สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : สัมมนาที่ผ่านมา (Past seminars)
สัมมนาเดือนมกราคม 2562
สัมมนาทางวิชาการประจำปี 2562 "นวัตกรรมพลิกโลก: การเปลี่ยนผ่านและความท้าทายของประเทศไทย"
วันพฤหัสบดีที่ :
24 มกราคม 2562
สถานที่ :
ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ (ข้างสถานทูตจีน)
กำหนดการ :
08.30 - 09.00 น. :
ลงทะเบียน
09.00 - 09.15 น. :
กล่าวรายงาน
โดย :
รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
และกล่าวเปิดงาน
โดย :
รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาธรรมศาสตร์
09.15 - 09.45 น. :
ปาฐกถาพิเศษ
โดย :
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี
09.45 - 10.35 น. :
การนำเสนอในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและผลิตภาพของเศรษฐกิจไทย”
โดย :
ศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมเสวนาโดย :
รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10.35 - 10.45 น. :
พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 11.35 น. :
การนำเสนอในหัวข้อ “นโยบายอุตสาหกรรมยานยนต์และการเปลี่ยนผ่านสู่ New S-Curve”
โดย :
รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมเสวนาโดย :
คุณดุสิต อนันตรักษ์ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
11.35 - 12.30 น. :
การนำเสนอในหัวข้อ “การสร้างนวัตกรรมในภาคบริการ”
โดย :
รศ.ดร.พีระ เจริญพร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมเสวนาโดย :
ดร.ณัฐ ธารพานิช สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
ดำเนินรายการโดย :
อาจารย์ ดร.ธร ปีติดล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12.30 - 13.30 น. :
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 14.20 น. :
การนำเสนอในหัวข้อ “การแข่งขันในแพลตฟอร์มหลายมิติ/..E-commerce”
โดย :
ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมเสวนาโดย :
ดร.สุนทรีย์ ส่งเสริม สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
14.20 - 15.10 น. :
การนำเสนอในหัวข้อ “ความท้าทายของกรรมสิทธิ์และสัญญาในห้วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี”
โดย :
อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมเสวนาโดย :
อาจารย์ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย :
อาจารย์ธันย์ชนก นันทกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15.10 - 15.20 น. :
พักรับประทานอาหารว่าง
15.20 – 17.00 น. :
วงเสวนา “นวัตกรรมพลิกโลก/.. การเปลี่ยนผ่านและความท้าทายของประเทศไทย”
โดย :
รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต กรรมการ และ Head of Innovation and Research Development Institute กลุ่มมิตรผล
:
รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
:
ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ นักวิชาการอิสระ และอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
ดำเนินการเสวนาโดย :
รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
...ท่านสามารถสำรองที่นั่งออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด) ที่ www.econ.tu.ac.th
:
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
:
คุณชมภู่
:
โทรศัพท์ 02-6132474 หรือ chompoo@econ.tu.ac.th
:
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
:
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
ซีรีส์สัมมนาชุด "ขยับ เขย่า แนวคิดการพัฒนา วิเคราะห์วิพากษ์การพัฒนาจากมุมมองของนักคิดร่วมสมัย" ครั้งที่ 6
:
โครงการสัมมนาและเผยแพร่ ขอเชิญเข้าร่วมซีรีส์สัมมนาชุด ขยับ เขย่า แนวคิดการพัฒนา วิเคราะห์วิพากษ์การพัฒนาจากมุมมองของนักคิดร่วมสมัย ครั้งที่ 6 ในหัวข้อเรื่อง"ค้นหาความหมายของชีวิตที่ดีกับ Amartya Sen" ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
วันที่ :
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
โดย :
ดร.ธร ปีติดล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
สัมมนาเดือนธันวาคม 2561
งานแถลงข่าว"เอสเอ็มอีมองเศรษฐกิจไทยปี 62"
วันที่ :
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561
เวลา :
10.30-12.00 น.
โดย :
อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
***เฉพาะสื่อมวลชน****
Video Link :
- Video
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาหัวข้อเรื่อง "ความรู้และความไม่รู้ว่าด้วยความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย../ มายาคติและทางออก"
:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้าและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญร่วมงานสัมมนา หัวข้อเรื่อง" ความรู้และความไม่รู้ว่าด้วยความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย../ มายาคติและทางออก" ในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
...........................................
