สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา
สัมมนาเดือนกุมภาพันธ์ 2561
สัมมนาวิชาการ "การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศไทย: เป็นธรรมหรือไม่"
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
วันที่ :
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
โดย :
ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล
:
อ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ “CAPTURING THE ORDER IMBALANCE WITH HIDDEN MARKOV MODEL: A CASE OF SET50 AND KOSPI50”
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
วันที่ :
วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
โดย :
อ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนมกราคม 2561
สัมมนาทางวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง "Re-design Thailand ทำอย่างไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน?"
:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 ของคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. (ECON TU Symposium) เรื่อง "Re-design Thailand ทำอย่างไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน?" ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ (ข้างสถานทูตจีน)
กำหนดการ :
08.30 - 09.00 น. :
ลงทะเบียน
:
09.00 - 09.15 น. กล่าวเปิดงาน
โดย :
รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
09.15 - 11.00 น. :
การนำเสนอในหัวข้อ “พลวัตรการส่งออกและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย”
โดย :
ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ร่วมเสวนาโดย ดร.ณชา อนันต์โชติกุล สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (PIER)
:
การนำเสนอในหัวข้อ “ภาคบริการของไทยกับบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ”
:
โดย รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ร่วมเสวนาโดย ดร.ณัฐ ธารพานิช สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
:
การนำเสนอในหัวข้อ “ช่องว่างทักษะกับนัยยะที่มีต่อการพัฒนากำลังคนของประเทศไทย”
:
โดย อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ร่วมเสวนาโดย ดร.ไกรยส ภัทราวาท สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค)
ดำเนินรายการโดย :
อ.เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11.15 - 12.00 น. :
ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Sustained Growth of Middle-Income Countries”
โดย :
Prof. Jong-Wha Lee Director of Asiatic Research Institute at Korea University [Former Chief Economist and Head of the Office of Regional Economic Integration at the Asian Development Bank]
12.00 - 13.00 น. :
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.45 น. :
การนำเสนอในหัวข้อ “การวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรของภาคการผลิตไทย ที่ส่งต่อไปยังห่วงโซ่อุปทานการผลิตโลก”
โดย :
ผศ.ดร ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ร่วมเสวนาโดย ดร.ชณกช ชสิธภนญ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
:
การนำเสนอในหัวข้อ “แนวโน้มและการพลิกโฉมของภาคพลังงาน”
โดย :
ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ร่วมเสวนาโดย รศ.ดร.ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
การนำเสนอในหัวข้อ “การเก็บค่าน้ำใน พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ..มุมมองและข้อเสนอทางเศรษฐศาสตร์”
โดย :
อ.ชล บุนนาค คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ร่วมเสวนาโดย รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (อยู่ระหว่างการทาบทาม)
ดำเนินรายการโดย :
อ.นนท์ นุชหมอน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14.45 -15.00 น. :
พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 - 16.30 น. :
วงเสวนาสรุป “Re-design Thailand ทำอย่างไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน?”
โดย :
- รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
- ผศ.ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
- ดร.สันติธาร เสถียรไทย ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจเอเชีย ธนาคารเครดิตสวิส
:
- คุณศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
:
--------------------
:
สำรองที่นั่งตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561
:
ได้ที่ http.//www.econ.tu.ac.th/symposium40/
Video Link :
- Video1
Video Link :
- Video2
Video Link :
- Video3
Video Link :
- Video4
Video Link :
- Video5
Video Link :
- Video6
Video Link :
- Video7
Video Link :
- Video8
Video Link :
- Video9
Seminar “Optimal Fiscal Policy Rule for Achieving Fiscal Sustainability: The Japanese Case ” ”
วันที่ :
วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561
เวลา :
16.00 - 17.00 น.
โดย :
Prof.Naoyuki Yoshino, Dean of the Asian Development Bank Institute (ADBI)
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย 205 ตึกคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.(ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
สัมมนาเดือนธันวาคม 2560
สัมมนาวิชาการ"Vietnam Structural Transformation: the Roles of Local Institutions on Nonfarm Businesses"
วันที่ :
19 ธันวาคม 2560
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
โดย :
อ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
Seminar "One Year of Trump: The Economic Impact of President Trump"
By :
Dr.Brian Patrick Kennedy, Lecturer, Faculty of Economics, Thammasat University, Bangkok, Thailand
Date :
Tuesday 19, December 2017
Time :
10.30 am - 12.00 am.
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
:
Free/No Reservation Request
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
สัมมนาเดือนพฤศจิกายน 2560
Seminar "Examining the Geographical Spillover of Industrial and Commercial Activities on Residential Expansion in Thailand: An Application of Spatial Econometrics and Satellite Data"
วันจันทร์ที่ :
20 พฤศจิกายน 2560
เวลา :
-13.30 - 15.30 น.
โดย :
ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์
สถานที่ :
ณ ห้อง 304 ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
เสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 12 (Thammasat Economic Focus-TEF12) ในหัวข้อเรื่อง“แรงงานต่างด้าว ช่วยจริงหรือวุ่นวาย”
:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมงานเสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 12 (Thammasat Economic Focus-TEF12) ในหัวข้อ "แรงงานต่างด้าว ช่วยจริงหรือวุ่นวาย"
วันที่ :
จันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
วิทยากร :
1.ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
2. คุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
:
3. ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้อง ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
ด่วน !!! จำนวนที่นั่งมีจำกัด
:
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้หน้าเว็บไซต์คณะเศรษฐศาสตร์
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ "Critical Evaluation of the New Theory Agriculture: Some Reflections from Case Studies”
วันที่ :
6 พฤศจิกายน 2560
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
โดย :
ดร.นรชิต จิรสัทธรรม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
สัมมนาเดือนตุลาคม 2560
(ยกเลิก) Seminar “Financialization and industrial policies in Japan and Korea: Evolving complementarities and loss of state capabilities”
By :
Prof. Sébastien Lechevalier, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Post graduate School for Social Sciences, Paris
Date :
Oct 11, 2017
Time :
1.30 p.m. – 3.30 p.m.
Place :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University (Tha Prachan Campus)
:
Free/No Reservation Request
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์