สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : สัมมนาที่ผ่านมา (Past seminars)
สัมมนาเดือนกันยายน 2554
สัมมนาวิชาการ "ทุนสำรองระหว่างประเทศที่เหมาะสม: กรณีศึกษาประเทศไทย" (The Optimal Level of International Reserves: The Thailand Case)
เวลา :
13.30 – 16.00 น.
โดย :
อ.รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้วิจารณ์บทความโดย :
รศ.ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
ดำเนินรายการ :
อ.สัณห์สิรี โฆษินทร์เดชา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ "Environmental Regulations, Induced R&D, and Productivity: Evidence from Taiwan’s Manufacturing Industries"
เวลา :
13.30 - 16.00 น
โดย :
Professor Chih-Hai Yang, National Central University
ดำเนินรายการ :
ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Abstract :
This paper examines whether the stringency of environmental regulations induces more R&D and further promotes productivity in Taiwan. Utilizing an industry-level panel dataset over the 1997-2003 period, empirical results show that the pollution abatement fee (proxy of environmental regulation) is positively related to R&D expenditure, implying a R&D inducement effect brought about by stronger environment protection. Alternatively, the influence of pollution abatement capital expenditures on R&D is not statistically significant. The further estimation on the influence of induced R&D by environment regulation on industrial productivity finds a significantly positive association between them. This finding supports the Porter hypothesis that there is a possible “win-win” outcome brought about by more stringent environmental regulations.
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนสิงหาคม 2554
สัมมนาวิชาการ “Informative Advertising as Signal of Quality“
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
โดย :
อ.พรเทพ เบญญาอภิกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
Advertising gains a wide acceptance as a quality signalling device, but empirical findingsalso confirm that advertising conveys some informative content. This chapter studies the role of informative advertising in providing information about a product to consumers. The chap-ter proposes a model where advertising is informative about both product quality and a match between product attributes and consumer preferences. It is shown that, where advertising expen-ditures are observable, informative advertising creates an asymmetry in returns to advertising between different quality monopolists and has an additional role of quality signalling. A firm’s effort to provide information provides information in which case informative contents contained in advertising are totally ignored by some consumers. This chapter also discusses extensions to cases where dissipative advertising is allowed and some consumers are informed. The results replicate empirical findings and shed some light on a …rm’s advertising behaviours over the product’s life cycle.
ดำเนินรายการโดย :
รศ.สุขุม อัตวาวุฒิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/benyapha
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ "“กฎหมายที่รัฐบาลและสภาใหม่ควรให้ความสำคัญ”
:
แผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี และ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
13.00 - 13.20 น. :
ลงงทะเบียน
13.20 - 13.30 น. :
กล่าวเปิดการสัมมนา
โดย :
ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด ผู้อำนวยการแผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี
13.30 - 14.15 น. :
ปาฐกถา “วาระการปฏิรูปกฎหมายของรัฐบาลใหม่”
โดย :
อ.จอน อึ๊งภากรณ์ ประธานคณะกรรมการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
14.15 – 14.30 น. :
แถลงข่าวเปิดตัวเว็บไซต์ thailawwatch.org
โดย :
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ รองประธาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
14.30 - 16.30 น. :
เสวนา “กฎหมายที่รัฐบาลและสภาใหม่ควรให้ความสำคัญ”
ผู้ร่วมอภิปราย :
คุณชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ รองประธานหอการค้าไทย
:
ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์* คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:
คุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ กรรมการปฏิรูปกฎหมาย
:
คุณปรีดา คงแป้น ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไท
ผู้ดำเนินการอภิปราย :
อ.ปกป้อง จันวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
(*วิทยากรอยู่ระหว่างการติดต่อประสานงาน)
16.30 - 17.00 น. :
เปิดเวทีร่วมแสดงความคิดเห็น
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
การสัมมนาการนำเสนองานวิจัย “การพยากรณ์ตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคโดยใช้เทคนิค ARIMAX”
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
โดย :
คุณต่อพงษ์ บวรพงษ์สกุล สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
ผู้ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย ศ.206 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ "ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง และระดับอัตราเงินเฟ้อขีดขั้น ในแบบจำลองความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ" (Monetary and fiscal policy interaction and the inflation threshold in an endogenous growth model)
:
ขอเลื่อนการจัดสัมมนาออกไปก่อน และจะแจ้งการจัดครั้งต่อไปในภายหลัง
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
โดย :
อ.ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
This paper develops an endogenous growth model to analyse the effect of government financing methods on the inflation-growth relation. Inflation has an impact on the savers' participation in the financial market, and through this channel on growth. This channel is newly uncovered by this paper. In addition, because of the presence of this new channel, it is proved that there exists a threshold effect of inflation and limit seigniorage is beneficial to growth. These findings are consistent with recent empirical studies.
ดำเนินรายการโดย :
อ.ปิยะวงศ์ ปัญจะเทวคุปต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/benyapha
สัมมนาวิชาการ "Democracy and Economic Development"
วันที่ :
วันที่ 01 สิงหาคม 2554
เวลา :
13.00 - 16.00 น.
