สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : สัมมนาที่ผ่านมา (Past seminars)
สัมมนาเดือนมิถุนายน 2554
สัมมนาวิชาการ "การลงทุนในเด็กของครัวเรือนไทย"
เวลา :
13.30 – 16.00 น.
โดย :
ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ดำเนินรายการโดย :
อ.อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ติดตามการจัดสัมมนาได้ที่ :
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา "ล่าฝัน ล่ารางวัล เศรษฐทัศน์"
:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาปริญญาตรีไทย อังกฤษ และปริญญาโทเข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยตรงจากรุ่นพี่ที่เคยได้รับรางวัลเศรษฐทัศน์ เพื่อเป็นแนวทาง และค้นหาแรงบันดาลใจ พิชิตเงินรางวัลจากธนาคารแห่งประเทศไทย
รุ่นพี่เข้าร่วมเสวนา :
พี่ยาส (อิสระยะ สัตกุลพิลย์)
:
พี่ปาล์ม (คุปต์ พันธ์หินกอง)
:
พี่คณิต (คณิต เกื้อวิบูลย์วณิชย์)
:
พี่บอย (ว่าที่ ร.ต.สุกิจ แจ่มจิตรตรง)
ดำเนินรายการโดย :
อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ :
20 มิถุนายน
เวลา :
13.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่ :
ณ ห้อง 235Y ชั้น 2 คณะเศรษฐศาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ :
www.econ.tu.ac.th/?action=news-detail&newsid=898&menu=12&pgmenu=&lang=th&css=style
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ "Tax Incidence in Thailand"
เวลา :
10.00 – 12.00 น.
โดย :
Prof. Jonathan Haughton, Economics Department, Suffolk University, Boston
ผู้ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ติดตามการจัดสัมมนาได้ที่ :
www.econ.tu.ac.th/seminar
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนพฤษภาคม 2554
การนำเสนอผลงานวิจัย
เวลา :
13.30-15.30 น.
หัวข้อเรื่อง :
"Pollution Control Policy and Abatement Behavior of Strategic Firm Under Asymmetric Information"
โดย :
นายกิตติพงษ์ เติมวัฒนาภักดี นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หัวข้อเรื่อง :
"บทบาทของรางวัลนำจับและการลงโทษต่อการแก้ปัญหาคอร์รัปชันภายหลังกระทำความผิด การทดลองทางเศรษฐศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ"
โดย :
นายลอยลม ประเสริฐศรี นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย
หัวข้อเรื่อง :
“ความเต็มใจจ่ายสำหรับซื้อรถยนต์ไฮบริด กรณีศึกษาผู้ใช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร"
โดย :
นายอธิป รัฐเมธา นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
:
http//www.econ.tu.ac.th/seminar
สัมมนาเดือนเมษายน 2554
การนำเสนอบทความวิชาการเรื่อง "ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าแบบทวิภาคีต่อการจ้างงานและค่าจ้างแรงงานในภาคสาขาการผลิตของประเทศไทย"
เวลา :
9.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
นางสาวจุฑามาศ ทองนาค นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม 60 ปี (2) ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
การสัมมนาวิชา “ดัชนีธุรกิจส่งออกกับการทำนายมูลค่าการส่งออกของประเทศไทย”
เวลา :
14.00 – 16.30 น.
โดย :
อ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
น.ส.วรพักตร์ ฐิตะดิลก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
:
น.ส.ณิชชาภัทร กาญจนอุดมการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
ผู้ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
การนำเสนอบทความวิชาการเรื่อง "ความเต็มใจจ่ายสำหรับซื้อรถยนต์ไฮบริด กรณีศึกษาผู้ใช้"
เวลา :
10.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
นายอธิป รัฐเมธา นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
การนำเสนอบทความวิชาการเรื่อง "Implication and Policy Responses of Capital Flows on Monetary and Macroeconomic: Evidence from Thailand"
เวลา :
9.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
นางสาวสุกัญญา ลีลาวีระชัย นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
สัมมนาเดือนมีนาคม 2554
การเสวนาวิชาการ "ผ่าแผนพัฒน์ ฉบับ 12 ของจีน"
เวลา :
13.00-16.30 น.
โดย :
อาจารย์วิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์ ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายและการเมืองจีน
:
อาจารย์หลี่ เหรินเหลียง นักวิชาการจีน
:
ผศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้อง F337 ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี (อาคารเอนกประสงค์ 2 ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ“วิพากษ์ข้อเสนอปฏิรูปการจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรของคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.)”
เวลา :
13.30-17.00 น.
โดย :
ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ กรรมการปฏิรูป
:
รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
:
รศ.ดร.ปัทมาวดี ซูซูกิ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
:
คุณบุญลือ เจริญมี ตัวแทนชาวบ้านคลองโยง พื้นที่โฉนดชุมชนแห่งแรก
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ปกป้อง จันวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ท่านสามารถศึกษาข้อเสนอปฏิรูปการของ คปร. ได้ที่ http//www.reform.or.th/reform/13
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์