สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา
สัมมนาเดือนมิถุนายน 2552
บรรยายพิเศษเรื่อง"นโยบายการอุดหนุนสินค้าเกษตรของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป:บทเรียนและผลกระทบต่อประเทศไทย"
เวลา :
13.30-16.00 น.
วิทยากรโดย :
ดร.ภาวิญญ์ เถลิงศรี
ผู้ดำเนินรายการโดย :
อ.ศันสนีย์ ลิ้มพงษ์
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย 205 ชั้น 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ไฟล์เอกสาร :
การนำเสนอบทความวิชาการ "Capital flows in Thailand: Trends, Key Issues, and Implications on the Thai Economy"
เวลา :
13.00 - 16.00 น.
โดย :
ดร.ณชา อนันต์โชติกุล และ คุณคธาฤทธิ์ สิทธิกุล
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
การแสดงปาฐกถา 60 ปี เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6 เนื่องในวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
กำหนดการ
08.00 – 08.30 น. :
ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง
08.30 – 09.20 น. :
พิธีสงฆ์
09.20 – 09.30 น. :
คณบดีกล่าวเปิดงาน
09.30 – 10.30 น. :
พิธีแสดงกตเวทิตาต่อบูรพาจารย์
10.30 – 12.00 น. :
ปาฐกถา 60 ปี เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6 หัวข้อ "จาก 2492 ถึง 2552"
โดย :
ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12.00 – 13.00 น. :
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. :
เสวนา “60 ปี เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ จากอดีตถึง ปัจจุบัน”
โดย :
1. ดร.อรัญ ธรรมโน
:
2. รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
:
3. รศ.ชูศรี มณีพฤกษ์
ดำเนินรายการโดย :
นายธนาคาร ฮึกหาญ
14.00 - 14.45 น. :
เสวนา “เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ในฝัน จากปัจจุบันสู่อนาคต”
โดย :
1. นางสาวเสาวภาคย์ จึงวิวัฒนาภรณ์
:
2. นางสาวศลิษฏา เรืองพุ่ม
:
3. นายอดิศักดิ์ พันธุ์ทอง
:
4. นายกอล์ฟ อรรถบูรณ์วงศ์ นักศึกษาปัจจุบันของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย :
รศ.ดร.ปัทมาวดี ซูซูกิ
14.45 – 15.00 น. :
รับประทานอาหารว่าง
15.00 – 16.30 น. :
เสวนา “วิพากษ์ ‘โลก’ เศรษฐศาสตร์จากมุมมองของเพื่อนบ้าน”
โดย :
1. ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:
2. ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
3. ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:
4. ดร.พงษ์ธร วราศัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย :
อ.ปกป้อง จันวิทย์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนพฤษภาคม 2552
การแสดงปาฐกถา "60 ปี เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์" ครั้งที่ 5 เรื่อง "เศรษฐศาสตร์กลางทะเลลึก "
เวลา :
14.00 - 15.30 น.
โดย :
รศ.ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาการนำเสนอบทความวิชาการ 'Impact of Job mobility on wage change in Thailand's low-wage labor market'
เวลา :
13.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
คุณจงกล คำไล้ (ผู้สมัครตำแหน่งอาจารย์) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์) ณ University of Bordeaux TV, France
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนเมษายน 2552
การแสดงปาฐกถา "60 ปี เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์" ครั้งที่ 4 เรื่อง "ศาสนาในสังคมไทยสมัยใหม่ "
เวลา :
14.00 - 15.30 น.
โดย :
ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนมีนาคม 2552
การแสดงปาฐกถา "60 ปี เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์" ครั้งที่ 3
เวลา :
14.00 – 17.00 น.
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
ปาฐกถาพิเศษ
เวลา 14.00 – 15.30 น. :
"การเงินชุมชน เศรษฐศาสตร์ชุมชน"
โดย :
พระสุบิน ปณีโต และ ครูชบ ยอดแก้ว เสวนา
เวลา 15.30 – 17.00 น. :
“องค์กรการเงินชุมชนไทย - มองไปข้างหน้า”
โดย :
ครูชบ ยอดแก้ว ปราชญ์ชาวบ้านผู้สร้างหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ชุมชน
:
ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล ธนาคารแห่งประเทศไทย
:
ดร. สุกานดา ลูวิส คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:
รศ.ดร. ปัทมาวดี ซูซูกิ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินการเสวนาโดย :
คุณสฤณี อาชวานันทกุล
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนา "Shocks and Coping Strategies of Agricultural Households in Northeastern Thailand"
เวลา :
13.30-16.00 น.
โดย :
คุณทรงพร ทองรักษาวัฒนา Institute of Development and Agricultural Economics, Faculty of Economics Management, Leibniz University Hannover, Germany
ผู้ดำเนินรายการ :
ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ "ปปช. กับแนวทางใหม่เพื่อป้องกันการประพฤติมิชอบ"
เวลา :
13.30-16.00 น.
โดย :
ศ.ดร.เมธี ครองแก้ว กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ผู้ดำเนินรายการ :
รศ.สุขุม อัตวาวุฒิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
การแสดงปาฐกถาพิเศษ "ป๋วย อึ๊งภากรณ์" ครั้งที่ ๑๑
โดย :
อ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
กำหนดการ :
๐๙.๑๕ – ๑๐.๐๐ น. :
พิธีสงฆ์
:
การแสดงปาฐกถาพิเศษ
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. :
ลงทะเบียน
๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๐ น. :
ฉายวีดิทัศน์แนวคิดคุณภาพแห่งชีวิตของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
๑๐.๑๐ – ๑๐.๒๕ น. :
ประกาศเกียรติคุณองค์ปาฐก อาจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
โดย :
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี ซูซูกิ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ฉายวีดิทัศน์ชีวิตและงานองค์ปาฐก อาจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
๑๐.๒๕ – ๑๑.๔๕ น. :
การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เรื่อง “ลัทธิชาตินิยมไทยสยาม กับกัมพูชา ข้อพิพาทปราสาทเขาพระวิหาร (กลับมาเยือน)”
โดย :
อาจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
๑๑.๔๕ – ๑๒.๓๐ น. :
ประกาศเกียรติคุณและมอบ “รางวัลป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น”
โดย :
ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์
:
การแสดงปาฐกถาพิเศษผู้ได้รับรางวัลนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น เรื่อง “ปัญหาการออมและการพัฒนาประเทศไทย”
โดย :
ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์