สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : สัมมนาที่ผ่านมา (Past seminars)
สัมมนาเดือนมีนาคม 2563
การแสดงปาฐกถาป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 17 "นิติรัฐอภิสิทธิ์และราชนิติธรรม.../ ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาของ Rule by Law แบบไทย"
:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานการแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 17 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 12.30 – 15.30 น. ณ อุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รายละเอียดดังนี้
:
กำหนดการ
12.30. - 13.00 น. :
ลงทะเบียน
13.๐๐ – 13.10 น. :
ฉายวีดีทัศน์แนวคิดคุณภาพแห่งชีวิตของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
13.10. – 13.20 น. :
ประกาศเกียรติคุณปาฐก ศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย วินิจจะกูล
:
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13.20. – 13.30 น. :
ฉายวีดีทัศน์ชีวิตและงานของปาฐก
13.30 - 15.15 น. :
การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
:
เรื่อง “นิติรัฐอภิสิทธิ์และราชนิติธรรม.../ ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาของ Rule by Law แบบไทย”
:
โดย ศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย วินิจจะกูล
15.15 - 15.30 น. :
คณบดีมอบโล่และช่อดอกไม้ให้กับวิทยากรและผู้เขียนชีวประวัติ
:
สำรองที่นั่งตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
:
ได้ที่ http.//www.econ.tu.ac.th/
สัมมนาเดือนกุมภาพันธ์ 2563
สัมมนาทางวิชาการประจำปี 2563 เรื่อง "ชีวิตที่เหลื่อมล้ำ : เหลื่อมล้ำตลอดชีวิต"
:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2563 เรื่อง "ชีวิตที่เหลื่อมล้ำ ... เหลื่อมล้ำตลอดชีวิต" ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ :
09.00 - 09.30 น. :
ลงทะเบียน
09.30 - 09.45 น. :
กล่าวเปิดงาน
โดย :
รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
และกล่าวเปิดงาน
โดย :
รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
09.45-10.30 น. :
ปาฐกถาพิเศษ
โดย :
ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.30 - 10.45 น. :
พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. :
การเสวนาในหัวข้อ “ความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยจากหลายมุมมองใหม่” ประเด็นการนำเสนอ
:
• แนวโน้มความเหลื่อมล้ำ และความกินดีอยู่ดีของครัวเรือนในประเทศไทย
โดย :
ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
• การวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ
โดย :
ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
• ดัชนีความเป็นธรรมในสังคม
โดย :
รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินการเสวนาโดย :
ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12.00 - 13.00 น. :
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.15 น. :
การเสวนาในหัวข้อ “ความเหลื่อมล้ำจากวัยเรียนสู่วัยทำงาน” ประเด็นการนำเสนอ
:
• สองทศวรรษของความเหลื่อมล้ำทางคุณภาพการศึกษาและการจัดสรรทรัพยากรระดับพื้นที่ของประเทศไทย
โดย :
รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
• ความไม่สอดคล้องทางการศึกษากับความเหลื่อมล้ำของค่าจ้างแรงงานไทย
โดย :
ผศ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
• การศึกษาปฐมวัย
โดย :
รศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง คณบดีคณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยหvการค้าไทย
ดำเนินการเสวนาโดย :
ผศ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14.15 – 14.30 น. :
พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 – 15.45 น. :
การเสวนาในหัวข้อ “ความเหลื่อมล้ำเมื่อเจ็บป่วยและชรา” ประเด็นการนำเสนอ
:
•สุขภาพเด็กไทย ใครกำหนด?... สถานการณ์ปัจจุบันและปัจจัยกำหนดความเหลื่อมล้ำในสุขภาพเด็กปฐมวัย
โดย :
ผศ.ดร.ภัททา เกิดเรือง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
• ความเหลื่อมล้ำเชิงภูมิภาคด้านพฤฒิพลังผู้สูงอายุบั่นทอนนโยบายผู้สูงอายุระดับชาติอย่างไร
โดย :
ศ.ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
• ความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข
โดย :
นายแพทย์ถาวร สกุลพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ดำเนินการเสวนาโดย :
ผศ.ดร.กิตติชัย แซ่ลี้ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15.45 – 17.00 น. :
การเสวนาในหัวข้อ “ชีวิตที่เหลื่อมล้ำ ...เหลื่อมล้ำตลอดชีวิต”
โดย :
1. ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
:
2. ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
3. ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินการเสวนาโดย :
ผศ.ดร.ธร ปีติดล ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังสังคม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
--------------------
:
สำรองที่นั่งตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561
:
ได้ที่ http.//www.econ.tu.ac.th/symposium41/
สัมมนาเดือนมกราคม 2563
Seminar"The unintended consequences of the Trade War between the US and CHINA”
By :
Mr. Rafael E. Romero Moreno, Instructor of a Business Administration Department, Louisiana State University at Alexandria.
Date :
Monday 27, January 2020
Time :
1.30 - 3.30 pm.
