สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา
สัมมนาเดือนตุลาคม 2560
สัมมนาวิชาการ"ประเทศไทยกับการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง"
วันอังคารที่ :
10 ตุลาคม 2560
เวลา :
14.00 - 17.00 น.
โดย :
รศ.ดร.พีระ เจริญพร, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ณ ห้องประชุม 424 อาคาร Y (อ.ป๋วย) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
สัมมนาเดือนกันยายน 2560
สัมมนา 1. "The Effects of Demographic Changes on Monetary Policy in Thailand " 2. เรื่อง "Foreign Workers in Thai Manufacturing:Trends, Patterns, and Implications for Domestic Wages "
:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำวิจัย ณ ห้อง 424 อาคาร Y คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. (ศูนย์รังสิต)
วันพฤหัสบดีที่ :
21 กันยายน 2560
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
:
"The Effects of Demographic Changes on Monetary Policy in Thailand "
โดย :
อาจารย์ ธันย์ชนก นันทกิจ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
"Foreign Workers in Thai Manufacturing.../Trends, Patterns, and Implications for Domestic Wages"
โดย :
คุณภานุพงศ์ ศรีอุดมขจร, โครงการเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต(นานาชาติ)
:
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https..//goo.gl/Uqsfpi (หน้าเว็บไซต์คณะฯ)
Video Link :
- Video1
Video Link :
สัมมนาวิชาการ"ผลกระทบของนโยบายการเงินต่อระบบเศรษฐกิจรายภาคและระดับราคาในระดับภูมิภาคของประเทศไทย” (The Effects of Monetary Policy on Regional Inflation and Sectoral Economy: A Case of Thailand)
วันที่ :
4 กันยายน 2560
เวลา :
13.30 -15.30 น.
โดย :
ผศ.ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ
:
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
สัมมนาเดือนสิงหาคม 2560
Invitation to attend our special edition of Book Dissemination Dissemination: Production Networks in Southeast Asia
:
"Imported Inputs on Indonesia's Product Variety and Quality"
Speakers :
Dr. Lili Yan Ing, Senior Economist at Economic Research Institute for ASEAN and East Asia
:
Dr. Archanun Kohpaiboon, Associate Professor at Faculty of Economics,
Chair of th Dixcussion :
Dr.Juthathip Jongwanich, Assistant Professor at Faculty of Economics, Thammasat University.
Date :
Monday, 21 August 2017
Time :
09.30 am - 12.00 pm.
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
:
Free/No Reservation Request
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนกรกฎาคม 2560
Seminar "Resource Management in Peri-Urban areas: Going beyond urban metabolism"
By :
Dr.Gustavo Arciniegas
Date :
Monday, 31 July 2017
Time :
1.30 pm - 3.30 pm.
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
:
Free/No Reservation Request
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
สัมมนาวิชาการ"Factors influencing a firm’s decision to conduct remanufacturing insight in developing country: the case study of Thailand"
Abstract :
Remanufacturing represents a significant End-of-Life (EoL) process for gaining environmental and economic advantages by extending product longevity, whilst reducing raw material consumption. Due to the sparse volume of relevant empirical studies, this study aims to bridge the gap in remanufacturing knowledge investigating the significant factors influencing firms’ decisions to conduct remanufacturing in three Thai industries, namely automotive parts, photocopiers and agricultural machinery. This research combined qualitative and quantitative approaches involving the use of semi-structured interviews and questionnaires. Our results show that across all three industries, the most powerful determinant driving the decision making of firms constitute factors within the area of business feasibility, followed by elements in a firm’s strategic factors and policy factors. Environmental regulations comprise the least important variable. Among the subordinate factors, financial aspects are ranked as the most crucial factor for conducting remanufacturing and acquiring core, which is a used product and main component of remanufacturing products, matters for remanufacturing firms to increase their profit margin. All industries perceive product maturity, especially in terms of product lifespan, technological change and complexity, as the second crucial factor to conduct remanufacturing. As the industries under consideration are labor-intensive, skilled workers are needed and ranked as the third influential factor to expedite remanufacturing processes. The firm’s characteristics and the structure of particular industries are important in identifying the impact of influencing factors. A comprehensive development of policies and strategies and robust governmental support are needed to develop remanufacturing in Thailand.
By :
Jirapan Chaowanapong, The Head of Corporate Strategy, National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Date :
Monday, 7 August 2017
Time :
1.30 pm - 3.30 pm.
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
:
Free/No Reservation Request
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
เสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 11 (Thammasat Economic Focus-TEF11) ในหัวข้อ "จับตาทิศทางเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง กระเตื้องหรือซึมยาว"
:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมงานเสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 11 (Thammasat Economic Focus-TEF11) ในหัวข้อ "จับตาทิศทางเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง กระเตื้องหรือซึมยาว" ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560
กำหนดการ :
ลงทะเบียน 13.00 น.
เวลา :
13.30-16.00 น.
วิทยากรโดย :
- ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
- ดร.ลัษมณ อรรถาพิช เศรษฐกรอาวุโสประจำประเทศไทย ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)
:
-คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ผู้ดำเนินรายการ :
ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
*** ด่วน !!! จำนวนที่นั่งมีจำกัด
:
**** ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้หน้าเว็บไซต์คณะเศรษฐศาสตร์
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
Seminar"Shocks and Frictions: a study through the lenses of multi-sectoral DSGE model"
By :
Dr. Kittichai Saelee, Lecturer, Faculty of Economics, Thammasat University, Thailand
Date :
Monday, 3 July 2017
Time :
1.30 pm - 3.30 pm.
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
:
Free/No Reservation Request
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนมิถุนายน 2560
Seminar “Optimal Regulation of Network Expansion”
:
(Bert Willems and Gijsbert Zwart)
Abstract :
We model the optimal regulation of continuous, irreversible, capacity expansion, where a regulated firm has private information about capacity costs, investments are financed from the firm's cash flows, and demand is stochastic. The optimal mechanism can be implemented as a revenue tax that increases with the level of the price cap. If the degree of asymmetric information is large, then the optimal mechanism consists of a laissez-faire regime for low-cost firms.That is the firm's price cap corresponds to that of an unregulated monopolist, and it is not taxed. This 'maximal distortion at the top' is necessary to provide information rents, as direct subsidies are not feasible.
By :
Associate Prof.Bert Willems Department of Economics, Tilburg University.
Date :
Wednesday June 28, 2017
Time :
1.30 pm - 3.30 pm.
Venue :
Room 303, 3rd Floor, Faculty of Economics, Thammasat University, (Tha Prachan Campus)
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
Seminar "Middle Income Country Sovereign Borrowing Strategies: The Case of Thailand"
by :
Ben Cormier, a PhD candidate in political economy at the University of Toronto
Date :
Monday, June 26, 2017
Time :
1.30-3.30 pm
Place :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University (Tha Prachan Campus)
:
Free/No Reservation Request
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์