สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : สัมมนาที่ผ่านมา (Past seminars)
สัมมนาเดือนมิถุนายน 2558
seminar"Scholarly Impact and the Competition for Acclaim in Economics: The Nobel Prize and John Bates Clark Medal"
Abstract :
This paper explores the link between winning the John Bates Clark Medal and Nobel Prize in Economic Sciences. More specifically, after noting that the link between the two awards was strong initially, but has weakened in recent years, we examine the competition for each award, with a particular focus on the scholarly impact of each award’s competitors. In doing so, we provide some empirical explanation regarding the recently-weakened relationship between the two awards.
By :
Dr. Kamal P. Upadhyaya
:
Dr. Kamal P. Upadhyaya is a professor of economics at the University of New Haven. He received his B.A. from Tribhuvan University, Nepal, M.A. from Thammasat University (1984) and Ph.D. from Auburn University, USA, all in economics. His research interests lie in international economics, development economics and economic education. He has over 80 research papers published in journals such as Economic Inquiry, Economics Letters, Public Choice, the Journal of Development Studies, European Journal of Development Research and Southern Economic Journal.
Date :
Wednesday, 3 June 2015
Time :
1.30pm to 2.30 pm.
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
:
Free / No Reservation Request
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
สัมมนาเดือนพฤษภาคม 2558
สัมมนาวิชาการ "ความตกลงด้านการลงทุนระหว่างประเทศ: นัยต่อนโยบายสาธารณะ"
วันศุกร์ที่ :
22 พฤษภาคม 2558
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
โดย :
ปริวรรต กนิษฐะเสน ผู้บริหารทีมอาเซียน ฝ่ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
การเสวนาแถลงข่าว Thammasat Economic Focus 04 เรื่อง "ความจริงของรายจ่ายการศึกษาไทย (เผยข้อเท็จจริงเพื่อการปฏิรูป)"
:
ขอเชิญร่วมงานเสวนาการแถลงข่าว Thammasat Economic Focus 04 เรื่อง "ความจริงของรายจ่ายการศึกษาไทย (เผยข้อเท็จจริงเพื่อการปฏิรูป)" ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เสวนาโดย :
รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ดร.ไกรยส ภัทราวาท สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
:
ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ดำเนินรายการ :
ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
การปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 2 เรื่อง "กำเนิดและอวสารของเศรษฐศาสตร์การเมือง: จากสหรัฐฯ ถึงสยามไทย"
วันที่ :
วันจันทร์ 18 พฤษภาคม 2558
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
โดย :
ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ธรรมศาสตราภิชาน วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ห้องประชุ่มชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนเมษายน 2558
สัมมนาวิชาการ "Determining Thresholds in Competition Law: Some Concerns on Inherited Costs"
วันอังคารที่ :
28 เมษายน 2558
เวลา :
13.00 - 14.30 น.
โดย :
อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์
ดำเนินรายการโดย :
อ.ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม 60 ปี (2) ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
การเสวนา เรื่อง "ประชาธิปไตยในยุคเปลี่ยนผ่าน ยุคเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตย"
:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน จัดการเสวนา เรื่อง "ประชาธิปไตยในยุคเปลี่ยนผ่าน ยุคเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตย" ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 ณ ห้องบรรยาย 101 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เวลา :
13.00 - 16.30 น.
เสวนาโดย :
ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักวิชาการอิสระ
:
ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย :
ดร.ธร ปิติดล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
การปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เรื่อง "การพัฒนาที่ยั่งยืน: จากแนวคิดอาจารย์ป๋วยสู่ประสบการณ์ภาคธุรกิจ"
วันที่ :
วันจันทร์ 20 เมษายน 2558
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
โดย :
คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
สถานที่ :
ห้องประชุ่มชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
Video Link :
- Video
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนมีนาคม 2558
Seminar "APEC and Thailand: Trends and Challenges on the Pacific Rim"
By :
- Michael Chapnick, Director of Communications and Public Affairs, APEC
:
- Dr.Suphat Suphachalasai, Director of the Center for International Cooperation, Thammasat University
Date :
Friday, 20 March 2015
Time :
3.30 pm to 5.00 pm.
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
:
Free / No Reservation Request
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
:
ไฟล์เอกสาร :
การแสดงปาฐกถาพิเศษ "ป๋วย อึ๊งภากรณ์" ครั้งที่ ๑๔
โดย :
ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
วันที่ :
วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘
กำหนดการ :
๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. :
ลงทะเบียน
๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๐ น. :
ฉายวีดิทัศน์แนวคิดคุณภาพแห่งชีวิตของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
๐๙.๔๐ – ๐๙.๕๐ น. :
ประกาศเกียรติคุณองค์ปาฐก ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
โดย :
ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๐๙.๕๐ - ๑๐.๐๐ น. :
ฉายวีดิทัศน์ชีวิตและงานองค์ปาฐก ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
๑๐.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. :
การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เรื่อง พิศ(ษ)ผู้หญิงในชีวิตของ "สันติวิธี”
โดย :
ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. :
ประกาศเกียรติคุณและมอบ “รางวัลป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘” ให้แก่ ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง
โดย :
ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์
ดำเนินรายการโดย :
อาจารย์ชล บุนนาค คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย ศ.๑๐๑ ชั้น ๑ คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
seminar"An Experiment on the Political Economy of Extreme Intergroup Punishment"
:
We analyze the behavioral determinants of extreme punishment in intergroup conflict. Individuals contribute to team production by a tedious real effort task. Teams compete for a prize in asymmetric tournaments. Asymmetries are generated by nature or by the decisions of one group, arbitrarily chosen. As the magnitude of the asymmetry is identical across conditions, we can measure the marginal effect of political inequality when only the advantaged group votes on the asymmetry size. We allow for a particular form of intergroup punishment. Individuals in the disadvantaged group may punish all individuals in the other group at an extreme price...if they decide to punish the other individuals, they lose all their individual earnings. Our results strongly support the link between political asymmetries and extreme intergroup punishment. Relative to a control treatment with no asymmetries, economic inequality has no significant effect on the likelihood of intergroup punishment. Interestingly, we find that skilled individuals are more likely to sacrifice themselves to harm the other group.
By :
Professor Enrique Fatas, Head of the School of Economics, University of East Anglia
Date :
Thursday, 5 March 2015
Time :
1.30pm to 2.30 pm.
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
:
Free / No Reservation Request
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
:
มีการนำเสนอ (นอกเวลาราชการ)
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์