สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : สัมมนาที่ผ่านมา
สัมมนาเดือนมีนาคม 2553
การนำเสนอวิทยานิพนธ์ "ปัจจัยกำหนดส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยและโครงสร้างการแข่งขันธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย”
เวลา :
14.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
นายภานุพล เพ็ญวิจิตร นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
สัมมนาเดือนกุมภาพันธ์ 2553
สัมมนาวิชาการ"State Level Tests of Okun's Coefficient -- Implications for the current U.S. Recession"
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
โดย :
Dr. Brian Patrick Kennedy, Faculty of Economics, Thammasat University
ดำเนินรายการโดย :
รศ.สุขุม อัตวาวุฒิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
การสัมมนาการนำเสนอบทความวิชาการเรื่อง "The Welfare Effects of Eliminating Economic Crisis in Heterogenous-Agents Model with Aggregate Shock”
เวลา :
13.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
คุณเชษฐา อินทรวิทักษ์ (ผู้สมัครเป็นอาจารย์ประจำของคณะเศรษฐศาสตร์) สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก, Economics ณ Boston University, U.S.A.
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ไฟล์เอกสาร :
การสัมมนาวิชาการ "เรียนเศรษฐศาสตร์ให้เป็น ใช้เศรษฐศาสตร์ให้ดี
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
โดย :
รศ.ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ศาสตราภิชาน มหาวิทยาลัยรังสิต
ดำเนินรายการโดย :
อ.ดร.ประชา คุณธรรมดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย 205 ชั้น 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
โปรแกรมเปิดไฟล์ Video :
ไฟล์เอกสาร :
การนำเสนอวิทยานิพนธ์ "A Human Capital Model: The Importance of Initial Time Allocations with Application to Buddhist Religious Participation”
เวลา :
14.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
นายพีรพัชร เกตุมณี นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
การเสวนา "ประสบการณ์การเรียนต่อเศรษฐศาสตร์ (ในประเทศไทย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น)"
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
โดย :
ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ลีลหานนท์, อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์, อ.ภาวิน ศิริประภานุกูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย :
อ.ดร.พีระ เจริญพร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย 205 ชั้น 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
ไฟล์เอกสาร :
การบรรยายพิเศษ"ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า : การดำเนินการ การกำกับดูแล และโอกาสของเกษตรกร"
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
โดย :
ดร.นภาพร จิระพันธ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ดร.ประชา คุณธรรมดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย 205 ชั้น 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนมกราคม 2553
การสัมมนาวิชาการ " บทวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสถานีอนามัย"
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
โดย :
ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินการโดย :
อ.รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
การสัมมนาวิชาการ "เศรษฐศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด"
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
โดย :
รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ นักวิชาการอิสระ
ดำเนินรายการโดย :
อ.ดร.ประชา คุณธรรมดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมหลวงดำริอิสรานุวรรต ชั้น 5 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ไฟล์เอกสาร :
การสัมมนาวิชาการ "การประยุกต์การประมาณค่าแบบหดตัวบนแบบจำลอง" (Vector Autoregression)
เวลา :
13.30 – 16.30 น.
โดย :
โดย อ.ภาวิน ศิริประภานุกูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ :
ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ลีลหานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เรื่องย่อ :
เรามองความสามารถในการพยากรณ์ของแบบจำลองในลักษณะ Bayesian VAR ที่เหนือกว่าแบบจำลอง VAR ปกติ ว่าเป็นผลมาจากการลดลงของ Variance ในค่าการพยากรณ์ ซึ่งทำให้เราทดลองนำเอาวิธีการประมาณค่ารูปแบบอื่นๆซึ่งส่งผลให้ค่า Variance ในค่าพยากรณ์ลดลงเช่นเดียวกันมาประยุกต์ใช้กับแบบจำลอง VAR หลังจากนั้นเราได้เปรียบเทียบความสามารถในการพยากรณ์ของวิธีการประมาณค่าเหล่านี้กับแบบจำลอง Bayesian, VAR เราพบว่าผลลัพธ์การศึกษาของเราสนับสนุนข้อสมมุติฐานข้างต้น
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์