สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา
สัมมนาเดือนมกราคม 2443
การสัมมนาวิชาการเรื่อง "การบอยคอตการเลือกตั้งและการใช้สิทธิไม่ประสงค์จะลงคะแนน: บทวิเคราะห์ทางทฤษฎีเกมและหลักฐานเชิงประจักษ์จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎรปี 2549"
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
โดย :
ดร. ไกรยส ภัทราวาท Visiting FellowDepartment of Government and Institute for Quantitative Social Science Harvard UniversityCambridge MAUSA
ดำเนินรายการ :
อ.สัณห์สิรี โฆษินทร์เดชา
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย ศ. 303 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
:
(ผู้สนใจ รับฟังรายการสัมมนาที่ผ่านมา พร้อมเอกสารสัมมนา สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.econ.tu.ac.th/seminar)
สัมมนาวิชาการ "ดัชนีธุรกิจส่งออกกับการทำนายมูลค่าการส่งออกของประเทศไทย"
เวลา :
14.00 – 16.30 น.
โดย :
อ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
น.ส.วรพักตร์ ฐิตะดิลก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
:
น.ส.ณิชชาภัทร กาญจนอุดมการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
สัมมนาวิชาการ "แนวคิคทางเศรษฐศาสตร์ของสำนักชิคาโกและอ๊อกฟอร์ด"
เวลา :
13.00 - 15.30 น.
โดย :
อ.ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ดร. อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ, สำเร็จการศึกษาจาก Faculty of Economics, University of Chicago
ดำเนินรายการโดย :
รศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย 205 ชั้น 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
การเสนอบทความเรื่อง “Strategic Nonperforming Loans"
เวลา :
13.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
คุณพอพล แข่งเพ็ญแข (ผู้สมัครเป็นอาจารย์ประจำของคณะเศรษฐศาสตร์) สำเร็จการศึกษา Ph.D. (Economics) ณ Queen’s University, Canada
สถานที่ :
ณ ห้องเรียน ศ.304 ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
การนำเสนอวิทยานิพนธ์ "บทประยุกต์ Gravity Model : การค้าไทยกับประเทศเอเชีย”
เวลา :
13.00 - 16.00 น.
โดย :
นางสาวมนิสา นวลเต็ม นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
การแสดงปาฐกถา"60 ปี เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์" ครั้งที่ 12 เรื่อง "เสน่ห์และอัปลักษณ์ของเศรษฐศาสตร์"
เวลา :
14.00 - 15.30 น.
โดย :
ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา
สถานที่ :
ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
การแสดงปาฐกถาเรื่อง“ เสน่ห์และอัปลักษณ์ของเศรษฐศาสตร์“
เวลา :
14.00 – 15.30 น.
โดย :
ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
การสัมมนาวิชาการ "ทำอย่างไรให้ได้รางวัลเศรษฐทัศน์"
เวลา :
13.30 - 16.30 น.
:
มีการนำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัลเศรษฐทัศน์ และวิธีการพิชิดรางวัล
โดย :
นายคณิต เกื้อวิบูลย์วณิชย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคภาษาอังกฤษ
:
นายคุปต์ พันธิ์หินกอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคภาษาไทย
:
นายเกียรติศักดิ์ คำสี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคภาษาไทย
ผู้ดำเนินรายการ :
น.ส.ฐิติรัตน์ จันทร์แสงสี
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมหลวงดำริอิสรานุวรรต ชั้น 5 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เสวนา "การจัดการภาคเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศของไทย: บทเรียนจากวิกฤตการเงินสหรัฐอเมริกา
กำหนดการ :
13.00 - 13.30 น. :
ลงทะเบียน
13.30 - 13.40 น. :
คณบดีกล่าวเปิดงาน และเชิดชูเกียรติ รศ.ดร.สุพจน์ จุนอนันตธรรม
13.40 - 14.00 น. :
ปาฐกถานำเรื่อง "เราเรียนรู้อะไรจากวิกฤตซับไพรม์" โดย รศ.ดร.สุพจน์ จุนอนันตธรรม
14.00 - 16.00 น. :
เสวนาเรื่อง "การจัดการภาคเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศของไทย บทเรียนจากวิกฤตการเงินสหรัฐอเมริกา"
โดย :
รศ.ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา
:
ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา
:
รศ.ดร.วิมุต วานิชเจริญธรรม
16.00 - 16.30 น. :
บทสะท้อนกลับจาก รศ.ดร.สุพจน์ จุนอนันตธรรม และช่วงตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมเสวนา
ดำเนินรายการโดย :
ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์
การสัมมนาวิชาการเรื่อง “ The Role of Networks in Labor Markets ”
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
โดย :
ผศ.ดร.นงนุช สุนทรชวกานต์
ดำเนินรายการ :
รศ.สุขุม อัตวาวุฒิชัย
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์