สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : สัมมนาที่ผ่านมา (Past seminars)
สัมมนาเดือนกันยายน 2554
สัมมนาวิชาการ "นโยบายอุตสาหกรรมภายใต้ทักษิโณมิกส์"
เวลา :
15.00 - 17.00 น.
โดย :
ผศ.ดร.พีระ เจริญพร อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิจารณ์บทความโดย :
ผศ.ดร.วัชรียา โตสงวน อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
การที่รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งและคุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทย และมีความเป็นไปได้สูงว่า รัฐบาลยิ่งลักษณ์จะดำเนินยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศภายใต้ทักษิโณมิกส์ (Thaksinomics) จึงเป็นที่น่าสนใจว่ารัฐบาลใหม่นี้จะสานต่อนโยบายอุตสาหกรรมของอดีตนายกทักษิณอย่างไร และจะสามารถก้าวข้ามอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยได้อย่างไร การสัมมนานี้จะนำเสนอการสำรวจการดำเนินนโยบายอุตสาหกรรมของไทยภายใต้ Thaksinomics จากการทบทวนกรอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในการกำหนดนโยบายอุตสาหกรรม จะอธิบายถึงโครงสร้างของภาคอุตสาหกรรมไทย รวมทั้งปัญหาและแนวทางแก้ไขที่ผ่านมา การทบทวนนโยบายอุตสาหกรรมในช่วงรัฐบาลทักษิณ (พ.ศ. 2544-2549) รวมทั้งความล้มเหลวบางประการในสมัยรัฐบาลทักษิณ นโยบายอุตสาหกรรมหลังยุครัฐบาลทักษิณ ตามด้วยความท้าทายของภาคอุตสาหกรรมไทยในอนาคตและข้อเสนอแนะทางนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมหลวงดำริอิสรานุวรรต ชั้น 5 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
การอภิปราย "ช่องว่างนโยบายรัฐบาล : พลังงาน ค่าจ้าง และการคลัง"
:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ กลุ่มจับตานโยบาย (Policy Watch) ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจร่วมฟัง การอภิปราย หัวข้อเรื่อง "ช่องว่างนโยบายรัฐบาล :
พลังงาน ค่าจ้าง และการคลัง"
เวลา :
13.30 - 15.30
กล่าวเปิดงาน :
รศ.ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
อภิปรายโดย :
ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์
:
ศ.ดร.ปราณี ทินกร
:
รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
:
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการ :
รศ.ดร. ปัทมาวดี ซูซูกิ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย ศ.101 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ "ทุนสำรองระหว่างประเทศที่เหมาะสม: กรณีศึกษาประเทศไทย" (The Optimal Level of International Reserves: The Thailand Case)
เวลา :
13.30 – 16.00 น.
โดย :
อ.รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้วิจารณ์บทความโดย :
รศ.ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
ดำเนินรายการ :
อ.สัณห์สิรี โฆษินทร์เดชา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ "Environmental Regulations, Induced R&D, and Productivity: Evidence from Taiwan’s Manufacturing Industries"
เวลา :
13.30 - 16.00 น
โดย :
Professor Chih-Hai Yang, National Central University
ดำเนินรายการ :
ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Abstract :
This paper examines whether the stringency of environmental regulations induces more R&D and further promotes productivity in Taiwan. Utilizing an industry-level panel dataset over the 1997-2003 period, empirical results show that the pollution abatement fee (proxy of environmental regulation) is positively related to R&D expenditure, implying a R&D inducement effect brought about by stronger environment protection. Alternatively, the influence of pollution abatement capital expenditures on R&D is not statistically significant. The further estimation on the influence of induced R&D by environment regulation on industrial productivity finds a significantly positive association between them. This finding supports the Porter hypothesis that there is a possible “win-win” outcome brought about by more stringent environmental regulations.
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนสิงหาคม 2554
สัมมนาวิชาการ “Informative Advertising as Signal of Quality“
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
โดย :
อ.พรเทพ เบญญาอภิกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
Advertising gains a wide acceptance as a quality signalling device, but empirical findingsalso confirm that advertising conveys some informative content. This chapter studies the role of informative advertising in providing information about a product to consumers. The chap-ter proposes a model where advertising is informative about both product quality and a match between product attributes and consumer preferences. It is shown that, where advertising expen-ditures are observable, informative advertising creates an asymmetry in returns to advertising between different quality monopolists and has an additional role of quality signalling. A firm’s effort to provide information provides information in which case informative contents contained in advertising are totally ignored by some consumers. This chapter also discusses extensions to cases where dissipative advertising is allowed and some consumers are informed. The results replicate empirical findings and shed some light on a …rm’s advertising behaviours over the product’s life cycle.
