สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา
สัมมนาเดือนสิงหาคม 2552
แสดงปาฐกถา 60 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8 เรื่อง “การปรับโครงสร้างชนบทไทยกับปัญหาที่มองไม่เห็น"
เวลา :
14.00 – 15.30 น.
โดย :
ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ ภาควิชาสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
การสัมมนาวิชาการเรื่อง “ Production risk and efficiency in agriculture ”
เวลา :
13.30 – 16.00 น.
โดย :
Professor Dr. Heinrich Hockmann Deputy Head, Department of Agricultural Markets, Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe, Germany
ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมสมาคมเศรษฐศาสตร์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
เปิดตัวหนังสือ "...เศรษฐศาสตร์จึงต้องเป็นเศรษฐศาสตร์การเมือง" รวมบทความเศรษฐศาสตร์การเมืองคัดสรรของ ทวี หมื่นนิกร
กำหนดการ :
13.00 - 13.30 น. :
ลงทะเบียน
13.30 - 14.00 น. :
การเปิดตัวโครงการ "เศรษฐ'ธรรมศาสตร์ ตลาดวิชา" และหนังสือ "...เศรษฐศาสตร์จึงต้องเป็นเศรษฐศาสตร์การเมือง" รวมบทความเศรษฐศาสตร์การเมืองคัดสรรของ ทวี หมื่นนิกร
โดย :
รศ.ดร.ปัทมาวดี ซูซูกิ และ อ.ปกป้อง จันวิทย์
ดำเนินรายการโดย :
คุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา บรรณาธิการสำนักพิมพ์openbooks
14.00 - 16.00 น. :
เสวนาเรื่อง "ทวี หมื่นนิกร กับเศรษฐศาสตร์การเมืองไทย"
โดย :
ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน
:
ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
:
รศ.ดร.สุวินัย ภรณวลัย
ดำเนินรายการโดย :
อ.ปกป้อง จันวิทย์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนกรกฎาคม 2552
การแสดงปาฐกถา "60 ปี เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์" ครั้งที่ 7 เรื่อง "การบริโภคและการลงทุนของชนชั้นกลาง: สู่การฟื้นฟูด้วยอุปสงค์มวลรวมภายในประเทศ"
เวลา :
14.00 – 15.30 น.
โดย :
รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
งานประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2552 "การบริหารโลกาภิวัตน์: ประสบการณ์ของภาคอุตสาหกรรมไทย ”
สถานที่ :
หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
08.30-09.00 :
ลงทะเบียน|
09.00-09.10 :
พิธีเปิดโดย รศ.ดร.ปัทมาวดี ซูซูกิ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
09.10-09.40 :
การปาฐกถาพิเศษ "ทิศทางประเทศไทยในยุคโลกาภิวัตน์"
องค์ปาฐก :
นายกรัฐมนตรี
09.40-10.10 :
การปาฐกถาพิเศษ " ความร่วมมือกันทางนโยบายระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกในยุคเศรษฐกิจโลกชะลอตัว”
องค์ปาฐก :
Mr.Yuhei OHMI ผู้บริหารระดับสูงธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JBIC)
10.10-11.00 :
“เครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ของไทย นัยต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม "
ผู้เสนอบทความ :
ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้วิจารณ์ :
ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้อำนวยการโปรแกรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
11.00-11.50 :
“การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นซัพพลายเออร์ของบริษัทข้ามชาติ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย”
ผู้เสนอบทความ :
อ.ดร.พีระ เจริญพร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
ผู้วิจารณ์ :
คุณยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน BOI
11.50-12.00 :
ถาม-ตอบ
12.00-13.00 :
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.50 :
“การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของบริษัทอัญมณีและเครื่องประดับไทย กรณีศึกษาบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)”
ผู้เสนอบทความ :
อ.ดร.เณศรา สุขพานิช คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้วิจารณ์ :
รศ.ดร.ภวิดา ปานะนนท์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"
13.50-14.40 :
“แรงงานต่างด้าวกับการรักษาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มไทย”
ผู้เสนอบทความ :
อ.ดร.กิริยา กุลกลการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้วิจารณ์ :
คุณวนิดา พิชาลัย ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
14.40-14.50 :
ถาม-ตอบ
14.50-17.00 :
อภิปรายเรื่อง “การยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยในยุคโลกาภิวัตน์”
ผู้อภิปราย :
ดร.สุทัศน์ เศรษฐบุญสร้าง ผู้แทนการค้าไทย
:
คุณสันติ วิลาสศักดานนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
:
ดร.สมชาย หาญหิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
:
คุณวิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
ผู้ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|
ไฟล์เอกสาร :
การสัมมนาวิชาการ "Student Loan Program and Household's Expenditure in Thailand: Empirical Evidences from Propensity Score Matching Approach"
เวลา :
13.30 – 16.00 น.
วิทยากร :
อ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ณพล สุกใส คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
การสัมมนาการนำเสนอบทความวิชาการเรื่อง"Whose Connectivity Matters ? Internet Access and Export Volumes "
เวลา :
09.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
ดร.รติดนัย หุ่นสวัสดิ์ (ผู้สมัครตำแหน่งอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์) สำเร็จการศึกษาจาก Syracuse University, USA
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
เสวนา หัวข้อ"เกษตรกรไทยจนจริงหรือ"
เวลา :
13.30-16.00 น.
วิทยากรโดย :
รศ.ดร.สมนึก ทับพันธุ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
รศ.ดร.ประยงค์ เนตยารักษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ดร.ประชา คุณธรรมดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ห้องประชุมหลวงดำริอิสรานุวรรต ชั้น 5 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
สัมมนาเดือนมิถุนายน 2552
การนำเสนอบทความวิชาการ " Exploring Nonindustrial Private Forest Ownership Objective Categories, Willingness To Harvest Timber, And Interest In Non-Timber Uses "
เวลา :
13.00 - 14.30 น.
โดย :
อ.ประชา คุณธรรมดี
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาการเสนอบทความ เรื่อง “Impacts Constraints of Universal Coverage in Thailand’s Public Health : A Survey Study in the Region Northeast”
เวลา :
14.00 น. เป็นต้นไป
วิทยากรโดย :
คุณเฉลิมพล แจ่มจันทร์ (ผู้สมัครเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์) สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก, Economics (Health and Public Finance) ณ Kyoto University, Japan
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์