สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : สัมมนาที่ผ่านมา (Past seminars)
สัมมนาเดือนตุลาคม 2552
International Seminar “Jobs in Global Production Networks – Crisis and Recovery”
:
Organised by Thammasat University and ILO/Japan Multi-bilateral Programme, in collaboration with the Japan Institute for Labour Policy and Training 13 October 2009, Conference Room 5th Floor, The Faculty of Economics Building, Thammasat University (Tha Prachan Campus), Bangkok, Thailand
:
Programme
:
Time
09.00-09.20 :
Welcome and open remarks
:
Mr Guy Thijs, Deputy Regional Director, ILO Regional Office for Asia and the Pacific
:
Dr Patamawadee Suzuki, Dean, Faculty of Economics, Thammasat University
9.20-10.00 :
Pro-Poor Growth and Sustainable Development in Crisis Recovery
:
- Nepal Case of Participatory Development and Monitoring of Pro Poor Growth and Decent Work
:
Special Guest Speaker Dr Ponna Wignaraja, Chairman, South Asian Perspectives Network Association
:
Chairperson Mr Kenichi Kamae, Chief Technical Advisor, ILO/Japan Multi-bilateral Programme
10.00-10.20 :
Coffee break
:
Session 1
10.20-11.00 :
Keynote address. Impact of Financial Crisis on Thailand Dr Bhanupong Nidhiprabha, Faculty of Economics, Thammasat University
11.00-11.40 :
Impact of financial crisis on automobile industry
:
Dr Archanun, Kohpaiboon, Faculty of Economics, Thammasat University
:
Discussant ILO (tbc)
111.40-12.00 :
The Network of Institutes for Labour Studies, Jobs in the Global Production Networks
:
Dr Kenta Goto, Faculty of Economics, Kansai University
:
Chairperson Mr Gyorgy Sziraczki, Senior Economist, ILO
12.00-13.00 :
Lunch
:
Session 2
13.00-13.40 :
:
Food and agribusiness in the region amid the financial crisis and its recovery
:
Dr Chokchai Suttawet, Nikhom Chandravithun Foundation/Thammasat University
:
Discussant Dr Paul O’Neil, University of Wellington, New Zealand
13.30-14.10 :
IT sector in the region amid the financial crisis and its recovery
:
Dr Chong Chee Leong, Dean of School of Science and Technology, SIM University
:
Discussant Dr Pisit Chanvarasuth, Sirindhorn International Institute of Technology
14.10-14.50 :
Textile and garment Industry in the region amid the financial crisis and its recovery
:
Dr Kenta Goto, Faculty of Economics, Kansai University
:
Discussant Dr Pisut Kulthanavit, Faculty of Economics, Thammasat University
14.50-15.00 :
Closing remarks
:
Mr Kenichi Kamae, Chief Technical Advisor, ILO/Japan Multi-bilateral Programme
:
Dr Thira Srithamarak, Chairman of Nikhom Chandravithun Foundation
:
Chairperson Mr Kee Beom Kim, Labour Economist, ILO
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนกันยายน 2552
การสัมมนาวิชาการเรื่อง " การประหยัดต่อขนาดและประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตรายภูมิภาคของประเทศไทย"
เวลา :
13.30 – 16.00 น.
โดย :
คุณณัฐ ธารพานิช ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
ดำเนินรายการ :
ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
แสดงปาฐกถา 60 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9 "เศรษฐธรรมแห่งความรุนแรง (Moral Economy of Violence)"
เวลา :
14.00 – 15.30 น.
โดย :
รศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
การสัมมนาเรื่อง “เศรษฐศาสตร์แห่งการให้”
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
โดย :
รศ.ดร.กนกศักดิ์ แก้วเทพ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดำเนินรายการโดย :
อ.วศิน ศิวสฤษดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมหลวงดำริอิสรานุวรรต ชั้น 5 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เสวนาเรื่อง "การจัดการภาคเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศของไทย บทเรียนจากวิกฤตการเงินสหรัฐอเมริกา"
กำหนดการ
13.00 - 13.30 น. :
ลงทะเบียน
13.30 - 13.40 น. :
คณบดีกล่าวเปิดงาน และเชิดชูเกียรติ รศ.ดร.สุพจน์ จุนอนันตธรรม
13.40 - 14.00 น. :
ปาฐกถานำเรื่อง "เราเรียนรู้อะไรจากวิกฤตซับไพรม์" โดย รศ.ดร.สุพจน์ จุนอนันตธรรม
14.00 - 16.00 น. :
เสวนาเรื่อง "การจัดการภาคเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศของไทย บทเรียนจากวิกฤตการเงินสหรัฐอเมริกา" โดย รศ.ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา และ รศ.ดร.วิมุต วานิชเจริญธรรม
16.00 - 16.30 น. :
บทสะท้อนกลับจาก รศ.ดร.สุพจน์ จุนอนันตธรรม และช่วงตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมเสวนา
ดำเนินรายการโดย :
ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนสิงหาคม 2552
สัมมนา หัวข้อ "นโยบายการแทรกแซงตลาดยางกับการทุจริต"
เวลา :
13.30-16.00 น.
วิทยากรโดย :
รศ.ดร.ปัทมาวดี ซูซูกิ
ผู้ดำเนินรายการโดย :
อ.ดร.ประชา คุณธรรมดี
สถานที่ :
ห้องประชุมหลวงดำริอิสรานุวรรต ชั้น 5 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ไฟล์เอกสาร :
แสดงปาฐกถา 60 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8 เรื่อง “การปรับโครงสร้างชนบทไทยกับปัญหาที่มองไม่เห็น"
เวลา :
14.00 – 15.30 น.
โดย :
ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ ภาควิชาสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
การสัมมนาวิชาการเรื่อง “ Production risk and efficiency in agriculture ”
เวลา :
13.30 – 16.00 น.
โดย :
Professor Dr. Heinrich Hockmann Deputy Head, Department of Agricultural Markets, Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe, Germany
ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมสมาคมเศรษฐศาสตร์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
เปิดตัวหนังสือ "...เศรษฐศาสตร์จึงต้องเป็นเศรษฐศาสตร์การเมือง" รวมบทความเศรษฐศาสตร์การเมืองคัดสรรของ ทวี หมื่นนิกร
กำหนดการ :
13.00 - 13.30 น. :
ลงทะเบียน
13.30 - 14.00 น. :
การเปิดตัวโครงการ "เศรษฐ'ธรรมศาสตร์ ตลาดวิชา" และหนังสือ "...เศรษฐศาสตร์จึงต้องเป็นเศรษฐศาสตร์การเมือง" รวมบทความเศรษฐศาสตร์การเมืองคัดสรรของ ทวี หมื่นนิกร
โดย :
รศ.ดร.ปัทมาวดี ซูซูกิ และ อ.ปกป้อง จันวิทย์
ดำเนินรายการโดย :
คุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา บรรณาธิการสำนักพิมพ์openbooks
14.00 - 16.00 น. :
เสวนาเรื่อง "ทวี หมื่นนิกร กับเศรษฐศาสตร์การเมืองไทย"
โดย :
ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน
:
ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
:
รศ.ดร.สุวินัย ภรณวลัย
ดำเนินรายการโดย :
อ.ปกป้อง จันวิทย์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนกรกฎาคม 2552
การแสดงปาฐกถา "60 ปี เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์" ครั้งที่ 7 เรื่อง "การบริโภคและการลงทุนของชนชั้นกลาง: สู่การฟื้นฟูด้วยอุปสงค์มวลรวมภายในประเทศ"
เวลา :
14.00 – 15.30 น.
โดย :
รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์