สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : สัมมนาที่ผ่านมา (Past seminars)
สัมมนาเดือนธันวาคม 2557
Thammasat Economic Focus 02 เสวนาการแถลงข่าว "ภาษีที่ดินและมรดก: ใครมี ใครจ่าย ใครได้ประโยชน์"
วันที่ :
วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
เสวนาโดย :
ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ดร.ปัณณ์ อนันอภิบุตร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง
:
ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด
ดำเนินรายการโดย :
อ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนพฤศจิกายน 2557
สัมมนาวิชาการ “การกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ (inflation targeting): จากทฤษฎีสู่ประสบการณ์ของประเทศไทย”
วันที่ :
24 พฤศจิกายน 2557
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
โดย :
คุณบุรินทร์ อดุลวัฒนะ ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
:
คุณดอน นาครทรรพ ฝ่ายนโยบาย เศรษฐกิจการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถานที่ :
ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
:
:
:
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ "ความศักดิ์สิทธิ์ ความเป็นไทย และการลืม: การเมืองไทยร่วมสมัยในสถาปัตยกรรม"
วันที่ :
17 พฤศจิกายน 2557
เวลา :
13.30-15.00 น.
โดย :
รศ.ชาตรี ประกิตนนทการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
:
:
เสวนาวิชาการ "ดูซีรีย์ฮอร์โมนในมุมมองเศรษฐศาสตร์"
:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานการเสวนาวิชาการในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เนื่องในโอกาสธรรมศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
วันที่ :
12 พฤศจิกายน 2557
เวลา :
13.00 - 16.00 น.
โดย :
อ.ดร.นภนต์ ภุมมา
:
อาจารย์ลอยลม ประเสริฐศรี
:
อาจารย์นนท์ นุชหมอน
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมอาจารย์ป๋วย ชั้น 4 อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ตัววาย
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
:
:
:
SEMINAR "REGIONAL COOPERATION AND INTEGRATION AND INCLUSIVE GROWTH IN ASIA"
:
Asian Development Bank Institute and Faculty of Economics,Thammasat University
Agenda :
2.15-3.15 :
Session 1 - Policy and Inclusive Growth
Speakers :
Fiscal Restructuring.. NCPO Attempt
:
Pawin Siriprapanuku, Director of Bachelor of Economic International Program, Thammasat University
:
Regional Integration Impact Analysis.. The Cases of Trade, Capital Flow and Labor Migratio
:
Nattapong Puttanapong, Faculty of Economics, Thammasat University
Discussants :
Peter Morgan, Senior Consultant for Research, ADBI Institute
:
Matthias Helble, Research Fellow, ADBI Institute
3.30-5.00 :
Session 2– Regional Cooperation and Integration inAsia
Speakers :
ASEAN, PRC and India.. The Great Transformation GaneshanWignaraja, Director of Research, ADBI Institute
:
Connecting South Asia and Southeast Asia Peter Morgan, Senior Consultant for Research, ADBI Institute
:
Pacific Economies.. Leveraging the Benefits of Asian Growth Matthias Helble, Research Fellow, ADBI Institute
Discussants :
Pisut Kulthanavit, Faculty of Economics, Thammasat University
:
Sicha Thubdimphun, Faculty of Economics, Thammasat University
:
Teerawut Sripinit, Faculty of Economics, Thammasat University
Date / Time :
November 3, 2014, 1.30-5.15 p.m.
Venue :
5th Floor Main Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University Tha-Prachan Campus, Bangkok
:
Free / No Reservation Request
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
:
:
:
:
สัมมนาเดือนตุลาคม 2557
สัมมนาทางวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง “Sustaining Thailand: ก้าวอย่างไรให้ประเทศไทยยั่งยืน”
วันที่ :
30 ตุลาคม 2557
สถานที่ :
ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
08.30 - 09.00 น. :
ลงทะเบียน
09.00 - 09.30 น. :
กล่าวเปิดงาน
:
โดย ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
09.30 - 10.00 น. :
ปาฐกถาพิเศษ "ฉากทัศน์ชีวิตคนไทย พ.ศ.2576
:
โดย ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
ดำเนินรายการ :
โดย อ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10.00 - 11.00 น. :
บทความ "พลวัตความเหลื่อมล้ำ"
:
โดย ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิจารณ์บทความ :
โดย อ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.00 - 11.15 น. :
พักรับประทานอาหารว่าง
ดำเนินรายการ :
โดย ผศ.ดร.พีระ เจริญพร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11.15 - 12.15 น. :
บทความ "การบริหารภาคอุตสาหกรรมไทย ณ ทางแยกของการพัฒนา"
:
โดย ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิจารณ์บทความ :
โดย รศ.ดร.นิพนธ์ พังพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
12.15 - 13.15 น. :
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ดำเนินรายการ :
โดย ผศ.ปกป้อง จันวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13.15 - 14.15 น. :
บทความ"ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสิ่งแวดล้อม บนเส้นทางคู่ขนาน?"
