สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา
สัมมนาเดือนสิงหาคม 2551
Economic Lecture Series: ครั้งที่ 9 หัวข้อ “เครื่องชี้แรงกระตุ้น และตัวคูณทางการคลังของไทย”
เวลา :
13.30-16.00 น.
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมหลวงดำริอิสรานุวรรต ชั้น 5 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โดย :
คุณณัฐิกานต์ วรสง่าศิลป์ นักวิจัยอาวุโส ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนา หัวข้อ"Effectiveness of Education on Economic Development in Asia: a New Modelling Approach for Public Services Policy"
เวลา :
13.30-16.00 น.
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมหลวงดำริอิสรานุวรรต ชั้น 5 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โดย :
Professor Tran Van Hoa, Research Professor, Centre for Strategic Economic Studies (CSES), and Director, Vietnam and ASEAN + Research Program, CSES, Victoria University
ผู้ดำเนินรายการ :
รศ.สุขุม อัตวาวุฒิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
Economic Lecture Series: ครั้งที่ 8 หัวข้อ “การวิเคราะห์ผลิตภาพการผลิตรวม (TFP) ตามแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม”
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
โดย :
อ.ดร.เณศรา สุขพานิช คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 2 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนา หัวข้อ "ความเท่าเทียมทางการศึกษากับการเเก้ไขปัญหาคอรัปชั่น: หลักฐานเชิงประจักษ์ระดับนานาชาติ ระหว่างปี พศ 2533-2548''
เวลา :
13.30 น. เป็นต้นไป
โดย :
คุณไกรยส ภัทราวาท PhD Candidate, Royal Holloway College, University of London
ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้อง ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนกรกฎาคม 2551
Economic Lecture Series: ครั้งที่ 7 หัวข้อ “เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความทุกข์"
เวลา :
13.30-16.00 น.
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมหลวงดำริอิสรานุวรรต ชั้น 5 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โดย :
ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ทินกร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.กิตติชัย แซ่ลี้ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนา หัวข้อ"Learning by Exporting and High-tech Capital Deepening in Singapore Manufacturing Industries,1974-2006"
เวลา :
14.00 น.
โดย :
นายเอกพล จงวิลัยวรรณ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (Economics) จาก National University of Singapore, Singapore
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
เสวนา หัวข้อ "แผนแม่บทการเงินระดับฐานรากกับความเข้มแข็งของชุมชน"
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โดย :
คุณกฤษฎา อุทยานิน
ผู้ร่วมเสวนา :
คุณอำนาจ ทองเบ็ญญ์
:
คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
:
ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์
ผู้ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาประจำปี 2551 ครั้งที่ 31 เรื่อง "สถานการณ์พลังงานโลกและการปรับตัวของไทย"
สถานที่ :
หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
08.30-09.00 น. :
ลงทะเบียน
09.00-09.15 น. :
พิธีเปิดโดย รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
09.15-09.45 น. :
ปาฐกถาพิเศษ “การใช้ผลิตผลเกษตรเพื่อเป็นพลังงานทดแทน” โดย ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ และรักษาการประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
10.00-11.00 น. :
“สถานการณ์พลังงานโลก”
ผู้เสนอบทความ :
ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้วิจารณ์ :
คุณวีระพล จิรประดิษฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
11.00-12.00 น. :
“ผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกต่อเศรษฐกิจไทย”
ผู้เสนอบทความ :
ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้วิจารณ์ :
รศ.ดร.วิมุต วานิชเจริญธรรม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
13.00-14.00 น. :
“พลังงานทดแทนและทางเลือกในองค์ประกอบพลังงาน (Energy Mix) ของไทย”
ผู้เสนอบทความ :
อ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้วิจารณ์ :
รศ.ดร.บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14.00-15.00 น. :
“การกำกับดูแลและการปรับโครงสร้างกิจการพลังงานของไทย”
ผู้เสนอบทความ :
ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้วิจารณ์ :
ดร.พัลลภา เรืองรอง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน
15.00-17.00 น. :
การอภิปรายเรื่อง “สถานการณ์พลังงานโลกและการปรับตัวของไทย”
ผู้อภิปราย :
ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานคณะที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทย
:
ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
:
ดร.เดชรัต สุขกำเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
:
คุณเจน นำชัยศิริ รองประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้ดำเนินรายการ :
ศ.ดร.ปราณี ทินกร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาหัวขัอ "The Changing Educational Distribution and its Impact on the Evolution of Wages in Thailand (1987-2006)”
เวลา :
13.30 - 15.00 น.
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์
โดย :
คุณดิลกะ ลัทธิพิพัฒน์ นักศึกษาปริญญาเอก Australian National University and EABER
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ดร.กิริยา กุลกลการ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนมิถุนายน 2551
Economic Lecture Series: ครั้งที่ 6 งานวิจัย “ข้าว” สำคัญอย่างไรต่อเศรษฐกิจไทย
เวลา :
13.30 - 16.30 น.
สถานที่ :
ณ ห้องกิจกรรม หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โดย :
อ.ดร.จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.วศิน ศิวสฤษดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์