สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : สัมมนาที่ผ่านมา (Past seminars)
สัมมนาเดือนธันวาคม 2552
การนำเสนอวิทยานิพนธ์ "พฤติกรรมผู้ฝากรายใหญ่ภายใต้กฎหมายการประกันเงินฝาก: กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร และปริมณฑล"
เวลา :
13.00 น. เป็นต้นไป
โดย :
นายสุกิจ แจ่มจิตรตรง นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
สัมมนาเดือนพฤศจิกายน 2552
การบรรยายวิชาการเรื่อง “ เศรษฐศาสตร์การทดลองเบื้องต้น : เราจะเข้าใจพฤติกรรมและการตัดสินใจของมนุษย์ให้ดีขึ้นได้อย่างไร ” (An Introduction to Experimental Economics: How to gain an insight into human's behaviour and decisions)
เวลา :
13.30 – 16.30 น.
โดย :
โดย คุณดนหทัย แฮร์ริส, นักศึกษาระดับปริญญาเอก, Department of Land Economy, University of Cambridge, ประเทศอังกฤษ
ผู้ดำเนินรายการ :
นางสาวฐิติรัตน์ จันทร์แสงสี
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย 205 ชั้น 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เรื่องย่อ :
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับชีวิตจริงและทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมและการตัดสินใจของมนุษย์ได้มากเพียงไรเพียงไม่กี่สิบปีก่อนหน้านี้ เศรษฐศาสตร์ได้เปลี่ยนโฉมจากสาขาที่การทดลองแบบวิทยาศาสตร์ไม่สามารถนำมาใช้ได้ มาเป็นสาขาที่ข้อมูลที่ได้จากการทดลองสามารถนำมาใช้ในการศึกษาทฤษฎีและนโยบายที่ยากจะประเมินได้โดยใช้ข้อมูลอื่นๆ การบรรยายในครั้งนี้ จะแนะนำความรู้ใหม่ที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับการทดลองที่สามารถทดสอบทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เพื่อให้เข้าใจการตัดสินใจและพฤติกรรมของมนุษย์ได้ในบริบทต่าง ๆ
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนา “Indonesis-Thailand Sharing Experiences on Islamic and Sufficiency Economy”
:
Jointly Organized by Indonesian Embassy in Bangkok with Faculty of economics, Thammasat University, 30 November 2009 fifth-floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan Campus, Bangkok
Programme :
08.30 :
Refreshment and Registration
09.00-09.20 :
Welcoming Remarks by Dean of Faculty of Economics, Thammasat University
:
Remarks by Rector of Thammasat University
:
Opening Remarks by H.E. Mohammad Hatta, Ambassador of the Republic of Indonesia to the Kingdom of Thailand
:
Exchange of Tokens and Photo Session
09.30-10.50 :
Presentations :
:
• Indonesia-Thailand Bilateral Economic Relations By Dr. Nana Yuliana, Head of Economic Affairs, Indonesian Embassy in Bangkok
:
• Islamic Economy By Prof.Dr. Iwan Triyuwono (Faculty of Economics, University of Brawijaya )
:
• Sufficiency Economy, Concept and Philosophy in Thailand
:
By Prof. Dr.Apichai Puntasen (Director of Rural and Social Management Institute)
:
• Sufficiency Economy in Thailand’s Policy By Representative of National Economic and Social Development Board of Thailand
Moderator :
Dr. Supruet Thavornyutikarn (Faculty of Economics, Thammasat University)
10.50-12.00 :
Questions and Answers
12.00 :
Lunch
ไฟล์เอกสาร :
การสัมมนาวิชาการเรื่อง “ The Dark Side”
เวลา :
13.30 – 16.30 น.
โดย :
Professor Dr. Klaus Abbink จาก CBESS, School of Economics, University of East Anglia, ประเทศอังกฤษ
ผู้ดำเนินรายการ :
นางสาวภัคสิรี บุพธรรม
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
Abstract :
The defining figure of neoclassical economic theory, the homo oeconomicus, has long been challenged by both experimental economics and social psychology. People are, as we now know from many experimental studies on dictator games, ultimatum games or public good games, not own-payoff maximising egoists, but compassionate social beings who care about fairness and the well-being of others. However, the focus on kind behaviour in the literature may be inappropriately one-sided. In a series of experiments presented here we ask whether there is also a dark side of human behaviour. We show that nastiness, which we define as a genuine pleasure derived from lowering the well-being of others, is a common trait in humans. We explore strategic situations in which spite and nastiness can result in disastrous outcomes, and which institutional arrangements exacerbate or harness the effects of nastiness.
ไฟล์เอกสาร :
การแสดงปาฐกถา "60 ปี เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์" ครั้งที่ 11 เรื่อง "นิติรัฐกับความยุติธรรมทางสังคม"
เวลา :
14.00 - 15.30 น.