:
โดย อ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิจารณ์บทความ :
โดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (GSEI)
14.15 - 14.30 น. :
พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 - 16.30 น. :
การอภิปรายเรื่อง "รัฐไทยกับการแก้ปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจ"
:
1. ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักวิชาการอิสระ
:
2. ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร ศาสตราอภิชาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:
3. ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
:
4. คุณบรรยง พงษ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
ดำเนินการอภิปราย :
โดย ผศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
...ท่านสามารถสำรองที่นั่งออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 24 ตุลาคม 2557 (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)...
:
www.econ.tu.ac.th
Video Link :
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ "ความรุนแรงในการเลือกตั้งของไทย: ว่าด้วยอุปสงค์ อุปทาน และตลาดของความรุนแรง"
วันจันทร์ที่ :
6 ตุลาคม 2557
เวลา :
13.30 - 15.00 น.
โดย :
ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
:
:
สัมมนาเดือนกันยายน 2557
สัมมนาการแถลงข่าว "นโยบายเศรษฐกิจไทยภายใต้รัฐบาลใหม่: อะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ"
วันที่ :
29 กันยายน 2557
เวลา :
13.00-15.00 น.
วิทยากรโดย :
ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
:
ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์
:
รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล
:
ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์
:
ผศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย
ดำเนินรายการโดย :
ผศ.ปกป้อง จันวิทย์
สถานที่ :
ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
:
:
:
:
ไฟล์เอกสาร :
Seminar "INTERSECTORAL AND GENDER HETEROGENEITY IN THE MARGINAL EARNINGS GAINS ASSOCIATED WITH EDUCATION IN INDONESIA"
Abstract :
This paper studies how educational attainment is associated with (i) the probability of employment in the more remunerative non-farm sector, (ii) the estimated Mincerian marginal earnings from additional education in both farm and non-farm work, and (iii) how much of those estimated earnings differentials arise due to education’s role in signaling employee characteristics to prospective employers within each sector. With a rich data set from the Indonesia Family Life Survey (IFLS), we can use parents’ education and occupation from at least one decade prior as instruments determining individuals’ sector of employment. Our findings emphasize that education plays a key role in job market sorting among different sectors, as well as in explaining earnings differentials across sectors and between men and women. Parental occupation and education jointly influence adult child’s current occupation, providing us with a credible way to control for selection into sector of occupation and thereby resolve an important source of prospective bias in the estimated marginal earnings gains associated with education. Once we correct for selection effects, we find clear evidence of both sheepskin effects associated with the completion of specific, multi-year stages of schooling and intersectoral differences in the estimated marginal earnings gains from schooling, all of which vary between females and males. These findings carry significant implications for how we explore parents’ optimal educational investments in their children if not all children are equally likely to enter all careers and the returns to education vary markedly among future work patterns.
Introduction :
Dr.Chayanee Chawanote, Faculty of Economics, Thammasat University
:
(The presentation will be in English)
Date :
23 September 2014
Time :
1.30 - 3.30 pm.
Venue :
Fifth Floor Conference Room, Economics Building, Tha Prachan, Thammasat University.
:
Free / No Reservation Request
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
:
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ"รัฐไทยกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ"
วันที่ :
วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
วิทยากรโดย :
1) ดร.วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร จากสถาบัน National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ที่ญี่ปุ่น
:
2) ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ุ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
3) ผศ.ดร.อภิชาติ สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
:
:
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์