สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : สัมมนาที่ผ่านมา (Past seminars)
สัมมนาเดือนธันวาคม 2551
สัมมนา "วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ - จุดเปลี่ยนโฉมหน้าธุรกิจการเงิน?"
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
โดย :
คุณสุชีล นารูลา กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
:
คุณสฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระ
ดำเนินรายการ :
ผศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ไฟล์เอกสาร :
เสวนาหัวข้อ "เศรษฐกิจการเมืองอเมริกาหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดี"
เวลา :
13.30 - 16.30 น.
โดย :
คุณสฤณี อาชวานันทกุล
:
อ.ปกป้อง จันวิทย์
ผู้ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมหลวงดำริอิสรานุวรรต ชั้น 5 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนา "The Computable General Equilibrium (CGE) Models with Monte-Carlo Simulation for Thailand : An Impact Analysis of Baht Appreciation"
เวลา :
14.00 น.
โดย :
ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ สำเร็จการศึกษาจาก Ph.D. in Regional Science, Cornell University
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์
สัมมนาหัวข้อ "The Political, Institutional and Legal Origins of the U.S. Financial Crises"
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
โดย :
Mr.Brian Kenned, Ph.D Candidate, George Mason University
ผู้ดำเนินรายการ :
รศ.สุขุม อัตวาวุฒิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนพฤศจิกายน 2551
สัมมนา “Political Economy of Democratic Dynamics and Interstate Cooperative Design: The Gravity Model of ASEAN-FTA”
เวลา :
13.30 - 16.30 น.
โดย :
อ.ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้อง ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนา “Blood Diamond: เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความรุนแรง"
เวลา :
13.00 - 16.30 น.
:
ชมภาพยนต์เรื่อง Blood Diamond และฟังทัศนะของนักรัฐศาสตร์
โดย :
อ.ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ดร.นันทวุฒิ พิพัฒน์เสรีธรรม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องกิจกรรม หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เสวนาวิชาการ “การคุ้มครองคนยากจน: กลไกการคุ้มครอง
เวลา :
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน
:
09.00 - 09.10 น. กล่าวเปิดงาน โดย ผู้แทนจากองค์การ สหประชาติประจำประเทศไทย
:
09.10 - 09.20 น. กล่าวต้อนรับโดยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
:
09.20 - 10.00 น. ปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ ดร.อัมมาร สยามวาลา
:
10.00 - 10.15 น. พักทาน น้ำชา กาแฟ
:
10.15 - 10.45 น. บรรยายพิเศษในหัวข้อ International Experience of Social Protection Mechanisms to Protect the Poorest
โดย :
Dr Michael Samson, Director of Research at the Economic and Policy Research Institute of South Africa and Associate Professor of Economics At the Williams College Center for Development Economics in the United States
:
10.45 - 12.30 น. อภิปราย
ผู้ร่วมเสวนา :
ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนรวมและการกระจายรายได้, TDRI
:
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
:
ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
:
Dr Michael Samson ผู้เชียวชาญชาวต่างประเทศ
:
ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
12.30 - 13.00 น. ตอบข้อซักถาม
สถานที่ :
ณ ห้อง ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนา "ความเหลื่อมล้ำของการกระจายความมั่งคั่งในประเทศไทย"
เวลา :
13.30 - 16.30 น.
สถานที่ :
ห้องบรรยาย ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
โดย :
ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.สิทธิกร นิพภยะ
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนกันยายน 2551
สัมมนาวิทยานิพนธ์ปริญญาโท
หัวข้อ :
1. "การศึกษาผลกระทบของมาตรการภาษีต่อการลงทุนของภาคการผลิต" โดย อ.ณพล สุกใส
:
2. "Measuring Comparative Advantage in Thailand's Industrial Sectors by Using The CAI Index" โดย นายอลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล
:
3. "การคำนวณผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครราชสีมาโดยคำนึงถึงต้นทุนสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ" (Calculation of Green Gross Provincial Product of Nakhon Ratchasima) โดย นายศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ
ดำเนินรายการ :
อ.ดร.เณศรา สุขพานิช คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันเวลา :
วันพุธที่ 17 กันยายน 2551 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
สถานที่ :
ห้อง ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนา หัวข้อ “Dynamic Efficiency Estimation : An Application to U.S. Electric Utilities”
เวลา :
15.30 น.
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
โดย :
ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์