สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : สัมมนาที่ผ่านมา (Past seminars)
สัมมนาเดือนมิถุนายน 2555
สัมมนาวิชาการ " ภาคบริการของไทย: สู่จุดเปลี่ยนผัน......"
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
บทคัดย่อ :
ภาคบริการของไทยมีสัดส่วนในผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศประมาณร้อยละ 50 และใช้แรงงานเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดในกลุ่มภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศ อย่างไรก็ตาม อัตราการเจริญเติบโตที่ภาคบริการสนับสนุนต่อการเจริญเติบโตของรายได้ของประเทศมีความผันผวน นอกจากนั้นหากพิจารณาสัดส่วนภาคบริการต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วสัดส่วนของภาคบริการจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น งานศึกษานี้ทำการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนภาคบริการต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และรายได้ที่แท้จริงต่อหัวของประชาการด้วยแบบจำลอง Fixed effect โดยใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ว่า ภาคบริการมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศหรือไม่ ผลการศึกษาพบว่าการเจริญเติบโตของภาคบริการมีลักษณะเป็น “คลื่นสองลูก” กล่าวคือ เมื่อรายได้น้อยภาคบริการจะมีส่วนช่วยในการสร้างความเจริญเติบโต แต่เมื่อรายได้มากขึ้นแนวโน้มจะเปลี่ยนไปสู่ภาคอื่นๆ และเมื่อรายได้สูงขึ้นอีก จะพบแนวโน้มการเปลี่ยนกลับเป็นภาคบริการ เมื่อศึกษาลงรายละเอียด พบว่า ภาคการขนส่ง การท่องเที่ยว และ การค้าส่ง ค้าปลีก นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออัตราการเจริญเติบโต ในขณะที่ภาคการศึกษานั้น จำเป็นต้องให้ความสำคัญอย่างมาก
โดย :
ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้วิจารณ์โดย :
อ.สัณห์สิรี โฆษินทร์เดชา อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย :
อ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนเมษายน 2555
การนำเสนอบทความสัมมนาดีเด่น
:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอบทความสัมมนาดีเด่นของนักศึกษาปริญญาตรี (โครงการภาษาอังกฤษ) และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท (โครงการภาษาอังกฤษ) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
กำหนดการ :
(ช่วงเช้า) :
09.00 - 09.30 น. :
ลงทะเบียน
09.30 - 12.00 น. :
การนำเสนอบทความสัมมนา
:
1. Presentation on Topic “An analysis of Drivers’ Attitudes and Behavior toward Red Light Cameras in Bangkok and its Effectiveness in Controlling Red Light Violations.”
:
โดย น.ส.เกล็ดดาว บุญยิ่งยงสถิตย์
:
2. Presentation on Topic “Time Inconsistency Inflation versus Output in Thai Monetary Policy.”
:
โดย นายพีรวัฒน์ สำราญจิตต์
:
3. Presentation on Topic “Does Thailand’s Logistics Ready for AEC 2015 Position and Challenges.”
:
โดย น.ส.อรณิชา ตันติเวชวุฒิกุล
:
4. Presentation on Topic “AEC and Skilled Labour Movement Challenges and Barriers to Free Flow of Medical Practitioners.”
:
โดย น.ส.ธนิสรา สิงคาลวณิช
:
5. Presentation on Topic “Economic Performance and Poverty in Zambia during 1980-2010.”
:
โดย นายศรัณย์เจษ ประเสริฐสุวรรณ
(ช่วงบ่าย) :
:
การนำเสนอวิทยานิพนธ์
13.00 – 13.40 น. :
หัวข้อเรื่อง "Survey Study on Thai Student’s School Performance in Mathematics and English Supplementary Tutoring Effect Evaluation"
:
โดย นางสาวนิชมน ทองพัฒน์
13.40 – 14.20 น. :
หัวข้อเรื่อง “Convergence in Income Inequality and Economic Growth under Public Investment in Human capital The case of Thailand”
:
โดย นายถิรภาพ ฟักทอง
14.20 – 15.00 น. :
หัวข้อเรื่อง “A Monetary Policy Rule and Exchange Rate Uncertainty A Structural Investigation Case of Thailand”
:
โดย นางสาวกรชนก เหลืองวิไลย์
15.00 – 15.40 น. :
หัวข้อเรื่อง “A Model of The Thailand Financial Crisis and Unconventional Monetary Policy”
:
โดย นายปัณวรรธน์ อินนุรักษ์
สถานที่ :
ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนมีนาคม 2555
สัมมนาวิชาการ"Impact of Universal Health Coverage on Households’ Precautionary Savings in Thailand"
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
Abstract :
This study examines the impact of Thailand’s Universal Health Coverage Scheme (UCS), on households’ precautionary savings. Based on the economic theory of precautionary savings, a multi-period stochastic life-cycle model is developed to explain precautionary savings for uncertain medical expenditures. By using the difference-in-differences estimation method, this study finds that, in the short run, the UCS has no impact on households' savings or non-medical consumption expenditures, but it results in increases in both savings and non-medical consumption expenditures in the long run. Thus, these findings offer no evidence of a reduction in precautionary savings as a result of the UCS implementation. Instead, the program produces only an income effect, and only in the long run.
