สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : สัมมนาที่ผ่านมา (Past seminars)
สัมมนาเดือนกรกฎาคม 2557
Seminar"Per Capita Income and Population Size in the Gravity Equation"
:
This paper explores the impact of per capita income and population size on markups and bilateral trade flows in a random search framework. The intuition is that when firms randomly meet consumers, only consumer income, not population size, matters to company pricing strategy. The model offers three main predictions :
:
1) Average price and markup are increasing in per capita income but are independent of population size.
:
2) Per capita income increases international trade flow intensively and extensively, but population size affects international trade flow only extensively.
:
3) Bilateral trade flows can roughly predict gains from trade due to a wedge driven by company price setting strategy.
วันที่ :
3 กรกฎาคม 2557
เวลา :
13.30 - - 15.30 น.
โดย :
นายวิศรุต สุวรรณประเสริฐ กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์) ณ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน
ดำเนินรายการโดย :
อ.ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาัลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนมิถุนายน 2557
แถลงรายงานวิจัยและเสวนาในหัวข้อ "สถานการณ์ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมภายใต้การกำกับของ กสทช."
:
โครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม (NBTC Policy Watch) ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการแถลงรายงานวิจัยและเสวนาในหัวข้อ"สถานการณ์ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมภายใต้การกำกับของ กสทช." ในวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
กำหนดการ :
9.30 - 10.00 น. :
ลงทะเบียน
10.00 - 10.45 น. :
นำเสนอรายงานการศึกษาของโครงการ NBTC Policy Watch ในหัวข้อ “ราคาค่าโทร 3G หนึ่งปีเปลี่ยนไปอย่างไร?”
:
โดย ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10.45 - 11.00 น. :
พักรับประทานของว่าง
11.00 - 11.45 น. :
เสวนาในหัวข้อ “สถานการณ์ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมภายใต้การกำกับของ กสทช.” ซึ่งจะพูดคุยในประเด็นสำคัญ เช่น กรณีซิมดับ ราคาค่าบริการ 3G ฯลฯ
โดย :
นายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
:
สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคตัวแทนจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ *อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงาน
ดำเนินรายการโดย :
วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11.45 - 12.00 น. :
ถาม - ตอบข้อสงสัย และแลกเปลี่ยนความเห็น
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
:
www.nbtcpolicywatch.org
:
facebook.com/NBTCPolicyWatch
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาการนำเสนอบทความ “Network Structures and Public Goods Provision Evidence from Village Kinship Networks in the Gambia”
วันที่ :
16 มิถุนายน 2557
เวลา :
9.30 - 11.00 น.
โดย :
ดร.ชุติมา ตันตะราวงศา สำเร็จวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์) Duke University, USA
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
ปาฐกถาพิเศษ "คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : มองผ่านอดีตเพื่อปัจุบันและอนาคต"
:
ขอเชิญร่วมฟังการปาฐกถาพิเศษ เนื่องในวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ครบรอบปีที่ 65
วันที่ :
13 มิถุนายน 2557
เวลา :
10.00 - 12.00 น.
โดย :
รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
***เฉพาะอาจารย์ภายใน***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
การสัมมนาแถลงรายงานวิจัยและเสวนาในหัวข้อ"บทบาทของ กสทช. ในการให้ใบอนุญาตและกำกับดูแลกิจการดาวเทียมสื่อสาร"
วันที่ :
11 มิถุนายน 2557
:
กำหนดการ
13.00-13.20 น. :
ลงทะเบียน
13.20-14.00 น. :
NBTC Policy Watch ในหัวข้อ “บทบาทของกสทช. ในการให้ใบอนุญาต และกำกับดูแลกิจการดาวเทียมสื่อสาร”
โดย :
วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14.00-14.15 น. :
พักรับประทานของว่าง
14.15-15.45 น. :
เสวนาในหัวข้อ “บทบาทของ กสทช.ในการให้ใบอนุญาตและกำกับดูแลกิจการดาวเทียมข้อพิจารณาด้านกฎหมายและเศรษฐศาสตร์”
โดย :
- คุณธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาต และกำกับดูแลกิจการบริการดาวเทียมสื่อสาร
:
- ดร. อมรเทพ จิรัฐิติเจริญ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
:
- ผศ.ดร. ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง รองคณะบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
:
- ดร. พรเทพ เบญญาอภิกุล อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15.45-16.00 น. :
ถาม-ตอบข้อสงสัย และแลกเปลี่ยนความเห็น
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
การเสวนา เรื่อง "อนาคตการคลังประเทศไทย: ทำอย่างไรให้เป็นธรรมและยั่งยืน" ***ขอเลื่อนการจัดโดยไม่มีกำหนด***
วันที่ :
2 มิถุนายน 2557
เวลา :
9.30 - 12.00 น.
โดย :
ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ดร.สมชัย จิตสุชน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
:
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง
:
Mr.Shabih Mohib ธนาคารโลกสำนักงานประเทศไทย
ดำเนินรายการโดย :
ดร.ธร ปีติดล อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาัลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้อง 101 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
สัมมนาเดือนพฤษภาคม 2557
Seminar "Delivering From a Distance: When Measurement Helps, and When it Hinders?"
:
This talk will discuss the value of autonomy and decentralization in delivering external interventions, and when such strategies are likely to prove superior to central control and measurement. In support of the argument this talk will bring to bear data on attempts by international development agencies (e.g. the World Bank) on their projects, drawing from the world's largest database of development project outcomes.
By :
Dan Honig, Ph.D. Candidate, Harvard University
Date :
Tuesday, 27 May 201
Time :
1.30 - 3.00 pm
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
:
Free / No Reservation Rwquest
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
The Non-Farm Rate of Profit and Thai Economic Development:1970 to 2010
วันที่ :
8 พฤษภาคม 2557
เวลา :
9.30 - 11.00 น.
โดย :
ดร.นภนต์ ภุมมา สำเร็จวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์) The University of Utah, USA.
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
สัมมนาเดือนเมษายน 2557
แถลงรายงานวิจัยและเสวนาในหัวข้อ"บทบาทของ กสทช.ในอนาคตทีวีดิจิตอลไทย"
:
โครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม (NBTC Policy Watch) ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการแถลงรายงานวิจัยและเสวนาในหัวข้อ"บทบาทของ กสทช.ในอนาคตทีวีดิจิตอลไทย" ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 ณ ห้อง 101 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
กำหนดการ :
13.00-13.30 น. :
ลงทะเบียน
13.30-14.15 น. :
นำเสนอรายงานศึกษาของโครงการ NBTC Policy Watch
:
ในหัวข้อ "อดีต ปัจจุบัน อนาคต ทีวีดิจิตอลไทย"
:
โดย ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล และ วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
14.15-14.30 น. :
พักรับประทานของว่าง
14.30-15.30 น. :
เสวนาในหัวข้อ "บทบาทของ กสทช. ในอนาคตทีวีดิจิตอลไทย"
:
โดย ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)
:
ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเรื่องทีวีดิจิตอลในไทย
:
ดำเนินรายการโดย ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล
15.30-16.00 น. :
ถาม-ตอบข้อสงสัย และแลกเปลี่ยนความเห็น
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
:
www.nbtcpolicywatch.org
:
facebook.com/NBTCPolicyWatch
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์