Venue :
60 Years Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
:
Free/No Reservation Request
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
สัมมนาวิชาการ "ที่ดิน ราง และระบอบ: การแย่งชิงค่าเช่าทางเศรษฐกิจในการพัฒนารถไฟความเร็วสูงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"
วันที่ :
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563
เวลา :
10.30 - 12.00 น.
วิทยากรโดย :
อาจารย์ ตฤณ ไอยะรา, อาจารย์ประจำสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
:
ณ ห้องประชุม ศ.424 Y (อ.ป๋วย) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
(ศูนย์รังสิต)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย******
Seminar "Development cooperation & evaluation"
:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ "Development cooperation & evaluation" ร่วมจัดโดย Seoul National University, Graduate School of Public Administration (GSPA), Center for International Development & Evaluation (CIDE) & Thammasat University, Faculty of Economics ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
กำหนดการ
13.30 - 13.40 :
Sign-in
13.40 - 13.50 :
Opening Remarks
:
Suk-Won Lee, Executive Director, CIDE; Professor, GSPA, Seoul National University
:
Chayun Tantivasadakarn, Dean; Associated Professor Dr., Faculty of Economics, Thammasat University
13.50 - 15.00 :
Session 1
:
Chol Bunnag, Assistant Professor, Thammasat University
:
“Mainstreaming SDGs in Thailand...How much SDGs is mainstreamed in Thailand’s national level policies?”
:
Weerawat Phattarasukkumjorn, Lecturer, Thammasat University
:
“Situations and indicators of SDG #10 (Inequality) in Thailand”
:
Hyun-Sik Chang, Professor of Kangwon University, Former Vice President of KOICA
:
“SDGs and Korea’s Development Experiences”
15.00 - 15.15 :
Brea
15.15 - 16.00 :
Session 2
:
Suk-Won Lee, Executive Director, CIDE; Professor, GSPA, Seoul National University
:
“Evaluation of International Development Projects and Proposals for Future Cooperation between Korea and Thailand”
:
Kiatanantha Lounkaew, PhD. Lecturer, Thammasat University
:
“Evaluating Economic and Social Impacts of Innovation
:
Transfer to Community Enterprises in Thailand”
16.00 - 16.20 :
Discussion / Q&A
:
Moderator.., Nondh Nuchmorn, Lecturer,Thammasat University
16.20 - 16.30 :
Closing Remarks
:
Hyun-Sik Chang, ,Professor of Kangwon University, Former Vice President of KOICA
:
Chayanee Chawanote, Vice Dean for International Affairs, Assistant Professor, Faculty of Economics, Thammasat University
:
* Specific details elaborated above are subject to change.
:
Free/No Reservation Request
Video Link :
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนธันวาคม 2562
Seminar "Understanding the Bimodality of the Distribution of Export Intensity in Thailand"
By :
Dr.Wisarut Suwanprasertt, Assistant Professor of Economics Jones College of Business, Middle Tennessee State University.
Date :
Monday 16, December 2019
Time :
10.30 a.m. - 12.30 pm.
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
Video Link :
สัมมนาเดือนพฤศจิกายน 2562
Seminar "Infrastructure Financing in Asia: Book overview and Role of institutions.”
By :
Dr.Donghyun Park And Dr.Aimee Hampel-Milagrosa, The Asian Development Bank (ADB)
Date :
Tuesday 26, November 2019
Time :
10.30 a.m. - 12.30 pm.
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
Video Link :
Seminar "Behavioural Economics: Theory and Practice"
By :
Professor Peter G Moffatt , School of Economics University of East Anglia.
Date :
Friday 8, November 2019
Time :
10.00 a.m. - 12.00 a.m.
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
Teleconference :
424 meeting room, Rangsit Campus
Video Link :
Seminar "การออกนโยบายเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของคน มองทะลุนโยบายเชิงเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม”
วันที่ :
วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
วิทยากรโดย :
ศ.ดร. ณัฐวุฒิ เผ่าทวี , ศาสตราจารย์ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ (Professor of Behavioural Science) Warwick Business School สหราชอาณาจักร.
ดำเนินรายการโดย :
ผศ.ดร.ธร ปีติดล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Video Link :
สัมมนาเดือนตุลาคม 2562
เสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 17 (Thammasat Economic Focus-TEF17) และชุดก้าวเข้าสู่ 70 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6 ในหัวข้อเรื่อง"ไตรมาสสุดท้ายเศรษฐกิจไทย เราจะไปกันทางไหน?"
:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานเสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 17 (Thammasat Economic Focus-TEF17) ร่วมกับชุดก้าวเข้าสู่ 70 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6 ในหัวข้อเรื่อง"ไตรมาสสุดท้ายเศรษฐกิจไทย เราจะไปกันทางไหน?"
วันที่ :
พฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562
เวลา :
13.30 - 16.30 น.
วิทยากร :
1. คุณโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
:
2. คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย์
:
3. อาจารย์อิสร์กุล อุณหเกตุ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชวนเสวนาโดย :
อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้อง LA107 ช้ัน 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Video Link :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์