สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา
สัมมนาเดือนกรกฎาคม 2550
การปฏิรูปบทบาทและหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย
เวลา :
13.30 น.
สถานที่ :
ห้อง ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นำเสวนาและดำเนินรายการ :
ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
ผู้ร่วมเสวนา :
ดร.อัจนา ไวความดี
:
ดร.วิรไท สันติประภพ
:
ดร.โชติชัย สุวรรณาภรณ์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนมิถุนายน 2550
ECONversation "The Corporation: บรรษัทวิปลาส "
เวลา :
13.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ฉายภาพยนตร์สารคดีเรื่อง The Corporation พร้อมเสวนาท้ายหนัง
โดย :
รศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
:
คุณภัควดี วีระภาสพงษ์
:
คุณสฤณี อาชวานันทกุล
ผู้ดำเนินรายการ :
ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร
ไฟล์เอกสาร :
"การบังคับสิทธิเหนือสิทธิบัตรยา (CL): สังคมเศรษฐกิจไทยได้อะไร?"
เวลา :
13.30 น.
สถานที่ :
ห้อง ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้อภิปราย :
อ.จอน อึ๊งภากรณ์
:
ภก.สรชัย จำเนียรดำรงการ
:
รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์
:
คุณสุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง
ผู้ดำเนินรายการ :
ผศ.ดร.วัชรียา โตสงวน
ไฟล์เอกสาร :
เสวนาปฏิรูปการเมือง ครั้งที่ 6: ข้อเสนอว่าด้วยการปฏิรูปการเมือง
เวลา :
13.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้อภิปราย :
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
:
รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์
:
ผศ.สิริพรรณ นกสวน
:
อ.ปกป้อง จันวิทย์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนเมษายน 2550
ECONversation "ENRON: กรณีศึกษาว่าด้วย Corporate Governance"
เวลา :
14.00 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ฉายภาพยนตร์สารคดี "ENRON The Smartest Guys in the Room" พร้อมเสวนาท้ายหนัง
โดย :
คุณกรณ์ จาติกวณิช
:
คุณสฤณี อาชวานันทกุล
สัมมนาเดือนมีนาคม 2550
ปาฐกถาป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 10 "จารีตรัฐธรรมนูญไทยกับสันติประชาธรรม"
เวลา :
9.00 น.
สถานที่ :
ห้อง ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยากร :
ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนกุมภาพันธ์ 2550
"The Generalized Composite Commodity Theorem: Aggregation of Grocery Items at Firm Level"
เวลา :
13.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย :
คุณวรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์
ผู้วิจารณ์ :
รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์
ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ลีลหานนท์
ผู้ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
ไฟล์เอกสาร :
เสวนาปฏิรูปการเมือง ครั้งที่ 5: "กระบวนการยุติธรรม 2550" ว่าด้วยการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย
เวลา :
13.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมเสวนา :
ศ.ดร.คณิต ณ นคร
รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์
รศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์
อ.ปกป้อง จันวิทย์
ไฟล์เอกสาร :
"มาตรการ 18 ธันวาคม, Capital Controls และเศรษฐกิจไทย"
เวลา :
13.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้อภิปราย :
ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา
ดร.ธาริษา วัฒนเกส
ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
รศ.ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา
ผู้ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.เพลินพิศ สัตย์สงวน
ไฟล์เอกสาร :
ECONversation "เปิดทุจริตสนามบินสุวรรณภูมิ"
เวลา :
9.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย :
อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
ผู้ดำเนินรายการ :
คุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์