สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา
สัมมนาเดือนมกราคม 2551
สัมมนา "Household Income and Investments in Child Health and Education in Ivory Coast"
เวลา :
13.30 - 15.00 น.
โดย :
Remi Jedwab Paris School of Economics
ผู้ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.มัทนา พนานิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนา "Measuring Market Power and Degree of Collusion in the UK Milk Industry"
เวลา :
14.00 - 15.30 น.
โดย :
คุณวรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์ Faculty of Economics, Oxford University
ผู้วิจารณ์ :
รศ.ดร.วิไลวรรณ วรรณนิธิกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.วศิน ศิวสฤษดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
เสวนาเรื่อง "การปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลปกครองกรณี ปตท. : แนวทางและผลกระทบ"
เวลา :
10.00 - 12.00 น.
โดย :
คุณชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน
:
คุณสฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระด้านการเงิน
:
อ.ปิยบุตร แสงกนกกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นำเสวนาและดำเนินรายการ :
ศ.ดร.ปราณี ทินกร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนา “The Politics and Policies of Industrial Upgrading in Taiwan and Thailand: A Comparison“
เวลา :
14.00 - 15.30 น.
โดย :
Prof. Laurids S. Lauridsen Roskilde University, Denmark
ผู้ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริประชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนธันวาคม 2550
การบรรยายพิเศษ "การจัดทำข้อมูล GDP ณ ราคาคงที่ โดยใช้วิธี CVM (Chain Volume Measure)"
เวลา :
13.00 - 15.00 น.
โดย :
ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนา "รู้จัก Mechanism Design ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลปี 2550"
เวลา :
13.30 - 15.00 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย :
อ.ภาวิน ศิริประภานุกูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.สิทธิกร นิพภยะ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนางานวิจัยหัวข้อ "การละเมิดลิขสิทธิ์: มุมมองเชิงเศรษฐศาสตร์"
เวลา :
13.00 - 15.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1 :
"กลยุทธ์การแข่งขันระหว่างซอฟแวร์ระบบปิดและระบบเปิด นัยต่อการละเมิดลิขสิทธิ์" (Competition Strategy between Proprietary and Open Source Software and Intensity of Piracy Monitoring)
โดย :
ดร.ปนัดดา ปราชญ์นิวัฒน์
2 :
"เพลงละเมิดลิขสิทธิ์กระทบยอดขายซีดีเพลงหรือไม่?" (The Effect of Music Piracy on CDs Purchases)
โดย :
คุณศิวัช อ่วมประดิษฐ์
ผู้วิจารณ์ :
รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ดร.นันทวุฒิ พิพัฒน์เสรีธรรม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.วศิน ศิวสฤษดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์: กรณีศึกษาโตโยต้าในไทย" (Roles of Japanese Assemblers in Transferring Engineering and Production Management Capabilities to Production Network in Thaiand)
เวลา :
13.00 - 15.00 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย :
ผศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ดร.พีระ เจริญพร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนา "แนวคิดเสรีนิยมใหม่และสังคมวิทยาโลกาภิวัตน์"
เวลา :
15.30 - 17.00 น.
โดย :
ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ ภาควิชาปรัชญา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ปกป้อง จันวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ "Business Cycle Accounting: What are the Propagation Mechanisms Accounting for Economic Fluctuation inThailand?"
เวลา :
13.00 - 15.00 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย :
คุณนพวรรณ พจน์พิศุทธิพงศ์ University of Adelaide, Australia
ผู้วิจารณ์ :
อ.ดร.ดมิศา มุกด์มณี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.วศิน ศิวสฤษดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์