สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : สัมมนาที่ผ่านมา (Past seminars)
สัมมนาเดือนกรกฎาคม 2557
Seminar "Agents as Principals: Bureaucracy and Policy Control in Thailand "
:
Much of the academic literature on the relationship between politicians and bureaucrats is based on the Western experience, adopting the heuristic of principals and agents in which politicians exercise control over their bureaucratic agents in order to enact policy. This article argues that such approaches overlook the role of the bureaucracy in many developing countries. Investigating the role of the bureaucracy in policy-making in Thailand, it develops a framework to categorize the methods by which a bureaucracy is able to exercise control over policy making.
By :
Jacob I. Ricks, Assistant Professor of Political Science, Singapore Management University
Date :
Monday, 21 July 2014
Time :
1.30 - 3.30 pm
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
:
Free / No Reservation Request
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
เสวนาเรื่อง3 ปี กสทช.: ความฝัน ความเป็นจริง และการปฏิรูปกฎกติกา”
:
จัดโดยโครงการวิเคราะห์และติดตามร่างกฎหมาย (Thai Law Watch) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับโครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม (NBTC Policy Watch) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)และ คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ :
21 กรกฎาคม 2557
สถานที่ :
ห้อง ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำหนดการ :
13.00 – 13.30 น. :
ลงทะเบียน
13.30 – 14.00 น. :
เสนอผลการศึกษา “บทวิเคราะห์พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทiคมนาคม พ.ศ. 2553 และข้อเสนอในการปรับปรุง”
โดย :
วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14.00 – 15.30น. :
เสวนา“3 ปี กสทช. ความฝัน ความเป็นจริง และการปฏิรูปกฎกติกา”
ผู้ร่วมอภิปรายโดย :
- นพ. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กสทช. (ด้านกิจการโทรคมนาคม)
:
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กสทช. (ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)
:
- ผศ.ดร. พิรงรอง รามสูต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:
- คุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
ผู้ดำเนินการอภิปรายโดย :
ผศ. ปกป้อง จันวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15.30 –16.00 น. :
เปิดเวทีแสดงความคิดเห็น
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
การเสวนา เรื่อง "อนาคตการคลังประเทศไทย: ทำอย่างไรให้เป็นธรรมและยั่งยืน"
วันที่ :
15 กรกฎาคม 2557
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
โดย :
ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ดร.สมชัย จิตสุชน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
:
Mr.Shabih Mohib ธนาคารโลกสำนักงานประเทศไทย
ดำเนินรายการโดย :
ดร.ธร ปีติดล อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาัลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ"ปฏิรูปพลังงาน: โอกาสและความท้าทายหลังรัฐประหาร" (ครั้งที่ 2)
วันที่ :
10 กรกฎาคม 2557
เวลา :
14.30 - 17.00 น.
โดย :
1) คุณมนูญ ศิริวรรณ
:
2) คุณบรรยง พงษ์พานิช
ผู้ดำเนินรายการโดย :
อ.ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาัลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ"ปฏิรูปพลังงาน: โอกาสและความท้าทายหลังรัฐประหาร" (ครั้งที่ 1)
วันที่ :
9 กรกฎาคม 2557
เวลา :
13.00 - 15.30 น.
โดย :
1) คุณรสนา โตสิตระกูล
:
2) มล. กรกสิวัฒน์ เกษมศรี
ผู้ดำเนินรายการโดย :
อาจารย์อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาัลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้อง 101 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
Seminar"Per Capita Income and Population Size in the Gravity Equation"
:
This paper explores the impact of per capita income and population size on markups and bilateral trade flows in a random search framework. The intuition is that when firms randomly meet consumers, only consumer income, not population size, matters to company pricing strategy. The model offers three main predictions :
:
1) Average price and markup are increasing in per capita income but are independent of population size.
:
2) Per capita income increases international trade flow intensively and extensively, but population size affects international trade flow only extensively.
