สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : สัมมนาที่ผ่านมา (Past seminars)
สัมมนาเดือนกุมภาพันธ์ 2553
การเสวนา "ประสบการณ์การเรียนต่อเศรษฐศาสตร์ (ในประเทศไทย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น)"
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
โดย :
ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ลีลหานนท์, อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์, อ.ภาวิน ศิริประภานุกูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย :
อ.ดร.พีระ เจริญพร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย 205 ชั้น 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
ไฟล์เอกสาร :
การบรรยายพิเศษ"ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า : การดำเนินการ การกำกับดูแล และโอกาสของเกษตรกร"
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
โดย :
ดร.นภาพร จิระพันธ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ดร.ประชา คุณธรรมดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย 205 ชั้น 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนมกราคม 2553
การสัมมนาวิชาการ " บทวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสถานีอนามัย"
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
โดย :
ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินการโดย :
อ.รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
การสัมมนาวิชาการ "เศรษฐศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด"
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
โดย :
รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ นักวิชาการอิสระ
ดำเนินรายการโดย :
อ.ดร.ประชา คุณธรรมดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมหลวงดำริอิสรานุวรรต ชั้น 5 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ไฟล์เอกสาร :
การสัมมนาวิชาการ "การประยุกต์การประมาณค่าแบบหดตัวบนแบบจำลอง" (Vector Autoregression)
เวลา :
13.30 – 16.30 น.
โดย :
โดย อ.ภาวิน ศิริประภานุกูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ :
ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ลีลหานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เรื่องย่อ :
เรามองความสามารถในการพยากรณ์ของแบบจำลองในลักษณะ Bayesian VAR ที่เหนือกว่าแบบจำลอง VAR ปกติ ว่าเป็นผลมาจากการลดลงของ Variance ในค่าการพยากรณ์ ซึ่งทำให้เราทดลองนำเอาวิธีการประมาณค่ารูปแบบอื่นๆซึ่งส่งผลให้ค่า Variance ในค่าพยากรณ์ลดลงเช่นเดียวกันมาประยุกต์ใช้กับแบบจำลอง VAR หลังจากนั้นเราได้เปรียบเทียบความสามารถในการพยากรณ์ของวิธีการประมาณค่าเหล่านี้กับแบบจำลอง Bayesian, VAR เราพบว่าผลลัพธ์การศึกษาของเราสนับสนุนข้อสมมุติฐานข้างต้น
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ "Financial Innovations for Agricultural Risk Management and Development"
เวลา :
13.30 - 16.00 น. (เป็นงานวันที่ 19 มค 2555)
Abstract :
Agricultural insurance for managing covariate natural disaster risks is typically unavailable in the rural regions of developing countries, where poor people live and have their livelihoods and welfare affected regressively by these shocks. The high transactions costs of verifying losses, problems of moral hazard and adverse selection that arise from imperfect information concerning individuals’ loss and the covariate nature of risks conspire to effectively preempt the emergence of conventional insurance for these regions. Index insurance – which makes indemnity payments based on an index that is objectively verifiable, available at low cost in near-real time, not manipulable by either party to the contract, and strongly correlated with the risk being insured –shows considerable promise in overcoming these market failures and hence has great potentialas a means to manage natural disasters in agriculture and perhaps to crowd in rural financial market and informal insurance mechanisms in the low-income agrarian communities. This seminar will discuss thechallenges in developing and implementing sustainable index insurance program and illustrate how these challenges can be resolved using my works in a collaborative research program that design, implement and conduct impact evaluation on satellite-based livestock insurance in Kenya usinga combination of household survey and experiments data. Interesting research questions surrounding the prospects of index insurance in Thailand will also be discussed.
โดย :
Ms. Sommarat Chantarat Crawford School of Economics and Government, Australian National University
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
สัมมนาเดือนธันวาคม 2552
การนำเสนอวิทยานิพนธ์ "การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ต่อการเลือกใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์"
เวลา :
13.30 น. เป็นต้นไป
วิทยากร :
นายพิชญ์ สิทธิกร
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดการเสวนาวิชาการ เรื่อง "แผนพัฒนาตลาดทุนไทย"
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
เสวนาโดย :
คุณบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด,
:
คุณทิพยสุดา ถาวรามร ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์,
:
ดร.วิรไท สันติประภพ รองผู้จัดการ สายงานพัฒนาและวางแผนกลยุทธิ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,
ผู้ดำเนินรายการ :
ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
การนำเสนอวิทยานิพนธ์ "Rational Bubbles in Vietnamese Stock Market and the Relationship Between Monetary Policy and Stock Return"
เวลา :
14.30 น. เป็นต้นไป
โดย :
Mr. Pham Ha นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
การแสดงปาฐกถา"60 ปี เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์" ครั้งที่ 12 เรื่อง "เสน่ห์และอัปลักษณ์ของเศรษฐศาสตร์"
เวลา :
14.00 - 15.30 น.
โดย :
ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์