สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : สัมมนาที่ผ่านมา
สัมมนาเดือนสิงหาคม 2553
สัมมนาการนำเสนอบทความวิชาการเรื่อง “ The Impact of Health Insurance Coverage on Cancer Screening Among Women in Thailand ”
เวลา :
13.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
คุณแก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล (ผู้สมัครเป็นอาจารย์ประจำของคณะเศรษฐศาสตร์) สำเร็จการศึกษา Ph.D. (Economics) ณ University of Hawaii at Manoa, USA.
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
การเสวนาภายใน (closed session) เรื่อง "ความเคลื่อนไหวเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยและการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ"
เวลา :
14.30 น.-16.00 น.
โดย :
ศ.ดร. ปราณี ทินกร คณะกรรมการปฎิรูปเศรษฐกิจ ชุดคุณอานันท์ ปันยารชุน
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การเสวนาภายใน :
เฉพาะอาจารย์ และนักศึกษา
การนำเสนอวิทยานิพนธ์ “การวิเคราะห์ค่าความเต็มใจที่จะจ่ายของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ได้รับการรับรองฉลากลดภาวะโลกร้อน”
เวลา :
9.30 น. เป็นต้นไป
โดย :
นายนพรัตน์ พรหมอินทร์ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้อง วจ 216 ชั้น 2 อาคารเดือนบุนนาค คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
การนำเสนอวิทยานิพนธ์ “Monetary Policy Rule Under an Inflation Targeting Framework : Evidence From Thailand”
เวลา :
9.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
โดยนายกัมพล พรพัฒนไพศาลกุล นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
สัมมนาเดือนกรกฎาคม 2553
การสัมมนา"ทางเลือกนโยบายการกำหนดราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม"
เวลา :
13.30 - 17.00 น.
ผู้เสนอบทความโดย :
ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์
:
ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร
:
อ.ณพล สุกใส
:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้วิจารณ์โดย :
คุณชายน้อย เผื่อนโกสุม
:
คุณมนูญ ศิริวรรณ
:
ผู้แทนจากกระทรวงพลังงาน
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม Meeting Room 1 - 2 โซนดี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
:
(สำรองที่นั่งด่วนที่คุณเบญญาภา)
สัมมนาทางวิชาการประจำปี 2553 ครั้งที่ 33 เรื่อง "สิ่งแวดล้อมกับเศรษฐกิจไทย : ผลกระทบและแนวทางป้องกัน"
สถานที่ :
หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
08.30 – 09.00 น. :
ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น. :
พิธีเปิดโดย รศ.ดร.ปัทมาวดี ซูซูกิ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
09.15 – 09.30 น. :
วีดีทัศน์ “การสำรวจและประเมินสถานะความรู้ด้านนโยบายและเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน"
โดย :
รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ และ รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการภาคเช้า :
โดย ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
09.30 – 10.20 น. :
“แนวคิดการบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมกับนัยยะต่อประเทศไทย”
โดย :
รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ และ ดร.ประชา คุณธรรมดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิจารณ์บทความ :
โดย คุณรังสรรค์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน และประเมินผล กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10.20 – 10.40 น. :
พัก - อาหารว่าง
10.40 – 11.30 น. :
“นัยของข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมไทย ข้อตกลงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
โดย :
ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิจารณ์บทความ :
โดย รศ.ดร.สิรินทรเทพ เต้าประยูร รองผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11.30 – 12.00 น. :
ถาม – ตอบ
12.00 – 13.00 น. :
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ดำเนินรายการภาคบ่าย :
โดย ผศ.ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13.00 – 13.45 น. :
“ความขัดแย้งโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และแนวทางแก้ปัญหา”
โดย :
ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วิจารณ์บทความ :
โดย ดร. เดชรัต สุขกำเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13.45 – 14.00 น. :
ถาม-ตอบ
14.00 – 16.00 น. :
อภิปรายเรื่อง “การจัดการสิ่งแวดล้อมในทศวรรษหน้า”
:
คุณประเสริฐ ศิรินภาพร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
:
ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
:
คุณบัณฑูร เศรษฐศิโรฒม์ ผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
:
คุณชลธร ดำรงศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมคุณภาพงาน (เอส ซี จี)
:
คุณสุทธิ อัชฌาสัย ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก
ดำเนินการอภิปราย :
รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
การเสนอบทความวิชาการ "Family Formation in Walrasian Markets"
เวลา :
13.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
คุณอนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ (ผู้สมัครเป็นอาจารย์ประจำของคณะเศรษฐศาสตร์) สำเร็จการศึกษา Ph.D. (Economics) ณ University of Chicago, USA.
สถานที่ :
ณ ห้องเรียน ศ.304 ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
สัมมนาเดือนมิถุนายน 2553
การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "1 ปีกับการจับตานโยบายรัฐบาล”
กำหนดการ :
8.00 - 9.00 น. :
ลงทะเบียน
9.00 - 9.15 น. :
กล่าวเปิดงาน โดย รศ.ดร. ปัทมาวดี ซูซูกิ คณบดี คณtเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวสรุปผลงานและกิจกรรมของโครงการจับตานโยบายรัฐบาล
:
ศ.ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันศึกษานโยบายสาธาณะ บรรยายเรื่อง “ทำไมต้องวิเคราะห์ช่องว่างทางนโยบายรัฐบาล”
9.15 - 10.00 น. :
นำเสนอการวิเคราะห์ช่องว่างนโยบายด้านมหภาคและระหว่างประเทศ โดย รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอมอุดมธรรม และอ.รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร
10.00 - 10.45 น. :
นำเสนอการวิเคราะห์ช่องว่างนโยบายด้านการคลัง โดย ศ.ดร. ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
10.45 - 11.00 น. :
รับประทานอาหารว่าง
11.00 - 11.45 น. :
นำเสนอการวิเคราะห์ช่องว่างนโยบายด้านการศึกษา โดย ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
11.45 - 13.00 น. :
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องประชุมริมน้ำชั้น 3
13.00 - 13.45 น. :
นำเสนอการวิเคราะห์ช่องว่างนโยบายด้านอุตสาหกรรม โดย ดร. พีระ เจริญพร
13.45 - 14.30 น. :
นำเสนอการวิเคราะห์ช่องว่างนโยบายด้านเกษตร โดย ดร.ประชา คุณธรรมดี
14.30 - 15.30 น. :
ตระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความเชื่อมโยงของช่องว่างนโยบายแต่ละด้าน
ดำเนินรายการโดย :
รศ.ดร. ปัทมาวดี ซูซูกิ และ ศ.ดร. พรายพล คุ้มทรัพย์
15.30 น. เป็นต้นไป :
ปิดการประชุมและรับประทานอาหารว่าง
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การนำการเสนอบทความวิชาการ " Strategic Nonperforming Loans "
เวลา :
13.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
คุณพอพล แข่งเพ็ญแข (ผู้สมัครเป็นอาจารย์ประจำของคณะเศรษฐศาสตร์) สำเร็จการศึกษา Ph.D. (Economics) ณ Queen’s University, Canada
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
การสัมมนาเรื่อง "ความบกพร่องในการทำงานของรัฐเรื่องสิ่งแวดล้อม : ประสบการณ์จากภาคปฏิบัติ"
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
โดย :
คุณพูลทรัพย์ ปิยะอนันต์ อดีตผู้ตรวจการแผ่นดิน
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เฉพาะคณาจารย์ และนักศึกษา
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์