สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : สัมมนาที่ผ่านมา (Past seminars)
สัมมนาเดือนมกราคม 2552
เสวนาโต๊ะกลม หัวข้อ “จากอเมริกาสู่ไทย: บทเรียนด้านการจัดการพลังงาน”
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลา :
12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน
:
13.00 – 13.10 น. กล่าวต้อนรับ
โดย :
ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในฐานะหัวหน้าคณะการศึกษาดูงานจากประเทศไทย
:
13.10 – 13.25 น. สรุปภาพรวมการดูงานแลกเปลี่ยนเรื่อง การกำกับดูแลและวางแผนกิจการพลังงาน ณ รัฐวอชิงตันและรัฐออริกอน สหรัฐอเมริกา
โดย :
Mr.Michael Karp President of A World Institute for Sustainable Humanity (A W.I.S.H.) และ นางชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน พลังไท
:
13.25 – 14.25 น. เสนอมุมมองและประเด็นจากการดูงาน โดยผู้แทนจากคณะศึกษาดูงาน*
:
"ประสบการณ์และบทเรียนจากรัฐวอชิงตันและออริกอน" - โครงสร้างการกำกับดูแล - การวางแผนและจัดหาพลังงานไฟฟ้า - บทบาทของการจัดการด้านการใช้พลังงาน - การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและนิวเคลียร์
:
14.25 – 15.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง
:
15.40 – 16.50 น. การเสวนาโต๊ะกลมและอภิปรายแลกเปลี่ยน เรื่อง “บทบาทของกาจัดการด้านการใช้พลังงาน (DSM) ในการวางแผนจัดหาพลังงาน ประสบการณ์ ความท้าทาย และก้าวต่อไป” นำการอภิปรายโดย Mr. Tom Eckman Northwest Power and Conservation Council, Washington, USA
ดำเนินรายการโดย :
ศ.ดร. พรายพล คุ้มทรัพย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
16.50 - 17.00 น. สรุปและปิดการเสวนา โดย ศ.ดร. พรายพล คุ้มทรัพย์
* :
คุณอลงกรณ์ พลบุตร ผู้แทนจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน การไฟฟ้าทั้งสาม บมจ.ปตท. ผศ.ดร. ภูรี สิรสุนทร ดร. ธีระ ฟอแรน คุณสฤณี อัชวานันทกุลและผู้แทนจากภาคองค์กรพัฒนาเอกชน
ไฟล์เอกสาร :
การแสดงปาฐกถา 60 ปี เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1
เวลา :
13.00 – 13.15 น. ลงทะเบียน
:
13.15 – 13.30 น. คณบดีกล่าวแนะนำ “ปาฐกถา 60 ปี เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์”และกล่าวแนะนำปาฐก ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล
:
13.30 – 15.00 น. ปาฐกถา 60 ปี เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “ประเทศไทยกับการพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตน์”
โดย :
ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล
:
15.00 – 15.15 น. แถลงข่าวการจัดกิจกรรมตลอดทั้งปีเนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี ของคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ และการระดมทุนเข้ากองทุน 60 ปี เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
โดย :
ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล และรศ.ดร.ปัทมาวดี ซูซูกิ
:
15.15 – 17.15 น. การอภิปราย 60 ปี เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1เรื่อง “เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย ปี 2552”
โดย :
1. คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)
:
2. ศ.ดร.ตีรณ พงษ์มฆพัฒน์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:
3. คุณบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)
:
4. ศ.ดร.ปราณี ทินกร อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย :
คุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา บรรณาธิการสำนักพิมพ์ openbooks
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
เสวนา "นายธนาคารเพื่อคนจน" (Banker to the Poor)
เวลา :
13.00 - 16.00 น.
เสวนาโดย :
ดร.สุกานดา ลูวิส คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:
คุณสฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระ และผู้แปลหนังสือ
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ดร.กิริยา กุลกลการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องกิจกรรม หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาบทความวิชาการ หัวข้อ "Firm Size and the Wage Curve"
เวลา :
เวลา 14.30 น.
โดย :
ดร.สรวัฒน์ วิศาลาภรณ์, Ph.D.(Economics), University of Illinois at Chicago, USA.
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
สัมมนาบทความวิชาการ "Imperfect Competition, Electronic Transactions, and Monetary Policy”
เวลา :
เวลา 14.30 น.
โดย :
ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ Ph.D. (Economics) University of Kentucky, USA.
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
สัมมนาเดือนธันวาคม 2551
สัมมนา หัวข้อเรื่อง 1) "ภาวะฟองสบู่ของราคาทรัพย์สิน" (Asset Price Bubbles)
เวลา :
13.30 - 16.30 น.
โดย :
อ.ดร.พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:
หัวข้อเรื่อง 2) "ผลกระทบวิกฤตการณ์ Subprime ของสหรัฐต่อเศรษฐกิจไทย
โดย :
อ.ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:
อ.ดร.กรกรัณย์ ชีวะตระกูลพงษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดำเนินรายการ :
อ.ดร.กิริยา กุลกลการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องบรรยาย ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนา "Farmers’choice-Agricultural Development and Modernisation in Northern Thailand"
เวลา :
14.00 - 16.00 น.
โดย :
Dr.Lena Ornberg, PhD in Economic History, Lund University School of Economics and Management
ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริประชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนา "วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ - จุดเปลี่ยนโฉมหน้าธุรกิจการเงิน?"
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
โดย :
คุณสุชีล นารูลา กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
:
คุณสฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระ
ดำเนินรายการ :
ผศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ไฟล์เอกสาร :
เสวนาหัวข้อ "เศรษฐกิจการเมืองอเมริกาหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดี"
เวลา :
13.30 - 16.30 น.
โดย :
คุณสฤณี อาชวานันทกุล
:
อ.ปกป้อง จันวิทย์
ผู้ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมหลวงดำริอิสรานุวรรต ชั้น 5 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนา "The Computable General Equilibrium (CGE) Models with Monte-Carlo Simulation for Thailand : An Impact Analysis of Baht Appreciation"
เวลา :
14.00 น.
โดย :
ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ สำเร็จการศึกษาจาก Ph.D. in Regional Science, Cornell University
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์