สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : สัมมนาที่ผ่านมา (Past seminars)
สัมมนาเดือนมิถุนายน 2557
การสัมมนาแถลงรายงานวิจัยและเสวนาในหัวข้อ"บทบาทของ กสทช. ในการให้ใบอนุญาตและกำกับดูแลกิจการดาวเทียมสื่อสาร"
วันที่ :
11 มิถุนายน 2557
:
กำหนดการ
13.00-13.20 น. :
ลงทะเบียน
13.20-14.00 น. :
NBTC Policy Watch ในหัวข้อ “บทบาทของกสทช. ในการให้ใบอนุญาต และกำกับดูแลกิจการดาวเทียมสื่อสาร”
โดย :
วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14.00-14.15 น. :
พักรับประทานของว่าง
14.15-15.45 น. :
เสวนาในหัวข้อ “บทบาทของ กสทช.ในการให้ใบอนุญาตและกำกับดูแลกิจการดาวเทียมข้อพิจารณาด้านกฎหมายและเศรษฐศาสตร์”
โดย :
- คุณธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาต และกำกับดูแลกิจการบริการดาวเทียมสื่อสาร
:
- ดร. อมรเทพ จิรัฐิติเจริญ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
:
- ผศ.ดร. ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง รองคณะบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
:
- ดร. พรเทพ เบญญาอภิกุล อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15.45-16.00 น. :
ถาม-ตอบข้อสงสัย และแลกเปลี่ยนความเห็น
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
การเสวนา เรื่อง "อนาคตการคลังประเทศไทย: ทำอย่างไรให้เป็นธรรมและยั่งยืน" ***ขอเลื่อนการจัดโดยไม่มีกำหนด***
วันที่ :
2 มิถุนายน 2557
เวลา :
9.30 - 12.00 น.
โดย :
ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ดร.สมชัย จิตสุชน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
:
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง
:
Mr.Shabih Mohib ธนาคารโลกสำนักงานประเทศไทย
ดำเนินรายการโดย :
ดร.ธร ปีติดล อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาัลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้อง 101 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
สัมมนาเดือนพฤษภาคม 2557
Seminar "Delivering From a Distance: When Measurement Helps, and When it Hinders?"
:
This talk will discuss the value of autonomy and decentralization in delivering external interventions, and when such strategies are likely to prove superior to central control and measurement. In support of the argument this talk will bring to bear data on attempts by international development agencies (e.g. the World Bank) on their projects, drawing from the world's largest database of development project outcomes.
By :
Dan Honig, Ph.D. Candidate, Harvard University
Date :
Tuesday, 27 May 201
Time :
1.30 - 3.00 pm
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
:
Free / No Reservation Rwquest
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
The Non-Farm Rate of Profit and Thai Economic Development:1970 to 2010
วันที่ :
8 พฤษภาคม 2557
เวลา :
9.30 - 11.00 น.
โดย :
ดร.นภนต์ ภุมมา สำเร็จวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์) The University of Utah, USA.
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
สัมมนาเดือนเมษายน 2557
แถลงรายงานวิจัยและเสวนาในหัวข้อ"บทบาทของ กสทช.ในอนาคตทีวีดิจิตอลไทย"
:
โครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม (NBTC Policy Watch) ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการแถลงรายงานวิจัยและเสวนาในหัวข้อ"บทบาทของ กสทช.ในอนาคตทีวีดิจิตอลไทย" ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 ณ ห้อง 101 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
กำหนดการ :
13.00-13.30 น. :
ลงทะเบียน
13.30-14.15 น. :
นำเสนอรายงานศึกษาของโครงการ NBTC Policy Watch
:
ในหัวข้อ "อดีต ปัจจุบัน อนาคต ทีวีดิจิตอลไทย"
:
โดย ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล และ วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
14.15-14.30 น. :
พักรับประทานของว่าง
14.30-15.30 น. :
เสวนาในหัวข้อ "บทบาทของ กสทช. ในอนาคตทีวีดิจิตอลไทย"
:
โดย ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)
:
ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเรื่องทีวีดิจิตอลในไทย
:
ดำเนินรายการโดย ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล
15.30-16.00 น. :
ถาม-ตอบข้อสงสัย และแลกเปลี่ยนความเห็น
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
:
www.nbtcpolicywatch.org
:
facebook.com/NBTCPolicyWatch
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนมีนาคม 2557
สัมมนางานวิจัย"Rates of Return to School in Thailand"
Abstract :
Using data from Thailand’s National Labor Force Survey from 2007 to 2010, this paper analyzes the rate of return to schooling. The Mincer-type rate of return to investment in schooling was estimated.Results show that secondary vocational-technical education gives approximately on average 15 per cent higher earning returns than secondary general education. Completing a bachelor's degree gives approximately on average 29 percent higher earning returns compared with higher vocational-technical certificate. These findings call into question the belief that aggregate demand for college graduates increased more rapidly than for those with higher vocational-technical education.
วันที่ :
31 มีนาคม 2557
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
โดย :
อ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้วิจารณ์บทความ :
อ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม 60 ปี (2) ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
Does Community Participation Work? Evidence from the Council of Community Organisations (CCO) Program in Thailand.
Abstract :
How is community participation understood, realized, and governed by an organization which promotes it? Studying Thailand's Council of Community Organisations Program (Sapa-Ongkorn Chumchon) exposes a gap between expectations and reality for community participation.
วันที่ :
26 มีนาคม 2557
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
โดย :
อ.ดร.ธร ปีติดล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้วิจารณ์โดย :
อ.นนท์ นุชหมอน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย :
อ.พนิต วัฒนกูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม 60 ปี (2) ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนางานวิจัย “Comparative Approaches to Estimating Demand for Payment for Environmental Services Payment”
Abstract :
Dr. Monthien proposes a comparison of both parametric and semiparametric estimation of willingness to pay (WTP) for environmental services. In order to solve problems of Inconsistency of estimation due to heteroscedasticity, conventional and new methods are used in the analysis.
วันที่ :
24 มีนาคม 2557
เวลา :
13.30 – 15.30 น.
โดย :
อ.ดร.มณเฑียร สติมานนท์
ผู้วิจารณ์บทความ :
อ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ
ผู้ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม 60 ปี (2) ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ "Farm and Non-farm Occupational and Earnings Dynamics in Rural Thailand" ***เลื่อนออกไปไม่มีกำหนด***
Abstract :
This study explores individual occupational and earnings dynamics in rural Thailand during 2005-2010. We find significant occupational transitions, mainly involving moving out of farming and into non-farm employment, rather than starting businesses, especially enterprises that employ others. Using stochastic dominance, we identify an occupational ladder, with the most remunerative employment as a non-farm business owner/employer, and the worst as an agricultural worker. Occupational transitions into the rural non-farm economy are associated with statistically significant earnings gains while transitions into farming are associated with earnings losses. These results are confirmed with a variety of methods to control for prospective unobserved heterogeneity. However, a small number of individuals become and remain non-farm employers, reflecting the difficulty in operating non-farm businesses that employ others.
วันที่ :
17 มีนาคม 2557
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
โดย :
อ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม 60 ปี (2) ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์