สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : สัมมนาที่ผ่านมา (Past seminars)
สัมมนาเดือนมีนาคม 2560
สัมมนา "เปลี่ยนแปลงอนาคตประเทศไทยด้วยการปฏิรูปภาษี" (บทสังเคราะห์จากโครงการชุมชนนโยบายด้านภาษี)
:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประเทศไทย (FES Thailand) และ สถาบันวิจัยเพิ่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ขอเชิญร่วมงานสัมมนาในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 - 11.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำหนดการ :
9.00-9.20 น. :
กล่าวเปิดงาน โดย ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพิ่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และ ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9.20-9.45 น. :
หลักการในการปฏิรูประบบภาษีของประเทศไทย.../บทสังเคราะห์จากโครงการชุมชนนโยบายด้านภาษี*
โดย :
ดร.ธร ปีติดล (คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)
9.45-11.30 น. :
วงเสวนา “การปฏิรูปภาษีเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนและความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ”
ร่วมเสวนาโดย :
ดร.ฐิติมา ชูเชิด (ธนาคารแห่งประเทศไทย)
:
ดร.อธิภัทร มุทิตาเจริญ (คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
:
ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล (คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)
:
ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล (คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนกุมภาพันธ์ 2560
Seminar "Efficiency in higher educational institutions"
By :
Professor Jonas Månsson, Linnaeus University, Sweden
Date :
Monday, 27 February 2017
Time :
1.30 pm - 3.30 pm.
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
:
Free/No Reservation Request
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนมกราคม 2560
สัมมนาทางวิชาการประจำปี 2560 "เส้นทางเศรษฐกิจไทยบนความผันผวนของเศรษฐกิจโลก"
วันพฤหัสบดีที่ :
19 มกราคม 2560
สถานที่ :
ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ (ข้างสถานทูตจีน)
กำหนดการ :
08.30 - 09.00 น. :
ลงทะเบียน
09.00 - 09.30 น. :
กล่าวเปิดงาน
โดย :
ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
09.30 - 10.00 น. :
ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "Global Economic Prospect 2017"
โดย :
Shabih A. Mohib Program Leader and Lead Economist, World Bank
10.00 - 11.00 น. :
การนำเสนอในหัวข้อ “ผลของความผันผวนในภาคการเงินต่อเศรษฐกิจไทย"
โดย :
ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ร่วมเสวนาโดย ดร.วิภาวิน พรหมบุญ ธนาคารแห่งประเทศไทย
11.00 - 11.15 น. :
พักรับประทานอาหารว่าง
11.15 - 12.15 น. :
การนำเสนอในหัวข้อ “บทบาทของนโยบายการเงินในการจัดการความผันผวนทางเศรษฐกิจ”
โดย :
ผศ.ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ผศ.ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมเสวนาโดย :
ดร.ณชา อนันต์โชติกุล สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
:
คุณบัณณรี ปัณณราช ธนาคารแห่งประเทศไทย
12.15 - 13.45 น. :
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.45 - 15.00 น. :
การนำเสนอในหัวข้อ “เศรษฐกิจไทย..../การเติบโตท่ามกลางความผันผวน"
โดย :
ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ดร.มณเฑียร สติมานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ดร.กิตติชัย แซ่ลี้ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมเสวนาโดย :
ดร.นณริฏ พิศลยบุตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
15.00 - 15.15 น. :
พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 - 16.45 น. :
วงเสวนาสรุป “เมื่อเศรษฐกิจโลกผันผวน เศรษฐกิจไทยจะไปทางไหน?"
ร่วมเสวนาโดย :
รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด
:
ดร.ดอน นาครทรรพ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ดำเนินรายการโดย :
ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
...ท่านสามารถสำรองที่นั่งออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด) ที่ www.econ.tu.ac.th
:
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
:
คุณนริศา เกลียวทอง
:
โทรศัพท์ 02-6132480 หรือ narisa@econ.tu.ac.th
:
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
:
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
Video Link :
Video2/4
Video3/4
Video4/4
สัมมนาเดือนธันวาคม 2559
seminar "Trade and Investment Cooperation between India and Thailand: Challenges and Opportunities"
By :
Dr. Nawal K. Paswan Head of Department of Peace and Conflict Studies and Management, Sikkim University, India
Introduction :
Dr.Supruet Thavornyutikarn , Lecturer , Faculty of Economics, Thammasat University.
Date :
Tuesday, 27 December 2016
Time :
1.30 pm - 3.30 pm.