โดย :
คุณคุณชิดตะวัน ชนะกุล (ผู้สมัครเป็นอาจารย์ประจำของคณะเศรษฐศาสตร์) สำเร็จการ ศึกษา Ph.D. Economics ณ University of Vienna, Austria
ดำเนินรายการโดย :
อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
สัมมนาเดือนกรกฎาคม 2554
สัมมนาวิชาการ "การเลือกแบบจำลองและการทำนายสำหรับแบบจำลอง ที่มีความจำยาว (Long memory model)
เวลา :
13.30 – 16.00 น.
โดย :
อ.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
วิทยานิพนธ์เรื่องนี้พิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการทำนายและการเลือกแบบจำลองที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีคุณสมบัติความจำยาว (long memory) โดยที่วิธีการประมาณค่าสองวิธีหลักที่เราสนใจคือแบบจำลองที่ประมาณค่าโดย MLE สำหรับแบบจำลอง ARFIMA (Fractionally Integrated Autoregressive Moving Average model) และการประมาณค่าโดย Two Step Local Whittle โดยวิธีการประมาณค่านี้เป็นวิธีแบบ semiparametric
ผู้ดำเนินรายการ :
รศ.สุขุม อัตวาวุฒิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 34 ในหัวข้อ “ได้เวลาปฏิรูป เพื่อเศรษฐกิจที่เป็นธรรม”
สถานที่ :
หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เวลา 08.30 – 09.00 น. :
ลงทะเบียน
เวลา 09.00 – 09.10 น. :
พิธีเปิดโดย รศ.ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลา 09.10 – 10.00 น. :
ปาฐกถาพิเศษ โดย คุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
:
ดำเนินรายการภาคเช้าโดย อ.ดร.ประชา คุณธรรมดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลา 10.00 – 10.25 น. :
บทความ “กระบวนการกำหนดงบประมาณแผ่นดิน บทวิเคราะห์ กฎ กติกา”
โดย :
ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลา 10.25 – 10.55 น. :
วิจารณ์บทความ
โดย :
1. รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
:
2. ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เวลา 10.55 – 11.00 น. :
พักอาหารว่าง - เครื่องดื่ม
เวลา 11.00 – 11.25 น. :
บทความ “รัฐธรรมนูญ การกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม”
โดย :
ผศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลา 11.25 – 11.55น. :
วิจารณ์บทความ
โดย :
1. ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
2. รศ.วุฒิสาร ตันไชย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลา 11.55 – 12.05 น. :
ถาม – ตอบ
เวลา 12.05 – 13.00 น. :
พักรับประทานอาหารกลางวัน
:
ดำเนินรายการภาคบ่าย โดย อ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลา 13.00 – 13.25 น. :
บทความ “ความเป็นธรรมในระบบประกันสังคมไทย”
โดย :
รศ.ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลา 13.25 – 13.55 น. :
วิจารณ์บทความ
โดย :
1. คุณผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
:
2. รศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา รองคณบดี วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา 13.55 – 14.00น. :
ถาม-ตอบ
เวลา 14.00 – 14.25 น. :
บทความ “การปฏิรูปกฎหมายแรงงานเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่เป็นธรรม กรณีศึกษากฎหมาย ว่าด้วยการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำและประกันสังคม”
โดย :
อ.ปกป้อง จันวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลา 14.25 – 14.55 น. :
วิจารณ์บทความ
โดย :
1. รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อำนวยการวิจัย, การพัฒนาแรงงาน (TDRI)
:
2. คุณบัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ มูลนิธิอารมณ์พงศ์พงัน
เวลา 14.55 – 15.05 น. :
ถาม-ตอบ
เวลา 15.05 – 17.00 น. :
อภิปรายเรื่อง “การปฏิรูปเพื่อเศรษฐกิจที่เป็นธรรม”
โดย :
1. คุณโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
:
2. คุณสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร
:
3. ศ.ดร.ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:
4. ศ.ดร.ปราณี ทินกร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
5. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินการอภิปราย
โดย :
รศ.ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ "Post-Communist Transformation: Lessons for Emerging Markets "
เวลา :
13.30 – 15.00 น.
โดย :
Professor Grzegorz W. Kolodko, ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัย Kozminski กรุงวอซอร์ เป็นผู้สร้างแผนปฏิรูปเศรษฐกิจประเทศโปแลนด์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ประเทศโปแลนด์
:
Professor of economics and Director of Transformation, Integration and Globalization Economic Research (TIGER) at Kozminski University in Warsaw. Professor Kolodko was the former deputy Premier and Minister of Finance in 2002-03. He played a leading role in achieving the entry of Poland into the European Union. His field of expertise is wide, from macroeconomics, development economics, development policy, comparative economics, economic policy, public finance, monetary policy, international economics and politics. His works were published in several leading publishers such as Yale University Press, Oxford University Press, Nova Science as well as many peer-review journals.
ผู้ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์