สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : สัมมนาที่ผ่านมา (Past seminars)
สัมมนาเดือนมกราคม 2551
สัมมนา “The Politics and Policies of Industrial Upgrading in Taiwan and Thailand: A Comparison“
เวลา :
14.00 - 15.30 น.
โดย :
Prof. Laurids S. Lauridsen Roskilde University, Denmark
ผู้ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริประชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนธันวาคม 2550
การบรรยายพิเศษ "การจัดทำข้อมูล GDP ณ ราคาคงที่ โดยใช้วิธี CVM (Chain Volume Measure)"
เวลา :
13.00 - 15.00 น.
โดย :
ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนา "รู้จัก Mechanism Design ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลปี 2550"
เวลา :
13.30 - 15.00 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย :
อ.ภาวิน ศิริประภานุกูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.สิทธิกร นิพภยะ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนางานวิจัยหัวข้อ "การละเมิดลิขสิทธิ์: มุมมองเชิงเศรษฐศาสตร์"
เวลา :
13.00 - 15.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1 :
"กลยุทธ์การแข่งขันระหว่างซอฟแวร์ระบบปิดและระบบเปิด นัยต่อการละเมิดลิขสิทธิ์" (Competition Strategy between Proprietary and Open Source Software and Intensity of Piracy Monitoring)
โดย :
ดร.ปนัดดา ปราชญ์นิวัฒน์
2 :
"เพลงละเมิดลิขสิทธิ์กระทบยอดขายซีดีเพลงหรือไม่?" (The Effect of Music Piracy on CDs Purchases)
โดย :
คุณศิวัช อ่วมประดิษฐ์
ผู้วิจารณ์ :
รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ดร.นันทวุฒิ พิพัฒน์เสรีธรรม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.วศิน ศิวสฤษดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์: กรณีศึกษาโตโยต้าในไทย" (Roles of Japanese Assemblers in Transferring Engineering and Production Management Capabilities to Production Network in Thaiand)
เวลา :
13.00 - 15.00 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย :
ผศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ดร.พีระ เจริญพร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนา "แนวคิดเสรีนิยมใหม่และสังคมวิทยาโลกาภิวัตน์"
เวลา :
15.30 - 17.00 น.
โดย :
ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ ภาควิชาปรัชญา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ปกป้อง จันวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาวิชาการ "Business Cycle Accounting: What are the Propagation Mechanisms Accounting for Economic Fluctuation inThailand?"
เวลา :
13.00 - 15.00 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย :
คุณนพวรรณ พจน์พิศุทธิพงศ์ University of Adelaide, Australia
ผู้วิจารณ์ :
อ.ดร.ดมิศา มุกด์มณี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.วศิน ศิวสฤษดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
Economic Lecture Series 3: "ทุนนิยมที่มีหัวใจ: ทางเลือกใหม่แห่งการพัฒนา"
เวลา :
14.00 น.
สถานที่ :
ห้องกิจกรรม หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โดย :
คุณสฤณี อาชวานันทกุล
:
ผู้เขียนหนังสือ 'To think well is good, to think right is better' และ 'ตกน้ำไม่ไหล' เรื่องของคนดีที่ไม่ไหลไปตามโลกกระแสหลัก
ผู้ดำเนินรายการ :
ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หมายเหตุ :
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ จัด Economic Lecture Series เป็นประจำทุกเดือนในช่วงเปิดภาคการศึกษา ณ ห้องกิจกรรม หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ศูนย์รังสิต เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนพฤศจิกายน 2550
เสวนาวิชาการ "ความยากจน แรงงาน และสวัสดิการ: โจทย์สำหรับรัฐและชุมชน"
เวลา :
ตลอดทั้งวัน
สถานที่ :
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
09.00-09.15 น. :
กล่าวนำเสวนาโดย รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
09.15-12.30 น. :
เสวนา "แรงงานและสวัสดิการแรงงาน" สภาพปัญหา สถานะความรู้ และทางออก
แรงงานนอกระบบ :
ผศ.ดร.วัชรียา โตสงวน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แรงงานต่างด้าว :
อ.ดร.กิริยา กุลกลการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คนจนในชุมชนเมือง :
รศ.ดร.นฤมล นิราทร คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สวัสดิการแรงงาน :
อ.ดร.นภาพร อติวานิชยพงศ์ สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระบบประกันสังคม :
ผศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.ปัทมาวดี ซูซูกิ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13.30-16.30 น. :
เสวนา "สวัสดิการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" สภาพปัญหา สถานะความรู้ และทางออก
มาตรการทางการคลังเพื่อคนจนและคนด้อยโอกาส :
ศ.ดร.ปราณี ทินกร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงข่ายความปลอดภัยทางสังคม :
ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การคลังท้องถิ่นกับสวัสดิการสังคม :
รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุ :
รศ.ดร.มัทนา พนานิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นโยบายสังคมและสวัสดิการสังคม :
รศ.ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
องค์กรการเงินชุมชน :
คุณภีม ภคเมธาวี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.ปัทมาวดี ซูซูกิ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หมายเหตุ :
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับความช่วยเหลือในการจัดงานจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ประชาไท
:
รายการนี้ถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ประชาไท www.prachatai.com/ ตลอดทั้งวัน
ไฟล์เอกสาร :
ตลาดนัดนโยบาย "เวทีติดดาวนโยบายเศรษฐกิจพรรคการเมือง"
เวลา :
13.00 น.
สถานที่ :
ห้อง ศ.101 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โดย :
รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
รศ.ดร.ปัทมาวดี ซูซูกิ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
คุณปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษัทแพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
:
คุณจักรชัย โฉมทองดี Focus on the Global South
:
คุณสุนันท์ ศรีจันทรา ผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจ
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.ปกป้อง จันวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หมายเหตุ :
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดตั้ง 'เครือข่ายขับเคลื่อนสังคมเพื่อประชาชนมีสุข' จัด 'ตลาดนัดนโยบาย' หลายเวที รับการเลือกตั้ง 23 ธันวาคม 2550
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์