สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : สัมมนาที่ผ่านมา
สัมมนาเดือนธันวาคม 2552
การนำเสนอวิทยานิพนธ์ "การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ต่อการเลือกใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์"
เวลา :
13.30 น. เป็นต้นไป
วิทยากร :
นายพิชญ์ สิทธิกร
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดการเสวนาวิชาการ เรื่อง "แผนพัฒนาตลาดทุนไทย"
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
เสวนาโดย :
คุณบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด,
:
คุณทิพยสุดา ถาวรามร ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์,
:
ดร.วิรไท สันติประภพ รองผู้จัดการ สายงานพัฒนาและวางแผนกลยุทธิ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,
ผู้ดำเนินรายการ :
ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
การนำเสนอวิทยานิพนธ์ "Rational Bubbles in Vietnamese Stock Market and the Relationship Between Monetary Policy and Stock Return"
เวลา :
14.30 น. เป็นต้นไป
โดย :
Mr. Pham Ha นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
การแสดงปาฐกถา"60 ปี เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์" ครั้งที่ 12 เรื่อง "เสน่ห์และอัปลักษณ์ของเศรษฐศาสตร์"
เวลา :
14.00 - 15.30 น.
โดย :
ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
การสัมมนาวิชาการ "ทำอย่างไรให้ได้รางวัลเศรษฐทัศน์"
เวลา :
13.30 - 16.30 น.
:
มีการนำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัลเศรษฐทัศน์ และวิธีการพิชิตรางวัล
โดย :
นายคณิต เกื้อวิบูลย์วณิชย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคภาษาอังกฤษ
:
นายคุปต์ พันธิ์หินกอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคภาษาไทย
:
นายเกียรติศักดิ์ คำสี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคภาษาไทย
ผู้ดำเนินรายการ :
น.ส.ฐิติรัตน์ จันทร์แสงสี
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมหลวงดำริอิสรานุวรรต ชั้น 5 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
การสัมมนาการนำเสนอบทความวิชาการ " Investigating Market Power and Collusion under Demand Change : An Analysis of the UK Milk Market
เวลา :
09.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
คุณวรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์ (ผู้สมัครตำแหน่งอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์) ระดับปริญญาเอก, Economics ณ University of Oxford, United Kingdom
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
การนำเสนอวิทยานิพนธ์ "พฤติกรรมผู้ฝากรายใหญ่ภายใต้กฎหมายการประกันเงินฝาก: กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร และปริมณฑล"
เวลา :
13.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
นายสุกิจ แจ่มจิตรตรง นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
สัมมนาเดือนพฤศจิกายน 2552
การบรรยายวิชาการเรื่อง “ เศรษฐศาสตร์การทดลองเบื้องต้น : เราจะเข้าใจพฤติกรรมและการตัดสินใจของมนุษย์ให้ดีขึ้นได้อย่างไร ” (An Introduction to Experimental Economics: How to gain an insight into human's behaviour and decisions)
เวลา :
13.30 – 16.30 น.
โดย :
โดย คุณดนหทัย แฮร์ริส, นักศึกษาระดับปริญญาเอก, Department of Land Economy, University of Cambridge, ประเทศอังกฤษ
ผู้ดำเนินรายการ :
นางสาวฐิติรัตน์ จันทร์แสงสี
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย 205 ชั้น 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เรื่องย่อ :
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับชีวิตจริงและทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมและการตัดสินใจของมนุษย์ได้มากเพียงไรเพียงไม่กี่สิบปีก่อนหน้านี้ เศรษฐศาสตร์ได้เปลี่ยนโฉมจากสาขาที่การทดลองแบบวิทยาศาสตร์ไม่สามารถนำมาใช้ได้ มาเป็นสาขาที่ข้อมูลที่ได้จากการทดลองสามารถนำมาใช้ในการศึกษาทฤษฎีและนโยบายที่ยากจะประเมินได้โดยใช้ข้อมูลอื่นๆ การบรรยายในครั้งนี้ จะแนะนำความรู้ใหม่ที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับการทดลองที่สามารถทดสอบทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เพื่อให้เข้าใจการตัดสินใจและพฤติกรรมของมนุษย์ได้ในบริบทต่าง ๆ
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนา “Indonesis-Thailand Sharing Experiences on Islamic and Sufficiency Economy”
:
Jointly Organized by Indonesian Embassy in Bangkok with Faculty of economics, Thammasat University, 30 November 2009 fifth-floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan Campus, Bangkok
Programme :
08.30 :
Refreshment and Registration
09.00-09.20 :
Welcoming Remarks by Dean of Faculty of Economics, Thammasat University
:
Remarks by Rector of Thammasat University
:
Opening Remarks by H.E. Mohammad Hatta, Ambassador of the Republic of Indonesia to the Kingdom of Thailand
:
Exchange of Tokens and Photo Session
09.30-10.50 :
Presentations :
:
• Indonesia-Thailand Bilateral Economic Relations By Dr. Nana Yuliana, Head of Economic Affairs, Indonesian Embassy in Bangkok
:
• Islamic Economy By Prof.Dr. Iwan Triyuwono (Faculty of Economics, University of Brawijaya )
:
• Sufficiency Economy, Concept and Philosophy in Thailand
:
By Prof. Dr.Apichai Puntasen (Director of Rural and Social Management Institute)
:
• Sufficiency Economy in Thailand’s Policy By Representative of National Economic and Social Development Board of Thailand
Moderator :
Dr. Supruet Thavornyutikarn (Faculty of Economics, Thammasat University)
10.50-12.00 :
Questions and Answers
12.00 :
Lunch
ไฟล์เอกสาร :
การสัมมนาวิชาการเรื่อง “ The Dark Side”
เวลา :
13.30 – 16.30 น.
โดย :
Professor Dr. Klaus Abbink จาก CBESS, School of Economics, University of East Anglia, ประเทศอังกฤษ
ผู้ดำเนินรายการ :
นางสาวภัคสิรี บุพธรรม
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
Abstract :
The defining figure of neoclassical economic theory, the homo oeconomicus, has long been challenged by both experimental economics and social psychology. People are, as we now know from many experimental studies on dictator games, ultimatum games or public good games, not own-payoff maximising egoists, but compassionate social beings who care about fairness and the well-being of others. However, the focus on kind behaviour in the literature may be inappropriately one-sided. In a series of experiments presented here we ask whether there is also a dark side of human behaviour. We show that nastiness, which we define as a genuine pleasure derived from lowering the well-being of others, is a common trait in humans. We explore strategic situations in which spite and nastiness can result in disastrous outcomes, and which institutional arrangements exacerbate or harness the effects of nastiness.
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์