สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา
สัมมนาเดือนธันวาคม 2549
สัมมนางานวิจัยหัวข้อ “ Incentive Structure and Mechanism Design”
เวลา :
13.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1 :
“แรงจูงใจของนักการเมือง บทบาทของการเลือกตั้ง และทางเลือกของนโยบายสาธารณะ” (Politicians' Motivation, Role of Elections, and Policy Choices)
โดย :
อ.ดร.พงษ์ธร วราศัย
2 :
“การสร้างแบบจำลองการตัดสินใจเรื่องไม่สำคัญ” (Modeling Unimportant Decision)
โดย :
อ.ภาวิน ศิริประภานุกูล
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ปกป้อง จันวิทย์
ไฟล์เอกสาร :
“บรรษัทข้ามชาติกับการส่งออกของประเทศกำลังพัฒนา: การวิเคราะห์ภาคอุตสาหกรรมไทย”
เวลา :
13.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย :
ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์
ผู้ดำเนินรายการ :
ผศ.ดร.วัชรียา โตสงวน
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนพฤศจิกายน 2549
"Globalization and its Implications for Agriculture Growth and Economic Development"
เวลา :
13.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย :
Dr.Prabhu Pingali
ผู้ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
ไฟล์เอกสาร :
เสวนาปฏิรูปการเมือง ครั้งที่ 1 "โจทย์ปฏิรูปการเมือง 2550"
เวลา :
13.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมเสวนา :
รศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
รศ.ดร.สุวินัย ภรณวลัย
ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
ผศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์
ผศ.สิริพรรณ นกสวน
อ.ปกป้อง จันวิทย์
"Imperfect Common Knowledge, Price Stickiness, and Inflation Inertia"
เวลา :
13.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย :
คุณพรทวี นันทมนสิการ
ผู้วิจารณ์ :
รศ.ดร.วิมุต วานิชเจริญธรรม
อ.กิตติชัย แซ่ลี้
ผู้ดำเนินรายการ :
ผศ.ดร.วัชรียา โตสงวน
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนางานวิจัยหัวข้อ "เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ"
เวลา :
13.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1 :
"FTA ช่วยการส่งออกไทยจริงหรือ? (Does Export Creation form FTA exist?)"
โดย :
ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์
2 :
"การซื้อขายสิทธิ์การขึ้นภาษีใน WTO ( How to Sell Retaliation in the WTO)"
โดย :
อ.ดร.ธนะพงษ์ โพธิปิติ
ผู้ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
ไฟล์เอกสาร :
"'เศรษฐกิจพอเพียง’ กับ เศรษฐศาสตร์ นโยบายเศรษฐกิจ และตัวชี้วัด"
เวลา :
13.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยากร :
ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนางานวิจัยวิชาพัฒนาชนบทไทยหัวข้อ "ประสบการณ์จากชนบทไทย"
เวลา :
13.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นำสัมมนาและดำเนินรายการ :
รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ
1 :
"บ้านคลองเจริญ หมู่บ้านริมน้ำชี ที่ไม่ปลูกข้าว"
โดย :
คุณภัทชา ด้วงกลัด
คุณเสกสรร สายปิ่น
2 :
"บ้านวังตอตั้ง จากบ้านไม้แดดเดียวสู่บ้านดิน"
โดย :
คุณนภศิริ สินธุรักษ์
คุณอมร ธีรธัญ
3 :
"บ้านคีรีวง ฝ่าภัยธรรมชาติสู่หมู่บ้านเข็มแข็ง"
โดย :
คุณสุนทร ทองทิพย์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนมกราคม 2443
การสัมมนาวิชาการ "การเติบโตผลิตภาพทางการเกษตรของทวีปเอเชียและกลุ่มประเทศ GMS"
เวลา :
13.30 – 16.00 น.
โดย :
รศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ :
รศ.สุขุม อัตวาวุฒิชัย
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์