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
:
Free/No Reservation Request
Video Link :
Seminar “Pouring Taxpayers’ Money Down the Drain: The Bangkok-Korat Railway Dispute Revisited”
Abstract :
The Bangkok-Korat Railway is a first mainline route ever constructed in Thailand, then Siam. Thai people rather have a fond memory of it as a first step towards modernization at the end of the nineteenth century. A recent revisit unveils some disturbing facts that lead to a suspicion of budget misuse and it could be a milestone for a genesis of corruption in Thailand. The construction was substantially delayed and plagued by disputes between the Thai head of railway department – who was a German- and the British contractor. Later, the legal lawsuit and the cancellation of contract- were followed, along with several unusual arbitrations and high profile negotiations. Finally, the railway department lost the case. Surprisingly, soon after the contract had been cancelled, the progress of construction was drastically improved. As a newly established railway department, its pace outperformed a veteran engineering company by large margins in various aspects. This raises the question regarding the necessity of having foreign contractor at the beginning if the department could have done it from the outset. Alternatively, why there was such a big delay when using the British contractor and the holdup disappeared right after the contract was cancelled. This paper makes way for further discoveries and analyses.
By :
Dr. Supruet Thavornyutikarn , Lecturer, Faculty of Economics, Thammasat University, Bangkok, Thailand
Date :
Friday 16, December 2016
Time :
1.30 pm - 3.30 pm.
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
:
Free/No Reservation Request
Video Link :
seminar “Dynamic Systemic Vulnerability and Middle Income Trap: Comparative Study of Singapore and Thailand”
Abstract :
Though the concept and empirical studies of Middle Income Trap (MIT), a situation in which a country that has developed its status from being low-income country (LIC) to a middle-income country (MIC), but it has small prospect to develop to the high-income country (HIC), has only been developed for the past ten years (Gill & Kharas, 2015). The main economic cause of MTI is eroding country’s’ competitiveness in the world market since declining labor productivity as well as increasing industry sectors’ reliance on foreign capital and technology. As a result, a conventional solution for MTI involves the measures to upgrade the exporting goods through the design, process, and production, extensive use of export-led strategy, human capital development (education and training), and research and development (R&D). This paper seeks to shed light on the success/failure of conventional policies to overcome middle income trap in two prospects. First, it extends the concept of static systemic vulnerability to dynamic systemic vulnerability. Second, by using dynamic concept, paper explores why Thai’s economy fails whereas Singapore’s economy succeeds. The paper examines these questions through dynamic relationship between structural conditions, coalitional breadth, and urgency and willingness of the ruling class to embraces on productivity upgrading measures at critical juncture. In explaining Singapore’s greater economic performance, the paper emphasizes on interaction of key political economic factors, economic crises and hurdles, importance of productivity growth in the economy, relationship within or between ruling class, and need for deepening and widening coalitional breadth, and options for growth without upgrading.
By :
Dr. Monthien Satimanon, Lecturer, Faculty of Economics, Thammasat University, Bangkok, Thailand
:
Dr. Thasanee Satimanon, Lecturer, School of Development Economics, National Institute of Development Administration, Bangkok, Thailand
Date :
Thursday 1, December 2016
Time :
1.30 pm - 3.30 pm.
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
:
Free/No Reservation Request
Video Link :
สัมมนาเดือนพฤศจิกายน 2559
สัมมนาวิชาการ "โมเดลใหม่พัฒนาเกษตรไทย ในยุค(อะไรๆก็) 4.0"
:
คณะทำงานสัมมนาและเผยแพร่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ "โมเดลใหม่พัฒนาเกษตรไทย ในยุค(อะไรๆก็) 4.0" ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โดย :
ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
:
คุณสุทัศน์ รงรอง บริษัทดูอินไทย จำกัด และเครื่อข่ายเกษตรเข้มแข็ง
:
คุณอนุกูล ทรายเพชร FolkRice
:
คุณลลนา สีคราม ไร่ทอง ออร์แกนิค ฟาร์ม
:
คุณสุภชัย ปิติวุฒิ เครือข่ายชาวนาวันหยุด
:
คุณดวงแก้ว ตั้งใจตรง รื่นรมย์ Organic Living
ดำเนินรายการโดย :
อ.นนท์ นุชหมอน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ"ชัยชนะของทรัมป์กับอนาคตเศรษฐกิจไทย"
:
คณะทำงานสัมมนาและเผยแพร่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ "ชัยชนะของทรัมป์กับอนาคตเศรษฐกิจไทย" ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30-16.00 น. ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โดย :
Dr. Brian Kennedy คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)
:
ผศ.จิตติภัทร พูนขำ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย :
ดร.นภนต์ ภุมมา
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
Seminar "ADB’s Publicly Accessible Database: Data from more than two decades of ADB supported projects"
By :
Hans Van Rijn, Principal Evaluation Specialist Asian Development Bank
Date :
Monday, 14 November 2016
Time :
1.30 pm - 3.30 pm.
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
:
Free/No Reservation Request
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนตุลาคม 2559
seminar "“From Stress to Growth: Strengthening Asia's Financial System in the Post-Crisis World”
By :
Dr. Donghyun Park, Principal Economist, ADB
:
Miss Gemma Estrada, Senior Economics Officer, ADB
Date :
Wednesday, 5 October 2016
Time :
1.30 pm - 3.30 pm.
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
:
Free/No Reservation Request
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์