ดำเนินรายการโดย :
รศ.สุขุม อัตวาวุฒิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/benyapha
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ "“กฎหมายที่รัฐบาลและสภาใหม่ควรให้ความสำคัญ”
:
แผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี และ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
13.00 - 13.20 น. :
ลงงทะเบียน
13.20 - 13.30 น. :
กล่าวเปิดการสัมมนา
โดย :
ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด ผู้อำนวยการแผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี
13.30 - 14.15 น. :
ปาฐกถา “วาระการปฏิรูปกฎหมายของรัฐบาลใหม่”
โดย :
อ.จอน อึ๊งภากรณ์ ประธานคณะกรรมการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
14.15 – 14.30 น. :
แถลงข่าวเปิดตัวเว็บไซต์ thailawwatch.org
โดย :
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ รองประธาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
14.30 - 16.30 น. :
เสวนา “กฎหมายที่รัฐบาลและสภาใหม่ควรให้ความสำคัญ”
ผู้ร่วมอภิปราย :
คุณชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ รองประธานหอการค้าไทย
:
ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์* คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:
คุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ กรรมการปฏิรูปกฎหมาย
:
คุณปรีดา คงแป้น ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไท
ผู้ดำเนินการอภิปราย :
อ.ปกป้อง จันวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
(*วิทยากรอยู่ระหว่างการติดต่อประสานงาน)
16.30 - 17.00 น. :
เปิดเวทีร่วมแสดงความคิดเห็น
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
การสัมมนาการนำเสนองานวิจัย “การพยากรณ์ตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคโดยใช้เทคนิค ARIMAX”
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
โดย :
คุณต่อพงษ์ บวรพงษ์สกุล สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
ผู้ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย ศ.206 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ "ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง และระดับอัตราเงินเฟ้อขีดขั้น ในแบบจำลองความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ" (Monetary and fiscal policy interaction and the inflation threshold in an endogenous growth model)
:
ขอเลื่อนการจัดสัมมนาออกไปก่อน และจะแจ้งการจัดครั้งต่อไปในภายหลัง
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
โดย :
อ.ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
This paper develops an endogenous growth model to analyse the effect of government financing methods on the inflation-growth relation. Inflation has an impact on the savers' participation in the financial market, and through this channel on growth. This channel is newly uncovered by this paper. In addition, because of the presence of this new channel, it is proved that there exists a threshold effect of inflation and limit seigniorage is beneficial to growth. These findings are consistent with recent empirical studies.
ดำเนินรายการโดย :
อ.ปิยะวงศ์ ปัญจะเทวคุปต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/benyapha
สัมมนาวิชาการ "Democracy and Economic Development"
วันที่ :
วันที่ 01 สิงหาคม 2554
เวลา :
13.00 - 16.00 น.
โดย :
คุณคุณชิดตะวัน ชนะกุล (ผู้สมัครเป็นอาจารย์ประจำของคณะเศรษฐศาสตร์) สำเร็จการ ศึกษา Ph.D. Economics ณ University of Vienna, Austria
ดำเนินรายการโดย :
อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
สัมมนาเดือนกรกฎาคม 2554
สัมมนาวิชาการ "การเลือกแบบจำลองและการทำนายสำหรับแบบจำลอง ที่มีความจำยาว (Long memory model)
เวลา :
13.30 – 16.00 น.
โดย :
อ.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
วิทยานิพนธ์เรื่องนี้พิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการทำนายและการเลือกแบบจำลองที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีคุณสมบัติความจำยาว (long memory) โดยที่วิธีการประมาณค่าสองวิธีหลักที่เราสนใจคือแบบจำลองที่ประมาณค่าโดย MLE สำหรับแบบจำลอง ARFIMA (Fractionally Integrated Autoregressive Moving Average model) และการประมาณค่าโดย Two Step Local Whittle โดยวิธีการประมาณค่านี้เป็นวิธีแบบ semiparametric
ผู้ดำเนินรายการ :
รศ.สุขุม อัตวาวุฒิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์