:
3) Bilateral trade flows can roughly predict gains from trade due to a wedge driven by company price setting strategy.
วันที่ :
3 กรกฎาคม 2557
เวลา :
13.30 - - 15.30 น.
โดย :
นายวิศรุต สุวรรณประเสริฐ กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์) ณ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน
ดำเนินรายการโดย :
อ.ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาัลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนมิถุนายน 2557
แถลงรายงานวิจัยและเสวนาในหัวข้อ "สถานการณ์ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมภายใต้การกำกับของ กสทช."
:
โครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม (NBTC Policy Watch) ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการแถลงรายงานวิจัยและเสวนาในหัวข้อ"สถานการณ์ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมภายใต้การกำกับของ กสทช." ในวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
กำหนดการ :
9.30 - 10.00 น. :
ลงทะเบียน
10.00 - 10.45 น. :
นำเสนอรายงานการศึกษาของโครงการ NBTC Policy Watch ในหัวข้อ “ราคาค่าโทร 3G หนึ่งปีเปลี่ยนไปอย่างไร?”
:
โดย ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10.45 - 11.00 น. :
พักรับประทานของว่าง
11.00 - 11.45 น. :
เสวนาในหัวข้อ “สถานการณ์ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมภายใต้การกำกับของ กสทช.” ซึ่งจะพูดคุยในประเด็นสำคัญ เช่น กรณีซิมดับ ราคาค่าบริการ 3G ฯลฯ
โดย :
นายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
:
สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคตัวแทนจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ *อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงาน
ดำเนินรายการโดย :
วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11.45 - 12.00 น. :
ถาม - ตอบข้อสงสัย และแลกเปลี่ยนความเห็น
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
:
www.nbtcpolicywatch.org
:
facebook.com/NBTCPolicyWatch
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาการนำเสนอบทความ “Network Structures and Public Goods Provision Evidence from Village Kinship Networks in the Gambia”
วันที่ :
16 มิถุนายน 2557
เวลา :
9.30 - 11.00 น.
โดย :
ดร.ชุติมา ตันตะราวงศา สำเร็จวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์) Duke University, USA
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
ปาฐกถาพิเศษ "คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : มองผ่านอดีตเพื่อปัจุบันและอนาคต"
:
ขอเชิญร่วมฟังการปาฐกถาพิเศษ เนื่องในวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ครบรอบปีที่ 65
วันที่ :
13 มิถุนายน 2557
เวลา :
10.00 - 12.00 น.
โดย :
รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
***เฉพาะอาจารย์ภายใน***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
การสัมมนาแถลงรายงานวิจัยและเสวนาในหัวข้อ"บทบาทของ กสทช. ในการให้ใบอนุญาตและกำกับดูแลกิจการดาวเทียมสื่อสาร"
วันที่ :
11 มิถุนายน 2557
:
กำหนดการ
13.00-13.20 น. :
ลงทะเบียน
13.20-14.00 น. :
NBTC Policy Watch ในหัวข้อ “บทบาทของกสทช. ในการให้ใบอนุญาต และกำกับดูแลกิจการดาวเทียมสื่อสาร”
โดย :
วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14.00-14.15 น. :
พักรับประทานของว่าง
14.15-15.45 น. :
เสวนาในหัวข้อ “บทบาทของ กสทช.ในการให้ใบอนุญาตและกำกับดูแลกิจการดาวเทียมข้อพิจารณาด้านกฎหมายและเศรษฐศาสตร์”
โดย :
- คุณธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาต และกำกับดูแลกิจการบริการดาวเทียมสื่อสาร
:
- ดร. อมรเทพ จิรัฐิติเจริญ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
:
- ผศ.ดร. ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง รองคณะบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
:
- ดร. พรเทพ เบญญาอภิกุล อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15.45-16.00 น. :
ถาม-ตอบข้อสงสัย และแลกเปลี่ยนความเห็น
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์