สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : สัมมนาที่ผ่านมา
สัมมนาเดือนเมษายน 2553
การนำเสนอวิทยานิพนธ์ "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเชื่อมโยงไปข้างหลัง : กรณีศึกษาภาคอุตสาหกรรมการผลิตไทย"
เวลา :
10.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
นายอลงกรณ์ วัฒนผลินธร นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
การนำเสนอวิทยานิพนธ์ "บทประยุกต์ Gravity Model : การค้าไทยกับประเทศเอเชียตะวันออก"
เวลา :
9.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
นางสาวมนิสา นวลเต็ม นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย 206 ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
สัมมนาเดือนมีนาคม 2553
การนำเสนอวิทยานิพนธ์ "การเลือกปฎิบัติทางเพศด้านค่าจ้างในประเทศไทย”
เวลา :
08.30 น. เป็นต้นไป
โดย :
นางสาวฉัตรมณี ข้อเพชร นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
การนำเสนอวิทยานิพนธ์ "การจัดทำแผนที่ความเปราะบางต่อความยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย”
เวลา :
10.30 น. เป็นต้นไป
โดย :
นายดานุด ยูนุช นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
การนำเสนอวิทยานิพนธ์ "Lead-Lag Relationship and Arbitrage Opportunity in SET50 Index Cash and Futures Markets”
เวลา :
09.30 น. เป็นต้นไป
โดย :
นายสุนทร ทองทิพย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
การนำเสนอวิทยานิพนธ์ "ปัจจัยเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการไปปฏิบัติธรรม : กรณีศึกษา ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์”
เวลา :
14.30 น. เป็นต้นไป
โดย :
นางสาวสิริเกล้า สังขพันธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
การนำเสนอวิทยานิพนธ์ "การทดสอบทฤษฎีความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อ โดยการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง”
เวลา :
09.30 น. เป็นต้นไป
โดย :
นายพลากร สัตย์ซื่อ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
การนำเสนอวิทยานิพนธ์ "Local Physical Capital Mobility and Persistency in Local Relative Poverty : Theoretical Framework and a Village Fund Case Study”
เวลา :
11.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
นางสาวสัณห์สิรี โฆษินทร์เดชา นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย 206 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์
การนำเสนอวิทยานิพนธ์ "มรดก และ ระบบภาษีที่เหมาะสมในแบบจำลองดุลยภาพทั่วไปที่มีคนสองช่วงวัยอยู่ร่วมกัน”
เวลา :
11.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
นายทศพล อากาศเมฆ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
การอภิปราย"กระบวนการตรวจสอบการใช้จ่ายภาครัฐ โดยรัฐสภา และ สตง."
เวลา :
13.30 – 16.30 น.
อภิปรายโดย :
คุณสงกรานต์ จิตสุทธิภากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
:
คุณพวงชมนาถ จริยะจินดา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
:
คุณกาญจนา เอกพงศ์ไพสิฐ สถาบันพระปกเกล้า
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์