สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา
สัมมนาเดือนมิถุนายน 2551
Economic Lecture Series: ครั้งที่ 6 งานวิจัย “ข้าว” สำคัญอย่างไรต่อเศรษฐกิจไทย
เวลา :
13.30 - 16.30 น.
สถานที่ :
ณ ห้องกิจกรรม หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โดย :
อ.ดร.จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.วศิน ศิวสฤษดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาหัวข้อ "การคลังเพื่อการศึกษา: สินเชื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์และลดความเหลื่อมล้ำ"
เวลา :
13.30 - 15.00 น.
โดย :
ศ.ดร. ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
เสวนา หัวข้อ "เคล็ด (ไม่) ลับ สู่ความสำเร็จในการเรียนเศรษฐศาสตร์"
เวลา :
13.30 - 16.30 น.
สถานที่ :
ณ ห้องกิจกรรม หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
บรรยายและนำเสวนาโดย :
อ.ดร.พีระ เจริญพร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมเสวนา :
รศ.ดร.เยาวเรศ ทับพันธุ์
:
อ.ดร.กิริยา กุลกลการ
:
อ.ชญานี ชวะโนทย์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนา หัวข้อ "บทบาทของบริษัทข้ามชาติกับอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มไทย: นัยต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อม"
เวลา :
13.30 - 15.00 น.
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
โดย :
ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ คณะเศรษฐศาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ศันสนีย์ ลิ้มพงษ์ คณะเศรษฐศาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาหัวข้อ "Rounding out the “Ragged End” of Historical Data "
เวลา :
10.00 น.
โดย :
คุณสันต์ สัมปัตตะวนิช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (Economics) จาก University of Maryland, USA
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
สัมมนาหัวข้อ "Competitive Cheap Talk"
เวลา :
13.30 - 15.00 น.
โดย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ป่าน จินดาพล Department of Economics, Finance and Legal Studies University of Alabama, USA
ผู้ดำเนินรายการ :
ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ลีลหานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ห้องบรรยาย ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาหัวข้อ “Capital Markets and Business Cycle Volatility”
เวลา :
08.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย ศ.101 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
โดย :
คุณปิยภัสร ธาระวานิช นักศึกษาปริญญาเอก (Economics) จาก Monash University
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนพฤษภาคม 2551
สัมมนา หัวข้อ "สถานการณ์ข้าวยากหมากแพง: โอกาสหรือวิกฤตสำหรับสังคมเศรษฐกิจไทย"
เวลา :
13.00 - 13.30 น.
กล่าวนำการสัมมนาโดย :
Cherian Mathews, Regional Campaigns and Policy Manager, Oxfam
เวลา :
13.30-15.30 น.
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
อภิปรายโดย :
รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร, คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ดร.สุภาภรณ์ อนุชิราชีวะ, ผู้ประสานงานโครงการเกษตรและประมงชายฝั่งOxfam
:
คุณไพชยนต์ เอื้อทวีกุล, กรรมการผู้จัดการบริษัทสวิฟท์ จำกัด
:
คุณวิฑูรย์ ปัญญากุล, กลุ่มกรีนเนท
ผู้ดำเนินรายการ :
ผศ.ดร.ปัทมาวดี ซูซูกิ
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนา หัวข้อ "Fractional integration and the forward premium puzzle"
เวลา :
09.30 น.
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
โดย :
ดร.พรพินันท์ ฉันทภักดีพงศ์, Ph.D. in Economics, University of Bristol.
ผู้ดำเนินรายการ :
ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ลีลหานนท์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนา หัวข้อ "The Reform of the Pension System in Germany"
เวลา :
14.00 น.
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
โดย :
Dr.Georg Erber, German Institute for Economic Research.
ผู้ดำเนินรายการ :
ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์