สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : สัมมนาที่ผ่านมา (Past seminars)
สัมมนาเดือนกันยายน 2553
สัมมนาวิชาการ "แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ของสำนักชิคาโก และอ๊อกฟอร์ด"
เวลา :
13.00 - 15.30 น.
โดย :
อ.ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค (Ph.D.Economics of Education, Stanford University) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย 205 ชั้น 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
ไฟล์เอกสาร :
การสัมมนาภายใน (closed session) เรื่อง "ค่าเงินบาท"
เวลา :
15.00-17.00 น.
โดย :
รศ.ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 2 (วจ.218) อาคารเดือน บุคนาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ภายใน :
เฉพาะสำหรับอาจารย์และนักศึกษา
สัมมนาวิชาการ "ช่องว่างของความเข้าใจต่อภาคเกษตรและชนบทไทย"
เวลา :
10.00 - 12.00 น.
โดย :
รศ.สุขุม อัตวาวุฒิชัย
:
รศ.ดร.ประยงค์ เนตยารักษ์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
การนำเสนอวิทยานิพนธ์ "การศึกษาผลกระทบจากการสต๊อกข้าวของรัฐบาลต่อระดับราคาและผลผลิตข้าวของประเทศไทย"
เวลา :
9.30 น. เป็นต้นไป
โดย :
นายจิตรกร จารุพงษ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
สัมมนาวิชาการ เรื่อง "Exporters' Response to FTA Tariff Preferences: Evidence form Thailand"
เวลา :
13.30-16.00 น.
หัวข้อ :
"Exporters' Response to FTA Tariff Preferences Evidence form Thailand"
โดย :
ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนสิงหาคม 2553
สัมมนาการนำเสนอบทความวิชาการเรื่อง “ The Impact of Health Insurance Coverage on Cancer Screening Among Women in Thailand ”
เวลา :
13.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
คุณแก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล (ผู้สมัครเป็นอาจารย์ประจำของคณะเศรษฐศาสตร์) สำเร็จการศึกษา Ph.D. (Economics) ณ University of Hawaii at Manoa, USA.
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
การเสวนาภายใน (closed session) เรื่อง "ความเคลื่อนไหวเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยและการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ"
เวลา :
14.30 น.-16.00 น.
โดย :
ศ.ดร. ปราณี ทินกร คณะกรรมการปฎิรูปเศรษฐกิจ ชุดคุณอานันท์ ปันยารชุน
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การเสวนาภายใน :
เฉพาะอาจารย์ และนักศึกษา
การนำเสนอวิทยานิพนธ์ “การวิเคราะห์ค่าความเต็มใจที่จะจ่ายของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ได้รับการรับรองฉลากลดภาวะโลกร้อน”
เวลา :
9.30 น. เป็นต้นไป
โดย :
นายนพรัตน์ พรหมอินทร์ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้อง วจ 216 ชั้น 2 อาคารเดือนบุนนาค คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
การนำเสนอวิทยานิพนธ์ “Monetary Policy Rule Under an Inflation Targeting Framework : Evidence From Thailand”
เวลา :
9.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
โดยนายกัมพล พรพัฒนไพศาลกุล นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
สัมมนาเดือนกรกฎาคม 2553
การสัมมนา"ทางเลือกนโยบายการกำหนดราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม"
เวลา :
13.30 - 17.00 น.
ผู้เสนอบทความโดย :
ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์
:
ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร
:
อ.ณพล สุกใส
:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้วิจารณ์โดย :
คุณชายน้อย เผื่อนโกสุม
:
คุณมนูญ ศิริวรรณ
:
ผู้แทนจากกระทรวงพลังงาน
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม Meeting Room 1 - 2 โซนดี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
:
(สำรองที่นั่งด่วนที่คุณเบญญาภา)
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์