สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : สัมมนาที่ผ่านมา
สัมมนาเดือนมิถุนายน 2554
สัมมนาวิชาการ "Tax Incidence in Thailand"
เวลา :
10.00 – 12.00 น.
โดย :
Prof. Jonathan Haughton, Economics Department, Suffolk University, Boston
ผู้ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ติดตามการจัดสัมมนาได้ที่ :
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนพฤษภาคม 2554
การนำเสนอผลงานวิจัย
เวลา :
13.30-15.30 น.
หัวข้อเรื่อง :
"Pollution Control Policy and Abatement Behavior of Strategic Firm Under Asymmetric Information"
โดย :
นายกิตติพงษ์ เติมวัฒนาภักดี นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หัวข้อเรื่อง :
"บทบาทของรางวัลนำจับและการลงโทษต่อการแก้ปัญหาคอร์รัปชันภายหลังกระทำความผิด การทดลองทางเศรษฐศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ"
โดย :
นายลอยลม ประเสริฐศรี นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย
หัวข้อเรื่อง :
“ความเต็มใจจ่ายสำหรับซื้อรถยนต์ไฮบริด กรณีศึกษาผู้ใช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร"
โดย :
นายอธิป รัฐเมธา นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
:
http//www.econ.tu.ac.th/seminar
สัมมนาเดือนเมษายน 2554
การนำเสนอบทความวิชาการเรื่อง "ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าแบบทวิภาคีต่อการจ้างงานและค่าจ้างแรงงานในภาคสาขาการผลิตของประเทศไทย"
เวลา :
9.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
นางสาวจุฑามาศ ทองนาค นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม 60 ปี (2) ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
การสัมมนาวิชา “ดัชนีธุรกิจส่งออกกับการทำนายมูลค่าการส่งออกของประเทศไทย”
เวลา :
14.00 – 16.30 น.
โดย :
อ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
น.ส.วรพักตร์ ฐิตะดิลก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
:
น.ส.ณิชชาภัทร กาญจนอุดมการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
ผู้ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
การนำเสนอบทความวิชาการเรื่อง "ความเต็มใจจ่ายสำหรับซื้อรถยนต์ไฮบริด กรณีศึกษาผู้ใช้"
เวลา :
10.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
นายอธิป รัฐเมธา นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
การนำเสนอบทความวิชาการเรื่อง "Implication and Policy Responses of Capital Flows on Monetary and Macroeconomic: Evidence from Thailand"
เวลา :
9.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
นางสาวสุกัญญา ลีลาวีระชัย นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
สัมมนาเดือนมีนาคม 2554
การเสวนาวิชาการ "ผ่าแผนพัฒน์ ฉบับ 12 ของจีน"
เวลา :
13.00-16.30 น.
โดย :
อาจารย์วิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์ ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายและการเมืองจีน
:
อาจารย์หลี่ เหรินเหลียง นักวิชาการจีน
:
ผศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้อง F337 ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี (อาคารเอนกประสงค์ 2 ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ“วิพากษ์ข้อเสนอปฏิรูปการจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรของคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.)”
เวลา :
13.30-17.00 น.
โดย :
ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ กรรมการปฏิรูป
:
รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
:
รศ.ดร.ปัทมาวดี ซูซูกิ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
:
คุณบุญลือ เจริญมี ตัวแทนชาวบ้านคลองโยง พื้นที่โฉนดชุมชนแห่งแรก
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ปกป้อง จันวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ท่านสามารถศึกษาข้อเสนอปฏิรูปการของ คปร. ได้ที่ http//www.reform.or.th/reform/13
ไฟล์เอกสาร :
ปาฐกถา "ป๋วย อึ๊งภากรณ์" ครั้งที่ ๑๒ เรื่อง "วิทยาศาสตร์เพื่ออะไร"
เวลา :
๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
โดย :
ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ :
ณ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนกุมภาพันธ์ 2554
สัมมนา “มองภาคเกษตรไทยผ่านแว่นขยาย“
กำหนด
09.30 - 09.45 น. :
ลงทะเบียน
09.45 - 12.00 น. :
นำเสนอ หัวข้อ “หนทางรอดของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำ(กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา)” โดย นายธนดล โพธารามิก
:
นำเสนอ หัวข้อ “การตลาดปูม้าชะอำและความยั่งยืนของการประมงปูม้า กรณีศึกษา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี” โดย นางสาวอัจฉริญา ตันตระกูล
:
นำเสนอ หัวข้อ “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อเพื่อการเกษตร กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรผู้ประกันรายได้ในพื้นที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี” โดย นายจารุพงษ์ วัฒนะมงคล
:
นำเสนอ หัวข้อ “การปฏิรูปการเกษตรไทยด้วยการจัดสรรปัจจัยการผลิตและกิจกรรมทางการเกษตร แบบ supply chain management กรณีศึกษาพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก“ โดย นางสาวเบญจวรรณ ประสานเกษม
:
นำเสนอ หัวข้อ “ข้อขัดแย้งทางนโยบายของการขยายพื้นที่เพาะปลูกกับการเปิดเสรีการค้า ( AFTA) กรณีปาล์มน้ำมัน” โดย นางสาววัชรียา ถาวร
:
นำเสนอ หัวข้อ “การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่างโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรและโครงการประกันรายได้” โดย นางสาวภวิกา รุหการ
แสดงความคิดเห็นโดย :
คุณสุวรรณา ตุลยวศินพงศ์
:
รศ.ดร.สมนึก ทับพันธุ์
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ดร.ประชา คุณธรรมดี
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์