สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา
สัมมนาเดือนกรกฎาคม 2552
การสัมมนาวิชาการ "Student Loan Program and Household's Expenditure in Thailand: Empirical Evidences from Propensity Score Matching Approach"
เวลา :
13.30 – 16.00 น.
วิทยากร :
อ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ณพล สุกใส คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
การสัมมนาการนำเสนอบทความวิชาการเรื่อง"Whose Connectivity Matters ? Internet Access and Export Volumes "
เวลา :
09.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
ดร.รติดนัย หุ่นสวัสดิ์ (ผู้สมัครตำแหน่งอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์) สำเร็จการศึกษาจาก Syracuse University, USA
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
เสวนา หัวข้อ"เกษตรกรไทยจนจริงหรือ"
เวลา :
13.30-16.00 น.
วิทยากรโดย :
รศ.ดร.สมนึก ทับพันธุ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
รศ.ดร.ประยงค์ เนตยารักษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ดร.ประชา คุณธรรมดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ห้องประชุมหลวงดำริอิสรานุวรรต ชั้น 5 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
สัมมนาเดือนมิถุนายน 2552
การนำเสนอบทความวิชาการ " Exploring Nonindustrial Private Forest Ownership Objective Categories, Willingness To Harvest Timber, And Interest In Non-Timber Uses "
เวลา :
13.00 - 14.30 น.
โดย :
อ.ประชา คุณธรรมดี
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาการเสนอบทความ เรื่อง “Impacts Constraints of Universal Coverage in Thailand’s Public Health : A Survey Study in the Region Northeast”
เวลา :
14.00 น. เป็นต้นไป
วิทยากรโดย :
คุณเฉลิมพล แจ่มจันทร์ (ผู้สมัครเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์) สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก, Economics (Health and Public Finance) ณ Kyoto University, Japan
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ไฟล์เอกสาร :
บรรยายพิเศษเรื่อง"นโยบายการอุดหนุนสินค้าเกษตรของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป:บทเรียนและผลกระทบต่อประเทศไทย"
เวลา :
13.30-16.00 น.
วิทยากรโดย :
ดร.ภาวิญญ์ เถลิงศรี
ผู้ดำเนินรายการโดย :
อ.ศันสนีย์ ลิ้มพงษ์
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย 205 ชั้น 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ไฟล์เอกสาร :
การนำเสนอบทความวิชาการ "Capital flows in Thailand: Trends, Key Issues, and Implications on the Thai Economy"
เวลา :
13.00 - 16.00 น.
โดย :
ดร.ณชา อนันต์โชติกุล และ คุณคธาฤทธิ์ สิทธิกุล
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
การแสดงปาฐกถา 60 ปี เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6 เนื่องในวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
กำหนดการ
08.00 – 08.30 น. :
ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง
08.30 – 09.20 น. :
พิธีสงฆ์
09.20 – 09.30 น. :
คณบดีกล่าวเปิดงาน
09.30 – 10.30 น. :
พิธีแสดงกตเวทิตาต่อบูรพาจารย์
10.30 – 12.00 น. :
ปาฐกถา 60 ปี เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6 หัวข้อ "จาก 2492 ถึง 2552"
โดย :
ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12.00 – 13.00 น. :
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. :
เสวนา “60 ปี เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ จากอดีตถึง ปัจจุบัน”
โดย :
1. ดร.อรัญ ธรรมโน
:
2. รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
:
3. รศ.ชูศรี มณีพฤกษ์
ดำเนินรายการโดย :
นายธนาคาร ฮึกหาญ
14.00 - 14.45 น. :
เสวนา “เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ในฝัน จากปัจจุบันสู่อนาคต”
โดย :
1. นางสาวเสาวภาคย์ จึงวิวัฒนาภรณ์
:
2. นางสาวศลิษฏา เรืองพุ่ม
:
3. นายอดิศักดิ์ พันธุ์ทอง
:
4. นายกอล์ฟ อรรถบูรณ์วงศ์ นักศึกษาปัจจุบันของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย :
รศ.ดร.ปัทมาวดี ซูซูกิ
14.45 – 15.00 น. :
รับประทานอาหารว่าง
15.00 – 16.30 น. :
เสวนา “วิพากษ์ ‘โลก’ เศรษฐศาสตร์จากมุมมองของเพื่อนบ้าน”
โดย :
1. ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:
2. ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
3. ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:
4. ดร.พงษ์ธร วราศัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย :
อ.ปกป้อง จันวิทย์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนพฤษภาคม 2552
การแสดงปาฐกถา "60 ปี เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์" ครั้งที่ 5 เรื่อง "เศรษฐศาสตร์กลางทะเลลึก "
เวลา :
14.00 - 15.30 น.
โดย :
รศ.ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาการนำเสนอบทความวิชาการ 'Impact of Job mobility on wage change in Thailand's low-wage labor market'
เวลา :
13.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
คุณจงกล คำไล้ (ผู้สมัครตำแหน่งอาจารย์) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์) ณ University of Bordeaux TV, France
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์