สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : สัมมนาที่ผ่านมา (Past seminars)
สัมมนาเดือนกรกฎาคม 2554
สัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 34 ในหัวข้อ “ได้เวลาปฏิรูป เพื่อเศรษฐกิจที่เป็นธรรม”
สถานที่ :
หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เวลา 08.30 – 09.00 น. :
ลงทะเบียน
เวลา 09.00 – 09.10 น. :
พิธีเปิดโดย รศ.ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลา 09.10 – 10.00 น. :
ปาฐกถาพิเศษ โดย คุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
:
ดำเนินรายการภาคเช้าโดย อ.ดร.ประชา คุณธรรมดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลา 10.00 – 10.25 น. :
บทความ “กระบวนการกำหนดงบประมาณแผ่นดิน บทวิเคราะห์ กฎ กติกา”
โดย :
ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลา 10.25 – 10.55 น. :
วิจารณ์บทความ
โดย :
1. รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
:
2. ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เวลา 10.55 – 11.00 น. :
พักอาหารว่าง - เครื่องดื่ม
เวลา 11.00 – 11.25 น. :
บทความ “รัฐธรรมนูญ การกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม”
โดย :
ผศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลา 11.25 – 11.55น. :
วิจารณ์บทความ
โดย :
1. ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
2. รศ.วุฒิสาร ตันไชย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลา 11.55 – 12.05 น. :
ถาม – ตอบ
เวลา 12.05 – 13.00 น. :
พักรับประทานอาหารกลางวัน
:
ดำเนินรายการภาคบ่าย โดย อ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลา 13.00 – 13.25 น. :
บทความ “ความเป็นธรรมในระบบประกันสังคมไทย”
โดย :
รศ.ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลา 13.25 – 13.55 น. :
วิจารณ์บทความ
โดย :
1. คุณผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
:
2. รศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา รองคณบดี วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา 13.55 – 14.00น. :
ถาม-ตอบ
เวลา 14.00 – 14.25 น. :
บทความ “การปฏิรูปกฎหมายแรงงานเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่เป็นธรรม กรณีศึกษากฎหมาย ว่าด้วยการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำและประกันสังคม”
โดย :
อ.ปกป้อง จันวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลา 14.25 – 14.55 น. :
วิจารณ์บทความ
โดย :
1. รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อำนวยการวิจัย, การพัฒนาแรงงาน (TDRI)
:
2. คุณบัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ มูลนิธิอารมณ์พงศ์พงัน
เวลา 14.55 – 15.05 น. :
ถาม-ตอบ
เวลา 15.05 – 17.00 น. :
อภิปรายเรื่อง “การปฏิรูปเพื่อเศรษฐกิจที่เป็นธรรม”
โดย :
1. คุณโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
:
2. คุณสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร
:
3. ศ.ดร.ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:
4. ศ.ดร.ปราณี ทินกร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
5. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินการอภิปราย
โดย :
รศ.ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ "Post-Communist Transformation: Lessons for Emerging Markets "
เวลา :
13.30 – 15.00 น.
โดย :
Professor Grzegorz W. Kolodko, ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัย Kozminski กรุงวอซอร์ เป็นผู้สร้างแผนปฏิรูปเศรษฐกิจประเทศโปแลนด์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ประเทศโปแลนด์
:
Professor of economics and Director of Transformation, Integration and Globalization Economic Research (TIGER) at Kozminski University in Warsaw. Professor Kolodko was the former deputy Premier and Minister of Finance in 2002-03. He played a leading role in achieving the entry of Poland into the European Union. His field of expertise is wide, from macroeconomics, development economics, development policy, comparative economics, economic policy, public finance, monetary policy, international economics and politics. His works were published in several leading publishers such as Yale University Press, Oxford University Press, Nova Science as well as many peer-review journals.
ผู้ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนมิถุนายน 2554
สัมมนาวิชาการ "การลงทุนในเด็กของครัวเรือนไทย"
เวลา :
13.30 – 16.00 น.
โดย :
ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ดำเนินรายการโดย :
อ.อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ติดตามการจัดสัมมนาได้ที่ :
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา "ล่าฝัน ล่ารางวัล เศรษฐทัศน์"
:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาปริญญาตรีไทย อังกฤษ และปริญญาโทเข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยตรงจากรุ่นพี่ที่เคยได้รับรางวัลเศรษฐทัศน์ เพื่อเป็นแนวทาง และค้นหาแรงบันดาลใจ พิชิตเงินรางวัลจากธนาคารแห่งประเทศไทย
รุ่นพี่เข้าร่วมเสวนา :
พี่ยาส (อิสระยะ สัตกุลพิลย์)
:
พี่ปาล์ม (คุปต์ พันธ์หินกอง)
:
พี่คณิต (คณิต เกื้อวิบูลย์วณิชย์)
:
พี่บอย (ว่าที่ ร.ต.สุกิจ แจ่มจิตรตรง)
ดำเนินรายการโดย :
อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ :
20 มิถุนายน
เวลา :
13.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่ :
ณ ห้อง 235Y ชั้น 2 คณะเศรษฐศาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ :
www.econ.tu.ac.th/?action=news-detail&newsid=898&menu=12&pgmenu=&lang=th&css=style
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ "Tax Incidence in Thailand"
เวลา :
10.00 – 12.00 น.
โดย :
Prof. Jonathan Haughton, Economics Department, Suffolk University, Boston
ผู้ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ติดตามการจัดสัมมนาได้ที่ :
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนพฤษภาคม 2554
การนำเสนอผลงานวิจัย
เวลา :
13.30-15.30 น.
หัวข้อเรื่อง :
"Pollution Control Policy and Abatement Behavior of Strategic Firm Under Asymmetric Information"
โดย :
นายกิตติพงษ์ เติมวัฒนาภักดี นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หัวข้อเรื่อง :
"บทบาทของรางวัลนำจับและการลงโทษต่อการแก้ปัญหาคอร์รัปชันภายหลังกระทำความผิด การทดลองทางเศรษฐศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ"
โดย :
นายลอยลม ประเสริฐศรี นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย
หัวข้อเรื่อง :
“ความเต็มใจจ่ายสำหรับซื้อรถยนต์ไฮบริด กรณีศึกษาผู้ใช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร"
โดย :
นายอธิป รัฐเมธา นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
:
http//www.econ.tu.ac.th/seminar
สัมมนาเดือนเมษายน 2554
การนำเสนอบทความวิชาการเรื่อง "ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าแบบทวิภาคีต่อการจ้างงานและค่าจ้างแรงงานในภาคสาขาการผลิตของประเทศไทย"
เวลา :
9.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
นางสาวจุฑามาศ ทองนาค นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม 60 ปี (2) ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
การสัมมนาวิชา “ดัชนีธุรกิจส่งออกกับการทำนายมูลค่าการส่งออกของประเทศไทย”
เวลา :
14.00 – 16.30 น.
โดย :
อ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
น.ส.วรพักตร์ ฐิตะดิลก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
:
น.ส.ณิชชาภัทร กาญจนอุดมการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
ผู้ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
การนำเสนอบทความวิชาการเรื่อง "ความเต็มใจจ่ายสำหรับซื้อรถยนต์ไฮบริด กรณีศึกษาผู้ใช้"
เวลา :
10.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
นายอธิป รัฐเมธา นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
การนำเสนอบทความวิชาการเรื่อง "Implication and Policy Responses of Capital Flows on Monetary and Macroeconomic: Evidence from Thailand"
เวลา :
9.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
นางสาวสุกัญญา ลีลาวีระชัย นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์