สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา
สัมมนาเดือนธันวาคม 2560
Seminar "One Year of Trump: The Economic Impact of President Trump"
By :
Dr.Brian Patrick Kennedy, Lecturer, Faculty of Economics, Thammasat University, Bangkok, Thailand
Date :
Tuesday 19, December 2017
Time :
10.30 am - 12.00 am.
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
:
Free/No Reservation Request
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
สัมมนาเดือนพฤศจิกายน 2560
Seminar "Examining the Geographical Spillover of Industrial and Commercial Activities on Residential Expansion in Thailand: An Application of Spatial Econometrics and Satellite Data"
วันจันทร์ที่ :
20 พฤศจิกายน 2560
เวลา :
-13.30 - 15.30 น.
โดย :
ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์
สถานที่ :
ณ ห้อง 304 ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
เสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 12 (Thammasat Economic Focus-TEF12) ในหัวข้อเรื่อง“แรงงานต่างด้าว ช่วยจริงหรือวุ่นวาย”
:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมงานเสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 12 (Thammasat Economic Focus-TEF12) ในหัวข้อ "แรงงานต่างด้าว ช่วยจริงหรือวุ่นวาย"
วันที่ :
จันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
วิทยากร :
1.ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
2. คุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
:
3. ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้อง ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
ด่วน !!! จำนวนที่นั่งมีจำกัด
:
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้หน้าเว็บไซต์คณะเศรษฐศาสตร์
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ "Critical Evaluation of the New Theory Agriculture: Some Reflections from Case Studies”
วันที่ :
6 พฤศจิกายน 2560
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
โดย :
ดร.นรชิต จิรสัทธรรม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
สัมมนาเดือนตุลาคม 2560
(ยกเลิก) Seminar “Financialization and industrial policies in Japan and Korea: Evolving complementarities and loss of state capabilities”
By :
Prof. Sébastien Lechevalier, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Post graduate School for Social Sciences, Paris
Date :
Oct 11, 2017
Time :
1.30 p.m. – 3.30 p.m.
Place :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University (Tha Prachan Campus)
:
Free/No Reservation Request
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
สัมมนาวิชาการ"ประเทศไทยกับการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง"
วันอังคารที่ :
10 ตุลาคม 2560
เวลา :
14.00 - 17.00 น.
โดย :
รศ.ดร.พีระ เจริญพร, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ณ ห้องประชุม 424 อาคาร Y (อ.ป๋วย) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
สัมมนาเดือนกันยายน 2560
สัมมนา 1. "The Effects of Demographic Changes on Monetary Policy in Thailand " 2. เรื่อง "Foreign Workers in Thai Manufacturing:Trends, Patterns, and Implications for Domestic Wages "
:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำวิจัย ณ ห้อง 424 อาคาร Y คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. (ศูนย์รังสิต)
วันพฤหัสบดีที่ :
21 กันยายน 2560
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
:
"The Effects of Demographic Changes on Monetary Policy in Thailand "
โดย :
อาจารย์ ธันย์ชนก นันทกิจ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
"Foreign Workers in Thai Manufacturing.../Trends, Patterns, and Implications for Domestic Wages"
โดย :
คุณภานุพงศ์ ศรีอุดมขจร, โครงการเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต(นานาชาติ)
:
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https..//goo.gl/Uqsfpi (หน้าเว็บไซต์คณะฯ)
Video Link :
- Video1
Video Link :
สัมมนาวิชาการ"ผลกระทบของนโยบายการเงินต่อระบบเศรษฐกิจรายภาคและระดับราคาในระดับภูมิภาคของประเทศไทย” (The Effects of Monetary Policy on Regional Inflation and Sectoral Economy: A Case of Thailand)
วันที่ :
4 กันยายน 2560
เวลา :
13.30 -15.30 น.
โดย :
ผศ.ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ
:
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
สัมมนาเดือนสิงหาคม 2560
Invitation to attend our special edition of Book Dissemination Dissemination: Production Networks in Southeast Asia
:
"Imported Inputs on Indonesia's Product Variety and Quality"
Speakers :
Dr. Lili Yan Ing, Senior Economist at Economic Research Institute for ASEAN and East Asia
:
Dr. Archanun Kohpaiboon, Associate Professor at Faculty of Economics,
Chair of th Dixcussion :
Dr.Juthathip Jongwanich, Assistant Professor at Faculty of Economics, Thammasat University.
Date :
Monday, 21 August 2017
Time :
09.30 am - 12.00 pm.
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
:
Free/No Reservation Request
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนกรกฎาคม 2560
Seminar "Resource Management in Peri-Urban areas: Going beyond urban metabolism"
By :
Dr.Gustavo Arciniegas
Date :
Monday, 31 July 2017
Time :
1.30 pm - 3.30 pm.
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
:
Free/No Reservation Request
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์