สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : สัมมนาที่ผ่านมา (Past seminars)
สัมมนาเดือนมีนาคม 2551
สัมมนางานวิจัยหัวข้อ "การวิเคราะห์พระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน"
เวลา :
13.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย :
ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.วศิน ศิวสฤษดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนารำลึก อ.ป๋วย "การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน"
13.00-13.10 น. :
คณบดีกล่าวเปิดงาน
13.10-13.30 น. :
ฉายวีดิทัศน์แนวคิดคุณภาพแห่งชีวิตของ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
13.30-16.00 น. :
สัมมนารำลึก อ.ป๋วย "การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน"
ผู้อภิปราย :
รศ.ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ดร.สมชัย จิตสุชน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
:
ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
:
ดร.อัศวิน อาฮูยา ธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้ดำเนินการสัมมนา :
รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ห้อง ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนกุมภาพันธ์ 2551
สัมมนา "หนึ่งทศวรรษแห่งความหน่อมแน้มของรัฐไทยในการจัดการเศรษฐกิจ (พ.ศ.2540-2550)"
เวลา :
13.30 น.
โดย :
ผศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.สิทธิกร นิพภยะ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
การบรรยายพิเศษ "การจัดการความจริงทางเศรษฐกิจในแนวมานุษยวิทยา"
เวลา :
15.30-17.00 น.
โดย :
ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ปกป้อง จันวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
การบรรยายพิเศษ "เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความสุข"
เวลา :
11.00-12.30 น.
โดย :
ดร.ธนะพงษ์ โพธิปิติ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผู้ดำเนินรายการ :
ดร.กิริยา กุลกลการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ห้อง ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนางานวิจัยหัวข้อ "เศรษฐกิจการเมืองเรื่องแรงงานต่างด้าว"
เวลา :
13.00 - 15.00 น.
1 :
"เศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องเมืองชายแดน"
:
อ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 :
"แรงงานท้องถิ่นกับแรงงานข้ามชาติ - ทดแทนหรือพึ่งพิง?"
:
ดร.กิริยา กุลกลการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.ปัทมาวดี ซูซูกิ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
Economic Lecture Series ครั้งที่ 5: "เศรษฐศาสตร์เรื่องเหล้า: ผลกระทบทางเศรษฐกิจและนโยบายภาษี"
เวลา :
13.00- 15.00 น.
สถานที่ :
ห้องกิจกรรม หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โดย :
รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ :
ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หมายเหตุ :
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ จัด Economic Lecture Series เป็นประจำทุกเดือนในช่วงเปิดภาคการศึกษา ณ ห้องกิจกรรม หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ศูนย์รังสิต เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550
ไฟล์เอกสาร :
การนำเสนอบทความเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดบทความ
เวลา :
9.30 - 12.00 น.
:
นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 และ 2
1. :
"เศรษฐศาสตร์การเลือกตั้ง 2550"
โดย :
นายคุปต์ พันธ์หินกอง
2. :
"เหตุใดตลาดการเมืองไทยจึงไม่พัฒนา บทวิเคราะห์ผ่านแว่นขยายทางเศรษฐศาสตร์"
โดย :
นายมาโนช พฤฒิสถาพร
3. :
"การละเมิดลิขสิทธิ์เพลงในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์"
โดย :
นายณัฐวัชร์ วัชรศรีโรจน์ และนายธงชัย สุทธิพรวรากุล
:
นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 และ 4
4. :
"Are we rational? An experimental economics approach
โดย :
นายอิสริยะ สัตกุลพิบูลย์
5. :
"Can we create the policy which reaches efficiency and equity together?"
โดย :
นายกิตติพงษ์ เรือนทิพย์
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
สัมมนาเดือนมกราคม 2551
สัมมนาวิทยานิพนธ์หัวข้อ "ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับการพัฒนาเศรษฐกิจ"
เวลา :
13.00 - 15.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1 :
"นโยบายยกระดับเทคโนโลยีของรัฐบาลช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้หรือไม่?" (Roles of government in technological promotion as a Channel of inequality)
โดย :
คุณณัฎฐ์ หงส์ดิลกกุล
2 :
"บทบาทของ R&D ต่อความสามารถในการส่งออกของอุตสาหกรรมไทย" (The Role of R&D on Firms' Export Performance)
โดย :
คุณปาณิศา วิชุพงษ์
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.วศิน ศิวสฤษดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนา "การทดสอบเรื่องผลประโยชน์จากการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นของภาคอุตสาหกรรมการผลิตในระดับจังหวัด" (Increasing Returns in Provincial Manufacturing Production)
เวลา :
13.30 - 15.00 น.
โดย :
รศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการและวิจารณ์โดย :
รศ.ดร.ชัยยุทธ์ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์