โดย :
อ.ภัททา เกิดเรือง อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร
สถานที่ :
ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
การสัมมนาวิทยานิพนธ์"การประยุกต์ใช้วิชาเศรษฐศาสตร์กับตลาดการเงิน" (How Market-economist Applies Economics) โครงการ Alumni Lecture Series ครั้งที่ 3
เวลา :
9.30 - 11.00 น.
วิทยากร :
คุณอุสรา วิไลพิชญ์ นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
สัมมนาผลงานวิจัยระดับดี รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2554 เรื่อง “การเติบโตผลิตภาพทางการเกษตรของประเทศเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมและเปลี่ยนผ่านในเอเชีย”
:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนางานวิจัยระดับดี รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2554 เรื่อง “การเติบโตผลิตภาพทางการเกษตรของประเทศเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมและเปลี่ยนผ่านในเอเชีย”
เวลา :
09.30 - 12.00 น.
โดย :
รศ.ดร. ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ศ.424 Y ป๋วย อึ๊งภากรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ “การเมืองและการคลัง: การแสวงหานโยบายสาธารณะที่สมเหตุสมผล”
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
โดย :
ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนกุมภาพันธ์ 2555
สัมมนาวิชาการ "Are There Asymmetric Effects of Monetary Policy? : An Estimated Financial Accelerator Model"
เวลา :
13.30 – 16.00 น.
Abstract :
This paper studies the asymmetric effects of monetary policy in a new Keynesian DSGE framework. Two out of three possible groups of explanations for the asymmetry are considered a convex supply curve and a financial friction. The convex supply curve is modeled by the nonlinear Phillips curve rationalized by the Calvo (1983)'s pricing mechanism. The financial friction is explained by Bernanke et al. (1998)'s financial accelerator model. The second-order perturbation method is used to find the solution of the model and to preserve its nonlinearity. The model parameters are estimated by indirect inference method using the U.S. economy. Three types of asymmetric effects of monetary policy are examined 1) expansionary versus contractionary policies; 2) moderate versus aggressive policies; and 3) policies implemented in recessions versus ones implemented in expansions. The study finds that the asymmetric effects of monetary policy are not found in general. The only noticeable asymmetry is the different effects of the policy implemented at busts and ones at booms The main source of the asymmetry mostly comes from the convex supply curve.
โดย :
อ.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิทยานิพนธ์ ในโครงการ Alumni Lecture Series ครั้งที่ 2
เวลา :
09.30 - 12.00 น.
:
หัวข้อเรื่อง "AEC บริการการเงิน...ความคืบหน้าและประเด็นที่น่าสนใจ"
โดย :
คุณเกวลิน หวังพิชญสุข ผู้จัดการฝ่ายวิจัยการเงินการธนาคาร บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
:
หัวข้อเรื่อง "การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของภาคธนาคาร"
โดย :
คุณธนกร เติมพงศ์นุรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การกำกับดูแลความเสี่ยงสินเชื่อเชิงกลยุทธ์ ธนาคารทหารไทย
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ "โอนหนึ้หนีน้ำท่วม"
เวลา :
11.00 - 12.30 น.
โดย :
ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ศ.424 Y ป๋วย อึ๊งภากรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Seminar "The use of arbitration in the administrative contract: the recommendation for Thailand.'
Abstract :
This paper aims to review arbitration laws and practices on administrative contracts in Thailand and some European countries in order to draw a comparison and then initiate some recommendations on the use of arbitration in Thailand. After the Thai government’s losses in several arbitration cases related to the administrative contract, the cabinet issued a resolution in 2009 to prohibit the inclusion of arbitration clauses in such contract. This regulation restrains international investment and has been criticized by foreign investors. Thus, reconsidering such regulation is necessary. Interestingly, many countries in Europe have various practices on the use of arbitration in the administrative contract. Some prohibits it, unless allowed explicitly by law. Some do not have any restriction in this matter at all. From law and economic perspective, the reasons behind various practices shall be analyzed in the paper. Then, the inference would be made as the recommendation for Thailand.
By :
Ms.Natthinee Sereechettapong
Introduction :
Dr.Supruet Thavornyutikarn Lecturer, Faculty of Economics, Thammasat University.
Date :
Monday, 11 February 2013
Time :
1.30 – 3.30 pm
Venue :
Main Conference Room, Fifth Floor, Economics Building, Thammasat University, Tha Prachan
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์