สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : สัมมนาที่ผ่านมา (Past seminars)
สัมมนาเดือนมีนาคม 2555
สัมมนาวิชาการ"Impact of Universal Health Coverage on Households’ Precautionary Savings in Thailand"
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
Abstract :
This study examines the impact of Thailand’s Universal Health Coverage Scheme (UCS), on households’ precautionary savings. Based on the economic theory of precautionary savings, a multi-period stochastic life-cycle model is developed to explain precautionary savings for uncertain medical expenditures. By using the difference-in-differences estimation method, this study finds that, in the short run, the UCS has no impact on households' savings or non-medical consumption expenditures, but it results in increases in both savings and non-medical consumption expenditures in the long run. Thus, these findings offer no evidence of a reduction in precautionary savings as a result of the UCS implementation. Instead, the program produces only an income effect, and only in the long run.
โดย :
อ.ภัททา เกิดเรือง อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร
สถานที่ :
ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาผลงานวิจัยระดับดี รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2554 เรื่อง “การเติบโตผลิตภาพทางการเกษตรของประเทศเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมและเปลี่ยนผ่านในเอเชีย”
:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนางานวิจัยระดับดี รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2554 เรื่อง “การเติบโตผลิตภาพทางการเกษตรของประเทศเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมและเปลี่ยนผ่านในเอเชีย”
เวลา :
09.30 - 12.00 น.
โดย :
รศ.ดร. ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ศ.424 Y ป๋วย อึ๊งภากรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ “การเมืองและการคลัง: การแสวงหานโยบายสาธารณะที่สมเหตุสมผล”
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
โดย :
ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนกุมภาพันธ์ 2555
สัมมนาวิชาการ "Are There Asymmetric Effects of Monetary Policy? : An Estimated Financial Accelerator Model"
เวลา :
13.30 – 16.00 น.
Abstract :
This paper studies the asymmetric effects of monetary policy in a new Keynesian DSGE framework. Two out of three possible groups of explanations for the asymmetry are considered a convex supply curve and a financial friction. The convex supply curve is modeled by the nonlinear Phillips curve rationalized by the Calvo (1983)'s pricing mechanism. The financial friction is explained by Bernanke et al. (1998)'s financial accelerator model. The second-order perturbation method is used to find the solution of the model and to preserve its nonlinearity. The model parameters are estimated by indirect inference method using the U.S. economy. Three types of asymmetric effects of monetary policy are examined 1) expansionary versus contractionary policies; 2) moderate versus aggressive policies; and 3) policies implemented in recessions versus ones implemented in expansions. The study finds that the asymmetric effects of monetary policy are not found in general. The only noticeable asymmetry is the different effects of the policy implemented at busts and ones at booms The main source of the asymmetry mostly comes from the convex supply curve.
โดย :
อ.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิทยานิพนธ์ ในโครงการ Alumni Lecture Series ครั้งที่ 2
เวลา :
09.30 - 12.00 น.
:
หัวข้อเรื่อง "AEC บริการการเงิน...ความคืบหน้าและประเด็นที่น่าสนใจ"
โดย :
คุณเกวลิน หวังพิชญสุข ผู้จัดการฝ่ายวิจัยการเงินการธนาคาร บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
:
หัวข้อเรื่อง "การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของภาคธนาคาร"
โดย :
คุณธนกร เติมพงศ์นุรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การกำกับดูแลความเสี่ยงสินเชื่อเชิงกลยุทธ์ ธนาคารทหารไทย
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ "โอนหนึ้หนีน้ำท่วม"
เวลา :
11.00 - 12.30 น.
โดย :
ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ศ.424 Y ป๋วย อึ๊งภากรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Seminar "The use of arbitration in the administrative contract: the recommendation for Thailand.'
Abstract :
This paper aims to review arbitration laws and practices on administrative contracts in Thailand and some European countries in order to draw a comparison and then initiate some recommendations on the use of arbitration in Thailand. After the Thai government’s losses in several arbitration cases related to the administrative contract, the cabinet issued a resolution in 2009 to prohibit the inclusion of arbitration clauses in such contract. This regulation restrains international investment and has been criticized by foreign investors. Thus, reconsidering such regulation is necessary. Interestingly, many countries in Europe have various practices on the use of arbitration in the administrative contract. Some prohibits it, unless allowed explicitly by law. Some do not have any restriction in this matter at all. From law and economic perspective, the reasons behind various practices shall be analyzed in the paper. Then, the inference would be made as the recommendation for Thailand.
By :
Ms.Natthinee Sereechettapong
Introduction :
Dr.Supruet Thavornyutikarn Lecturer, Faculty of Economics, Thammasat University.
Date :
Monday, 11 February 2013
Time :
1.30 – 3.30 pm
Venue :
Main Conference Room, Fifth Floor, Economics Building, Thammasat University, Tha Prachan
สัมมนาวิชาการ "Changes in Development Finance in Asia: Trends, Challenges, and Policy Implications"
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
โดย :
Mr. Toshiro Nishizawa Director, Asia Department II, Japan Center for International Finance ( on secondment from JBIC)
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ดร.กิริยา กุลกลการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนมกราคม 2555
สัมมนาวิชาการ 'เศรษฐกิจการเมืองของความเหลื่อมล้ำ'
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
โดย :
ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
ดำเนินรายการโดย :
รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ศ.424 Y ป๋วย อึ๊งภากรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ "Index Insurance: Financial Innovations for Agricultural Risk Management and Development"
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
Abstract :
Agricultural insurance for managing covariate natural disaster risks is typically unavailable in the rural regions of developing countries, where poor people live and have their livelihoods and welfare affected regressively by these shocks. The high transactions costs of verifying losses, problems of moral hazard and adverse selection that arise from imperfect information concerning individuals’ loss and the covariate nature of risks conspire to effectively preempt the emergence of conventional insurance for these regions. Index insurance – which makes indemnity payments based on an index that is objectively verifiable, available at low cost in near-real time, not manipulable by either party to the contract, and strongly correlated with the risk being insured –shows considerable promise in overcoming these market failures and hence has great potentialas a means to manage natural disasters in agriculture and perhaps to crowd in rural financial market and informal insurance mechanisms in the low-income agrarian communities. This seminar will discuss thechallenges in developing and implementing sustainable index insurance program and illustrate how these challenges can be resolved using my works in a collaborative research program that design, implement and conduct impact evaluation on satellite-based livestock insurance in Kenya usinga combination of household survey and experiments data. Interesting research questions surrounding the prospects of index insurance in Thailand will also be discussed.
โดย :
Dr. Sommarat Chantarat Crawford School of Economics and Government, Australian National University
ดำเนินรายการ :
อ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์