:
กำหนดการ
13.00-12.00 น. :
ลงทะเบียน
13.30-13.45 น. :
กล่าวเปิดงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13.45-14.30 น. :
หัวข้อ"ไขปริศนาความเหลื่อมล้ำด้านทรัพย์สินของประเทศไทย"
โดย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี เลาวกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14.30-16.30 น. :
หัวข้อ"แนวทางการลดความเหลื่อมล้ำ"
โดย :
1. ศาสตราจารย์ สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
:
2. ศาสตราจารย์ อารยะ ปรีชาเมตตา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย :
อ.ดร.ธร ปีติดล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Video Link :
ซีรีส์สัมมนาชุด "ขยับ เขย่า แนวคิดการพัฒนา วิเคราะห์วิพากษ์การพัฒนาจากมุมมองของนักคิดร่วมสมัย" ครั้งที่ 5
:
โครงการสัมมนาและเผยแพร่ ขอเชิญเข้าร่วมซีรีส์สัมมนาชุด ขยับ เขย่า แนวคิดการพัฒนา วิเคราะห์วิพากษ์การพัฒนาจากมุมมองของนักคิดร่วมสมัย ครั้งที่ 5 ในหัวข้อเรื่อง"MIT Poverty Lab" ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
วันที่ :
วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
โดย :
ดร.ชญานี ชวะโนทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Video Link :
การสัมมนาชุด ก้าวเข้าสู่ 70 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3, (Thammasat Economic Focus-TEF15)
:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานการสัมมนาชุด ก้าวเข้าสู่ 70 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ในโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 15 (Thammasat Economic Focus-TEF15) ในหัวข้อ"จับตาเศรษฐกิจไทย 2562../รวยกระจุก จนกระจาย?"
วันที่ :
จันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561
เวลา :
13.30 - 16.30 น.
วิทยากร :
1. ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สายงาน Global Business Development and Strategy ธนาคารกรุงไทย จำกัด
:
2. ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
3. คุณกนิษฐ เมืองกระจ่าย กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
:
ดำเนินรายการโดย ดร.กิตติชัย แซ่ลี้ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้อง ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
ด่วน !!! จำนวนที่นั่งมีจำกัด
:
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้หน้าเว็บไซต์คณะเศรษฐศาสตร์
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
ซีรีส์สัมมนาชุด "ขยับ เขย่า แนวคิดการพัฒนา วิเคราะห์วิพากษ์การพัฒนาจากมุมมองของนักคิดร่วมสมัย" ครั้งที่ 4
:
โครงการสัมมนาและเผยแพร่ ขอเชิญเข้าร่วมซีรีส์สัมมนาชุด ขยับ เขย่า แนวคิดการพัฒนา วิเคราะห์วิพากษ์การพัฒนาจากมุมมองของนักคิดร่วมสมัย ในหัวข้อเรื่อง"เผชิญหน้า-วิพากษ์../Arturo Escobar กับแนวคิดหลังการพัฒนา" ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
วันที่ :
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
โดย :
อ.ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Video Link :
สัมมนาเดือนพฤศจิกายน 2561
THAMMASAT RESOLUTION TALK ชุด "ตั้งโจทย์-ตอบอนาคต วาระการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง" ครั้งที่ 1
:
ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม งาน THAMMASAT RESOLUTION TALK ชุด "ตั้งโจทย์-ตอบอนาคต วาระการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง" ครั้งที่ 1 หัวข้อเรื่อง"การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ" ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
วันที่ :
วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561
เวลา :
13.30-16.00 น.
:
ร่วมเสวนาโดย
:
1. รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:
2. ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
3. คุณจักรชัย โฉมทองดี Oxfam, GB
:
ดำเนินรายการโดย ดร.ธร ปีติดล, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Video Link :
Seminar"The middle income trap and the export structure in Southeast Asia"
วันที่ :
วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561
เวลา :
10.30-12.00 น.
โดย :
Dr.Ikuo Kuroiwa, Chief Senior Research, Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (JETRO)
สถานที่ :
ณ ห้อง ศ.304 ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Video Link :
เสวนาวิชาการ "การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการในโลกของการเปลี่ยนแปลง"
:
โครงการสัมมนาและเผยแพร่ ร่วมกับโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา ในหัวข้อเรื่อง "การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการในโลกของการเปลี่ยนแปลง" ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
วันที่ :
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561
เวลา :
09.00-12.00 น.
ร่วมเสวนาโดย :
1. คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, อดีตนายกรัฐมนตรี
:
2. รศ.ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
:
3. ดร.สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล, ผู้บริหาร ABSMEDiQ
:
4. คุณสิริชัย ฤทธิปัญญาวงศ์, กรรมการผู้จัดการบริษัท บีไอดับบลิว โพรดัคส์ จำกัด
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมป๋วย อึ้งภากรณ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์