สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา
สัมมนาเดือนพฤศจิกายน 2551
สัมมนา "ความเหลื่อมล้ำของการกระจายความมั่งคั่งในประเทศไทย"
เวลา :
13.30 - 16.30 น.
สถานที่ :
ห้องบรรยาย ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
โดย :
ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.สิทธิกร นิพภยะ
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนกันยายน 2551
สัมมนาวิทยานิพนธ์ปริญญาโท
หัวข้อ :
1. "การศึกษาผลกระทบของมาตรการภาษีต่อการลงทุนของภาคการผลิต" โดย อ.ณพล สุกใส
:
2. "Measuring Comparative Advantage in Thailand's Industrial Sectors by Using The CAI Index" โดย นายอลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล
:
3. "การคำนวณผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครราชสีมาโดยคำนึงถึงต้นทุนสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ" (Calculation of Green Gross Provincial Product of Nakhon Ratchasima) โดย นายศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ
ดำเนินรายการ :
อ.ดร.เณศรา สุขพานิช คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันเวลา :
วันพุธที่ 17 กันยายน 2551 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
สถานที่ :
ห้อง ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนา หัวข้อ “Dynamic Efficiency Estimation : An Application to U.S. Electric Utilities”
เวลา :
15.30 น.
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
โดย :
ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ หัวข้อ "สถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน: ปัญหาและทางออก"
เวลา :
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
โดย :
ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
รศ.ดร.ประยงค์ เนตยารักษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร และ รศ.ดร.ปัทมาวดี ซูซูกิ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้อง ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
Economic Lecture Series: ครั้งที่ 10 หัวข้อ “Thai Political Transaction Costs” ต้นทุนธุรกรรมทางการเมืองไทย
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมหลวงดำริอิสรานุวรรต ชั้น 5 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โดย :
รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริประชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนสิงหาคม 2551
Economic Lecture Series: ครั้งที่ 9 หัวข้อ “เครื่องชี้แรงกระตุ้น และตัวคูณทางการคลังของไทย”
เวลา :
13.30-16.00 น.
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมหลวงดำริอิสรานุวรรต ชั้น 5 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โดย :
คุณณัฐิกานต์ วรสง่าศิลป์ นักวิจัยอาวุโส ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนา หัวข้อ"Effectiveness of Education on Economic Development in Asia: a New Modelling Approach for Public Services Policy"
เวลา :
13.30-16.00 น.
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมหลวงดำริอิสรานุวรรต ชั้น 5 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โดย :
Professor Tran Van Hoa, Research Professor, Centre for Strategic Economic Studies (CSES), and Director, Vietnam and ASEAN + Research Program, CSES, Victoria University
ผู้ดำเนินรายการ :
รศ.สุขุม อัตวาวุฒิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
Economic Lecture Series: ครั้งที่ 8 หัวข้อ “การวิเคราะห์ผลิตภาพการผลิตรวม (TFP) ตามแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม”
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
โดย :
อ.ดร.เณศรา สุขพานิช คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 2 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนา หัวข้อ "ความเท่าเทียมทางการศึกษากับการเเก้ไขปัญหาคอรัปชั่น: หลักฐานเชิงประจักษ์ระดับนานาชาติ ระหว่างปี พศ 2533-2548''
เวลา :
13.30 น. เป็นต้นไป
โดย :
คุณไกรยส ภัทราวาท PhD Candidate, Royal Holloway College, University of London
ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้อง ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนกรกฎาคม 2551
Economic Lecture Series: ครั้งที่ 7 หัวข้อ “เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความทุกข์"
เวลา :
13.30-16.00 น.
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมหลวงดำริอิสรานุวรรต ชั้น 5 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โดย :
ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ทินกร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.กิตติชัย แซ่ลี้ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์