboration with the Japan Institute for Labour Policy and Training 13 October 2009, Conference Room 5th Floor, The Faculty of Economics Building, Thammasat University (Tha Prachan Campus), Bangkok, Thailand
:
Programme
:
Time
09.00-09.20 :
Welcome and open remarks
:
Mr Guy Thijs, Deputy Regional Director, ILO Regional Office for Asia and the Pacific
:
Dr Patamawadee Suzuki, Dean, Faculty of Economics, Thammasat University
9.20-10.00 :
Pro-Poor Growth and Sustainable Development in Crisis Recovery
:
- Nepal Case of Participatory Development and Monitoring of Pro Poor Growth and Decent Work
:
Special Guest Speaker Dr Ponna Wignaraja, Chairman, South Asian Perspectives Network Association
:
Chairperson Mr Kenichi Kamae, Chief Technical Advisor, ILO/Japan Multi-bilateral Programme
10.00-10.20 :
Coffee break
:
Session 1
10.20-11.00 :
Keynote address. Impact of Financial Crisis on Thailand Dr Bhanupong Nidhiprabha, Faculty of Economics, Thammasat University
11.00-11.40 :
Impact of financial crisis on automobile industry
:
Dr Archanun, Kohpaiboon, Faculty of Economics, Thammasat University
:
Discussant ILO (tbc)
111.40-12.00 :
The Network of Institutes for Labour Studies, Jobs in the Global Production Networks
:
Dr Kenta Goto, Faculty of Economics, Kansai University
:
Chairperson Mr Gyorgy Sziraczki, Senior Economist, ILO
12.00-13.00 :
Lunch
:
Session 2
13.00-13.40 :
:
Food and agribusiness in the region amid the financial crisis and its recovery
:
Dr Chokchai Suttawet, Nikhom Chandravithun Foundation/Thammasat University
:
Discussant Dr Paul O’Neil, University of Wellington, New Zealand
13.30-14.10 :
IT sector in the region amid the financial crisis and its recovery
:
Dr Chong Chee Leong, Dean of School of Science and Technology, SIM University
:
Discussant Dr Pisit Chanvarasuth, Sirindhorn International Institute of Technology
14.10-14.50 :
Textile and garment Industry in the region amid the financial crisis and its recovery
:
Dr Kenta Goto, Faculty of Economics, Kansai University
:
Discussant Dr Pisut Kulthanavit, Faculty of Economics, Thammasat University
14.50-15.00 :
Closing remarks
:
Mr Kenichi Kamae, Chief Technical Advisor, ILO/Japan Multi-bilateral Programme
:
Dr Thira Srithamarak, Chairman of Nikhom Chandravithun Foundation
:
Chairperson Mr Kee Beom Kim, Labour Economist, ILO
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนกันยายน 2552
การสัมมนาวิชาการเรื่อง " การประหยัดต่อขนาดและประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตรายภูมิภาคของประเทศไทย"
เวลา :
13.30 – 16.00 น.
โดย :
คุณณัฐ ธารพานิช ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
ดำเนินรายการ :
ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
แสดงปาฐกถา 60 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9 "เศรษฐธรรมแห่งความรุนแรง (Moral Economy of Violence)"
เวลา :
14.00 – 15.30 น.
โดย :
รศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
การสัมมนาเรื่อง “เศรษฐศาสตร์แห่งการให้”
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
โดย :
รศ.ดร.กนกศักดิ์ แก้วเทพ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดำเนินรายการโดย :
อ.วศิน ศิวสฤษดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมหลวงดำริอิสรานุวรรต ชั้น 5 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เสวนาเรื่อง "การจัดการภาคเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศของไทย บทเรียนจากวิกฤตการเงินสหรัฐอเมริกา"
กำหนดการ
13.00 - 13.30 น. :
ลงทะเบียน
13.30 - 13.40 น. :
คณบดีกล่าวเปิดงาน และเชิดชูเกียรติ รศ.ดร.สุพจน์ จุนอนันตธรรม
13.40 - 14.00 น. :
ปาฐกถานำเรื่อง "เราเรียนรู้อะไรจากวิกฤตซับไพรม์" โดย รศ.ดร.สุพจน์ จุนอนันตธรรม
14.00 - 16.00 น. :
เสวนาเรื่อง "การจัดการภาคเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศของไทย บทเรียนจากวิกฤตการเงินสหรัฐอเมริกา" โดย รศ.ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา และ รศ.ดร.วิมุต วานิชเจริญธรรม
16.00 - 16.30 น. :
บทสะท้อนกลับจาก รศ.ดร.สุพจน์ จุนอนันตธรรม และช่วงตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมเสวนา
ดำเนินรายการโดย :
ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนสิงหาคม 2552
สัมมนา หัวข้อ "นโยบายการแทรกแซงตลาดยางกับการทุจริต"
เวลา :
13.30-16.00 น.
วิทยากรโดย :
รศ.ดร.ปัทมาวดี ซูซูกิ
ผู้ดำเนินรายการโดย :
อ.ดร.ประชา คุณธรรมดี
สถานที่ :
ห้องประชุมหลวงดำริอิสรานุวรรต ชั้น 5 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์