โดย :
รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
การเสวนาเรื่อง “การศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก"
เวลา :
14.00 – 16.30 น.
เสวนาโดย :
ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ดร.สุปรียา พิพัฒน์มโนมัย ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด มหาชน
:
คุณสรชน บุญสอง สำนักงานกฎหมายเบเกอร์และแม็คเค็นซี่
:
คุณกัญญารัตน์ ศิวยาธร ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ
ผู้ดำเนินรายการโดย :
น.ส.กันตพัฒน์ กิตติพรนิวัฒน์
:
นายณฐพล พงษ์สุขเจริญกุล
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
การสัมมนาวิชาการ "Public-Private Partnerships (PPP) - Building Thailand's Infrastructure"
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
โดย :
Mr.Marco Breu - Location Manager, McKinsey & Company (Thailand) Ltd.
:
Dr. Oliver Gottschall - Junior Project Manager, McKinsey & Company (Thailand) Ltd.
ดำเนินรายการโดย :
อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนตุลาคม 2552
การสัมมนาวิชาการ"Characteristics of Active Local Water Management Districts"
เวลา :
13.30 – 16.00 น.
โดย :
Dr. Robert R. Hearne , Associate Professor, Department of Agribusiness and Applied Economics, North Dakota State University and Visiting Fulbright ScholarFaculty of Economics, Kasetsart University
ดำเนินรายการโดย :
รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
การแสดงปาฐกถา "60 ปี เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์" ครั้งที่ 10 เรื่อง "เศรษฐศาสน์กับการผลิตอวิชชาเชิงโครงสร้าง" (Economic Religion and the Production of Structural Ignorance"
เวลา :
14.00 - 15.30 น.
โดย :
ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
International Seminar “Jobs in Global Production Networks – Crisis and Recovery”
:
Organised by Thammasat University and ILO/Japan Multi-bilateral Programme, in collaboration with the Japan Institute for Labour Policy and Training 13 October 2009, Conference Room 5th Floor, The Faculty of Economics Building, Thammasat University (Tha Prachan Campus), Bangkok, Thailand
:
Programme
:
Time
09.00-09.20 :
Welcome and open remarks
:
Mr Guy Thijs, Deputy Regional Director, ILO Regional Office for Asia and the Pacific
:
Dr Patamawadee Suzuki, Dean, Faculty of Economics, Thammasat University
9.20-10.00 :
Pro-Poor Growth and Sustainable Development in Crisis Recovery
:
- Nepal Case of Participatory Development and Monitoring of Pro Poor Growth and Decent Work
:
Special Guest Speaker Dr Ponna Wignaraja, Chairman, South Asian Perspectives Network Association
:
Chairperson Mr Kenichi Kamae, Chief Technical Advisor, ILO/Japan Multi-bilateral Programme
10.00-10.20 :
Coffee break
:
Session 1
10.20-11.00 :
Keynote address. Impact of Financial Crisis on Thailand Dr Bhanupong Nidhiprabha, Faculty of Economics, Thammasat University
11.00-11.40 :
Impact of financial crisis on automobile industry
:
Dr Archanun, Kohpaiboon, Faculty of Economics, Thammasat University
:
Discussant ILO (tbc)
111.40-12.00 :
The Network of Institutes for Labour Studies, Jobs in the Global Production Networks
:
Dr Kenta Goto, Faculty of Economics, Kansai University
:
Chairperson Mr Gyorgy Sziraczki, Senior Economist, ILO
12.00-13.00 :
Lunch
:
Session 2
13.00-13.40 :
:
Food and agribusiness in the region amid the financial crisis and its recovery
:
Dr Chokchai Suttawet, Nikhom Chandravithun Foundation/Thammasat University
:
Discussant Dr Paul O’Neil, University of Wellington, New Zealand
13.30-14.10 :
IT sector in the region amid the financial crisis and its recovery
:
Dr Chong Chee Leong, Dean of School of Science and Technology, SIM University
:
Discussant Dr Pisit Chanvarasuth, Sirindhorn International Institute of Technology
14.10-14.50 :
Textile and garment Industry in the region amid the financial crisis and its recovery
:
Dr Kenta Goto, Faculty of Economics, Kansai University
:
Discussant Dr Pisut Kulthanavit, Faculty of Economics, Thammasat University
14.50-15.00 :
Closing remarks
:
Mr Kenichi Kamae, Chief Technical Advisor, ILO/Japan Multi-bilateral Programme
:
Dr Thira Srithamarak, Chairman of Nikhom Chandravithun Foundation
:
Chairperson Mr Kee Beom Kim, Labour Economist, ILO
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์