สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา
สัมมนาเดือนสิงหาคม 2550
สัมมนางานวิจัยหัวข้อ Corporate Governance
เวลา :
13.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1 :
"การลงทุนจากต่างประเทศช่วยพัฒนา Corporate Governance ของไทยจริงหรือ?"
โดย :
คุณสุดารัตน์ อนันต์โชติกุล คณะเศรษฐศาสตร์ University of California, Berkeley
2 :
"จุดเปลี่ยนของระบบธรรมาภิบาลบริษัทญี่ปุ่น เส้นทางที่ต้องเลือก"
และ :
"ประสิทธิภาพของระบบธรรมาภิบาลบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา ในการสร้างดุลยภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีเกม"
โดย :
ดร.สุรศักดิ์ ไชยธนกิจ
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ดร.เณศรา สุขพานิช
ไฟล์เอกสาร :
"Separatist movements in Southeast Asia: A comparative perspective"
เวลา :
13.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย :
Dr. Graham Brown
Centre for Research on Inequality, Human Security and Ethnicity University of Oxford
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ธร ปีติดล
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนกรกฎาคม 2550
"Reputation, Quality Chcices and Optimal Product Discontinuation Policy"
เวลา :
14.00 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย :
อ.พรเทพ เบญญาอภิกุล
ผู้วิจารณ์ :
รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี
ผู้ดำเนินรายการ :
ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนานำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท ภาคภาษาไทย
เวลา :
ตลอดทั้งวัน
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
1 :
"การศึกษาปัจจัยกำหนดราคาค่าเช่าหอพัก โดยวิธี Hedonic Price Method"
โดย :
นางสาวสุปราณี ธนพิทักษ์
2 :
"การศึกษาผลกระทบของมาตรการภาษีต่อการลงทุนของภาคเอกชน"
โดย :
นายณพล สุกใส
3 :
"การแข่งขันดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ"
โดย :
นางสาวนิภาวดี คารวนันทน์
4 :
"ความพอใจคาดหวังที่ได้รับจากการเล่นหวยบนดินและหวยใต้ดิน"
โดย :
นางสาวสรินทร์ อัศดรศักดิ์
5 :
"ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการใช้บริการเช่าซื้อรถยนต์กับธนาคารธนชาต"
โดย :
นายอำนาจ ทองกรอง
6 :
"ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนต่อการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทย"
โดย :
นายต้องการ จิตเลิศขจร
7 :
"International Reserve Mangement ของประเทศไทย"
โดย :
นางสาวมทนี สาตราภัย
8 :
"การศึกษาความเต็มใจจ่ายสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชน"
โดย :
นายวรพจน์ ช่างปั้น
9 :
"การศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ชนิดต่างๆ"
โดย :
นายพิชญ์ สิทธิกร
10 :
"การศึกษาความสูญเสียทางเศรษฐกิจของโครงการรับจำนำข้าวเปลือก"
โดย :
นางสาวณัชชา จำรูญจันทร์
11 :
"ประสิทธิผลของระบบการจัดซื้อสินค้าเกษตรสมัยใหม่"
โดย :
นางสาวมัชฌัตตา เงาะผล
สัมมนางานวิจัยหัวข้อ "อิทธิพลของปัจจัยทางการเมืองต่อตลาดหุ้นไทย"
เวลา :
13.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นำสัมมนาและดำเนินรายการ :
รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
1 :
"วิกฤตการณ์การเมืองกับตลาดหุ้นไทย" (An Impact of Political Events on the Stock Eachange of Thailand)
โดย :
คุณวีระศักดิ์ นิ่มขุนทด
2 :
กลุ่มทุนการเมืองกับตลาดหุ้นไทย" (Political Connection and Ownership Concentration Evidence from Thailand)
โดย :
คุณดุษฎี จันทราธรกุล
ไฟล์เอกสาร :
การปฏิรูปบทบาทและหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย
เวลา :
13.30 น.
สถานที่ :
ห้อง ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นำเสวนาและดำเนินรายการ :
ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
ผู้ร่วมเสวนา :
ดร.อัจนา ไวความดี
:
ดร.วิรไท สันติประภพ
:
ดร.โชติชัย สุวรรณาภรณ์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนมิถุนายน 2550
ECONversation "The Corporation: บรรษัทวิปลาส "
เวลา :
13.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ฉายภาพยนตร์สารคดีเรื่อง The Corporation พร้อมเสวนาท้ายหนัง
โดย :
รศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
:
คุณภัควดี วีระภาสพงษ์
:
คุณสฤณี อาชวานันทกุล
ผู้ดำเนินรายการ :
ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร
ไฟล์เอกสาร :
"การบังคับสิทธิเหนือสิทธิบัตรยา (CL): สังคมเศรษฐกิจไทยได้อะไร?"
เวลา :
13.30 น.
สถานที่ :
ห้อง ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้อภิปราย :
อ.จอน อึ๊งภากรณ์
:
ภก.สรชัย จำเนียรดำรงการ
:
รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์
:
คุณสุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง
ผู้ดำเนินรายการ :
ผศ.ดร.วัชรียา โตสงวน
ไฟล์เอกสาร :
เสวนาปฏิรูปการเมือง ครั้งที่ 6: ข้อเสนอว่าด้วยการปฏิรูปการเมือง
เวลา :
13.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้อภิปราย :
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
:
รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์
:
ผศ.สิริพรรณ นกสวน
:
อ.ปกป้อง จันวิทย์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนเมษายน 2550
ECONversation "ENRON: กรณีศึกษาว่าด้วย Corporate Governance"
เวลา :
14.00 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ฉายภาพยนตร์สารคดี "ENRON The Smartest Guys in the Room" พร้อมเสวนาท้ายหนัง
โดย :
คุณกรณ์ จาติกวณิช
:
คุณสฤณี อาชวานันทกุล
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์